คู่มือการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

18.คู่มือการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

03.ตัวอย่าง การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
04.พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พศ.2543
05.อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดสรรที่ดิน
06.กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พศ.2545
07.ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นและการขออนุมัติดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พศ.2545
08.ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค และการจัดทำบัญชี พศ.2545
09.บัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ตามผังโครงการจัดสรรที่ดิน
10.ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียน แบบหนังสือสำคัญ และแบบทะเบียน เกี่ยวกับการจัดตั้ง การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
11.คำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จสก.6
12.คำขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ จสก.7
13.ใบแนบแบบ จสก.7
14.คำขอจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จสก.8
15.คำขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จสก.9
16.หนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จสก.10
17.ทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จสก.11
 
Comments