ประกวดวาดภาพระบายสี

 สพฐ. กับเฟเบอร์-คาสเทลล์

ประจำปี ๒๕๕๑ 


 

 

ประมวลภาพ การวาดภาพระบายสี

หัวข้อ (รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน)       

 

                 

                            

 

 

เด็กหญิงกนิษฐา   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓

 

..ที่สำเร็จของผลงานนักเรียน..

 

     

 เด็กหญิงสุภาพร    สียางคุ่ย   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓

เด็กหญิงเบญจมาศ    อินทร์สัญ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

 

เด็กหญิงมาริสา    พูลถาวร   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

 

เด็กหญิงอวิโรจน์    มัฌมพงษ์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

 

เด็กหญิงขวัญพิรุณ     เย็นทรวง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เด็กหญิงเกวลิน     เที่ยงธรรม   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

     

เด็กหญิงชายขจรศักดิ์     จันทร์ศิริ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒