บุคลากรสำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา: ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SnMKFZY4pMI/AAAAAAAAEdk/6fzZX4yAoIg/buddhist_teachers_in_2009.jpg

           ปีการศึกษา ๒๕๕๒ สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภามีพระสงฆ์เข้ารับผิดชอบทำการสอนธรรมศึกษาใน โรงเรียนในเขตตำบลคุ้งตะเภาทั้ง ๖ โรงเรียนได้แก่โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา, โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา, โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา,โรงเรียนบ้านหัวหาด, โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น และโรงเรียนบ้านบ่อพระ จำนวน  ๑๒ รูป  ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ตารางการปฏิบัติงานเข้าสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนของคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๕๒รายนามผู้บริหารและบุคลากรในสำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒


http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Sm7uGuzcRoI/AAAAAAAAEY4/hSzYDimt_0E/DSCF4444.jpg

 

พระปลัดสมพงษ์  สมจิตฺโต
น.ธ.เอก, ป.บส.

เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญธรรม (จต.), เจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา,
ครูสอนพระปริยัติธรรม, ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน, พระอุปัชฌาย์

สังกัดวัดจำพรรษาปัจจุบัน

 • วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

 • เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญธรรม (ป่าขนุน) (พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน)
 • เจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา รูปที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน)
 • พระอุปัชฌาย์  (พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
 • ครูสอนพระปริยัติธรรม  สังกัดคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  (พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน)
 • ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลคุ้งตะเภา (อปต.)
 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา
 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
 • กรรมการโครงการชุบชีวิตพระหลวงตา จังหวัดอุตรดิตถ์
  ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมัลคลาจารย์
 • พระธรรมฑูต ในสังกัดแม่กองงานพระธรรมฑูต มหาเถรสมาคม
 • พระธรรมทายาท (วัดชลประทานรังสฤษดิ์) 
 •  ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักเรียนคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา
 • ครูสอนพระปริยัติธรรมในโครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมสนามหลวง
  คณะสงฆ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 •  ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง
 •  กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
 • ประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง ศูนย์สอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
 • ผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
  ประจำปี ๒๕๓๘ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

การศึกษา

 • แผนกสามัญ
  - ป.บส.
  (หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
  - กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (เอกการจัดการเชิงพุทธ)
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
 • แผนกธรรม
  - นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดคุ้งตะเภา) 

http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SnrQuwk7pqI/AAAAAAAAEec/RoEozEP92cI/360px-Phrakru_Praditthammathas_%28Tong_Thitithammo%29_in_2009.jpg

พระครูประดิษฐ์ธรรมธัช
(ธง  ฐิตธมฺโม)

น.ธ.เอก, ม.๖, ป.บส.

เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา (จร.ชท.), เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา,
ครูสอนพระปริยัติธรรม, ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน, พระกรรมวาจาจารย์

 (อายุ ๕๑, พรรษา ๓๐ )

สังกัดวัดจำพรรษาปัจจุบัน

 • วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

 • อดีตเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา รูปที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ (ลาออก) )
 • เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา รูปที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒-ปัจจุบัน)
 • ครูสอนพระปริยัติธรรม  สังกัดคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์
 • พระธรรมทายาท (วัดชลประทานรังสฤษดิ์) 

การศึกษา

 • แผนกสามัญ
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
  - ป.บส.
  (หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
 • แผนกธรรม
  - นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดหน้าพระธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

 

http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Sm7uCoTDPMI/AAAAAAAAEYo/kf_Uw5suZTU/DSCF6918.jpg

 

พระสมุห์สมชาย  จีรปุญฺโญ
(แสงสิน)

น.ธ.เอก, ม.๖, ป.บส.

รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา (รจร.), รองเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา, เลขานุการเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา,
ครูสอนพระปริยัติธรรม, ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน, พระกรรมวาจาจารย์

 (อายุ ๔๖, พรรษา ๒๓ )

สังกัดวัดจำพรรษาปัจจุบัน

 • วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

 • รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา (พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน)
 • เลขานุการเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา รูปที่ ๒ และ ๔  (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน)
 • พระกรรมวาจาจารย์ (พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน)
 • ครูสอนพระปริยัติธรรม  สังกัดคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์
 • พระวิทยากรประจำศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  (พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน)
 • กรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลคุ้งตะเภา (อปต.)
 • กรรมการโครงการชุบชีวิตพระหลวงตา จังหวัดอุตรดิตถ์
  ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมัลคลาจารย์
 • พระธรรมฑูต ในสังกัดแม่กองงานพระธรรมฑูต มหาเถรสมาคม 
 • พระธรรมทายาท (วัดชลประทานรังสฤษดิ์) 
 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา
 •  กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
 • กรรมการและเลขานุการประจำสนามสอบธรรมสนามหลวง
  ศูนย์สอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
 •  ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักเรียนคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา
 • ครูสอนพระปริยัติธรรมในโครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมสนามหลวง
  คณะสงฆ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 • พระนักจัดรายการวิทยุธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง
  ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายพระนักจัดรายการวิทยุธรรมะ
  ในสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 • ผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยช์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด
  ประจำปี ๒๕๓๘ จากพระสิทธิญาณมุณี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อให้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี ๒๕๔๙
  สาขาสงเคราะห์ประชาชนและชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  จากผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์

การศึกษา

 • แผนกสามัญ
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
  - ป.บส.
  (หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
  - กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (เอกการจัดการเชิงพุทธ)
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
 • แผนกธรรม
  - นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดคุ้งตะเภา) 

 

http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Sm7uGLMi6hI/AAAAAAAAEY0/HIUrGq198AY/DSCF4376.jpg

 

พระมหาสมาน  อคฺคปญฺโญ
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ม.๖

ครูสอนพระปริยัติธรรม, ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน, พระกรรมวาจาจารย์

สังกัดวัดจำพรรษาปัจจุบัน

 • วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

 • พระกรรมวาจาจารย์ (พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน)
 • ครูสอนพระปริยัติธรรม สังกัดคณะสงฆ์จังหวัด
 • พระวิทยากรประจำศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  (พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน)
 • พระธรรมทายาท (วัดชลประทานรังสฤษดิ์)
 •  กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
 • กรรมการกำกับสนามสอบธรรมสนามหลวง ศูนย์สอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 
 •  ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา
 •  ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักเรียนคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา

การศึกษา

 • แผนกสามัญ
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
 • แผนกธรรม
  - นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์
 • แผนกบาลี
  - เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์

 

http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SnrP7CHnUOI/AAAAAAAAEeY/TmDo0QF8A4g/DSCF5381.jpg


พระสมศักดิ์ สิรินฺธโร
น.ธ.เอก, ม.๖, ป.บส.

ครูสอนพระปริยัติธรรม, ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน, พระกรรมวาจาจารย์

สังกัดวัดจำพรรษาปัจจุบัน

 • วัดหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

 • พระกรรมวาจาจารย์ (พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน)
 • ครูสอนพระปริยัติธรรม  สังกัดคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์
 • กรรมการกำกับสนามสอบธรรมสนามหลวง ศูนย์สอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

การศึกษา

 • แผนกสามัญ
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
  - ป.บส.
  (หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
  - กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (เอกการจัดการเชิงพุทธ)
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
 • แผนกธรรม
  - นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดหาดเสือเต้น)

 

http://lh3.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Sm7uDHw09EI/AAAAAAAAEYs/cZqxNhe22fU/DSCF2754.jpg

 

พระสันติ  สุทฺธสีโล
น.ธ.เอก, ม.๖, ป.บส.

เจ้าอาวาสวัดบ่อพระ, ครูสอนพระปริยัติธรรม, ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สังกัดวัดจำพรรษาปัจจุบัน

 • วัดบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

 • เจ้าอาวาสวัดบ่อพระ (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน)
 • ครูสอนพระปริยัติธรรม  สังกัดคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์
 • กรรมการกำกับสนามสอบธรรมสนามหลวง ศูนย์สอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
 • พระนักจัดรายการวิทยุธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง
  ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายพระนักจัดรายการวิทยุธรรมะ
  ในสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศึกษา

 • แผนกสามัญ
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
  - ป.บส.
  (หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
  - กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (เอกการจัดการเชิงพุทธ)
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
 • แผนกธรรม
  - นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดใหม่เจริญธรรม)

 

http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SnASW5_QWrI/AAAAAAAAEZ4/QLHLPYM1Vd8/DSC05850.jpg

 

พระอภิชาติ  ยตินฺธโร
น.ธ.เอก, ม.๖.

ครูสอนพระปริยัติธรรม, ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน, พระกรรมวาจาจารย์

สังกัดวัดจำพรรษาปัจจุบัน

 • วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

 • พระกรรมวาจาจารย์ (พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน)
 • ครูสอนพระปริยัติธรรม  สังกัดคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์
 • พระวิทยากรประจำศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  (พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน)
 • กรรมการกำกับสนามสอบธรรมสนามหลวง ศูนย์สอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

การศึกษา

 • แผนกสามัญ
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
  - กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (เอกการจัดการเชิงพุทธ)
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
 • แผนกธรรม
  - นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดใหม่เจริญธรรม)


 http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SnBnykmekpI/AAAAAAAAEZ8/4aW2k-lQsQw/DSCF4823.jpg

 

พระณรงค์ ฐิตลาโภ
(จันทร์ยวง)
น.ธ.ตรี
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาในโรงเรียน

สังกัดวัดจำพรรษาปัจจุบัน

 • วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

 • ครูสอนพระปริยัติธรรม  
 • พระวิทยากรประจำศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  (พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน)
 • กรรมการกำกับสนามสอบธรรมสนามหลวง ศูนย์สอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

การศึกษา

 • แผนกธรรม
  - นักธรรมตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดใหม่เจริญธรรม)
  - กำลังศึกษาต่อพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (น.ธ.โท)
  สำนักเรียนคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา

 

http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Sm7uJa7Fx_I/AAAAAAAAEY8/lBlh4Dsz_6s/DSCF4598.jpg

 

พระวัลลภ กตคุโณ

น.ธ.โท, ม.๓
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาในโรงเรียน

 (อายุ ๒๐, พรรษา ๑ )

สังกัดวัดจำพรรษาปัจจุบัน

 • วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

 • ครูสอนพระปริยัติธรรม  
 • พระวิทยากรประจำศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  (พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน)

การศึกษา

 • แผนกสามัญ
  - มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
  (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมงคลนิมิตร จังหวัดอุตรดิตถ์)
  - กำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  (ปบ.ส.)คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • แผนกธรรม
  - นักธรรมโท สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดมงคลนิมิตร)
  - กำลังศึกษาต่อพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (น.ธ.เอก)
  สำนักเรียนคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา
 • แผนกบาลี
  - กำลังศึกษาต่อพระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ประโยค ๑-๒)
  สำนักเรียนคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา

 

http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Sm7uKVl1PKI/AAAAAAAAEZE/36GNkQHcR3o/DSCF4686.jpg

 

พระนิรันดร์ อนาลโย
(กังวาลวัฒนศิริ)

น.ธ.ตรี, นศ.บ. (นิเทศศาสตรบัณฑิต)
เลขานุการสำนักพุทธศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา,
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาในโรงเรียน

 (อายุ ๒๕, พรรษา ๑ )

สังกัดวัดจำพรรษาปัจจุบัน

 • วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

 • ครูสอนพระปริยัติธรรม  
 • เลขานุการสำนักพุทธศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา
 • พระวิทยากรประจำศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  (พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน)

การศึกษา

 • แผนกสามัญ
  - นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
  Bachelor of Arts (Communication Arts)
  B.A. (Communication Arts) 
 • แผนกธรรม
  - นักธรรมตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดคุ้งตะเภา)


 

 http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SnBt4ZKSwLI/AAAAAAAAEaA/ECh-WgZL29Q/s400/DSCF1805.jpg


 


สามเณรปิยะ ยิ้มภู่

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ม.๓
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

 (อายุ ๒๐, พรรษา ๕ ปี)

สังกัดวัดจำพรรษาปัจจุบัน

 • วัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

งานช่วยเหลือกิจการคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

 • ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สังกัดสำนักเรียนวัดคลองโพธิ์
  (สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์)
 • พระวิทยากรประจำศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  (พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน)

การศึกษา

 • แผนกสามัญ
  - มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • แผนกธรรมศึกษา (สำหรับคฤหัสถ์)
  - พ.ศ. ๒๕๔๕ ธรรมศึกษาชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา
  - พ.ศ. ๒๕๔๖ ธรรมศึกษาชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา
  - พ.ศ. ๒๕๔๗ ธรรมศึกษาชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา
 •  แผนกธรรม
  - พ.ศ. ๒๕๔๘ นักธรรมชั้นตรี 
  สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดใหม่เจริญธรรม)
  - พ.ศ. ๒๕๔๙ นักธรรมชั้นโท
  สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง)
  - พ.ศ. ๒๕๕๑ นักธรรมชั้นเอก
  สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง)
 • แผนกบาลี
  - พ.ศ. ๒๕๕๐ ประโยค ๑-๒ (ไล่ได้ครบ ๒ ประโยคในปีเดียว)
  สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง)
  - พ.ศ. ๒๕๕๑ เปรียญธรรม ๓ ประโยค  (คะแนนอันดับที่ ๑ ในสำนัก)
  สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง)
  - พ.ศ. ๒๕๕๒ เปรียญธรรม ๔ ประโยค  (ไล่ได้ในการสอบครั้งที่สอง)
  สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง)
  - กำลังศึกษาต่อพระปริยัติธรรมแผนกบาลี (เปรียญธรรม ๕ ประโยค)
  สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง) 
Comments