Welcome to Watpaprajao School
หนังสือแจ้งเวียน
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
ที่ ...........................................   วันศุกร์ที่ 1  ธันวาคม  2560

เรื่อง   การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน   คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า      
               
                1. เรื่องเดิม แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบข้อราชการของโรงเรียนผ่านไซต์ https://sites.google.com/site/watpaprajao/home เพื่อทราบกิจกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

               2. ข้อกฎหมาย                  
                    2.1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ฯลฯ                 
                    
2.2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ฯลฯ                
                 
3. ข้อเท็จจริง 
                   โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า มีภารกิจที่จำเป็นต้องชี้แจง เพื่อเตรียมการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                4. ความเห็น  
                    
ควรซักซ้อมความเข้าใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน นิเทศ กำกับติดตามงาน โดยการชี้แจงและหาข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

       5. ข้อพิจารณา/สั่งการ    
                    
5.1 แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรเข้าประชุม ณ ห้องวิชาการสารสนเทศ วันจันทร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. (หลังจากเสร็จกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเก็บสถานที่เรียบร้อยแล้ว)                                                           (นายประสาน  พุ่มเข็ม)           
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
 

Activity Ppj

ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
6 พ.ย. 2560 22:47
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
6 พ.ย. 2560 22:47
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
6 พ.ย. 2560 22:48
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
6 พ.ย. 2560 22:48
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
26 ต.ค. 2560 08:32
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
3 ธ.ค. 2560 22:05
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
3 ธ.ค. 2560 22:05
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
23 ต.ค. 2560 22:45
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
23 ต.ค. 2560 22:34
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
26 ต.ค. 2560 08:32
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
26 ต.ค. 2560 08:33
ĉ
คุณนาย นามสมมุติ,
19 พ.ย. 2560 23:50
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
2 ต.ค. 2560 21:08
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
26 ต.ค. 2560 16:19
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
26 ต.ค. 2560 08:33
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
26 ต.ค. 2560 08:33
ć
ประสาน พุ่มเข็ม,
7 พ.ย. 2560 21:39
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
7 พ.ย. 2560 18:09
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
7 พ.ย. 2560 18:09
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
6 พ.ย. 2560 22:48
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
6 พ.ย. 2560 22:48
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
6 พ.ย. 2560 22:48
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
6 พ.ย. 2560 22:48
ċ
fin_education.zip
(24k)
วันศุกร์ บ่อบัวทอง,
31 ต.ค. 2560 03:32
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
2 ต.ค. 2560 20:14
Ċ
คุณนาย นามสมมุติ,
2 ต.ค. 2560 22:23
Comments