00. Welkom

Beleid W.B.B. inzake coronavirus

Met ingang van donderdag 11 juni is het door Veiligheidsregio Limburg-Noord weer toegestaan om te biljarten. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden:
Maximaal met twee personen aan een tafel (dus geen scheidsrechter!), altijd minimaal anderhalve meter afstand houden van andere personen en  wanneer de ene speler aan de beurt is, moet de andere speler gebruik maken van een zitplaats!

VEEL PLEZIER!
_____________________________________
Update 05-04-2020, 19:00 uur
Op zondag 5 april zijn de leden door het bestuur geïnformeerd over het besluit dat de competities niet zullen worden voortgezet en dat er voor het eerst in de geschiedenis van de W.B.B. geen kampioenen zullen zijn. Lees de besluiten nog eens terug in:

De competities zijn per 05-04-2020 definitief gestaakt; daarom zijn op pagina 10 de eindresultaten van de avondcompetitie te raadplegen en op pagina 20 de eindresultaten van de middagcompetitie.
______________________________________

Update 31-03-2020, 19:00 uur
In ieder geval tot en met 28 april blijven alle horecagelegenheden en sportaccommodaties gesloten!

Update 15-03-2020, 17:30 uur
In ieder geval tot 6 april blijven alle horecagelegenheden en sportaccommodaties gesloten!

Update 13-03-2020, 19:30 uur

Het geval dat een lokaal gesloten wordt van overheidswege, waardoor niet gespeeld kan worden is een van de redenen om de volledige competitie (zowel in de avond als in de middag) terstond stil te leggen. B.C. Carambole maakt gebruik van Sporthal Boshoven en deze hal wordt in ieder geval tot 1 april voor iedereen gesloten gehouden.

Voor meer informatie over gemeentelijke sportaccommodaties kunt u terecht op de website van de gemeente Weert.

Dat betekent dus dat alle WBB-activiteiten en dus ook de gehele WBB-competitie

met ONMIDDELLIJKE ingang tot nader order wordt stilgelegd.

Zodra de omstandigheden dusdanig zijn, dat er weer gespeeld kan worden, zal dit zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.

______________________________________Vrijdag 13-03-2020, 15:00 uur:
Naar aanleiding van de maatregelen, die de overheid heeft genomen ten aanzien van het coronavirus heeft het bestuur van de Weerter Biljartbond op vrijdag 13 maart beraadslaagd en een standpunt ingenomen.

Uitgangspunt bij het te volgen beleid zijn zowel de maatregelen van overheidswege, de gezondheid van iedereen en het respecteren van de zienswijze, die aangesloten verenigingen, teams én spelers inzake deze kwestie hebben.

Daarom is het te volgen beleid als volgt vastgesteld:

-         Het bestuur zal gehoor geven aan de huidige en toekomstige maatregelen van overheidswege en deze respecteren.

-         De volledige competitie (zowel in de avond als in de middag) zal terstond worden bevroren en pas worden voortgezet, wanneer alle beperkingen zijn opgeheven in de volgende gevallen:

1.      Wanneer op enig moment meer dan het maximaal aantal toegestane personen in het speellokaal aanwezig is

2.      Wanneer lokaalhouders gedwongen door de maatregelen van overheidswege of uit eigener beweging het lokaal gesloten houden, waardoor er geen wedstrijden meer kunnen worden gespeeld

3.      Wanneer aangesloten verenigingen óf teams uit eigener beweging besluiten geen wedstrijden meer te willen spelen

Mocht een van deze gevallen zich voordoen, dan dient de secretaris van de thuisspelende vereniging dit terstond te melden via westrijdleider@wbbweert.nl

Mocht een voor een week vastgesteld wedstrijdprogramma niet meer kunnen worden uitgespeeld, dan tellen alleen de tot dan toe volledig gespeelde wedstrijden mee voor de betrokken rangschikkingen. Voortzetting van de competitie is dan pas mogelijk, wanneer het bestuur van de Weerter Biljartbond dit heeft kenbaar gemaakt.

Het bestuur hoopt dat iedereen begrip heeft voor deze regeling en ook voor eventueel afwijkende meningen van spelers, teams en/of verenigingen in deze gevoelige kwestie.

Namens het bestuur,

Rob Koudijs, voorziiter
Louis Pols, secretaris

Weerter Biljart Bond, opgericht 1966.
De Weerter Biljart Bond is als rechtspersoon statutair gevestigd op het adres Geenestraat 4A3, 6031 VR Nederweert
en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 67528147.


In het kader van de AVG hanteert W.B.B. Weert ook een privacybeleid. Dit is vastgelegd in 54 Privacyverklaring.

Vanzelfsprekend komen de wedstrijdprogramma's in beeld.
Ook zijn er pagina's met algemene informatie over bestuur, lokalen, secretariaten, verenigingen, teams en spelers.

Alle informatie op deze website mag zonder beperking worden gekopieerd naar andere websites mits met vermelding van de volgende toevoeging:
"Deze informatie is afkomstig van de website www.wbbweert.nl - Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend (©2020, WBB Weert)"