หน้าแรก

เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม


         เมื่อวันที่  23  กันยายน พ.ศ.2553    โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ คุณสุวิทย์ กรุณา
ผู้ให้การสนับสนุนการสร้างรั้วลวดหนามของโรงเรียน วีรสตรีิอนุสรณ์ เป็นจำนวนเงิน 6,000  บาท
ข่าวการศึกษา


เว็บไซด์หน่วยงาน