หน้าแรก
ยินดีต้อนรับโครงการแลกเปลี่ยนฯ กรุงเทพมหานคร-ฟูกุโอกะ รุ่นที่ 6
กิจกรรมที่ 1   คณะเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มี 3 ระยะ ได้แก่

1.1   เข้าค่ายฝึกอบรมผู้แทนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกจาก 8 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 100 คน 
        คัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม 
        เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนนักเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน 
        ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1.2   ฝึกอบรมและคัดเลือกผู้แทนนักเรียนด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ฝึกอบรมปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีระดับสูง 
       และพัฒนาผลงานนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การเตรียมความพร้อม สร้างเสริมประสบการณ์และบุคลิกภาพในการเข้าสังคม
       แก่ผู้แทนนักเรียน จำนวน 26 คน คัดเลือกให้เป็นเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน โดยจัดให้พักค้าง 4 วัน 3 คืน 
       ระหว่างวันที่ -- มีนาคม 2557 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กทม.

1.3   คณะเยาวชนจำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
       เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ - - 2557

กิจกรรมที่ 2    การให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากเมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือน -- 2557

 
 
 
 
Created by Teerawat Charoenyot 2011   E-mail: t.charoenyot@hotmail.co.th