กำเนิดพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

แห่ง

ธรรมกาลยุคขาว

จุดกำเนิดพระนาม “พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม” ณ ยุคนี้ สมัยนี้ ภพนี้ ภูมินี้ ณ ปัจจุบันนี้ ตรงกับยุค “องค์พระมหาจักรพรรดิ” เป็นยุคเดียวกับยุคพระมหาโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์

อรหันต์ทุกๆพระองค์ และผู้ที่ถูกเลือกให้ลงมาเกิดและทำหน้าที่ในยุคนี้ก็คือ “พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม” ได้แบ่งภาคญาณ ลงมาจุติสู่โลกมนุษย์ และเป็นกายทิพย์ผู้เดียวที่ไม่ได้ยืมร่างของใครลงมาเกิด แต่เป็นร่างของพระองค์เองเท่านั้น

พระมหาโพธิสัตว์ เมื่อถึงยุคใดยุคหนึ่งที่ต้องเปลี่ยน จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่เท่านั้น จึงจะมาเปลี่ยนโลกได้ ฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องรับทราบความจริงกันแล้วว่า ใครคือผู้ลงมาเปลี่ยนโลก

หนึ่งเดียวในโลกคือ พระนาม “พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม”  เป็นผู้ได้ให้สัจจะไว้ว่า จะขอลงมาจุติสู่โลกมนุษย์ เพื่อทำหน้าที่โปรดสรรพสัตว์ทั่วโลก

ไม่มีใครหนีความจริงในหลักของสัจธรรมได้ แม้แต่คนเดียว หนีความดีไม่ได้ หนีความเลวไม่ได้ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) หนีตัวเองไม่ได้ หนีความจริงที่หลอกตัวเองไม่ได้ ถึงเวลาที่ทุกๆ คนจะต้องรับ

            ถึงเวลาที่ที่ทุกๆคนจะต้องแก้ไข ถึงเวลาที่ทุกๆคนจะต้องยกเลิกในนามสมมุติทั้งหมด ทั่วโลก ห้ามปฎิเสธ

         “พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม”  เปิดตัวเป็นมนุษย์ที่ลงมาจุติแล้วมาล้างโลกเพื่อคนดี เปลี่ยนสามภพภูมิ ให้อยู่ภายใต้ร่มเงา 3 ร่มโพธิ์ศรีซึ่งมีสามชั้นคือ

1.        ชั้นที่หนึ่ง ร่มโพธิ์ศรี ชั้นอมตะ

2.        ชั้นที่หนึ่ง ร่มโพธิ์ศรี ชั้นมนุษย์

3.        ชั้นที่หนึ่ง ร่มโพธิ์ศรี ชั้นอเวจี

เกิดมาแล้วอย่าให้เสียชาติเกิด ดีต้องดีจริง ผิดต้องผิดจริง เลวโดยเจตนา เลวจริง หลงผิดแก้ไขด้วยตัวเองเท่านั้น

บาป คือหมดบารมี คือหมดบุญ คือลงสู่อเวจี ไม่ได้เกิด

ผิดศีลธรรม โดยเจตนา ผิดคุณธรรม โดยเจตนา

มนุษย์ในยุคพระมหาโพธิสัตว์นี้ จะต้องยอมรับตามหลักธรรม ชาติทุกอย่างในโลกใบนี้ จะต้องถูกยกเลิกทั้งหมด ถึงจะได้รับความสุข ความเจริญที่แท้จริง

เราจะต้องเป็นผู้นำตัวเอง เราจะต้องเป็นตัวของตัวเอง ควรนำธรรม มาปฎิบัติ ควรยกเลิกปฎิบัติธรรม (*)

1.        “ธรรม”  เป็นของว่างเปล่า (ว่างอยู่แล้ว)

2.        “นิพพาน” เป็นความบริสุทธิ์แบบว่างเปล่า

3.        “นิพพาน” ไม่มีตัว ไม่มีตน

4.        “นิพพาน” อยู่แล้วในตัว ในตน “มนุษย์เหนือมนุษย์”

คำสอน

                ทุกคนจะต้องยอมรับต่อความจริงที่เป็นจริงเสมอ (หนีไม่ได้)

ไม่มี: มี : ในทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นแล้วในโลกใบนี้

จริง: แบบ: ไม่จริง หลอก หลง กิเลส งมงาย ปฎิเสธ ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเอง

จงรักแบบไม่หลง

สติ ปัญญา สมาธิ +นิพพาน  บารมี  ว่าง  ธรรม + พิณสามสาย

ดับก่อนเกิดเสมอ  สุขก่อนดับเสมอ

·                   บารมี> บารมี > ขึ้นชั้นอมตะ

·                   บาป.> บุญ> ลงอเวจี

·                   บาป> นรกบนดิน

·                   มนุษย์ผิดสัจจะต่อธรรมชาติ มนุษย์เกิดมาโดยธรรมชาติ

ธรรมชาติขอทวงสัจจะกับมนุษย์ 

·                   ดีคือดี เลวคือเลว

·                   ธรรม คือ รักในอิสระที่ดี

·                   ธรรมคือ คิดดี พูดดี ปฎิบัติดี

·                   ไม่มีการรับธรรม  ไม่มีการปฎิบัติธรรม  ไม่มีศึกษา ธรรม

·                   ธรรมที่แท้จริงเป็นของธรรมชาติ

·                   ธรรมในตัวเองอยู่แล้ว ธรรมไม่ทุกข์ ธรรมเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน

·                   ผู้รู้ รู้จริงโดยธรรมชาติ (นอกตำรา)

·                   ผู้ตื่น ตื่นตัวเสมอ ณ ขณะทำอะไรอยู่

·                   ผู้เบิกบาน เปล่งออกมาด้วยใบหน้าสดใส

ธรรมจะต้องไม่มีโรค ไม่ป่วย ไม่ไข้ (หากเอาธรรมนั้นมาใช้เป็น)

คิดดี แล้วมีความสุข เป็นธรรม

พูดดี แล้วมีรอยยิ้ม เป็นธรรม หิวก็กิน เหนื่อยก็พัก ง่วงก็นอน นี้คือธรรม ที่เป็นธรรมชาติ เตือนตนเองก่อนที่จะเตือนคนอื่นเสมอ

·                   ดีขาดสติ  คือ เลว

·                   เลวมีสติ คือ ดี

คนที่ขาดสติได้จะต้องตาย เท่านั้น ทุกคนที่มีสติ จะต้องทำดีเสมอ ทุกคนเกิดมาจะต้องทำดี ทุกคน เป็นสัจจะที่ให้ไว้ก่อนจะลงมาเกิด

การมาจุติลงมาในครั้งนี้พระนาม ”พระแม่กวนอิม” เป็นผู้ทรงคุณธรรมแต่เกิด รู้ดี รู้ชั่ว ด้วยตัวเอง มั่นใจด้วยตัวเองในทางที่ถูกต้อง

เกิดมาด้วยการไม่ขอมีอะไรมอบกายถวายชีวิตต่อองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าเท่านั้น

·                   ทำตามสัจจะ

·                   หน้าที่ทิ้งไม่ได้

·                   เป็นหน้าที่ อยู่นอกตำราเรียน

·                   เป็นหน้าที่เหนือธรรมชาติเท่านั้น

·                   รู้แต่แกล้งไม่รู้

·                   เห็นแต่แกล้งไม่เห็น

·                   ไม่บ้าแต่แกล้งบ้า

ทุกอย่างทำเพื่อ

1.        หน้าที่ทิ้งไม่ได้

2.        พิทักษ์พุทธศาสนา

3.        ย้อนยุค กลับคืนมา

4.        ปลดทาส

5.        คัดคนให้เป็นคน

6.        เปลี่ยน ยกเลิกทุกอย่าง

7.        คืนธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติ

8.        สอน สามัคคี ดีต่อกัน

9.        ทวงสัจจะกับมนุษย์ทุกคน

10.     โปรดสรรพสัตว์ทั่วโลก เทศนาธรรมทั่วโลก

11.     ยกเลิกธรรมในตำราเรียน


ประวัติ“พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม” 

จุติเป็นมนุษย์แล้ว

เกิด 21 สิงหาคม 2521 (2521 ปีมะเมีย)

จุติลงมาที่ประเทศไทย แถบอีสาน ดำเนินชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วไป

ปัจจุบันเปิดตัวแล้ว (ถึงเวลาแล้ว)


ความหมายตัวเลข

พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

จุติวันที่ ๒๑   สิงหาคม   พุทธศักราช  ๒๕๒๑

       ตัวแรกหมายถึง การลงมาเกิดในโลกมนุษย์เป็นครั้งที่ ๒  (ครั้งที่ ๑ จุติเป็นองค์หญิงเหมียวซ่าน พระธิดาจักรพรรดิ์ เหมียวจงฯ ประเทศจีน เมื่อ ๒,๐๐๐ ปี ล่วงมาแล้ว

        ตัวแรกมีความหมายคือ รับหน้าที่ลงมาหนึ่งเดียวเพื่อโปรดสรรพสัตว์

       ตัวที่สองมีความหมายคือ มี ๒ องค์ญาณใหญ่ในกายจิตแห่งพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

       มีความหมายถึงองค์รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาอยู่ในกายจิตร่วมโปรดสรรพสัตว์กับพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

       ตัวสุดท้ายมีความหมายคือ ทรงลงมาเพื่อโปรดคู่แฝดรัชกาลที่ ๘ กับรัชกาลที่๙ ซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดโดยมีพระโพธิสัตว์ในปางต่าง ๆ ๘๙ ปาง รวมทั้งปางพันมือ พันเศียร พันอาวุธอีกหนึ่งอย่าง

       ตัวสุดท้ายมีความหมาย เพื่อรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียว และรวมแผ่นดินไทย และ ลาวให้เป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน เช่นในอดีตกาล และสำคัญยิ่งนัก เลข ๑ ตัวสุดท้ายยังหมายรวมถึง ๑ ฝ่าพระหัตถ์พระยูไล และอีกทั้งรวมตลอดพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ลงมาประชุมในกายจิตของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม รวมเป็น ๑ พระแม่องค์ธรรมไม่มีพระแม่องค์ธรรมอื่นใดอีก

            องค์ญาณใหญ่ ทรงลงโปรดเทศนาชี้แนะนำความหมายต่าง ๆของตัวเลขเกี่ยวกับการจุติของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมในโลกมนุษย์ เมื่อคืนวันที่ ๑๐ มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น. เศษ ณ ลานธรรมโรงสีของนายประกาศ  ตฤณวร (ท่านเปา) อำเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์ 

        ส่งเสริม/บันทึก 
        เวียงงาม  และชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา  พิมพ์/ทาน 


Comments