Welcome to Watpaprajao School


หนังสือแจ้งเวียน
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
ที่ ................................   วันพุธที่  13  มีนาคม  2562

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า  

               1. เรื่องเดิม แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบข้อราชการของโรงเรียนผ่านไซต์ https://sites.google.com/site/watpaprajao/home เพื่อทราบกิจกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

               2. ข้อกฎหมาย                  
                    2.1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ฯลฯ                 
                    
2.2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ฯลฯ                
                 
3. ข้อเท็จจริง 
                   การจัดการศึกษาตามภารกิจสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามพัฒนาผลการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

                4. ความเห็น  
                   
ควรประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษา

       5. ข้อพิจารณา/สั่งการ    
                  
5.1 แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรเข้าประชุม วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องวิชาการสารสนเทศ (ครูเทศบาลตำบลปลายนาเข้าร่วมประชุมด้วย)  
                  
5.2 มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามภาระงานของโรงเรียน  ดังนี้
                        5.2.1 นางปุณิกา  โพธิสุทธิ์            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                
                        5.2.2 นางสาวสุดาทิพย์  เลขยัน      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ         
                        5.2.3 นางมานิตย์  คงเพ็ชร            หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล                  
                        5.2.4 นายพรชัย  เมฆพยับ            หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                
                        5.2.5 นายอุทัยราชันย์  มาตเลิง       หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  


                                                          (นายสถาปนิก  ศิริทรัพย์)          

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

Activity Ppj

ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
8 ส.ค. 2561 01:52
ć
ประสาน พุ่มเข็ม,
22 ธ.ค. 2561 16:38
Ċ
ประสาน พุ่มเข็ม,
19 ธ.ค. 2561 22:00
ć
ประสาน พุ่มเข็ม,
19 ธ.ค. 2561 22:00
ĉ
ประสาน พุ่มเข็ม,
24 ธ.ค. 2561 19:05
ĉ
คุณนาย นามสมมุติ,
27 มี.ค. 2561 20:00
Comments