Welcome to Watpaprajao School
หนังสือแจ้งเวียน
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
ที่ ...........................................   วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

เรื่อง  นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เรียน   ข้าราชการครูโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า        
                1. เรื่องเดิม แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบข้อราชการของโรงเรียนผ่านไซต์ https://sites.google.com/site/watpaprajao/home เพื่อทราบกิจกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

               2. ข้อกฎหมาย                  
                    2.1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ฯลฯ                 
                    
2.2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ฯลฯ                                    
                           
                3.
 ข้อเท็จจริง
                    ขณะนี้ได้เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ประมาณ 1 สัปดาห์  โดยที่โรงเรียนใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน Dltv เป็นสื่อหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.3  ใช้กิจกรรมBBL เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในระดับปฐมวัย

                4. ความเห็น     
                    ควรมีการนิเทศเพื่อตรวจสอบ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

               5. ข้อพิจารณา/สั่งการ    
                   5.1 แจ้งครูผู้สอนระดับปฐมวัยประเมินตนเองตามแบบนิเทศBBL

                  5.2
แจ้งครูประจำชั้นป.1 - ม.3 ประเมินตนเองตามแบบDLTV.SP 1-1(4ข้อพื้นฐาน)
                   5.3 แจ้งครูผู้สอนทุกคนประเมินตนเองตามแบบDLTV.SP 1-3(6ข้อครูนำไปปฏิบัติ)                                 ส่งแบบประเมินให้ผู้บริหารเป็นเอกสารภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2560

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ                                                           (นายประสาน  พุ่มเข็ม)           
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
 

Activity Ppj

ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
21 พ.ค. 2560 07:14
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
21 พ.ค. 2560 07:14
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
21 พ.ค. 2560 07:14
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
23 พ.ค. 2560 23:49
Comments