Welcome to Watpaprajao School
หนังสือแจ้งเวียน
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
ที่ ...........................................   วันจันทร์ที่  27  มีนาคม  2560

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน   ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า        
                1. เรื่องเดิม แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบข้อราชการของโรงเรียนผ่านไซต์ https://sites.google.com/site/watpaprajao/home เพื่อทราบกิจกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

               2. ข้อกฎหมาย                  
                    2.1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ฯลฯ                 
                    
2.2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ฯลฯ                                    
                           
                3.
 ข้อเท็จจริง 
                   มีภาระกิจที่สำคัญ ที่ต้องดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนหลายประการ ที่สมควรต้องชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน

                4. ความเห็น     
                    ควรประชุมคณะครูของโรงเรียน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

               5. ข้อพิจารณา/สั่งการ    
                   5.1
แจ้งข้าราชการครูทบทวนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย / ตรวจสอบสาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา / ตรวจสอบภาระงานที่ต้องดำเนินการตามปฏิทินการจัดกิจกรรมของโรงเรียน นำเสนอการจัดกิจกรรม ในที่ประชุม
                   5.2
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทุกคน เข้าประชุม ณ ห้อง วิชาการ/สารสนเทศ วันอังคารที่ 28  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. พักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น.

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

                                                          (นายประสาน  พุ่มเข็ม)           
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
 

Activity Ppj

ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
14 มี.ค. 2560 03:42
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
15 มี.ค. 2560 20:50
ċ
PND9091_15022560.rar
(5636k)
ประสาน พุ่มเข็ม,
20 มี.ค. 2560 20:17
Ĉ
คุณนาย นามสมมุติ,
24 มี.ค. 2560 00:43
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
9 มี.ค. 2560 00:09
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
9 มี.ค. 2560 00:10
Comments