นางวันเพ็ญ  นิลงาม  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ตั้งใจศึกษาหาความรู้จากบทเรียนออนไลน์  ตามหลักสูตร  การศึกษาปฐมวัย  2553/1  UTQ - 221  2553/1


 
        นางรองทิพย์  ตังคะพิภพ  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปรที่ 4  และ 5  ร่วมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบ E - training  บนเว็บไซด์  UTQ Online  ในหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษา  UTQ - 201 2553/1
 
   
 
 
 
 
 
        โรงเรียนวัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยาคาร)  ได้จัดให้ข้าราชการครูเข้ารับการ
อบรม E - Training  ผ่านระบบอินเทอเน็ต  ตามหลักสูตร  UTQ Online  โดยร่วมประชุมครูเพื่อสมัคร  e-mail  เพื่อใช้ลงสมัครเป็นสมาชิกเข้าสู้ระบบบนเว็บไซด์  UTQ Online  และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร E - Training  ของ  UTQ Online
   
 
 
 
 

         
        นายสุรินทร์  ยืนยง  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,  2,  และ  3  เข้ารับการอบรม UTQ Online  หลักสูตรการสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น
 

 
        นายยงยุทธ  หงส์ทอง  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งใจศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ  ผ่านระบบอินเทอเน็ต  โดยลงสัมครเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษา  UTQ - 201  2553/1