Giới thiệu Introduction


 
 

 Webgopa

Chuyên gia thiết kế website

 

     Chuyên thiết kế cấu trúc website;

     Chuyên xây dựng cơ sở dữ liệu website và thông tin điện tử;

     Chuyên thiết kế website cá nhân;

     Chuyên cung cấp thư điện tử chất lượng cao miễn phí;

     Chuyển giao công nghệ về quản trị và thiết kế website.

 

 

      Webgopa gồm các bút danh: PV, XT, AU, GO, PA, ...  Nghiên cứu khoa học; Phân tích chính sách; Sáng tác; Viết báo; Nhiếp ảnh; Thiết kế website; Cung cấp thư điện tử chất lượng cao.

 

      Webgopa trân trọng mời các anh/chị, các bạn có quan tâm đến hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cùng nhau hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, mở rộng việc chuyển giao công nghệ thông tin đến nhiều người.  Bạn nào cần sở hữu một Website cho riêng mình hãy liên hệ với  Webgopa theo địa chỉ: augopage@gmail.com  Webgopa sẽ thiết kế và tận tình giúp bạn để có ngay một  trang Web trên Internet; kèm theo là thư điện tử chất lượng cao.

 

Professional webdesign


Specializing in designing the map;

Specializes in building database websites and electronic information;

Specializes in designing personal websites;

Provides e-mail high-quality free;

Technology transfer of administrative and design website.

 

Webgopa including the pen name: PV, XT, AU, GO, PA, ... Scientific research; policy analysis; Creation; Post newspaper; Photography; Web Design; Providing e-mail high quality.

Webgopa respectfully invite him / her, you are interested in operating the application and development of information technology together in cooperation, exchange experience, knowledge updating new, expanded technology transfer and news to many people. You do need to own your own Website please contact Webgopa at: augopage@gmail.com  Webgopa will be designed and dedicated to helping you now have a Web site on the Internet; is accompanied by e-mail quality high.

 

                                                                           Addmin Webgopa

 

Những linh hồn bất tử.  The soul of any death