ประวัติโดยย่อ วัดหลวงปรีชากูล        วัดหลวงปรีชากูล ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๘  ถนนปราจีนอนุสรณ์  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ภาค ๑๒  มีเนื้อที่วัด ๕๘ ไร่ ๒ งาน  
 
        วัดหลวงปรีชากูล ก่อตั้งโดย หลวงปรีชากลการ (สำอาง อมาตยกุล) อดีตเจ้าเมืองปราจีนบุรี  สร้างเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๙๔  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พุทธศักราช ๒๓๙๙  โดยเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร

        รายนามเจ้าอาวาส
        รูปที่ ๑        ไม่ปรากฏนาม
        รูปที่ ๒        ไม่ปรากฏนาม
        รูปที่ ๓        ไม่ปรากฏนาม
        รูปที่ ๔        พระครูปราจีนมุนี (หลวงพ่อทอง)
        รูปที่ ๕        พระครูด้วง  พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๘๙
        รูปที่ ๖        พระครูขวัญ  สนฺทโร  พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๒
        รูปที่ ๗        พระธรรมสันทัศกาจารย์  พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๕๐๔
        รูปที่ ๘        พระปลัดหนู  อเวรี  พ.ศ.๒๕๐๕ - ๒๕๐๙
        รูปที่ ๙        พระราชธรรมภาณี (หลวงพ่อเอิบ)  พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๒๘
        รูปที่ ๑๐      พระราชธรรมภาณี (หลวงพ่อวิรัช)  พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๔๑
        รูปที่ ๑๑      พระครูประโชติปริยัติคุณ (หลวงพ่อประเชิญ)  พ.ศ.๒๕๔๒ - ปัจจุบัน  • วัดหลวงปรีชากูล มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นต้นมา
  • มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๑๐ - ๒๕๔๕
  • เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๔๓ - ๒๕๕๘พระครูประโชติปริยัติคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน