Ewaluacja

Wyniki pracy będą ocenione w skali:

  • dobrze, 
  • bardzo dobrze,
  • celująco

 Na ocenę będzie miało wpływ:

- trafność i spostrzegawczość co do wymienionych zagrożeń,
- ilość przytoczonych przykładów zdarzeń z życia oraz wskazania ich
  przyczyn
- poprawnego oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia 
  określonego zdarzenia 
- ilości i jakości pomysłów zapobiegania zagrożeniom jakie odnoszą się do
  stanowiska pracy uczestnika webquestu

Ocenę celującą może otrzymać uczestnik który wymieni wszystkie możliwe realne zagrożenia oraz wskaże skuteczne sposoby im zapobiegania