ลำดับเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ตั้งแต่อดีต  ถึง ปัจจุบัน

*********

ค้นหาประวัติอดีต  เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม  เท่าที่หาพบ

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม  รูปที่    พระธรรมเจดีย์ 

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม  รูปที่    พระธรรมกิตติ

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม  รูปที่    พระญาณโพธิ

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม  รูปที่    พระเทพมุนี  (กัน  ป.ธ.๕)

                                           ในรัชกาลที่    มรณภาพ  พ.ศ. ๒๔๑๐

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม  รูปที่    พระธรรมธราจารย์  (ด้วง)

                                           ครองวัดได้    ปี  เศษ  มรณภาพ

                                           (พ.ศ. ๒๔๑๐  -  พ.ศ. ๒๔๑๓)

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม  รูปที่    พระธรรมธราจารย์  (นาค)

                                           ครองวัดได้    ปี  เศษ  มรณภาพ

                                           (พ.ศ. ๒๔๑๓  -  พ.ศ. ๒๔๑๖)

รักษาการแทนเจ้าอาวาส     พระปลัดแก้ว  รักษาการแทน  ประมาณ ๑  ปี

                                           (พ.ศ. ๒๔๑๖  -  พ.ศ. ๒๔๑๗)

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม   รูปที่    พระศีลาจารพิพัฒ  (ศรี)

                                            เกิด  พุทธศักราช  ๒๓๕๑

                                            บิดา  บุญนาค   มารดา  บู่

                                            ตำบล  บางพรม  อำเภอ  ตลิ่งชัน

                                            จังหวัด  ธนบุรี

                                            มรณภาพ  พุทธศักราช  ๒๔๓๙

                                            ครองวัดสุวรรณาราม  ๒๒  ปี

                                            (พ.ศ. ๒๔๑๗  -  พ.ศ. ๒๔๓๙)

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม   รูปที่    พระครูวิมลปัญญา  (เนียม)

                                            ภายหลังย้ายไปอยู่วัดเวฬุราชิณ

                                            ตลาดพลู  จังหวัด  ธนบุรี

                                            ครองวัดสุวรรณาราม    ปี

                                            (๒๔๓๙ - ๒๔๔๑)

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม    รูปที่    พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี

                                             ชื่อ  ทับ  ฉายา  อินฺทโชโต

                                             นามสกุล  ปัทมานนท์

                                             เกิดวันเสาร์  ขึ้น  ๑๓  ค่ำ

                                             เดือน    ปี  มะเมีย

                                             พุทธศักราช  ๒๓๘๙

                                             บิดา  ทิม    ปัทมานนท์  มารดา  น้อย  ปัทมานนท์

                                             บ้านเกาะชายเลน

                                             ตำบล  บางขุนนนท์  อำเภอ  บางกอกน้อย

                                             จังหวัด  ธนบุรีอุปสมบท                                 อายุ  ๒๐  อุปสมบท  พัทธสีมาวัดช่างเหล็ก

พระอุปัชฌาย์                            พระอธิการม่วง วัดตลิ่งชัน 

พระกรรมวาจาจารย์                    พระปลัดแก้ว  วัดสุวรรณาราม

                                             มรณภาพ  ๙ ธันวาคม พุทธศักราช  ๒๔๕๕

                                             ครองวัดสุวรรณาราม  ๑๔  ปี

                                             (พ.ศ. ๒๔๔๑  -  พ.ศ. ๒๔๕๕)

หมายเหตุเจ้าอาวาสรูปที่  ๙...ถ้าเกิดวันเสาร์  ตรงกับวันที่    มิถุนายน 

                                              พุทธศักราช  ๒๓๘๙ ขึ้น  ๑๓  ค่ำ เดือน 

                                              ถ้าจะนับ  ขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน    ตรงกับวัน

                                              อังคารที่    มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๓๘๙

รักษาการแทนเจ้าอาวาส             พระสมุห์เทศ  รักษาการแทนเจ้าอาวาส

                                              (พ.ศ. ๒๔๕๕  -  พ.ศ. ๒๔๕๘)

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม     รูปที่  ๑๐  พระครูสังวราธิคุณ  (เทศ)

                                              มรณภาพ  พุทธศักราช  ๒๔๖๓

                                              ครองวัดสุวรรณาราม    ปี

                                              (พ.ศ. ๒๔๕๘  -  พ.ศ. ๒๔๖๓)

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม      รูปที่  ๑๑  พระสาธุศีลสังวร

                                              เดิมชื่อ  เผื่อน  ฉายา  อุคฺคเสโน

                                              เกิดวันอาทิตย์  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๒๓

                                              ตรงกับขึ้น    ค่ำ  เดือน    ปี  มะโรง

                                              ตำบล  ท่าพี่เลี้ยง   อำเภอ  เมือง

                                              จังหวัด  สุพรรณบุรี

                                              บิดา  บุญ  มารดา  แมน

                                              เป็นเจ้าอาวาส วันอาทิตย์ที่  ๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๔๖๕

                                              ตรงกับแรม    ค่ำ  เดือน    ปี  จอ

                                              มรณภาพวันพฤหัส  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.๒๔๖๖

                                              ตรงกับแรม    ค่ำ  เดือน 

                                              ครองวัดสุวรรณาราม    เดือน  ๑๐  วัน

                                              (พ.ศ. ๒๔๖๕  -  พ.ศ. ๒๔๖๖)

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม     รูปที่  ๑๒  พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี

                                              เดิมชื่อ  ผัน  นามสกุล นิยมปัทมะ

                                              ฉายา  จนฺทโชโต

                                              เกิดวันอังคาร  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๒๙

                                              ตรงกับขึ้น  ๑๔  ค่ำ  เดือน    ปี  จอ

                                              ตำบล  บางช้างน้อย 

                                              อำเภอ  บางไทร    

                                              จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา         

อุปสมบท                                   วันศุกร์  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๔๙

                                               ตรงกับขึ้น    ค่ำ  เดือน    ปี  มะเมีย

                                                 พัทธสีมา  วัดโบสถ์อินทราราม

                                               ตำบล  บางช้างน้อย  อำเภอ  บางไทร

                                               จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา             

พระอุปัชฌาย์                              พระครูรัตนาภิรมย์

พระกรรมวาจาจารย์                      พระครูวินัยสุนทร

พระอนุสาวนาจารย์                       พระครูอุเทศธรรมวินัย             

                                               เป็นเจ้าอาวาส  พ.ศ. ๒๔๗๐

                                               มรณภาพ  วันอังคาร ๑  เมษายน 

                                               พุทธศักราช  ๒๕๐๑

                                               ตรงกับขึ้น  ๑๒  ค่ำ  เดือน    ปี  จอ

                                               ครองวัดสุวรรณาราม  ๓๑ ปี  

                                                (พ.ศ. ๒๔๗๐  -  พ.ศ.  ๒๕๐๑)

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม             
 
สมเด็จพระพุฒโฆษาจารย (พุฒ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)
 
                                                             รูปที่  ๑๓  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

  เดิมชื่อ  พุฒ    ฉายา  สุวฑฺฒโน

                                               นามสกุล  แก้วสุวรรณ

                                                 เกิดวันพุธ  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๕๐

                                                 ตรงกับขึ้น  ๑๐  ค่ำ เดือน    ปี  มะแม

                                                 บิดา  เพ็ชร  นามสกุล  แก้วสุวรรณ

                                                 มารดา  คำ  นามสกุล  สุวรรณฉาย

                                                 ชาติภูมิ  บ้านมะขามเรียง

                                                 ตำบล  จำปา  อำเภอ  ท่าเรือ

                                                 จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

อุปสมบท                                      อายุ  ๒๐  ปี  พุทธศักราช  ๒๔๗๐

                                                   พัทธสีมาวัดบัวงาม  อำเภอ  ท่าเรือ

                                                 จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

พระอุปัชฌาย์                                พระญาณไตรโลก (ฉาย) วัดพนัญเชิง

พระกรรมวาจาจารย์                        พระอธิการ  บัด  วัดสะตือ

พระอนุสาวนาจารย์                         พระอธิการ  อุ่น  วัดหนองแห้ว

                                                 ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๒

                                                 มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม 

                                                 ตำบล  บางขุนนนท์

                                                 อำเภอ  บางกอกน้อย  จังหวัด  ธนบุรี

                                                 มรณภาพ วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓

                                                   โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี  กทม.

                                                 รวมสิริอายุ  ๑๐๒ ปี  ๑๐  เดือน  ๑๕  วัน

                                                 ครองวัด  ๕๐ ปี  ๕ เดือน  ๑๖  วัน

                                                 (พ.ศ. ๒๕๐๒  -  พ.ศ. ๒๕๕๓)

รักษาการแทนเจ้าอาวาส                   พระครูพิศิษฎ์อาจารคุณ

                                                 (บุญชู  อาจารสมฺปนฺโน)

                                                 นามสกุล  สุขเวที

                                                 เกิดวันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๖๙

                                                 อาทิตย์  ขึ้น    ค่ำ  เดือน    ปี  ขาล

                                                 ตำบล  มหาพราหมณ์

                                                 อำเภอ  บางบาล

                                                 จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

 

                                                   

บรรพชา                                        สามเณรบุญชู  สุขเวที

                                                  วันที่    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๘๔

                                                  วัดน้ำเต้า  ตำบล  น้ำเต้า   อำเภอ  บางบาล

                                                   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

พระอุปัชฌาย์                                  พระครูอุดมสมาจารย์  วัดน้ำเต้า

อุปสมบท                                         กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  

                                                   เป็นรักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่

                                                   (พ.ศ.๒๕๕๓  -  พ.ศ.๒๕๕๔)

 

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม            รูปที่  ๑๔  (รูปปัจจุบัน)   พระราชปริยัติโมลี

                                                   เดิมชื่อ  ไพบูลย์   ฉายา  วิปุโล   ป.ธ. ๙, พธ.บ.

                                                               นามสกุล  โสมนัส

                                                   เกิดวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๒

                                                   วันศุกร์  แรม    ค่ำ  เดือน    ปี  กุน

                                                   บ้านเลขที่  ๑๓๘  หมู่    ตำบล  บ้านชุ้ง

                                                   อำเภอ  นครหลวง

บรรพชา                                        วันที่  ๒๓  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๖

                                                   วัดตะโหนด  ตำบล  นครหลวง

                                                   อำเภอ  นครหลวง  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

พระอุปัชฌาย์                                  พระครูอุดมนครกิจ  วัดตะโหนด

อุปสมบท                                       วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓

                                                   อาทิตย์ขึ้น    ค่ำ  เดือน    ปี มะแม

                                                     พัทธสีมา  วัดตะโหนด 

                                                   ตำบล  นครหลวง  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

พระอุปัชฌาย์                                  พระมหาวิน  โฆสิโต   วัดตะโหนด

พระกรรมวาจาจารย์                          พระอธิการบุญชู  สุขทายโก  วัดกลาง

                                                  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

พระอนุสาวนาจารย์                          พระมหาสมคิด  จินฺตยโส  วัดมเหยงค์

ได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง                      เป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม 

                                                  แขวง  บางขุนนนท์   เขต  บางกอกน้อย

                                                  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  

                                                    กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔

Comments