ข่าวประชาสัมพันธ์

อย่าลืม 7 สิงหาคม 2559 ร่วมออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมdownload
 คู่มือ สำหรับคร / นักเรียนใช้เป็นแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 
     7 สิงหาคม 2559 (ขอขอบคุณ เว็บไซต์ ครูพันธุ์ใหม่)
ความภาคภูมิใจวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายสำราญ  แก้วเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้ฯ ได้เป็นตัวแทนรับโล่ห์รางวัล
โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559   โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกให้กับนักเรียน  ณ สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้   โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
พ.ต.อ.ธเนศร์  กาญจนพังคะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ , 
พ.ต.ท.ชูศักดิ์  ชัยหัง สารวัตรอำนวยการ สภ.วังกะพี้ ,ด.ต.ณัฐดล  ทานา ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.วังกะพี้ 
รวมถึงข้าราชการตำรวจทุกท่าน  ขอขอบพระคุณที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวกทั้งด้านการให้ความรู้  
การเยี่ยมชมสถานที่  บริการน้ำดื่มและเลี้ยงไอศกรีมเด็กนักเรียน