กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

โรงเรียนวัดบางพูน

 

                              

      การฟ้อนค่ะ     ..ร่ ว  ม กั  น  อ นุ รั ก ษ์       ม ร ด ก      ข อ ง       ไ ท ย ...การฟ้อนค่ะ

 

หัว ข้อ หลัก

สาระ กลุ่ม ศิลปะ

แบบทดสอบความรู้

กิจกรรมกลุ่มศิลปะ

ห้องแสดงภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเราชาว ว.บ.พ

ผลงาน ดี เด่น

สมุดเยี่ยม

ดาวน์โหลดใบงาน

ติดต่อส่วน ราชการ

เว็บ เพื่อนบ้าน

ข่าวหนังสือพิมพ์

  •  
T V ออนไลน์ 
 
  
  
 
วิทยุออนไลน์
 
  
 

  กิจกรรมโรงเรียนวัดบางพูน / กลุ่มสาระ ศิลปะ

 

สมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนวัดบางพูน

(ปีการศึกษา ๒๕๕๑)

 

 

 แข่งขันการประกวดนิทานพื้นบ้านไทย

 

เรื่อง ปลาบู่ทอง

ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑

วันพุธที่ ๑๔  พฤษภาคม 

คลิ๊ก เพื่อรับชมภาพกิจกรรม