ข้อมูลบุคลากร

 

บุคลากรโรงเรียนวัดนาบุญ

 
ผู้บริหารสถานศึกษา
 photo boss.png
นายประดิษฐ์  ปาเลย์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


ครูและบุคลากรสนับสนุน
 
 photo bow.png
 photo tik.png
 photo linda1.png 
 photo kai.png 

นางสาวอภิรดี  แจ้งจิตต์ธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

 
นางสาวศิริพร  สมบูรณ์ดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล1/2

นางสาวลินดา  จันทาสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1 
 
นางสาวจริญ  อยู่สมศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
  photo chim.png   photo jit.png
 photo somnoug.png
 photo nang.png
 
 นางเครือวัลย์  ขอจิตต์เมตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นป.1/1
 นางไพจิต  หอมหวล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นป.1/2
 นายสมนึก  หอมหวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นป.2/1
นางพนมวัน  วรดลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นป.2/2 
 photo chai.png
  photo tun.png
 photo eaw.png 
 photo kung1.png 
 
 นายพรชัย  ดอกกุหลาบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นป.3/1
นายกฤษณพล อ่ำจิตร
ครู
ครูประจำชั้นป.3/2
นางอุไรวรรณ  เจียมทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นป.4/1 
 นางระเบียบ  กรวยในเมือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นป.4/2
 photo kit1.png 
 photo koy.png
 photo sorn.png
 
 
 photo mol-1.png
 นางกิตติมา  พุทธไทย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นป.5/1
 นางสาวสิริรัตน์  กลิ่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นป.5/2
 นายภาสกร  มหาเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นป.6/1
นางดวงกมล  บุตรแก้ว
ครู
ครูประจำชั้นป.6/2 
 photo poo.png 
 photo boweng1.png
 photo jang.png
 
 
 
 นางสุขฤทัย  รุจิวิทยากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์
 นางมัณฑณา  สุภาวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวเนตรชนก  ยอดเชียงคำ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวสุภัฏธกุล  ชนะภัย
ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 photo ked1.png    photo nok.png  photo porn1.png   
  นางสาวเกษฎาภรณ์ ทองทิพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศรินรัตน์ รัศมีพุทธฐากุล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางธันยมัย หมู่ทอง
นักการภารโรง  

 

Comments