รายชื่อภาคี 4 ฝ่าย

โพสต์10 เม.ย. 2555 11:03โดยประสาน พุ่มเข็ม

ประกาศโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

เรื่อง  รายชื่อคณะการการภาคี 4 ฝ่าย

 

             ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการจัดสรรให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2552 อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพในรายการ ดังต่อไปนี้ 

                     ระดับ

   รายการ

ก่อนประถม

ป. 1

ป.2

.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

1. ค่าเล่าเรียน(บาท) / ปี

1,700

1,900

3,500

2. ค่าหนังสือเรียน(บาท)

 / ปี

200.00

483.20

347.20

365.60

580.00

424.00

496.00

739.20

564.80

560.00

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท)  

 /ภาคเรียน

100

195

210

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 (บาท) / ปี

300

360

450

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

 ผู้เรียน(บาท) / ภาคเรียน

215

240

440

 

โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่  20  มีนาคม พ.ศ.2552 ณ โรงอาหารโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า  ได้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายจากการลงมติในที่ประชุม ร่วมกับการเสนอชื่อของคณะครู ดังนี้

          (1) นายเสน่ห์   แก้วเขียว            ผู้แทนครู

(2) นางสำอางค์   ดีอ๊อด              ผู้แทนผู้ปกครอง

(3) นายวิชาญ   คงพุ่ม               ผู้แทนชุมชน

(4) เด็กชายกัญช์  เฝ้าถนอม          ผู้แทนนักเรียน

โดยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย จักได้พิจารณาการนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปใช้ตามแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม กับนักเรียนทุกคนต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 30  มีนาคม  พ.ศ.2552

 

(นายประสาน   พุ่มเข็ม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

Comments