หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานที่สำคัญ

ที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
เลขที่ 444 หมู่ที่ 2 ถนนโพนพิสัย-ปากคาด  บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  43120  
e-mail:: info@nongkhai2.go.th
 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4247 1934-5 โทรสาร 0 4247 1310 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

กลุ่ม/กลุ่มงาน
หมายเลขภายใน
กลุ่มอำนวยการ
0  , 11
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   
0  , 11
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
0  , 11
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      
16
กลุ่มนโยบายและแผน      
17
กลุ่มบริหารงานบุคคล    
18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
20
กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล       
22
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
22
หน่วยตรวจสอบภายใน
14
 
 

สพป.หนองคาย เขต 2

Comments