หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ครูตาว  
รายวิชา  การนำเสนอข้อมูล  ง 20204
วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเป็นสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการนำเสนอข้อมูลให้กับนักเรียนในโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาโดยนำเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนรู้
    2. เพื่อเป็นสื่อที่มีประโยชน์ให้ความรู้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้

วิดิโอสอนโปรแกรม  Microsoft Power Point 2010

วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube