ประวัติโรงเรียน


 เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบางมด 6 เปิดเรียนครั้งแรก
เมื่อวันที่  21 มีนาคม พ.ศ.2475 อาศัยศาลาวัดทุ่ง (วัดโพธิทอง) เป็นที่เรียน
     - ปี พ.ศ.2491 ทางราชการได้สร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง
เป็นแบบ ป.02 มี 2 ชั้น 6 ห้อง (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)
     - ปี พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์)    
     - ปี พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับชั้นเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก)
เพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนอกเหนือจากชั้นประถมศึกษา
     - ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 - ม.3) ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ดังนี้
   - พ.ศ. 2514 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 มี 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง (ปัจจุบัน รื้อถอนแล้ว)
- พ.ศ. 2516 สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ เป็นตึก 3 ชั้น มี 9 ห้องเรียน(ปัจจุบันคือ อาคาร 1)
- พ.ศ. 2521 สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 008 เป็นตึก 3 ชั้น มี 12 ห้องเรียน(ปัจจุบันคือ อาคาร 2)
- พ.ศ. 2529 สร้างโรงอาหารใช้งบพัฒนาฯ โดย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และงบบริจาค
(ปัจจุบันอยู่หลังอาคาร 2)
- พ.ศ. 2534 สร้างอาคารเรียนแบบ สนศ.264 เป็นตึก 4 ชั้น มี 20 ห้องเรียน
(ปัจจุบันคือ อาคาร 3)
- พ.ศ. 2536 2534 สร้างอาคารเรียนแบบ สนศ.364 เป็นตึก 4 ชั้น มี 20 ห้องเรียน
(ปัจจุบันคือ อาคาร 4)
- พ.ศ. 2538 สร้างเวทีพร้อมเสาธง ใช้งบพัฒนาโดย สก.เนาวรัตน์ อยู่บำรุง
- พ.ศ. 2540 สร้างบ้านพักภารโรงแบบ ศอ.192/2 จำนวน 2 หลัง