Welcome to Watpaprajao School


หนังสือแจ้งเวียน
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
ที่ ...........................................   วันศุกร์ที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า  

               1. เรื่องเดิม แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบข้อราชการของโรงเรียนผ่านไซต์ https://sites.google.com/site/watpaprajao/home เพื่อทราบกิจกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

               2. ข้อกฎหมาย                  
                    2.1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ฯลฯ                 
                    
2.2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ฯลฯ                
                 
3. ข้อเท็จจริง 
                   โรงเรียนมีภารกิจการจัดการศึกษาที่ต้องประชุม พิจารณา ทำความตกลงและถือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

                4. ความเห็น  
                   
ควรประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

       5. ข้อพิจารณา/สั่งการ    
                    
5.1 แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องวิชาการสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 1๓.๐0 น.(หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมไหว้ครูและเก็บสถานที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้นักเรียนกลับบ้านแล้ว)
                  
5.2 แจ้งครูผู้ช่วยนำเสนองานเพื่อรับการประเมิน ครั้งที่ ๒
          
 
                                                          (นายประสาน  พุ่มเข็ม)           
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
 

Activity Ppj

Ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
12 มี.ค. 2561 15:46
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
12 มี.ค. 2561 15:46
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
12 มี.ค. 2561 15:46
Ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
1 เม.ย. 2561 06:11
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
7 พ.ค. 2561 01:41
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
7 พ.ค. 2561 01:41
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
7 พ.ค. 2561 01:41
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
7 พ.ค. 2561 01:41
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
7 พ.ค. 2561 01:41
ć
ประสาน พุ่มเข็ม,
19 มี.ค. 2561 07:22
ć
ประสาน พุ่มเข็ม,
7 พ.ค. 2561 19:00
ć
ประสาน พุ่มเข็ม,
14 มิ.ย. 2561 12:14
ĉ
คุณนาย นามสมมุติ,
27 มี.ค. 2561 20:00
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
14 พ.ค. 2561 05:12
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
19 มี.ค. 2561 07:24
ĉ
คุณนาย นามสมมุติ,
17 พ.ค. 2561 00:49
Comments