นาฏศิลป์ หมายถึง


 

ใบความรู้

เรื่อง  นาฏศิลป์  หมายถึง

 

นาฏศิลป์ เป็นคำสมาส แยกได้ ๒ คำ คือ นาฏ และ ศิลป
นาฏ หมายถึง การร่ายรำและการเคลื่อนไหวไปมา
ศิลป หมายถึง การแสดงออกเพื่อสนองความต้องการทางอารมณ์ การลอกเลียนแบบ การ ถ่ายทอดความหมายต่าง ๆ หรือ เป็นสิ่งที่มนุษย์เกิดจินตนาการในอันที่จะแสดงคุณค่าแห่งความงาม ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ หรือได้พบเห็นจากธรรมชาติแล้วนำมาดัดแปลงประดิษฐ์ขึ้นให้มีความวิจิตรละเอียดอ่อน ซาบซึ้ง ซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Arts”
ฉะนั้น “นาฏศิลป์” หมายถึง การฟ้อนรำที่มนุษย์ประดิษฐ์ดัดแปลงขึ้นจากธรรมชาติด้วยความประณีตอันลึกซึ้ง เพียบพร้อมไปด้วยความวิจิตรบรรจงละเอียดอ่อน นอกจากนี้ยังหมายถึงการขับร้องและการบรรเลงด้วย