หลักสูตรสถานศึกษา

                              
                ตามที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ฉบับนี้ โดยนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี และตัวชี้วัดช่วงชั้น และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่โรงเรียนได้เพิ่มเติมความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่น หลอมรวมเป็นหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ แล้วนั้นและในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงกำหนดจำนวนรายชั่วโมง ในระดับประถมศึกษาจากไม่กิน๑,๐๐๐ ชั่วโมง เป็นไปน้อยกว่า ๑,๐๐๐ชั่วโมงและในระดับมัธยมศึกษา ไม่กิน๑,๒๐๐ ชั่วโมง เป็นไปน้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร
                ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารหลักสูตรโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕ ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับเป็นแนวทางของครูในการจัดการศึกษา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ต่อไป
 
ċ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย.rar
(1569k)
watyai school,
19 ธ.ค. 2555 18:04
ĉ
watyai school,
19 ธ.ค. 2555 18:02
Comments