CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

Nội dung chương trình lớp 10 được thiết kế như sau:

A. Học kỳ 1

Tồng số tiết thực hiện trong HKI là 18 tiết. Trong đó 11 tiết lý thuyết, 5 tiết thực hành và 2 tiết kiểm tra. 

 

STT

 

HỌC PHẦN

 

TÊN BÀI

 

TIẾT THEO PPCT

SỐ TIẾT THỰC HIỆN

(Tổng; lý thuyết; thực hành; kiểm tra)

 

 

1

 

MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG AN NINH

1) Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

1, 2, 3, 4

4; 4; 0; 0

2) Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.

5, 6, 7,    8, 9

5; 5; 0; 0

 

2

ĐIỀU LỆNH

1) Đội ngũ từng người không súng.

10; 11;  12; 13; 14

5; 1; 3; 1

2) Đội ngũ đơn vị.

15; 16; 17

3; 1; 2; 0

3

KIỂM TRA

THI HỌC KỲ MỘT

18

1; 0; 0; 1B. Học kỳ 2

Tồng số tiết thực hiện trong HKII là 17 tiết. Trong đó 07 tiết lý thuyết, 08 tiết thực hành và 2 tiết kiểm tra

 

STT

 

HỌC PHẦN

 

TÊN BÀI

 

TIẾT THEO PPCT

SỐ TIẾT THỰC HIỆN

(Tổng; lý thuyết; thực hành; kiểm tra)

 

1

ĐIỀU LỆNH

(tiếp theo)

Đội ngũ đơn vị

19, 20, 21, 22

4; 0; 4; 0

 

 

 

2

 

 

MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ

1) Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai

23, 24

2; 2; 0; 0

2) Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương

25, 26, 27, 28, 29

5; 1; 4; 0

3) Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuý

30, 31, 32, 33

4; 4; 0; 0

3

KIỂM TRA

THI HỌC KỲ HAI

34, 35

2; 0; 0; 2Trang con (2): Bài 6 Bài 7