Guia didàctica

WebQuesta: Quina festa major vols?

Nivell: 3r i 4t d'ESO i Batxillerat

Àrea: Interdisciplinar


Fixeu-vos en les remarques en negreta!

Objectius

 • Conèixer la realitat propera.
 • Expressar-se per escrit amb correcció, tenint cura de l’estructura del text, els aspectes de gramàtica i ortografia, l’ordre i la presentació.
 • Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instruments de treball i aprenentatge.
 • Utilitzar internet com a font de recerca d'informació.
 • Seleccionar la informació necessària des de diferents webs.
 • Organitzar la informació seleccionada per realitzar el producte demanat.
 • Conèixer i dominar diferents eines informàtiques i donar a conèixer el programari lliure (Open Office, Gmail, GoogleGroups...) o diferents llocs webs on poden trobar informació útil.
 • Cooperar i col·laborar amb els companys de treball en grup.
 • Facilitar el treball interdisciplinar com a mètode d'aprenentatge.

Continguts

 • Participació en activitats de relació social i comunicació amb altres comunitats escolars, amb l’entorn immediat al centre i amb la societat en general (cartes al director, notícies per a la premsa, ràdio local o web del centre). 
 • Participació en interaccions per mitjà del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació.
 • Participació en debats de temes acadèmics o escolars pautats i reglamentats.
 • Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit. 
 • Assumpció de les responsabilitats i coavaluació dels processos i dels resultats en les situacions de treball compartit.
 • Participació activa i crítica en converses i situacions comunicatives orals pròpies de l’àmbit acadèmic, especialment en aquelles necessàries per a la gestió (planificació, seguiment avaluació i informe final) de les tasques pròpies de les diferents matèries curriculars, per a la recerca i exposició d’informació, per als intercanvis d’opinió i l’exposició de les conclusions i dels aprenentatges.
 • Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses i de diferents contextos d’espai i temps: expositius, persuasius, predictius i dels gèneres periodístics (notícia, crònica, reportatge, entrevista, opinió).
 • Interès per la bona presentació dels textos escrits i audiovisuals, tant en suport paper com digital, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats.
 • Reconeixement i aplicació de conceptes bàsics d’economia a l’anàlisi del funcionament de les activitats econòmiques i de l’organització del món del treball.
 • Anàlisi dels elements bàsics de l’organització política i administrativa de Catalunya, així com dels òrgans principals de govern i el seu funcionament.
 • L'ús dels processadors de textos, internet i altres eines informàtiques (TIC).
 • Valoració de les administracions (local, autonòmica, estatal i europea) en la prestació dels serveis públics i de la importància de la participació ciutadana en el funcionament de les institucions.
 • Respecte i valoració crítica per les opcions i plantejaments dels altres, desenvolupant una actitud autocrítica davant de les opcions i plantejaments propis i la capacitat per expressar opinions i judicis de forma assertiva.
 • Aplicació de les tècniques multimèdia en l’edició d’imatges estàtiques i animades, en la interactivitat i en l’elaboració de propostes multidisciplinàries
 • Elaboració de projectes artístics i de comunicació audiovisual de forma creativa i cooperativa.
 • Ús del full de càlcul i de les TIC en general per l’organització de dades, realització de càlculs i generació dels gràfics més adequats.
 • Interès a escoltar i conèixer obres i estils musicals diversos.
 •  
Competències
 • Competència comunicativa oral, escrita i audiovisual
Expressar-se oralment i per escrit.
Saber comunicar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisulals fent servir les TIC.
Gestionar la informació obtinguda de diverses fonts.
Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.
Assumpció de les responsabilitats i coavaluació dels processos i dels resultats en les situacions de treball compartit.
 • Competència artística i cultural
Mostrar interès per participar en la vida cultural.
Mostrar interès per contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic de la pròpia comunitat i d’altres llocs.
Tenir iniciativa, imaginació i creativitat per expressar-se a través de codis artístics.
Valorar la realització d’experiències artístiques compartides.
 • Competència matemàtica
Fer feina amb models matemàtics.
Saber utilitzar les tècniques i els procediments matemàtics bàsics per comptar, operar, mesurar, situar-se a l’espai i organitzar i analitzar dades.
Conèixer i saber emprar materials i eines de suport (calculadores, recursos TIC, ...) per contribuir a la realització de l’activitat matemàtica i entendre les seves limitacions
 • Competència del tractament de la informació i digital
Fer recerca d’informació eficaç a través d’Internet. 
Utilitzar adequadament els programes i les eines informàtiques.
 • Competència d’aprendre a aprendre
Gestionar i controlar les pròpies capacitats i coneixements.
Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i compromís personal i de l’acció. 
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal
Intervenir, opinar i aportar idees dins d'un grup.
Gestionar el propi treball i compartir-lo.
Aportar idees creatives en les activitats de grup. 
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
Demostrar esperit crític en l’observació de la realitat i en l’anàlisi dels missatges informatius i publicitaris.
Localitzar, obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i quantitativa.
Fer prediccions i inferències.
 • Competència social i ciutadana
Valorar la creació literària del territori.
Conèixer la realitat cultural del teu barri, poble, ciutat.


Material (per grup): 

Un ordinador (o més, si és possible) amb connexió a Internet. Per poder veure el Voki és necessari utilitzar el Mozilla Firefox.

Espai: 

Per realizar la WebQuesta és necessari ordinadors; així doncs, caldrà usar l'aula d'informàtica.

Avaluació: 

Per avaluar aquesta WebQuesta és farà la mitjana de la puntuació obtinguda a les graelles d'avaluació avaluades pel grup. 

Suggeriments d'adaptació: 

Abans de fer aquesta WebQuesta és necessari revisar que tots els enllaços funcionin i que el nivell i el contiguts són els adequats per al grup d'alumnes.
Els enllaços són una proposta de treball, si en coneixeu d'altres també són útils. 
Per informació d'ús del Gmail amb els alumnes tingueu en compte aquestes pàgines: Internet segura i Comunicació als pares

Data de creació: 


Aquesta WebQuesta ha estat elaborada en el marc del curs de formació permanent del professorat "WebQuest. Una metodologia per treballar les TIC de manera competencial", organitzat per la Comunitat Catalana de WebQuest, l'abril-maig de 2013.

Contacte: 

Per a qualsevol dubte, comentari o suggeriment, els podeu fer arribar a l'adreça electrònica mmagrin4@xtec.cat.