ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติสถานศึกษาโดยย่อ

                   เดิมเป็นโรงเรียนของวัด มีพระอธิการ ชม จันทโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์ เป็นผู้อุปการะ ใช้กุฏิเป็นสถานที่เล่าเรียน มีนายเย็น  บุญอยู่ และนายโชติ  แก้วระยับ เป็นครูผู้สอน

                    .. 2466 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายชัย ปานสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่ และนายโชติ  แก้วระยับ เป็นครูน้อย  อาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน

                           พ.ศ. 2517 พระครูเวทวชิราทร อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์ นางจู นะเสือ และประชาชนจัดหาเงินสมทบกับทางราชการ สร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน

                           .. 2518 ได้รับอนุมัติเงิน ป....ต่อเติมอาคารเรียน 017 ชั้นล่างจำนวน 4 ห้องเรียน

                    .. 2529 ได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.2 และได้รับอนุมัติเงินราชการร่วมกับเงินบริจาคสมทบจาก นายรัก-นางละออง หงส์ทอง สร้างอาคารเรียนแบบ ส...105/2526 จำนวน 8 ห้องเรียน

                    .. 2531  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล (หลักสูตรอนุบาลชนบท)

                 ปัจจุบัน โรงเรียนวัดสิงห์ฯ มีนายไพฑูรย์  เฟื่องฟู เป็นผู้บริหารโรงเรียน เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

                   ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) ตั้งอยู่หมู่ 6 ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3242-6453 e–mail : watsing038@gmail.com website : https://sites.google.com/site/watsingphet1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการขององค์การบริการส่วนตำบลหนองโสน  หมู่ 1-7 ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของที่ดินวัดสิงห์ที่มีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา

 

เอกลักษณ์

                "ศีลธรรมนำชีวิต"

 

อัตลักษณ์

                "ศีลห้าพาสุข  ปลูกจิตสำนึก"

 

คำขวัญ 

                   ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย ใจสะอาด ชาติเจริญ

 

ปรัชญา

                      การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

 

สีประจำโรงเรียน

               “สีเหลือง และ สีน้ำเงิน”  

 

วิสัยทัศน์

              การเรียนเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  พร้อมนำความเป็นไทย  พลานามัยสมบูรณ์

 

พันธกิจ

                      1.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในด้านวิชาการ มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นที่ยอมรับของชุมชน

                 2.  ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับหลักศาสนา ให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี ซึ่งนำไปปฏิบัติร่วมกับเพื่อนนักเรียน ครูและชุมชนในสังคมได้

                      3.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและส่วนรวม ให้มีเจตคติ และการปฏิบัติจนเป็นนิสัย มีสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                   4.  ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมการแข่งขัน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

                 5ส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยเน้นกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี ตามสภาพปัญหาของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนรู้จักใฝ่หาความรู้ และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า

                      6.   สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน และอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                      7.   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้าน

                      8.   สร้างจิตสำนึกและพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม มีระบบสารสนเทศสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามศักยภาพของผู้เรียน

 

เป้าหมาย

                   1.  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

                   2.  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และค่านิยมอันพึ่งประสงค์

                   3.  รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี

                   4.  มีเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                   5.  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้าง

ปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต

                   6.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีความรักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม

                   7.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

                   8.  ประชากรอายุระหว่าง 7 15 ปี ในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาภาคบังคับ จัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากสำนักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา

 

กลยุทธ์การพัฒนา

                 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

                   2.  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

              5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา

 

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายไพฑูรย์  เฟื่องฟู

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ 

 วัดสิงห์

 

 งานบริหารวิชาการ

งานบริหารงบประมาณ 

งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารบุคคล 

งานหลักสูตรสถานศึกษา 

   -  นางศราวรรณ  สุภาพจน์

งานวัดผลประเมินผล

   -  นางสาวฐิติมา  ทองเกลา

งานหลักฐานการเรียน

    นายสุรชาติ มงคลศิริโรจน์

งานห้องสมุด

   -  นางสาวฐิติมา  ทองเกลา

งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

   -  นายสุรชาติ มงคลศิริโรจน์

งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

   -  นางจารุณี  แฝงสีคำ

งานห้องปฏิบัติการทางภาษา

   -  นายคัมภีร์  แฝงสีคำ

งานแนะแนว

    -  นายคัมภีร์  แฝงสีคำ

งานกิจกรรมพัฒนานักเรียน

   -  นายคัมภีร์  แฝงสีคำ

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

   -  นางอำพร  ชิระมณี

งานส่งเสริมสุขภาพ

   -  นางศราวรรณ  สุภาพจน์

งานกิจกรรมวันสำคัญในรอบปี

   -  นายคัมภีร์  แฝงสีคำ

งานพัฒนาคุณธรรมนักเรียน

    -  นางสาวฐิติมา  ทองเกลา

งานกีฬา

    -  นายคัมภีร์  แฝงสีคำ

งานสหกรณ์โรงเรียน

   -  นางอำพร  ชิระมณี

งานจัดทำแผนงบประมาณประจำปี   

นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์
งานจัดสรรงบประมาณ
   -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์
งานรายงานการรับ - จ่ายเงิน
   -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์
งานจัดซื้อ จัดจ้าง
   -  นางกุสุม  พิกุลทอง
งานตรวจสอบบัญชีทางการเงิน
   -  นางจารุณี  แฝงสีคำ
งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
   -  นางกุสุม  พิกุลทอง                       งานบำรุงซ่อมแซม พัสดุ-ครุภัณฑ์     
    -  นายคัมภีร์  แฝงสีคำ
งานบำรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
   -  นายคัมภีร์  แฝงสีคำ
งานระดมทรัพยากร
   -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์
งานบริการอาหารกลางวัน
   -  นางศราวรรณ  สุภาพจน์
งานอาหารเสริม (นม)
   -  นางจารุณี  แฝงสีคำ

 งานการเกณฑ์เด็ก รับเข้าเรียน

    -  นางจารุณี  แฝงสีคำ

งานทะเบียนนักเรียน

   -  นางจารุณี  แฝงสีคำ

งาน พ.ร.บ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   -  นางอำพร  ชิระมณี

งานธุรการโรงเรียน

   -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ICT

   -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์

งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

   -  นางศราวรรณ  สุภาพจน์

งานรายงานการประเมินตนเอง

   -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์

งานรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

   -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์

งานการประเมินคุณภาพภายนอก

   -  นายไพฑูรย์  เฟื่องฟู

งานสัมพันธ์ชุมชน/บริการชุมชน

   -  นายคัมภีร์  แฝงสีคำ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

   -  นายคัมภีร์  แฝงสีคำ

งานประชุมผู้ปกครอง

   -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์

งานคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน

   -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์

งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

   -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์

 งานพัฒนาบุคลากร

    -  นางสาวฐิติมา  ทองเกลา

งานพัฒนาคุณธรรมบุคลากร

    -  นายไพฑูรย์  เฟื่องฟู

งานพิจารณาความดีความชอบ

    -  นายไพฑูรย์  เฟื่องฟู

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

    -  นายไพฑูรย์  เฟื่องฟู

งานประชุมบุคลากร

    -  นางกุสุม  พิกุลทอง

งานนิเทศติดตาม ตรวจสอบ

    -  นายไพฑูรย์  เฟื่องฟู

งานการลาของข้าราชการ

    -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์

งานบำรุงขวัญบุคลากร

    -  นายไพฑูรย์  เฟื่องฟู

งานสวัสดิการบุคลากร

    -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์

งานประชาสัมพันธ์

    -  นายคัมภีร์  แฝงสีคำ

งานเวรยามรักษาสถานที่ราชการ

    -  นายสุรชาติ  มงคลศิริโรจน์

งานรักษาราชการแทน

    -  นายคัมภีร์  แฝงสีคำ