Izrada nastavnih materijala

 
Alati za izradu materijala za učenje
korisni su  osim za izradu, i za organiziranje materijala, integriranje različitih multimedijskih sadržaja i navigaciju među pripremljenim materijalima.
 
Ovdje pripadaju svi alati koje učitelj može napraviti, izraditi za svoj objekt obrazovanja .
 
Što je to objekt učenja? Definicije koje se koriste su različite. Najjednostavnija je da je objekt učenja element znanja koji se koristi u obrazovnom procesu. Objekt znanja koji se koristi u obrazovnim materijalima projektiranim da se koriste preko interneta zapisan je u digitalnom obliku. Element znanja može sadržavati tekst (na primjer neku definiciju ili citat), grafiku (crteže, slike, sheme), audio (muzička ilustracija), video zapis (simulacija, igrani film) ili interaktivnu web stranicu.
 
Preuzeto s carneta.