ประวัติโรงเรียนวัดในกลาง

       โรงเรียนวัดในกลาง ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

       ประวัติโดยย่อ นายน้อม เศวตดรุนทร์ ศึกษาธิการอำเภอบ้านแหลม เป็นผู้ประสานงานดำเนินการเปิดทำการสอนขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยอาศัยศาลา วัดในกลาง เป็นสถานที่เรียน โดยมีนักเรียนชาย ๕๐ คน นักเรียนหญิง ๖๐ คน ครู ๒ คน นายสังวาลย์ นาคะศิริ เป็นครูใหญ่ นางสาวพยอม ศิริเวช เป็นครูผู้สอน ดำรงอยู่ด้วยเงินประถมศึกษาปัจจุบันโรงเรียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมและสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านแหลม ๗๕๐ เมตร ตรงข้ามกับวัดในกลาง มีถนนคอนกรีตคั่นกลาง ที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์ จำนวนทั้งหมด ๑๕ ไร่ งาน ๒๕ ตารางวา มีอาคารเรียน ๒ ชั้น ๓ หลัง ๓๒ ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง โรงฝึกงาน ๑ หลัง ส้วมนักเรียน ๒ หลัง ๑๔ ห้อง ส้วมครู ๑ หลัง ๒ ห้อง ในอาคาร ๒ อีก ๑ ห้อง ลานกีฬาอเนกประสงค์ ๑ แห่งสนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามเด็กเล่น ๑ สนาม บ้านพักครู ๒ หลัง เรือนเพาะชำ 1 หลัง      

       โรงเรียนได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกสวนป่า จัดน้ำตก สวนหย่อม และสร้าง สวนสุขภาพโดยงบประมาณของเทศบาลตำบ้านแหลมจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ นักเรียน และมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นสถานที่บริการชุมชนที่สงบร่มเย็น เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจและออกกำลัง เพื่อสุขภาพของคนในชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี