Webgopa
 
 
Địa chỉ thân thiện hoàn cầu
 

Add friendly global


 
0918053539

 

 

Webgopa

Chuyên gia thiết kế website

Experts webdesign

 

- Chuyên thiết kế cấu trúc website. Specializing in designing the map.

- Chuyên xây dựng cơ sở dữ liệu website và thông tin điện tử. Specializes in building database websites and electronic information.

- Chuyên thiết kế website cá nhân. Specializes in designing personal websites.

- Chuyên cung cấp hộp thư điện tử chất lượng cao. Provides e-mail high-quality.

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ về quản trị và thiết kế website. Training, technology transfer and management of webdesign.

 

 

      Webgopa gồm các bút danh: PV, XT, AU, GO, PA, ...  Nghiệp vụ chuyên môn: Phân tích chính sách; Nghiên cứu khoa học; Tư vấn pháp luật; Viết báo; Nhiếp ảnh; Sáng tác; Thiết kế website; Cung cấp thư điện tử chất lượng cao.

 

      Webgopa trân trọng mời các anh/chị, các bạn có quan tâm đến hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cùng nhau hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, mở rộng việc chuyển giao công nghệ thông tin đến nhiều người.

 

       Tổ chức hoặc cá nhân nào có nhu cầu lập Website, hãy liên hệ với  Webgopa theo địa chỉ: webgopa@gmail.com  chúng tôi sẽ thiết kế, đăng ký tên miền, hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm an toàn mạng và hướng dẫn chuyển giao để bạn có trang Web trên Internet; kèm theo là thư điện tử chất lượng cao.

 

 

     Webgopa including the pen name: PV, XT, AU, GO, PA, ... Professionals: Policy analysis; Scientific research; Consultancy law; Post newspaper; Photography; Creation; Web Design; Providing e-mail high quality.

     Webgopa respectfully invite him / her, you are interested in operating the application and development of information technology together in cooperation, exchange experience, knowledge updating new, expanded technology transfer and news to many people.

     Organizations or individuals who have needs created Website, please contact Webgopa at: webgopa@gmail.com we will design, domain name registration, technical support, ensuring safety and guidance transfer to your Web site on the Internet; is accompanied by e-mail high quality. 

 

                                                Admin Webgopa

 

 

__________________________________________

 Giới thiệu Introduction

 Tham gia vào nhóm Webgopa Join the group Webgopa

 Đăng ký thư điện tử chất lượng cao   Click here to register e-mail high-quality