โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ


โครงการค่ายคุณธรรม
 

เริ่มลงทะเบียนนักเรียนแต่เช้า
 

ประธานพิธีกับนั่งรอเปิดงาน
 

ผอ.โรงเรียนวัดในกลางกล่าวถึงงานนี้
 

นักเรียนเข้าฐานต่างๆ
 

ฐานจิตสาธารณะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 


สไลด์โชว์ PicasaWeb


Comments