นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                        ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งานสัญญา  เป็นต้น  หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุมจดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

                           ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
Comments