คุณสมบัติลอการิทึม

คุณสมบัติลอการิทึม
คุณสมบัติ  7  ประการของลอการิทึม มีดังนี้    

    1.  สมบัติการบวก

                        log M + log N  =  log a ( M·N )

    Example  จงรวมพจน์ของ  log 2 3 +  log 2 4  + log 2 6

            Soln 

                        log 2  3  +  log 2 4  +  log 2 6   =  log 2 ( 3 x 4 x 6 )

                                                        คำตอบ  =  log 2 72                             

    2.  สมบัติการลบ

                        log a M  -  log a N     =  log a ()

    Example  จงรวมพจน์ของ  log 2 5  -  log 2 10

            Soln      log 2 5  -  log  2 10    =  log 2 ()

                                           คำตอบ =  log 2 ()