รับสมัครมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

รับตรง พยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

คลิกดูภาพใหญ่

 

ด่วน สมัครวันนี้ รับทุนการศึกษาทันที 16,000 บาท สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2555 เท่านั้น

สมัครจองสิทธิ์ออนไลน์ไว้ก่อนได้ที่นี่ 

 

ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเบื้องต้นเพียง 560 บาท มีสิทธิ์ดังนี้

  • มีสิทธิ์จองทุน 16000 บาท (ถือเป็นทุนพัฒนาการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่ต้องเป็นหนี้ และไม่ใช้คืน)
  • มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา และเรียนล่วงหน้า (เพื่อสำเร็จการศึกษาเร็ว เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ก่อน)
  • มีสิทธิ์ทำเรื่องเป็นนักเรียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่ ยื่นก่อนพิจารณาก่อน ส่วน รายเก่า โปรดยื่นเอกสารด่วน)

 


 

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

 
รอบที่ 1  รับตรงโดยการสอบคัดเลือกที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย รับจำนวน  40  คน
รอบที่ 2   รับโดยผ่าระบบ Admission  จำนวน 25  คน 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2555

 

รอบที่ 1  รับตรงโดยการสอบคัดเลือกที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   รับจำนวน  40  คน

รับสมัคร วันที่ 26 ธ.ค.  2554 ถึง  วันที่ 8 มี.ค. 2555

 สอบ         วันที่ 14 มีนาคม 2555

 

รอบที่ 2  

รับโดยผ่าระบบ Admission  จำนวน 25  คน 

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 

 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 

ในแผนการศึกษา  วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

2. อายุ 16 ปี  ขึ้นไป

3. มีระดับผลการศึกษา (GPA)  =  2.50   ขึ้นไป

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. มีความประพฤติดี  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา

 

2. การคัดเลือก

                1. สอบข้อเขียน  ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุด  ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความถนัดและความรู้ทั่วไป  และวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล  ได้แก่ 

- ชุดที่ 1  ประกอบด้วย           

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์                                  จำนวน 20  ข้อ

                                    ข้อสอบวิชาเคมี                                               จำนวน 20  ข้อ

                                    ข้อสอบวิชาภาษาไทย                          จำนวน 20  ข้อ

                        -ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์                              จำนวน 20  ข้อ

                                    ข้อสอบวิชาชีววิทยา                            จำนวน 20  ข้อ

                                    ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                จำนวน 20  ข้อ

                        - ชุดที่ 3 ประกอบด้วย

ข้อสอบวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลและEQ   จำนวน 40  ข้อ

 

 

 

หมายเหตุ : จำนวนข้อของข้อสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

           

2. สอบสัมภาษณ์

3. การรับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบ

คัดเลือกจำนวน  560  บาท(ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

2. สมัครผ่าน website  ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  www.CAS.ac.th   และชำระ

ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก จำนวน  560  บาท โดยโอนเข้าบัญชี  (ตามแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคาร) 
และส่งแฟกซ์เอกสารการชำระเงินมาที่หมายเลข  043-246539  โดยระบุถึง “คณะพยาบาลศาสตร์”  หรือส่งเอกสาร “ส่วนที่ 2”  มาทางไปรษณีย์  
เลขที่ 179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  และนำเอกสารการชำระเงิน “ส่วนที่ 1” มาแสดงในวันสอบคัดเลือก

ชื่อบัญชี “รายได้อื่นวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย”  เลขที่บัญชี 437-1-42800-2  

 ธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีจันทร์

            หมายเหตุ : การสมัครเข้าสอบคัดเลือกจะสมบูรณ์เมื่อวิทยาลัยได้รับหลักฐานการสมัครและการชำระเงินครบถ้วน

 

4. หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก

                1. ใบสมัครสอบคัดเลือก

2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป

3. ใบรายงานผลการศึกษา (GPA)    และคะแนนการสอบ GAT, PAT (ถ้ามี)

            4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ 1 ฉบับ

            5.  กรณีผ่านการสอบข้อเขียน ให้นำใบรับรองความประพฤติ  พร้อมแฟ้มสะสมผลงานมาในวันสอบสัมภาษณ์

 

หมายเหตุ  :   หากมีข้อขัดข้องใดๆเกี่ยวกับการส่งหลักฐานการสมัคร  โปรดแจ้งให้วิทยาลัยฯ

ทราบเพื่อรักษาประโยชน์ของท่านเอง  

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 043 -246536  ถึง  8  ต่อ  388    

ติดต่อ  คุณศศิธร ศรีหาจันทร์

 

 

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1.                ขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบและรับเลขที่นั่งสอบ  ที่โรงยิมเนเซียม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

วันที่เสาร์ที่  14  มีนาคม 2555  เวลา 8.00 น. –9.00 น.

2.                ดำเนินการสอบ ดังนี้

2.1   เริ่มสอบภาคเช้าเวลา 9.00 -12.00 น.

2.2    เริ่มสอบภาคบ่ายเวลา 13.00 -  14.30 น.

2.1    ใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตนของ

       ผู้เข้าสอบ

2.2   มีอาหารว่าง  อาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับ        

      ผู้เข้าสอบ  คนละ  1 ชุด

1.                การแต่งกายเข้าสอบ : ชุดสุภาพ  สวมรองเท้าหุ้มส้น

2.                เตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม เช่น  ปากกา    

     อุปกรณ์ลบคำผิด

3.                ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะทำการสอบ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อ.จิรวรรณ

รอบที่ 2   รับโดยผ่าระบบ Admission  จำนวน 25  คน รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
รอบที่ 1  รับตรงโดยการสอบคัดเลือกที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย รับจำนวน  40  คน
รอบที่ 2   รับโดยผ่าระบบ Admission  จำนวน 25  คน ขอก

 


คลิกดูภาพใหญ่ 
::::::::::

คลิกดูภาพใหญ่ 

 

 

Comments