หน้าแรก

คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
 
                จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
 

    1  รู้หลักการและพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

    2  รู้ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฎิบัติการ

    3  มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

    4  มีทักษะในการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

    5  มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 

                        มาตรฐานรายวิชา

 

    1  อธิบายความหมายองค์ประกอบและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

    2 อธิบายความหมาย  ความสำคัญของการทำงานของระบบปฎิบัติการ

    3  ปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

   4 ปฏิบัติการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

   

                         คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วงสื่อบันทึกข้อมูล ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการประเภทของโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  การใช้โปแกรมยูทิลิตี้