สวนธรรมพุทธเมตตา

   โลโกปัตถัมภิกา เมตตา:เมตตาธรรมค้ำจุนโลก


ภาพการก่อสร้าง    ย้อนรอยยุคบุกเบิก    เรือนไทยไม้สัก    ผู้มาเยือน    สนับสนุนโครงการ    

สวนธรรมพุทธเมตตา

โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ

 

โครงการสวนธรรมพุทธเมตตา เป็นโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ซึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ ๒๕ ไร่ บริเวณหมู่บ้านซำม่วง  ตำบลผาสามยอด  อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย  ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ของประเทศไทย  โดยชาวบ้านซำม่วง ร่วมกับ พุทธบริษัทวัดป่ากาญจนาภิเษก ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวและเข้าพัฒนาพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาศาลาโรงธรรม ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง  อีกทั้งจะได้ดำเนินการก่อสร้าง ศาลาโรงทาน, เรือนพัก, ห้องน้ำ  และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งพัฒนา ด้านแปลงเกษตรธรรมชาติไปในช่วงเวลาเดียวกัน โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ ๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

วัตถุประสงค์

 

     ๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙  และทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

                     

      ๒. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา และศึกษาปฏิบัติธรรม สำหรับผู้สนใจ ทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีดวามศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมุ่งมั่นในการพัฒนาจิตใจ โดยอาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  ให้ได้มีโอกาสมาเยือนและพำนัก ณ สวนธรรมพุทธเมตตา ซึ่งโอบล้อมด้วยความงดงาม และสุขสงบของธรรมชาติ  อันจะช่วยให้จิตใจมีความอ่อนโยน  ผ่อนคลาย  สงบเย็น  เป็นสุขยิ่งขึ้น    

 

       ๓. นอกจากศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตสงบ และตั้งมั่นในคุณความดีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้ว ผู้มาเยือนยังจะได้สัมผัสกับความเป็นอยู่อันเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของชาวพุทธ ซึ่งมีความรัก ห่วงใย และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน ผู้มาเยือนจะได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมและเดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านในชุมชนโดยรอบ  โรงเรียน และวัดต่างๆ รวมทั้งได้กราบนมัสการ และศึกษาธรรมะปฏิบัติ กับพระอาจารย์ ในสายปฏิบัติ ในจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

 

        ๔.  สวนธรรมพุทธเมตตา พระอาจารย์ และฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรม  จะมีการฝึกปฏิบัติ สมาธิภาวนาร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และเปิดกว้างสำหรับผู้มีจิตศรัทธา และผู้ที่สนใจทั่วไป  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีพระอาจารย์สุธีโร และพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิรู้ ภูมิธรรม ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นผู้อบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้ว ก็สามารถพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ  และแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

          ๕.  โครงการศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ สวนธรรมพุทธเมตตา  ยังมีเป้าหมายที่จะช่วยให้เยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าใจการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตชาวพุทธอันสุขสงบ และเรียบง่าย เพื่อให้เข้าใจถึงสัจธรรม  อันจะก่อให้เกิดความสุขในชีวิต และความสงบร่มเย็นในจิตใจ ซึ่งย่อมจะส่งผลให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคม และนำไปสู่สันติภาพที่แท้จริง  แห่งมวลมนุษยชาติ ได้ ในที่สุด

 

สถานที่พักและอบรมธรรมะ

 

ที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจะตั้งอยู่บริเวณใจกลางสวนป่า แวดล้อมด้วยบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยเรือนพักจำนวน ๑๐ หลัง  ได้ยยมสามยอด งเหนือของละผู้ที่สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยลำพัง หรือมากับครอบครัวหรือหมู่คณะ โดยบ้านแต่ละหลังเป็นเรือนไทยไม้สักทองสองชั้น ชั้นบน มีห้องโถง และห้องนอน  ห้อง ส่วนชั้นล่างประกอบด้วยห้องพัก  ห้อง ห้องนั่งเล่น  ห้องน้ำ  ครัวเล็กๆ และพื้นที่รับประทานอาหาร

 

ในสวนธรรมพุทธเมตตา จะมีศาลาโรงทาน เป็นครัวกลางสำหรับเตรียมอาหารส่วนรวม โดยจะนำเอา ข้าวผัก และผลไม้ปลอดสารพิษที่ปลูกโดยวิธีธรรมชาติในบริเวณสวนธรรม มาใช้ประกอบอาหารถวายทาน รวมกับอาหารที่พระภิกษุได้รับบิณฑบาตในยามเช้าด้วย  ผู้มาเยือนสามารถจัดเตรียมอาหารมาปรุงเอง ในครัวของบ้านพักส่วนตัว เพื่อตักบาตรถวายพระภิกษุสงฆ์ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีศาลาโรงธรรม หรือ ธรรมศาลา ซึ่งเป็นศาลาทรงไทย สร้างด้วยไม้สักทอง ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม และทรงคุณค่ายิ่ง สำหรับเป็นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการถวายทาน การฝึกไหว้พระสวดมนต์  การสนทนาธรรม  การฟังธรรม  การฝึกอบรมสมาธิภาวนา การเดินจงกรม นอกจากนั้นยังมีถ้ำและผืนป่าโดยรอบ สำหรับปฏิบัติสมาธิภาวนาตามอัธยาศัยในแต่ละวัน ท่ามกลางความสงบวิเวกของธรรมชาติ อันเปี่ยมด้วยพลังพิเศษ ที่จะช่วยให้สมาธิตั้งมั่นได้นาน  และทรงคุณค่ายิ่งต่อการเจริญปัญญา

 

การมีส่วนร่วมในโครงการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ สวนธรรมพุทธเมตตา  จำเป็นต้องได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้  โดยท่านสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคปัจจัยเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ได้  ตามรายละเอียด ดังนี้

 

๑.     ท่านสามารถร่วมทำบุญในการก่อสร้างบ้านพักส่วนตัวทั้งหลัง เป็นมูลค่า ๙๙๙,๙๙๙ บาท  หรือร่วมสร้างเฉพาะห้องพัก เป็นมูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งท่านและครอบครัว ญาติมิตรในกลุ่มของท่าน สามารถเดินทางมาพัก เมื่อมีโอกาสมาเยือน เพื่อปฏิบัติธรรมได้ อย่างสม่ำเสมอ สำหรับท่านที่อยู่ในต่างประเทศ เมื่อท่านมาเยือนประเทศไทย ท่านสามารถใช้เป็นที่พักถาวรในชุมชนชาวพุทธในประเทศไทย เพื่อสัมผัสความเป็นอยู่ตามวิถีพุทธ วิถีไทย และเมื่อท่านเดินทางกลับไป แล้วก็จะใช้เป็นที่พักของผู้เดินทางมาเยือน หรือผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆ  สำหรับในบางเวลาที่ไม่มีผู้เดินทางมาพักที่สวนธรรม ก็จะจัดให้เป็นพื้นที่ในการช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยจะมีนักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครเข้ามาช่วยดูแลและฝึกปฏิบัติธรรมร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแผ่สิ่งที่ดีงามสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

๒.     ท่านสามารถบริจาคร่วมในทุกรายการ ทั้งที่ดิน สระน้ำ ศาลาโรงธรรม ศาลาโรงทาน เรือนพัก ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องสมุดธรรมะ สวนป่า แปลงนา และแปลงเกษตรธรรมชาติ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค ถนนเข้าสู่โครงการ ระบบน้ำประปาและระบบไฟฟ้าภายในโครงการ ระบบการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้  เป็นมูลค่า ไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.      บริจาคตามกำลังศรัทธาเพื่อสนับสนุนโครงการ 

ท่านมี่จิตศรัทธาร่วมทำบุญในโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่  พระอาจารย์ เชาวน์พิทย์ สุธีโร

 

E-mail Address :      rightview@hotmail.com

หรือ ที่  เว็บไซต์       www.rightview.org

 

หมายเลขโทรศัพท์   : +66 - (0)83326 - 8708                   ( ประเทศไทย )

                   : +44 - (0)77961 - 94770               ( ประเทศอังกฤษ )

                            +64 - (0)21022 - 47040          ( ประเทศนิวซีแลนด์ )