หนทางสู่ความสำเร็จ

หนทางสู่ความสำเร็จ

        การทำงานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา  แต่หากเรามีใจรัก  มีความพอใจ  มีน้ำใจเสียสละ  ก็นับว่างานนั้น ๆ สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง  เมื่อท่านอาจารย์พระมหาพร้อมมรณภาพลง  การจะหาสมภารไปจำพรรษาที่วัดในชนบทห่างไกลความเจริญดูจะเป็นเรื่องยาก  นับว่าเป็นความโชคดีของวัดและชาวบ้านบางพุทราที่พระครูปิยธรรมาภรณ์ มีความรัก  ความพอใจ  ระลึกถึงคุณูปการของวัดและพระคุณของท่านอาจารย์พระมหาพร้อมที่มีต่อท่าน  จึงได้เสียสละความสะดวกสบายมาเป็นสมภารวัดตรีนิมิตร
        ครั้นมาอยู่จำพรรษาที่วัดตรีนิมิตรแล้ว  ท่านพระครูปิยธรมาภรณ์ก็มิได้นิ่งเฉย  ท่านมองว่าวัดยังขาดแคลนอะไร  ชาวบ้านต้องการอะไร  อะไรมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องคิดต้องทำก่อน  ท่านจึงคิดว่าต้องสร้างคน  พัฒนาคนก่อน  โดยเฉพาะคนในวัดคือพระภิกษุสามเณร  เมื่อสร้างคนแล้ว  คนจะช่วยกันสร้างวัด  วัดพอจะยืนอยู่ได้ก็ช่วยชาวบ้าน  การช่วยชาวบ้านที่ดีก็คือให้ลูกหลานชาวบ้านได้รับการศึกษาเล่าเรียน  รวมทั้งให้ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น  เช่น  ถนนหนทาง  ไฟฟ้า  น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  เป็นต้น  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท่านพระครูได้คิดริเริ่มและลงมือทำด้วยใจรัก  ด้วยน้ำใจเสียสละเป็นทุน  จากนั้นท่านก็พยายามทำงานทุกอย่างไปทีละขั้นตอนด้วยความมานะ  อดทน  แม้ว่าบางครั้งบางอย่างจะพบอุปสรรคมากมายท่านก็มิได้ย่อท้อ  ตั้งใจ  เอาใจใส่ มุ่งมั่น  และหาวิธีการต่าง ๆ ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ  จนงานที่คิดไว้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสมตามปรารถนาที่ท่านตั้งไว้ทุกประการ
        ทุกวันนี้หากท่านเดินทางไปวัดตรีนิมิตร  ก็จะสะดวกสบายบนเส้นทางที่ร่มรื่น  ก่อนจะถึงวัดซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ทางขวามือก็มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ภายในวัดในกำแพงแก้วประกอบด้วยพระอุโบสถ  วิหารสำหรับประดิษฐานรูปเหมือนหล่อด้วยสำริดของท่านอาจารย์พระมหาพร้อม  ญาณวีโร  นอกกำแพงแก้วก็มีเมรุ  ธรรมศาลา  โรงฉันและกุฎี นับเป็นวัดที่ประกอบด้วยศาสนสถานที่สมบูรณ์  สำหรับการประกอบศาสนกิจครบถ้วนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์  เป็นความสำเร็จที่เกิดจากความพอใจ  ความตั้งใจ  เอาใจใส่  และความเข้าใจ  การประสานสัมพันธ์  และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาและประชาชนของท่านพระครูปิยธรรมาภรณ์ (ชุ่ม ทิพยเสวต) โดยแท้
Comments