Presentació


El Centre d’Estudis de L’Hospitalet (CEL'H) és una associació cultural sense ànim de lucre i de voluntariat, fundada l’any 1984 amb la finalitat de fer ciutat, associacionisme i d’intervenir a l’Hospitalet. Està oberta a qualsevol ciutadà o ciutadana interessat en el coneixement, la recerca i el debat sobre la ciutat. 

Els seus objectius són:
  • L’anàlisi i el desenvolupament de la identitat de l’Hospitalet en els seus vessants humans i culturals
  • Potenciar les iniciatives de caire sociocultural vinculades a l’Hospitalet
  • Esdevenir un fòrum de discussió i debat sobre el passat, el present i el futur de la ciutat
  • Integrar la diversitat de propostes i opinions en els projectes propis, fent que la imatge del CEL'H es correspongui amb una actitud oberta i plural
  • Treballar des del convenciment de la necessitat d’una ciutat més relacional entre tots els sectors implicats: públic, privat, associatiu, i el conjunt de la ciutadania