Welcome to Watpaprajao School
หนังสือแจ้งเวียน
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
ที่ ...........................................   วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

เรื่อง  การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

เรียน   คณะครูและบุลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า      
                1. เรื่องเดิม แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบข้อราชการของโรงเรียนผ่านไซต์ https://sites.google.com/site/watpaprajao/home เพื่อทราบกิจกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

               2. ข้อกฎหมาย                  
                    2.1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ฯลฯ                 
                    
2.2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ฯลฯ                                    
                           
                3.
 ข้อเท็จจริง
                    โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2555

                4. ความเห็น     
                    เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด รองรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ควรตรวจสอบร่องรอย หลักฐานการดำเนินงานของโรงเรียน

               5. ข้อพิจารณา/สั่งการ    
                   5.1
แจ้งครูและบุคลากรกรอกข้อมูลร่องรอย หลักฐานการดำเนินงานตามแบบประเมินที่ส่งในท้ายนี้
                  5.2
แจ้งครูและบุคลากรดำเนินการจัดทำร่องรอย หลักฐานในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ หรือจะต้องหาข้อมูลจากใคร จะมีแบบ หรือวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างไร เตรียมนำเสนอรายละเอียดให้ทราบในที่ประชุม วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องวิชาการสารสนเทศ เวลา 16.00 น.

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ                                                           (นายประสาน  พุ่มเข็ม)           
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
 

Activity Ppj

ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
19 มิ.ย. 2560 02:54
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
19 มิ.ย. 2560 01:34
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
19 มิ.ย. 2560 01:34
Ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
19 มิ.ย. 2560 23:44
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
18 ก.ค. 2560 01:20
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
19 มิ.ย. 2560 01:42
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
21 พ.ค. 2560 07:14
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
21 พ.ค. 2560 07:14
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
21 พ.ค. 2560 07:14
ĉ
คุณนาย นามสมมุติ,
11 ก.ค. 2560 00:14
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
13 ก.ค. 2560 04:23
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
13 ก.ค. 2560 04:21
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
26 มิ.ย. 2560 19:33
ĉ
คุณนาย นามสมมุติ,
12 ก.ค. 2560 22:33
Ĉ
ฐิติมา โพธิ์พยัคฆ์,
27 มิ.ย. 2560 01:28
Comments