วิดีโอ YouTube


ภาพยนตร์การ์ตูน พุทธศาสดา        ภาพยนตร์การ์ตูน "พุทธศาสดา" เป็นภาพยนตร์เอนิเมชั่น เกี่ยวกับพระประวัติและปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นักเรียนสามารถชมเพื่อศึกษาช่วยเป็นความรู้เสริมในการสอบธรรมศึกษาได้

        ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ และผู้อัพโหลดจาก YouTube!