Anbi


ANBI

Aanvraag ingediend

“Wedde dat ’t lukt!” heeft eind mei 2018 een aanvraag ingediend bij de belastingdienst t.b.v. een ANBI status.

Informatie over de stichting

Tenaamstelling :                 “Wedde dat ’t lukt!”
Oprichtingsdatum :            08-12-2014
RSIN/fiscaalnummer :        8546.23.243
Kamer van Koophandel :    62059505
Postadres :                       Middenweg 1a, 9698 AN Wedde
Kantoor/bezoekadres :      Kerkstraat 12, 9698 AR Wedde
Telefoonnummer :  0597 – 67 49 21 / 06 – 23 93 44 49 
E-mailadres :  info.weddelukt@gmail.com
Bankrekeningnummer :     NL28 ABNA 0448 0286 03

Beleidsplan

“Wedde dat ’t lukt!” heeft een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2016 – 2018. Een samenvatting van het beleidsplan is hieronder puntsgewijs weergegeven.

Doelstelling: 

Stichting “Wedde dat ’t lukt!” heeft tot doel: In Wedde en Wedderveer met elkaar en voor elkaar te  zorgen in de breedst mogelijke zin van het woord met als doel om de leefbaarheid in het dorp te behouden en verder te ontwikkelen. 
Wedde en Wedderveer maken deel uit van de gemeente Westerwolde. Hiertoe behoren o.a. ook de dorpskernen Veelerveen en Vriescheloo.
In de  periode 2016 -2018 is “Wedde dat ’t lukt!” er in geslaagd de werkwijze uit te rollen naar Veelerveen en Vriescheloo, mede omdat deze behoren tot de WMOzorgcluster Wedde-Vriescheloo-Veelerveen.
Het bestuur wil hiermee tevens de leefbaarheid van de regio bevorderen.

Doelgroep: 

Alle inwoners van 0 jaar t/m 100+ met specifieke aandacht voor de kwetsbare ouderen.

Werkwijze:

Het werk van de stichting is gericht op het operationeel faciliteren en organiseren van de onderlinge ondersteuning van de inwoners van Wedde, Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo en het borgen van de continuïteit hiervan in de context van het behoud van de leefbaarheid in de gemeente Westerwolde en de regio. 
Zij doet dit gezamenlijk met de huisartsenpraktijk Wedde (die op haar beurt aan het bestendigen van deze werkwijze in de Coöperatie Westerwolde e.o. werkt), de dorpsraad Wedde/Wedderveer, plaatselijke belangen Veelerveen en de dorpsraad Vriescheloo.
Informele en formele hulpverlening zijn zodoende onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar wederzijds in het bereiken van het gestelde doel wat bijdraagt aan de sociale cohesie tussen de dorpsbewoners. 

Organisatie :

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende zes personen:

1 Voorzitter:           Annelies Sistermans
2 Secretaris:  Harm Stubbe (vertegenwoordigt Wedde)
3 Penningmeester: Karin Rensen
4 Bestuurslid:  Jop Hammer (vertegenwoordigt Veelerveen)
5 Bestuurslid:        Jose Felix (vertegenwoordigt Vriescheloo)
6 Adviserend lid:  Huisarts Hans Berg

Per 1 maart 2015 is een dorpsondersteuner benoemd zodat de uitvoering van de doelstelling gestalte kan krijgen. Het bestuur en de dorpsondersteuner trekken samen op in regelmatig en intensief overleg. Het bestuur zet de koers uit, overlegt met de gemeente, de dorpsraad Wedde/Wedderveer, plaatselijke belangen Veelerveen, dorpsraad Vriescheloo en andere organisaties. De dorpsondersteuner is de spin in het web, vangt signalen op, coördineert zowel vrijwillige hulpverlening als de samenwerking met anderen en voert hieruit de  voortvloeiende werkzaamheden uit.

Vrijwilligers:

Zonder vrijwilligers geen Wedde dat ‘t lukt! Dat zijn bestuur en dorpsondersteuner zich terdege bewust. Inmiddels zijn ruim 110 vrijwilligers aangesloten die ingezet kunnen worden voor de verschillende hulpvragen. 
Om vrijwilligers nog beter tot hun taak toe te rusten en hun deskundigheid te vergroten zullen hen korte cursussen/themamiddagen of –avonden aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld het omgaan met soms moeilijke situaties, signaleren van hulpvragen etc.
Dit wordt afgestemd op de behoefte hieraan en op actuele ontwikkelingen in de maatschappij.
Daarnaast wil het bestuur hen jaarlijks met een warme hand bedanken door iets speciaal voor hen te organiseren.

Hulpvragen:

Jaarlijks worden zo’n 400 hulpvragen aangedragen. De meeste hulpvragen worden oppakt door vrijwilligers. De dorpsondersteuner zorgt ervoor dat alle hulpvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn worden opgelost door het inzetten van vrijwilligers (informele hulp), de professional (formele zorg) of een combinatie hiervan. 
De hulpvragen zijn zeer divers en lopen uiteen van een wandeling in de omgeving tot aan hulp bij het aanvragen van een financiële tegemoetkoming, van vervoer naar het ziekenhuis tot hulp met kleine klusjes in en om de woning, van hulp bij het aanvragen van een vergoeding voor hulpmiddelen tot het begeleiden naar een nieuwe woning.

Beloningsbeleid:

Het bestuur van “Wedde dat ’t lukt!” ontvangt geen vergoeding en/of bezoldiging. 
De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden voor de hulpvragen. Zij ontvangen uitsluitend een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten zoals  onkosten gemaakt om hulp te verlenen met meegebrachte apparaten (bijvoorbeeld motormaaier op benzine) of een kilometervergoeding van maximaal € 0,19 bij het verzorgen van vervoer (bijvoorbeeld naar  het ziekenhuis). Deze vergoeding wordt rechtstreeks door de hulpvrager aan de vrijwilliger betaalt zonder tussenkomst van “Wedde dat ’t lukt!”. 
De dorpsondersteuner is in loondienst en ontvangt salaris conform de CAO Sociaal Werk.

Fondswerving: 
                     
Fondswerving zal plaatsvinden in naam van “Wedde dat ’t lukt!” en is gericht op de doelstelling van de stichting en onafhankelijk van bedrijfsbelangen en andere belangen.

Accreditaties:

De stichting is op dit moment aan het wachten op de toekenning van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Door deze status worden giften en schenkingen aan de stichting aftrekbaar voor inkomsten- en vennootschapsbelasting. Daarnaast hoeft er geen schenk- of erfbelasting betaald te worden over schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen. 

Met ingang van 1 januari 2014 is het wettelijk verplicht, voor het behoud of de verkrijging van een ANBI-status, om bepaalde documenten openbaar te maken. De website van de stichting is hier inmiddels op ingericht. Het beleid van de stichting is erop gericht om blijvend over de ANBI-status te kunnen beschikken.