Welcome to Watpaprajao School


หนังสือแจ้งเวียน
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
ที่ ................................   วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

เรื่อง   การประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เรียน   คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า  

               1. เรื่องเดิม แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบข้อราชการของโรงเรียนผ่านไซต์ https://sites.google.com/site/watpaprajao/home เพื่อทราบกิจกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

               2. ข้อกฎหมาย                  
                    2.1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ฯลฯ                 
                    
2.2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ฯลฯ
 
                   2.3 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 101 ก 29 ธันวาคม 2550
                    2.4
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนว ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 ข้อ 11 ขั้นตอนการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  (11.1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการ แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ 10)                                 
                      
3. ข้อเท็จจริง 
                   ในการประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้มอบหมายให้ข้าราชการครู จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบิตงาน จัดทำสมุดบันทึกความดี และประเมินผลการปฏิบิติงานเพื่อนร่วมงาน ส่งผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการตามคำสั่งฯ สรุปรายงานส่งผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ
                

            4. ความเห็น     
                    คณะครูควรดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน จัดทำสมุดบันทึกความดี และประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูผู้ร่วมงาน
            5. 
ข้อพิจารณา/สั่งการ
    
                    
5.1 แจ้งข้าราชการครูจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน(ใช้แบบฟอร์ม(02)แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ต.ค.2561(form-Sch)ที่แนบหน้าSiteนี้)ส่งเป็นเอกสาร และจัดทำสมุดบันทึกความดีส่งเป็นไฟล์.pdf ในเมนูสมุดบันทึกความดี หน้าSiteกลุ่มบริหารบุคคล ภายใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน  พ.ศ.2561                 
                    5.2 
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทราบและถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ 101/2561 ลงวันที่  6 กันยายน  พ.ศ.2561

                                                          (นายประสาน  พุ่มเข็ม)           
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

Activity Ppj

ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
5 ก.ย. 2561 21:36
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
15 ต.ค. 2561 07:09
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
15 ต.ค. 2561 07:09
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
8 ส.ค. 2561 01:52
ĉ
คุณนาย นามสมมุติ,
25 ก.ย. 2561 02:20
Ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
1 เม.ย. 2561 06:11
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
8 ส.ค. 2561 00:34
Ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
8 ส.ค. 2561 00:34
ć
ประสาน พุ่มเข็ม,
15 ต.ค. 2561 07:10
Ċ
Shopping.pdf
(5788k)
คุณนาย นามสมมุติ,
4 ต.ค. 2561 00:45
ĉ
คุณนาย นามสมมุติ,
5 ก.ย. 2561 19:53
ĉ
คุณนาย นามสมมุติ,
27 มี.ค. 2561 20:00
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
2 ส.ค. 2561 02:07
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
2 ส.ค. 2561 21:33
Comments