08 แผนปฏิบัติการโรงเรียน

แผนปฏิบัติงานและโครงการ/กิจกรรม
 เพื่อการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามกลยุทธ์ของโรงเรียนวางไว้จึงได้กำหนดแผนงานโครงการเพื่อการปฏิบัติ ดังนี้

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

1.    พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2.      ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์

 

- โครงการพัฒนากลุ่มทักษะวิทยาศาสตร์

 

- โครงการพัฒนากลุ่มทักษะคณิตศาสตร์

 

- โครงการพัฒนากลุ่มทักษะภาษาไทย

 

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

 

- โครงการหนูน้อยปลอดโรค

 

- โครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์

 

- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

 

- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ

 

- โครงการพัฒนาความพร้อมเด็กอนุบาล

 

- โครงการอาหารกลางวัน

 

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

 

3.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ

- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด

 

- โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อการสอนในระดับ    ประถมศึกษา

 

4.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

- โครงการพัฒนาบุคลากร

 

- โครงการนิเทศภายในโรงเรียน

 

5.  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน

- โครงการสารสัมพันธ์โรงเรียน

- โครงการสานฝัน บ้าน โรงเรียน

Comments