ผลสอบธรรมทุกชั้น ๒๕๔๓-๒๕๕๔ (สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา)


http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี 

ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๘


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๘
ธรรมศึกษาชั้นตรีสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

สอบได้ ๗๑ คน 

ดังรายนามต่อไปนี้ 

เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา
อต ๓๔๕๘/๑๔๒๓ เด็กหญิง ฉัตรกมล อ่องอิ่ม 2549 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา
อต ๓๔๕๘/๑๔๒๔ เด็กหญิง นภัสรา เกตุโพ 2549 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา
อต ๓๔๕๘/๑๔๒๕ เด็กชาย แสนคม บุญอ้น 2548 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๒๖ เด็กชาย ฌัฐพล ขวัญเมือง 2548 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๒๗ เด็กชาย วิษณุ ชูรักษา 2548 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๒๘ เด็กหญิง กัญญารัตน์ มากมี 2548 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๒๙ เด็กหญิง นวรัตน์ ฉิมมาลี 2548 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๓๐ เด็กหญิง เนตรนภา สุดสวาท 2549 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๓๑ เด็กหญิง วิระดา ยาแก้ว 2549 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๓๒ เด็กชาย จิตรเทพ ม่วงทิม 2549 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๓๓ เด็กชาย สุรเชษฐ์ ผิวหลง 2548 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๓๔ เด็กชาย ศิโรฒ นัดประสพ 2544 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๓๕ เด็กหญิง บุณยาพร ทองหม้อ 2546 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๓๖ เด็กหญิง น้องน้ำตาล ขวัญเมือง 2546 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๓๗ เด็กชาย รณกรณ์ น้ำเงิน 2546 โรงเรียนบ้านบ่อพระ
อต ๓๔๕๘/๑๔๓๘ เด็กชาย นภดล จันทร์เส็ง 2548 โรงเรียนบ้านหัวหาด
อต ๓๔๕๘/๑๔๓๙ เด็กชาย กิตติชัย โมรารักษ์ 2549 โรงเรียนบ้านหัวหาด
อต ๓๔๕๘/๑๔๔๐ เด็กหญิง ธีรนันท์ วิไลลอย 2548 โรงเรียนบ้านหัวหาด
อต ๓๔๕๘/๑๔๔๑ เด็กหญิง วริศรา วิทยางกูล 2548 โรงเรียนบ้านหัวหาด
อต ๓๔๕๘/๑๔๔๒ เด็กชาย นนทวัฒน์ จินดาประทุม 2548 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๔๓ เด็กชาย ชวกิจ ศิริวัฒน์ 2548 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๔๔ เด็กชาย สุรชัย โตยิ่ง 2548 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๔๕ เด็กชาย พีรภัทร ขำแก้ว 2548 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๔๖ เด็กชาย ไอศูรย์ นาคโต 2548 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๔๗ เด็กหญิง สุดารัตน์ หาญมนต์ 2548 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๔๘ เด็กหญิง ปารณีย์ อักษรไชย 2548 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๔๙ เด็กชาย วุฒิชัย น้อยหัวหาด 2546 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๕๐ เด็กชาย กมลภพ รุ่งเรืองรัศมี 2544 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๕๑ เด็กชาย สิทธิชัย อินทร 2549 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๕๒ เด็กหญิง กวีนทิพย์ อร่ามรักษ์ 2549 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๕๓ เด็กหญิง กชกร มาท้ายน้ำ 2549 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๕๔ เด็กหญิง เพชรลดา หาญมนต์ 2549 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๕๕ เด็กชาย ธนกฤต ลาเกี้ยว 2550 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๕๖ เด็กหญิง เบญจมาศ ดวงปุ้ม 2550 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๕๗ เด็กชาย ธนาภัทร ไชโย 2549 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อต ๓๔๕๘/๑๔๕๘ เด็กชาย สามารถ ม่วงเก่า 2546 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๕๙ เด็กหญิง อังศุมาลี ม่วงเลี่ยม 2548 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๖๐ เด็กหญิง อนุกัน รัตนสากล 2548 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๖๑ เด็กหญิง การ์ตูน ผลประเสริฐ 2547 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๖๒ เด็กชาย มูซา เจริญรัตน์ 2548 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๖๓ เด็กชาย กฤษดา สิทธิชัย 2548 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๖๔ เด็กชาย อภิชาติ ขุมเงิน 2548 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๖๕ เด็กชาย ชัชพิมุข เมฆกล่อม 2548 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๖๖ เด็กชาย ภูรินทร์ มาดขาว 2548 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๖๗ เด็กชาย พชรพล เสริมจันทร์ 2549 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๖๘ เด็กหญิง วรรณธนา คงนิล 2548 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๖๙ เด็กหญิง ศิราภรณ์ สิทธิชัย 2548 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๗๐ เด็กหญิง วรัชยา ทีปะปาล 2549 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๗๑ เด็กหญิง ธัญธิตา พรมต่อม 2548 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๗๒ เด็กชาย วรเมธ เพ็ชรสิน 2547 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๗๓ เด็กชาย สินศิริ ปานบุญ 2546 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อต ๓๔๕๘/๑๔๗๔ เด็กชาย ธนากร จันคง 2548 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๗๕ เด็กชาย สุรเกียรติ กิ่งเป็ง 2548 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๗๖ เด็กชาย ประดิษย์ ดวงแก้ว 2548 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๗๗ เด็กชาย รัฐภูมิ ราษแผน 2548 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๗๘ เด็กชาย พงศกร ผลพงษ์ 2548 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๗๙ เด็กชาย พีรพัฒน์ จันทร์แก้ว 2548 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๘๐ เด็กชาย ปกรณ์ ปวนนวล 2548 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๘๑ เด็กชาย พิพัฒน์ ผลกอง 2549 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๘๒ เด็กชาย คมกริช แสนเกียง 2549 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๘๓ เด็กชาย อัจฉริยะ คำเงิน 2549 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๘๔ เด็กหญิง นภัสสร มาใกล้ 2548 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๘๕ เด็กหญิง ภัคจิรา ทาแก้ว 2548 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๘๖ เด็กหญิง นวนันทร์ นุอินทร์ 2548 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๘๗ เด็กหญิง อุมากร จันสอน 2549 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๘๘ เด็กหญิง จิรนันท์ จันทร์สอน 2549 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๘๙ เด็กหญิง หนึ่งฤทัย อินจันต๊ะ 2549 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๙๐ เด็กหญิง ลักษิกา มูลจันทร์ 2549 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๙๑ เด็กหญิง กวิสรา รอดทุกข์ 2549 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๙๒ เด็กหญิง ธันจิรา เสาะแสวง 2547 โรงเรียนวัดแม่เฉย
อต ๓๔๕๘/๑๔๙๓ เด็กหญิง ธัญรดา เสาะแสวง 2545 โรงเรียนวัดแม่เฉย
 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโทhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif

ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๘

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๘
ธรรมศึกษาชั้นตรีสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

สอบได้ ๗๑ คน 

ดังรายนามต่อไปนี้ 


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอกhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif

ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๘

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๘
ธรรมศึกษาชั้นตรีสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

สอบได้ ๗๑ คน 

ดังรายนามต่อไปนี้ 

http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๗


๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบ ธศ.ตรี 

๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘ ประกาศผลสอบ ธศ.โท (ประกาศล่าสุด)http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif

๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘ ประกาศผลสอบ ธศ.เอก (ประกาศล่าสุด)http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี 

ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๗


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๗
ธรรมศึกษาชั้นตรีสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๒๓ คน
ขาดสอบ ๑๙ คน
คงสอบ ๑๐๔ คน
สอบได้ ๑๐๒ คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๐๗ ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.วัดแม่เฉย, ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม ๗ โรงเรียน)
ส่งสอบ ๙๑ ขาดสอบ ๑๖ คงสอบ ๗๕ สอบได้ ๗๓
คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๓๓ ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : รวม ๑ โรงเรียน)
ส่งสอบ ๓๒ ขาดสอบ ๓ คงสอบ ๒๙ สอบได้ ๒๙
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้ 

1187อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๘๗เด็กหญิงวิจิตราโสฬส122547โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1188อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๘๘เด็กชายเอกลักษณ์บุญอินทร์92546โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1189อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๘๙เด็กชายปรัชญาอ่วมจันทร์92546โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1190อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๙๐เด็กหญิงขนิษฐาตะโค้92545โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1191อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๙๑เด็กหญิงสุภัชตาหาญมนต์92544โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1192อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๙๒เด็กชายอภิรักษ์พนัสเจริญศรี112547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1193อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๙๓เด็กชายธีรวัสส์สิทธิชัย92547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1194อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๙๔เด็กชายสุรัตน์บุญเงิน122547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1195อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๙๕เด็กชายอาทิตย์มีประไพ102547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1196อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๙๖เด็กชายสิทธิชัยศาตรจำเริญ82547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1197อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๙๗เด็กหญิงอริยาอ่อนคง92547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1198อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๙๘เด็กหญิงปาณิศราสิทธิชัย82547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1199อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๑๙๙เด็กหญิงศศิวรรณขิงหอม112547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1200อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๐๐เด็กหญิงนภัสสรปั้นจีด92547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์

1201อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๐๑เด็กหญิงกัญญารัตน์สุขประกอบ72547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1202อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๐๒เด็กหญิงพรนภายังเกษม82547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1203อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๐๓เด็กหญิงวีรวรรณรอดพ้น82547โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1204อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๐๔เด็กชายพัฒนาอินทร์ศรีจันทร์122546โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1205อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๐๕เด็กชายฉัตรมงคลพรมแดง102546โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1206อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๐๖เด็กชายธนากรแตงริด82546โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1207อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๐๗เด็กชายพีรวิชญ์แก้วมณี82546โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1208อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๐๘เด็กชายธนชัยกล่ำศิริ112546โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1209อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๐๙เด็กชายธวัชชัยกล่ำศิริ92546โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1210อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๑๐เด็กชายภาษิตปั้นมูล72546โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1211อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๑๑เด็กชายปฐพีชัยวรรณะ122546โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1212อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๑๒เด็กชายศุภฤกษ์คงนิล112545โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1213อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๑๓เด็กชายรุ่งอรุณศรีแก้ว92545โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1214อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๑๔เด็กชายอาทิตย์สุวรรณ์82544โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1215อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๑๕เด็กหญิงมณีรัตน์รัตนสากล112547โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1216อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๑๖เด็กหญิงรุ่งนภานุ่มนวล102546โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1217อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๑๗เด็กชายนิกุลโตเปลี่ยน52547โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1218อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๑๘เด็กชายยุทธนาชูสวัสดิ์92547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1219อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๑๙เด็กชายสินธุชาตันจ่าง82547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1220อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๒๐เด็กชายธนวัตโค้ศรี102547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1221อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๒๑เด็กชายพงษ์รพีทั่งทอง92547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1222อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๒๒เด็กชายทรงศักดิ์แสงทอง92547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1223อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๒๓เด็กชายนฤพนธ์วงศ์เนตร82547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1224อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๒๔เด็กหญิงธนิดาอินทิม112547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1225อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๒๕เด็กหญิงวันทยาเจริญอ้น82547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1226อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๒๖เด็กหญิงกุลธิดาภู่ดอก102547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1227อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๒๗เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์มีกล่ำ92547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1228อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๒๘เด็กชายนิธิโชติพวงมณี92547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1229อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๒๙เด็กหญิงปานชีวาดีมั่งมี82547โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1230อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๓๐เด็กชายอนันตฉัตรแหยมเตอะ92546โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1231อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๓๑เด็กชายพิรุณกล่ำเจริญ22547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1232อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๓๒เด็กชายธรรมสรณ์กอบกำ42547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1233อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๓๓เด็กชายจักรินทร์แสงทอง82547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1234อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๓๔เด็กหญิงจุฬามณีแปสันเทียะ112547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1235อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๓๕เด็กหญิงจิตราวิณีธูปแจ่ม92547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1236อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๓๖เด็กหญิงศศิธรศรีสุข122547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1237อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๓๗เด็กหญิงสุมินตราบุญเฉลียว102547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1238อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๓๘เด็กหญิงอัญชิสาสิทธิชัย82547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1239อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๓๙เด็กหญิงจุฑามาศเกตุมี92547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1240อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๔๐เด็กหญิงทรรศพรมามี82547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1241อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๔๑เด็กชายณรงค์ฤทธิ์สมานมิตร112547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1242อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๔๒เด็กชายนัธพงษ์เฟื่องมณี42547โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1243อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๔๓เด็กชายชยพลอยู่นาค92547โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1244อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๔๔เด็กชายเสริมพงษ์แก้วบุญมา82547โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1245อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๔๕เด็กหญิงจิราภรณ์กลับสุวรรณ์82547โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1246อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๔๖เด็กชายอนุชานุ่มนวล22546โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1247อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๔๗เด็กชายมณฑลมีผลกิจ62546โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1248อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๔๘เด็กชายศิรเดชเชื้อจันสา102546โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1249อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๔๙เด็กหญิงบานชื่นอินบัว32547โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1250อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๕๐เด็กชายวรุตม์สีสูง92547โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์

1251อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๕๑เด็กชายวัชรศักดิ์เข็มเพ็ชร82547โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1252อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๕๒เด็กชายสุทธิพงศ์ศิขินารัมย์62547โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1253อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๕๓เด็กชายศุภเสกข์ชิดชม42548โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1254อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๕๔เด็กชายภูรินทร์อะโนทัย22547โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1255อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๕๕เด็กชายชวรัตน์จันสอน52546โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1256อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๕๖เด็กหญิงสุธิดาชิดชม82545โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1257อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๕๗เด็กชายวัชรชัยใจคำ22545โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1258อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๕๘เด็กหญิงวาสนามูลแดง102545โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1259อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๒๕๙เด็กชายสกุลชายแสนเจริญ62543โรงเรียนวัดแม่เฉยบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์


1719อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๑๙เด็กชายขจรศักดิ์บุญไพร82544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1720อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๒๐เด็กชายรุ่งนิรันดร์มูลคลัง72544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1721อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๒๑เด็กชายอรินทับคำ22544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1722อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๒๒เด็กชายธนกฤตจันทร์เปล่ง32544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1723อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๒๓เด็กชายกิตติพงษ์ชื่นพรม42544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1724อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๒๔เด็กหญิงกานต์ธิดาออกแมน82544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1725อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๒๕เด็กหญิงฐิตารีย์สมถา82544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1726อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๒๖เด็กหญิงนฤวรรณ์เอี่ยมสงคราม12544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1727อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๒๗เด็กหญิงวรินธรมีปิ่น32544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1728อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๒๘เด็กหญิงอรวรรณโคกราม52544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1729อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๒๙เด็กชายภัทรพลกุ่ยอ่อง62544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1730อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๓๐เด็กชายชาตรีดำริสุวรรณ82544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1731อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๓๑เด็กชายธนากรคอนทอง12544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1732อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๓๒เด็กชายนนทวัชอ่อนทอง22544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1733อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๓๓เด็กชายพงศกรเฟื่องมณี52544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1734อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๓๔เด็กชายภาคภูมิภูมพินิจ82544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1735อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๓๕เด็กชายศุภชัยชัยสา82544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1736อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๓๖เด็กชายเอกราชโกฏแสง42544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1737อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๓๗เด็กหญิงชลธิชาพลประถม82544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1738อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๓๘เด็กหญิงณิชาภัทรนามเรือน12544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1739อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๓๙เด็กหญิงปนัฐพรแสงอัมพร22544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1740อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๔๐เด็กหญิงภัทรสุดากำเหนิด42544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1741อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๔๑เด็กหญิงวาสนาอิ่มดี42544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1742อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๔๒เด็กหญิงสุกัญญาชอบการกิจ62544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1743อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๔๓เด็กหญิงสุชัญญายิ้มอ่ำ72544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1744อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๔๔เด็กหญิงสุทธิดาสังข์อินทร์82544โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1745อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๔๕นายสาธิตพรมวาส52543โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1746อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๔๖เด็กชายวิทวัฒน์วัยยุวัฒน์32543โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
1747อุตรดิตถ์อต ๓๔๕๗/๑๗๔๗เด็กชายปรเมศวร์ทัศนา82542โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์คุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโทhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif

ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๗

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๗

ธรรมศึกษาชั้นโทสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๖๙ คน

ขาดสอบ ๒๑ คน

คงสอบ ๑๔๘ คน

สอบได้ ๑๔๓ คน 


คิดเป็นร้อยละ  96.62 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม


สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"

(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)

ส่งสอบ ๑๒๓ ขาดสอบ ๑๒ คงสอบ ๑๑๑ สอบได้ ๑๐๖

คิดเป็นร้อยละ  95.49 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"

(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)

ส่งสอบ ๔๖ ขาดสอบ ๙ คงสอบ ๓๗ สอบได้ ๓๗

คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้ 
491 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๔๙๑ เด็กชาย จักรกฤช บุญไพโรจน์ 11 2546 รร.บ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
492 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๔๙๒ เด็กชาย กฤติศักดิ์ เจตน์ครองสุข 9 2546 รร.บ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
493 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๔๙๓ เด็กหญิง ณัฐกานต์ จินดาประทุม 9 2546 รร.บ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
494 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๔๙๔ เด็กหญิง พลอยสวย คำสิน 12 2546 รร.บ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
495 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๔๙๕ เด็กชาย กรวิทย์ ปิ่นวิเศษ 8 2543 รร.บ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
496 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๔๙๖ เด็กหญิง กนกกานต์ สรรเชื้อไพบูลย์ 10 2546 รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
497 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๔๙๗ เด็กหญิง พรหมพร พรหมรักษ์ 8 2546 รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
498 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๔๙๘ เด็กหญิง อรวรรณ มีประไพ 9 2546 รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
499 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๔๙๙ เด็กชาย สรวิศ คงนิล 9 2545 รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
500 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๐๐ เด็กชาย เฉลิมชัย สระปรีดา 8 2545 รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
501 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๐๑ เด็กหญิง สมฤทัย วิเวกจวง 11 2545 รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
502 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๐๒ เด็กหญิง สถิตพร เอี่ยมนิ่ม 7 2545 รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
503 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๐๓ เด็กหญิง ธัญรดี สุขตน 7 2545 รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
504 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๐๔ เด็กชาย สิทธิพงษ์ เพ็งแก้ว 9 2544 รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
505 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๐๕ เด็กชาย กนกพล โพนปลัด 3 2548 รร.บ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
506 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๐๖ เด็กหญิง ณิชารีย์ วงษ์วิลัย 4 2547 รร.บ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
507 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๐๗ เด็กหญิง อาทิตยาภรณ์ ปานวน 9 2546 รร.บ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
508 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๐๘ เด็กหญิง จารุวรรณ มากคล้าย 11 2546 รร.บ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
509 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๐๙ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เข็มจ้อย 12 2546 รร.บ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
510 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๑๐ เด็กชาย พีระพัฒน์ พรมรัตน์ 11 2546 รร.บ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
511 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๑๑ เด็กชาย ประพันธ์ รุ่งเรือง 8 2546 รร.บ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
512 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๑๒ เด็กชาย อนุพงษ์ อ่องอิ่ม 11 2546 รร.บ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
513 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๑๓ เด็กหญิง ปภาดา แสงศร 9 2546 รร.บ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
514 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๑๔ เด็กชาย พิทักษ์ พุ่มจันทร์ 11 2546 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
515 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๑๕ เด็กชาย ธารทอง มะลิป่า 4 2546 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
516 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๑๖ เด็กชาย อคเดช โมหจิตร 3 2546 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
517 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๑๗ เด็กหญิง ธมลวรรณ โพธิ์ศรีทอง 8 2546 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
518 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๑๘ เด็กหญิง รสรินทร์ น้ำเงิน 4 2546 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
519 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๑๙ เด็กหญิง จิริชญา อินทอง 2 2546 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
520 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๒๐ เด็กหญิง ฐิตาภา สอนสมนึก 9 2546 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
521 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๒๑ เด็กหญิง อุษาวดี แหยมโม้ 12 2546 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
522 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๒๒ เด็กหญิง กมลลักษณ์ ฉิมมาลี 4 2546 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
523 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๒๓ เด็กหญิง ภัทราพร เฟื่องมณี 2 2546 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
524 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๒๔ เด็กชาย วราเมธ ป้องทอง 2 2545 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
525 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๒๕ เด็กชาย สุรชัย เทพแสน 4 2545 รร.บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
526 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๒๖ เด็กชาย ชนินท์ มหิศยา 4 2546 รร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
527 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๒๗ เด็กหญิง กษมา ประพันธ์ 4 2545 รร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
528 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๒๘ เด็กชาย กฤษนัย เตชา 8 2546 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
529 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๒๙ เด็กชาย ธีรภัทร์ มูลจันทร์ 12 2546 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
530 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๓๐ เด็กชาย พลพล ยาโม้ 12 2546 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
531 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๓๑ เด็กชาย อภิชาติ เชื้อจันสา 2 2546 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
532 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๓๒ เด็กชาย ขจรศักดิ์ พุทธคาวี 7 2546 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
533 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๓๓ เด็กชาย สักรินทร์ อินปา 4 2547 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
534 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๓๔ เด็กหญิง ศุภานัน จันทร์สอน 11 2546 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
535 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๓๕ เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์สอน 8 2546 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
536 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๓๖ เด็กหญิง ชนากานต์ เตชา 4 2546 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
537 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๓๗ เด็กหญิง บัณฑิตา มาใกล้ 10 2546 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
538 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๓๘ เด็กหญิง รัตติการณ์ กันทะกะ 3 2547 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
539 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๓๙ เด็กหญิง สุชานันท์ สีรักษ์ 2 2547 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
540 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๔๐ เด็กหญิง สุภาภรณ์ เข็มเพ็ชร 1 2547 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
541 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๔๑ เด็กหญิง สุนันทา ศรีลาแก้ว 4 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
542 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๔๒ เด็กหญิง ศุภาวรรณ เนนสุทับ 5 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
543 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๔๓ เด็กหญิง รุ่งนภา สะบันงา 2 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
544 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๔๔ เด็กชาย มงคล ศรีรักษ์ 7 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
545 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๔๕ เด็กหญิง ปนัดดา มาใกล้ 2 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
546 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๔๖ เด็กชาย แดนโยธิน สีน้อยแนว 7 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
547 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๔๗ เด็กชาย ณัฐพนธ์ จิตต์มั่น 3 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
548 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๔๘ เด็กชาย เสกสรร เตชา 7 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
549 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๔๙ เด็กหญิง สุวนีย์ จันคง 11 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
550 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๕๐ เด็กหญิง ชนาการณ์ เสือน้อย 8 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
551 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๕๑ เด็กหญิง ศิริรัตน์ ทรัพย์มามูล 9 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
552 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๕๒ เด็กหญิง พัทธมน คำใหม่ 12 2545 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
553 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๕๓ เด็กชาย กิตติกร อินปา 9 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
554 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๕๔ เด็กชาย จิระศักดิ์ ยะสุข 12 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
555 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๕๕ เด็กชาย บังเอิญ ม่วงแกม 1 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
556 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๕๖ เด็กชาย ปฏิมา จันทร์น้อย 9 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
557 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๕๗ เด็กชาย พรหมธาดา สุกแดง 11 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
558 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๕๘ เด็กชาย วุฒิธนากิจ กาทองทุ่ง 3 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
559 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๕๙ เด็กหญิง ชลดา กะหวาย 3 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
560 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๖๐ เด็กหญิง นันทิชา วงษ์แก้ว 9 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
561 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๖๑ เด็กหญิง ปณิดา พวงแก้ว 9 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
562 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๖๒ เด็กหญิง พิชชาพร ศรีแย้ม 6 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
563 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๖๓ เด็กหญิง รัชฎาพร บัญดิษฐ์ 5 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
564 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๖๔ เด็กหญิง สุกัญญา โตมาซา 9 2544 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
565 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๖๕ เด็กชาย พัลลภ ยาโม้ 5 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
566 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๖๖ เด็กชาย ธีรวัฒน์ จันเพิ้ง 8 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
567 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๖๗ เด็กชาย ภูวนารถ หมื่นเครื่อง 6 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
568 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๖๘ เด็กชาย ลักษทัต สุกแดง 9 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
569 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๖๙ เด็กหญิง ชลธิชา แสนเกียง 10 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
570 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๗๐ เด็กหญิง ฒีรณัฐ แก้วคงขำ 11 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
571 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๗๑ เด็กหญิง ณัฐพร ยาโม้ 9 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
572 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๗๒ เด็กหญิง พรพรรณ ขานผัด 7 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
573 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๗๓ เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ไทยอำพล 10 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
574 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๗๔ เด็กหญิง รินรดา เตชา 8 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
575 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๗๕ เด็กหญิง อมรรัตน์ นำรอง 10 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
576 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๗๖ เด็กหญิง กัลยรัตน์ คำใหม่ 3 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
577 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๗๗ เด็กชาย เกษม สีสูง 11 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
578 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๗๘ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ สะบันงา 6 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
579 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๗๙ เด็กชาย กิตติทัต จันสอน 3 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
580 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๘๐ เด็กชาย ชาญณรงค์ ศรีรักษ์ 7 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
581 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๘๑ เด็กชาย พิเชฐ ภักดีวงศ์ 7 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
582 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๘๒ เด็กชาย ศิวฐัส บุญตา 12 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
583 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๘๓ เด็กชาย สุรชาติ แสนหาญ 3 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
584 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๘๔ เด็กหญิง ขวัญกมล มาใกล้ 11 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
585 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๘๕ เด็กหญิง จริยา คำเงิน 2 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
586 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๘๖ เด็กหญิง ชนิกานต์ สวนแก้ว 8 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
587 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๘๗ เด็กหญิง วันดี วงษ์ปัน 9 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
588 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๘๘ เด็กหญิง วิมาย หลานพรม 3 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
589 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๘๙ เด็กหญิง ศศิกานต์ จันสอน 4 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
590 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๙๐ เด็กหญิง ศุภวรรณ อินปัน 11 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
591 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๙๑ เด็กหญิง สุภาวรรณ ปรีชา 12 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
592 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๙๒ เด็กหญิง สุปราณี กระหวาย 1 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
593 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๙๓ เด็กหญิง สุนิสา แสนเกียง 1 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
594 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๙๔ เด็กหญิง แสงดาว จันสอน 1 2543 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
595 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๙๕ เด็กหญิง อมรรัตน์ สีสุทโธ 12 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
596 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๕๙๖ เด็กชาย วรเมธ แก้วกันทา 12 2542 รร.วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
849 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๔๙ เด็กชาย สุนิติ จันทร์ลอย 8 2544 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
850 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๕๐ เด็กหญิง สุภาพร สิทธิปัญญา 4 2544 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
851 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๕๑ เด็กชาย ภาคภูมิ แซ่เลี้ยว 7 2544 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
852 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๕๒ เด็กชาย คุณากร จันทร์ยวง 8 2544 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
853 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๕๓ เด็กชาย นัฐพล สุ่มพุ่ม 3 2544 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
854 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๕๔ เด็กชาย บำรุง มาอยู่ 4 2544 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
855 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๕๕ เด็กชาย พิพัฒน์ เกิดสาย 6 2544 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
856 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๕๖ เด็กชาย สุรชัย ไพจิตต์ 2 2544 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
857 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๕๗ เด็กหญิง เจนจิรา อ้นเขียว 8 2544 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
858 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๕๘ เด็กหญิง ศิรินันท์ เกิดสาย 5 2544 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
859 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๕๙ เด็กชาย ณัฐพงศ์ ภูนวน 1 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
860 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๖๐ เด็กชาย เอกราช จันทร์เปล่ง 4 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
861 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๖๑ เด็กหญิง ขวัญใจ มาอยู่ 2 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
862 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๖๒ เด็กหญิง พศิกา ครุฑผาสุข 8 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
863 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๖๓ เด็กหญิง ศรัญยา จันทร์เนตร 3 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
864 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๖๔ เด็กหญิง วรรณวิมล บุญลือพันธ์ 4 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
865 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๖๕ เด็กหญิง อรพรรณ สุขโขรัตน์ 4 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
866 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๖๖ เด็กชาย อรรถพล เพชรรักษ์ 2 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
867 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๖๗ เด็กชาย ณรงค์เกียรติ ชัยมงคล 3 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
868 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๖๘ เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มิ่งเหล็ก 4 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
869 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๖๙ เด็กชาย ทนุศักดิ์ ไวเปีย 5 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
870 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๗๐ เด็กชาย ธนพล บุญเพ็ง 6 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
871 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๗๑ เด็กชาย สุมิตรชัย บุญใจ 3 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
872 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๗๒ เด็กชาย พิสิษฐ์ โพธิ์ด้วง 4 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
873 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๗๓ เด็กหญิง กาญจนา สินเหล็ก 8 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
874 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๗๔ เด็กหญิง จิตสุภา เพชรสุก 1 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
875 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๗๕ เด็กหญิง นฤมล เพ็ชรสิน 2 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
876 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๗๖ เด็กหญิง สุมินตรา คำมา 4 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
877 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๗๗ เด็กหญิง อทิตยา คุ้มหน่อแนว 3 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
878 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๗๘ เด็กหญิง อลิสา ลาเกี้ยว 3 2543 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
879 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๗๙ เด็กชาย ธนาวุฒิ เหมือนภักตร์ 8 2542 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
880 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๘๐ เด็กชาย สิทธิโชค ทองน้อย 7 2542 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
881 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๘๑ เด็กชาย บัณฑิต คันธะด้วง 10 2542 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
882 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๘๒ เด็กชาย ภานุพงษ์ ทุเรียน 8 2542 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
883 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๘๓ เด็กหญิง ปภาวริน เพ็ชรเถื่อน 8 2542 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
884 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๘๔ เด็กหญิง รุ่งอรุณ จันอักษร 8 2542 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
885 อุตรดิตถ์ อต ๓๕๕๗/๐๘๘๕ เด็กหญิง ศุภกร กองปาน 11 2542 รร.ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอกhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif

ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๗

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๗

ธรรมศึกษาชั้นโทสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๙๗ คน

ขาดสอบ ๑๔ คน

คงสอบ ๘๓ คน

สอบได้ ๘๒ คน 


คิดเป็นร้อยละ  98.79 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม


สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"

(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)

ส่งสอบ ๕๑ ขาดสอบ ๑๒ คงสอบ ๓๙ สอบได้ ๓๘ 

คิดเป็นร้อยละ  97.43 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"

(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)

ส่งสอบ ๔๖ ขาดสอบ ๒ คงสอบ ๔๔ สอบได้ ๔๔

คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้ 


405 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๐๕ เด็กชาย อธิฐาน สุขคำ 8 2546 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
406 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๐๖ เด็กชาย อนุชา เฒ่าทอง 12 2546 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
407 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๐๗ เด็กชาย ภัทรดนัย แสนปัญญา 10 2546 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
408 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๐๘ เด็กหญิง สุวิมล ทองแตม 11 2546 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
409 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๐๙ เด็กหญิง วิมล ก้อนคำ 9 2546 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
410 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๑๐ เด็กชาย พรสวรรค์ เอมโอษฐ์ 11 2545 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
411 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๑๑ เด็กชาย รัตนพล สอนใจ 9 2545 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
412 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๑๒ เด็กชาย ธีรภัทร สุขคำ 9 2544 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
413 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๑๓ เด็กชาย ศรัญยู คงเนตร 8 2544 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
414 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๑๔ เด็กชาย อภิชน เฒ่าทอง 9 2543 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
415 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๑๕ เด็กชาย จักรพงศ์ คงเนตร 12 2543 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
416 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๑๖ เด็กชาย สมยศ ปาศิริ 9 2543 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
417 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๑๗ เด็กชาย ทินกร ไชยโย 9 2543 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
418 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๑๘ เด็กชาย นนทกร ปาทะวงศ์ 12 2542 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
419 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๑๙ เด็กชาย ปุระชัย บูรณะชาติ 10 2545 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
420 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๒๐ เด็กชาย กิตติชัย จรจันทร์ 8 2545 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
421 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๒๑ เด็กหญิง สุธิตา เจริญรัตน์ 9 2545 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
422 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๒๒ เด็กหญิง กนกวรรณ ทีปะปาล 8 2545 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
423 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๒๓ เด็กหญิง ขวัญฤทัย สังข์จันทร์ 8 2545 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
424 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๒๔ เด็กชาย หัสนัย พรมน้อย 8 2543 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
425 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๒๕ เด็กหญิง วธุรดา มากคล้าย 8 2545 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
426 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๒๖ เด็กหญิง จารุวรรณ มีล่องลอย 7 2545 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
427 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๒๗ เด็กหญิง สุพรรณวิกา จันทร์เส็ง 7 2545 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
428 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๒๘ เด็กชาย สุทธิพัฒน์ วงษ์ทันท์ 3 2546 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
429 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๒๙ เด็กหญิง กฤตพร หิรัตพรม 3 2546 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
430 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๓๐ เด็กชาย ธนวัฒน์ กาญจนรักษ์ 9 2545 โรงเรียนบ้านหัวหาด อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
431 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๓๑ เด็กชาย อภิวัฒน์ ฟ้าคุ้ม 12 2545 โรงเรียนบ้านหัวหาด อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
432 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๓๒ เด็กชาย พศวีร์ ม่วงเก่า 10 2546 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
433 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๓๓ เด็กหญิง นารีรัตน์ หมีเทพ 2 2545 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
434 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๓๔ เด็กชาย วราเทพ ปัทมะโรจน์ 3 2545 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
435 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๓๕ เด็กชาย เกียรติมงคล พุทธสิม 2 2545 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
436 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๓๖ เด็กชาย สุริยันต์ โมหจิตร 4 2545 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
437 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๓๗ เด็กชาย ศุภวิทย์ รับพรพระ 2 2545 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
438 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๓๘ เด็กหญิง อันธิกา เกตุมี 4 2545 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
439 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๓๙ เด็กหญิง พรรณสิริ พิณพาทย์ 3 2545 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
440 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๔๐ เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ บุญอ้น 2 2545 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
441 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๔๑ เด็กหญิง ภัสสร ศรีประเสริฐ 4 2545 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
442 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๔๒ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คงมั่น 4 2545 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง


492 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๙๒ เด็กชาย คมกริช ธรรมขันทา 8 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
493 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๙๓ เด็กชาย ธรรมนูญ อินประสิทธิ์ 2 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
494 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๙๔ เด็กชาย บุลากร ศรีโมรา 5 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
495 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๙๕ เด็กชาย ภาณุพงศ์ นำแสง 6 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
496 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๙๖ เด็กชาย วันปิยะ สุขเอม 8 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
497 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๙๗ เด็กชาย สิรภพ สำเภาทอง 8 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
498 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๙๘ เด็กชาย ภวิศ นะถา 4 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
499 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๔๙๙ เด็กหญิง กฤษณา ไชยบัตร 5 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
500 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๐๐ เด็กหญิง กาญจนา แก้วชาวนา 6 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง

501 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๐๑ เด็กหญิง กาญจนา สืบสมบัติ 7 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
502 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๐๒ เด็กหญิง ใบเฟิร์น ลาวิน 2 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
503 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๐๓ เด็กชาย สิทธิพงษ์ บุญย้าย 1 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
504 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๐๔ เด็กหญิง กมลชนก ละอองฝุ่น 4 2544 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
505 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๐๕ เด็กชาย ธวัชชัย สิทธิชัย 4 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
506 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๐๖ เด็กชาย อนุรักษ์ ขำทับทิม 8 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
507 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๐๗ เด็กหญิง กมลชนก ดิษฐรัตน์ 4 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
508 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๐๘ เด็กหญิง จิดาภา ตามประวัติ 3 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
509 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๐๙ เด็กหญิง ฐิตินันท์ วันดี 4 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
510 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๑๐ เด็กหญิง พิยากร ทิพรส 8 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
511 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๑๑ เด็กหญิง วรรณนภา เทศงิ้ว 2 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
512 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๑๒ เด็กหญิง กฤติยาณี กำเหนิด 2 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
513 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๑๓ เด็กหญิง มาณวิภา บุญรอด 3 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
514 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๑๔ เด็กชาย นัฐพล อินวรรณ 6 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
515 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๑๕ เด็กชาย ณสันฑ์ธีร์ ศรีปาน 4 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
516 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๑๖ เด็กชาย ปรัชญา ไวคง 1 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
517 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๑๗ เด็กหญิง วรรัตน์ จันทรลอย 4 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
518 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๑๘ เด็กหญิง เสน่ห์จันทร์ เพ็งที 6 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
519 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๑๙ เด็กหญิง กมลชนก เกิดมีมูล 8 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
520 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๒๐ เด็กหญิง พัชรภรณ์ อุ่นมาก 3 2543 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
521 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๒๑ เด็กชาย พงศกร จอยทอง 8 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
522 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๒๒ เด็กชาย สิทธิพงษ์ สุทธิอาจ 11 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
523 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๒๓ เด็กชาย มงคลชัย คลังวิเชียร 10 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
524 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๒๔ เด็กชาย มนต์ชัย ห้องมิ้ม 11 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
525 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๒๕ เด็กหญิง นัยนันท์ จันกัด 9 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
526 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๒๖ เด็กหญิง เพชรรัตน์ ราชสิงห์หาญ 8 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
527 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๒๗ เด็กหญิง เจนจิรา คงถม 12 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
528 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๒๘ เด็กหญิง พัชรินทร์ ราชสิงห์หาญ 10 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
529 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๒๙ เด็กหญิง สุธินันท์ ศรีขำมี 8 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
530 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๓๐ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ มีแพง 10 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
531 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๓๑ เด็กชาย ศุกล ทองเถื่อน 9 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
532 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๓๒ เด็กหญิง จิรัชฌา อันถามล 11 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
533 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๓๓ เด็กหญิง ดรุณี บุตรสันเที๊ยะ 11 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
534 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๓๔ เด็กหญิง มาลินี จันทร์ยวง 12 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมือง
535 อุตรดิตถ์ อต ๓๖๕๗/๐๕๓๕ เด็กหญิง สุกัญญา นุชสี 7 2542 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองhttp://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖

๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบ ธศ.เอก56   

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ ธศ.ตรี 56 

ธศ.โท ยังไม่ประกาศผลสอบ (ประกาศประมาณเดือนเมษายน)


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๖


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นตรีสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๒๒๐ คน
ขาดสอบ ๓๑ คน
คงสอบ ๑๘๐ คน
สอบได้ ๑๗๓ คน

คิดเป็นร้อยละ  96.11 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา,
ร.ร.วัดแม่เฉย, ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม ๗ โรงเรียน)
ส่งสอบ ๑๖๖ ขาดสอบ ๑๗ คงสอบ ๑๔๙ สอบได้ ๑๓๗
คิดเป็นร้อยละ  91.94 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : รวม ๑ โรงเรียน)
ส่งสอบ ๕๔ ขาดสอบ ๑๔ คงสอบ ๔๐ สอบได้ ๓๖
คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้ 

อต ๓๔๕๖/๙๕๐ เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สร้อยสนธิ์ ๑๐ ๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๑ เด็กชาย กรวิชญ์ ปิ่นวิเศษ ๑๑ ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๒ เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองเณร ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๓ เด็กชาย จักรกฤช บุญไพโรจน์ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๔ เด็กหญิง จอมสุรางค์ อักษรไชย ๒๕๔๒ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๕ เด็กหญิง สมฤทัย วิเวกจวง ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๖ เด็กชาย สิทธิพงษ์ เพ็งแก้ว ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๗ เด็กชาย สรวิศ คงนิล ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๘ เด็กชาย เฉลิมชัย สระปรีดา ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๙ เด็กหญิง ธัญรดี สุขตน ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๐ เด็กหญิง ชลธิชา พุทธาเกิด ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๑ เด็กหญิง สถิตพร เอี่ยมนิ่ม ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๒ เด็กหญิง กนกกานต์ สรรค์เชื้อไพบูลย์ ๒๕๔๖ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๓ เด็กหญิง พรหมพร พรหมรักษ์ ๒๕๔๖ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๔ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เข็มจ้อย ๑๑ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๕ เด็กชาย นิกูล โตเปลี่ยน ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๖ เด็กหญิง กนกวรรณ กลั่นกล้า ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๗ เด็กหญิง อาทิตยาภรณ์ ปานวน ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๘ เด็กหญิง กุลธิดา ประจิตร์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๙ เด็กหญิง จารุวรรณ มากคล้าย ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๐ เด็กชาย กนกพล โพนปลัด ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๑ เด็กชาย สุรศักดิ์ ทนโนนแดง ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๒ เด็กหญิง ณิชารีย์ วงษ์วิลัย ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๓ เด็กหญิง ปภาดา แสงศร ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๔ เด็กชาย พีระพัฒน์ พรมรัตน์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๕ เด็กชาย ประพันธ์ รุ่งเรือง ๑๐ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๖ เด็กชาย อนุพงษ์ อ่อยอิ่ม ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๗ เด็กชาย สุรชัย             เทพแสน ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๘ เด็กชาย พิทักษ์ พุ่มจันทร์ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๙ เด็กหญิง ธมลวรรณ   โพธิ์ศรีทอง ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๐ เด็กหญิง กมลลักษณ์   ฉิมมาลี ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๑ เด็กชาย ธารทอง มะลิป่า ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๒ เด็กชาย อคเดช         โมหจิตร ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๓ เด็กหญิง รสรินทร์     น้ำเงิน ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๔ เด็กหญิง จิริชญา     อินทอง ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๕ เด็กหญิง พิมพา       ทองหม้อ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๖ เด็กหญิง ฐิตาภา       สอนสมนึก ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๗ เด็กหญิง อุษาวดี       แหยมโม้ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๘ เด็กหญิง ภัทราพร   เฟื่องมณี ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๙ เด็กชาย ธนินท์ มหิศยา ๑๑ ๒๕๔๖ โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๐ เด็กชาย มงคล มาใกล้ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๑ เด็กชาย วรยศ ยาโม้ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๒ เด็กชาย สมพงษ์ นวนสีใส ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๓ เด็กชาย สุรชัย สอดสน ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๔ เด็กชาย สมศักดิ์ กระหวาย ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๕ เด็กชาย รัฐนนท์ ธิตา ๑๐ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๖ เด็กชาย พิชัย โพธิ์ศรี ๑๑ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๗ เด็กชาย นันทวัฒน์ พวงแก้ว ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๘ เด็กหญิง ฑาริกา จันแจ้ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๙ เด็กหญิง จรวยพร ขันเกตุ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๐ เด็กหญิง สุวนันท์ จันคง ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๑ เด็กหญิง ธันย์ชนก มหาชัย ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๒ เด็กหญิง อรอนงค์ กะหวย ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๓ เด็กหญิง ปภาณิน อ่วมน้อย ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๔ เด็กหญิง ดวงกมล มูลแดง ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๕ เด็กหญิง ศรินทิพย์ เชื้อจันสา ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๖ เด็กหญิง กระถิน จันดา ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๗ เด็กหญิง ศิริพร สีนวล ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๘ เด็กชาย เกษม สีสูง ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๙ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ สะงันงา ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๐ เด็กชาย กิตติทัต จันสอน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๑ เด็กชาย เคน ชิดชม ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๒ เด็กชาย ชาญณรงค์ ศรีรักษ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๓ เด็กชาย ธนพล เมืองน้อย ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๔ เด็กชาย พิเชฐ ภักดีวงศ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๕ เด็กชาย ศิวฐัส บุญตา ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๖ เด็กชาย สุรชาติ แสนหาญ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๗ เด็กชาย วรเมธ แก้วกันทา ๑๑ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๘ เด็กหญิง ขวัญกมล มาใกล้ ๑๒ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๙ เด็กหญิง จริยา คำเงิน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๐ เด็กหญิง ชนิกานต์ สวนแก้ว ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๑ เด็กหญิง วันดี วงษ์ปัน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๒ เด็กหญิง วิมาย หลานพรม ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๓ เด็กหญิง ศศิกานต์ จันสอน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๔ เด็กหญิง ศุภวรรณ อินปัน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๕ เด็กหญิง สุภาวรรณ ปรีชา ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๖ เด็กหญิง สุปราณี กระหวาย ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๗ เด็กหญิง สุนิสา แสนเกียง ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๘ เด็กหญิง แสงดาว จันทร์สอน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๙ เด็กหญิง อมรรัตน์ สีสุทโธ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๐ เด็กชาย บรรจง จุมปาล้า ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๑ เด็กชาย พัลลภ ยาโม้ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๒ เด็กชาย ธีรวัฒน์ จันเพิ้ง ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๓ เด็กชาย ภูวนารถ หมื่นเครื่อง ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๔ เด็กชาย ลักษทัต สุกแดง ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๕ เด็กชาย เสกสรร วงค์ใหญ่ ๑๑ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๖ เด็กหญิง ชลธิชา แสนเกียง ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๗ เด็กหญิง ฒีรณัฐ แก้วคงขำ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๘ เด็กหญิง ณัฐพร ยาโม้ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๙ เด็กหญิง พรพรรณ ขานผัด ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๐ เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ไทยอำพล ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๑ เด็กหญิง รินรดา เตชา ๑๐ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๒ เด็กหญิง อมรรัตน์ นำรอง ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๓ เด็กหญิง กัลยรัตน์ คำใหม่ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๔ เด็กชาย กิตติกร อินปา ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๕ เด็กชาย จิระศักดิ์ ยะสุข ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๖ เด็กชาย บังเอิญ ม่วงแกม ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๗ เด็กชาย ปฏิมา จันทร์น้อย ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๘ เด็กชาย พรหมธาดา สุกแดง ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๙ เด็กชาย วุฒิธณากิจ กาทองทุ่ง ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๐ เด็กหญิง เกศริน อินจันต๊ะ ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๑ เด็กหญิง ชลดา กะหวาย ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๒ เด็กหญิง ฐิติมน คงหยู ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๓ เด็กหญิง นันทิชา วงษ์แก้ว ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๔ เด็กหญิง ปณิดา พวงแก้ว ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๕ เด็กหญิง พิชชาพร ศรีแย้ม ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๖ เด็กหญิง รัชฏาพร บัญดิษฐ์ ๑๐ ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๗ เด็กหญิง สุกัญญา โตมาซา ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๘ เด็กชาย มงคล ศรีรักษ์ ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๙ เด็กชาย แดนโยธิน สีน้อยแนว ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๐ เด็กชาย ณัฐพนธ์ จิตต์มั่น ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๑ เด็กชาย เสกสรร เตชา ๑๑ ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๒ เด็กชาย ธีรดนย์ ท้าวแก้ว ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๓ เด็กหญิง สุนันทา ศรีลาแก้ว ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๔ เด็กหญิง ศุภาวรรณ เนนสุทับ ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๕ เด็กหญิง รุ่งนภา สะบันงา ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๖ เด็กหญิง ปนัดดา มาใกล้ ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๗ เด็กหญิง สุวณีย์ จันคง ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๘ เด็กหญิง ชนาการณ์ เสือน้อย ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๙ เด็กหญิง ศิริรัตน์ ทรัพย์มามูล ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๐ เด็กหญิง พัทธมน คำใหม่ ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๑ เด็กชาย กฤษนัย เตชา ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๒ เด็กชาย ธีรภัทร์ มูลจันทร์ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๓ เด็กชาย พลพล ยาโม้ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๔ เด็กชาย อภิชาติ เชื้อจันสา ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๕ เด็กชาย ขจรศักดิ์ พุทธคาวี ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๖ เด็กชาย สักรินทร์ อินปา ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๗ เด็กชาย วุฒิไกร ค้านเทียม ๑๐ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๘ เด็กชาย อิฐติยพงษ์ พิมพ์เหมือน ๑๑ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๙ เด็กหญิง ศุภานัน จันทร์สอน ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๐ เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์สอน ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๑ เด็กหญิง ชนากานต์ เตชา ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๒ เด็กหญิง บัณฑิตา มาใกล้ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๓ เด็กหญิง รัตติการณ์ กันทะกะ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๔ เด็กหญิง สุชานันท์ สีรักษ์ ๑๑ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๕ เด็กหญิง สุภาภรณ์ เข็มเพ็ชร ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๑ นาย ชินรัตน์ บวบสด ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๒ นาย สุทธิพงษ์ สิทธิปัญญา ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๓ นาย วิทวัส เอี่ยมแปลง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๔ นาย ชานนท์ อินทรทัศน์ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๕ นางสาว อรนันท์ เพ็ชรทิม ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๖ เด็กชาย วีรภัทร ทองเล็ก ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๗ เด็กชาย ธนาวุฒิ เหมือนภักตร์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๘ เด็กชาย สิทธิโชค ทองน้อย ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๙ เด็กชาย ใกล้รุ่ง ขุนประสิทธิ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๐ เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร์โฉม ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๑ เด็กชาย ภาณุพงษ์ ทุเรียน ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๒ เด็กหญิง ปพิชญา สุรินทร์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๓ เด็กหญิง ปภาวริน เพ็ชรเถื่อน ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๔ เด็กหญิง รุ่งอรุณ จันอักษร ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๕ เด็กชาย ธวัชชัย บูชาวัง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๖ เด็กชาย อรรถพล เพชรรักษ์ ๑๑ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๗ เด็กหญิง ขวัญใจ มาอยู่ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๘ เด็กหญิง พศิกา ครุฑผาสุก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๙ เด็กหญิง ศรัญยา จันทร์เนตร ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๐ เด็กชาย ณรงค์เกียรติ ชัยมงคล ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๑ เด็กชาย ณัฐพงศ์ ภูนวน ๑๑ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๒ เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มิ่งเหล็ก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๓ เด็กชาย ทนุศักดิ์ ไวเปีย ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๔ เด็กชาย ธนพล บุญเพ็ง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๕ เด็กชาย ธนวิทย์ ป็อกหลง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๖ เด็กชาย สุทัศน์ หอมอินทร์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๗ เด็กชาย สุมิตรชัย บุญใจ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๘ เด็กชาย เอกราช จันทร์เปล่ง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๙ เด็กหญิง กาญจนา สินเหล็ก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๐ เด็กหญิง จิตสุภา เพชรสุก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๑ เด็กหญิง นฤมล เพ็ชรสิน ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๒ เด็กหญิง รุ่งอรุณ ถิ่นบาง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๓ เด็กหญิง วรรณวิมล บุญลือพันธ์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๔ เด็กหญิง สุมินตรา คำมา ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๕ เด็กหญิง อทิตยา คุ้มหน่อแนว ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๖ เด็กหญิง อรพรรณ สุขโขรัตน์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๗ เด็กหญิง อลิสา ลาเกี้ยว ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโทhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๖

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นโทสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๐๕ คน
ขาดสอบ ๑๓ คน
คงสอบ ๙๒ คน
สอบได้ ๘๙ คน 

คิดเป็นร้อยละ  96.73 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๔๙ ขาดสอบ ๗ คงสอบ ๔๒ สอบได้ ๔๐ 
คิดเป็นร้อยละ  98.00 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๕๖ ขาดสอบ ๖ คงสอบ ๕๐ สอบได้ ๔๙
คิดเป็นร้อยละ 95.23 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้ 

อต ๓๕๕๖/๐๕๒๐ เด็กชาย นันทกร ปาทะวงศ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๑ เด็กชาย สมยศ ปาศิริ ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๒ เด็กชาย อภิชน เฒ่าทอง ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๓ เด็กชาย ทินกร ไชยโย ๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๔ เด็กชาย ธีรภัทร สุขคำ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๕ เด็กชาย ศรัญญู คงเนตร ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๖ เด็กชาย รัตนพล สอนใจ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๗ เด็กชาย พรสวรรค์ เอมโอษฐ์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๘ เด็กชาย เจษฎาภรณ์ แสนปัญญา ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๐ อต ๓๕๕๖/๐๕๒๙ เด็กชาย อธิฐาน สุขคำ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๑ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๐ เด็กชาย นันทพล กานนท์ ๑๑ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๒ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๑ เด็กชาย อนุชา เฒ่าทอง ๑๒ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๓ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๒ เด็กหญิง กุลธิดา อ่อนจันทร์ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๔ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๓ เด็กหญิง ณัฐวดี วิทยากูล ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๕ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๔ เด็กหญิง ฟ้าพราว เพชรต่าย ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๖ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๕ เด็กหญิง สุวิมล ทองแตม ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๗ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๖ เด็กหญิง วิมล ก้อนคำ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๘ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๗ เด็กชาย วุฒิชัย สุวรรณ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๙ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๘ เด็กชาย ปิติชัย กรรณ์เกิดผล ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๐ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๙ เด็กชาย นที เอี่ยมนิ่ม ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๑ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๐ เด็กชาย หัสนัย พรมน้อย ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๒ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๑ เด็กชาย อาทิตย์ สุวรรณ์ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๓ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๒ เด็กชาย ปุระชัย บูรณะชาติ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๔ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๓ เด็กหญิง กนกวรรณ ทีปะปาล ๑๑ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๕ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๔ เด็กหญิง อภิสรา ราชสีมา ๑๒ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๖ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๕ เด็กหญิง ขวัญฤทัย สังข์จันทร์ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๗ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๖ เด็กหญิง สุธิตา เจริญรัตน์ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๘ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๗ เด็กหญิง วธุรดา มากคล้าย ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๙ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๘ เด็กหญิง จารุวรรณ มีล่องลอย ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๐ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๙ เด็กหญิง สุพรรณวิกา จันทร์เส็ง ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๑ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๐ เด็กชาย สุทธิพัฒน์ วงษ์ทันท์ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๒ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๑ เด็กหญิง กฤตพร หิรัตพรม ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๓ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๒ เด็กชาย ธนวัฒน์ กาญจนรักษ์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๔ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๓ เด็กชาย สุภมงคล ปานขำ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๕ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๔ เด็กชาย อภิวัฒน์ ฟ้าคุ้ม ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๖ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๕ เด็กชาย รุ่งภพ วิถุนัด ๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๗ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๖ เด็กชาย ภวิศ นะถา ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๘ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๗ เด็กชาย ภูวดล สร้อยสุวรรณ์ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๙ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๘ เด็กชาย เกียรติมงคล พุทธสิม ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๐ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๙ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คงมั่น ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๑ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๐ เด็กชาย จักรพรรณ อินทร์ทิม ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๒ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๑ เด็กชาย วราเทพ ปัทมะโรจน์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๓ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๒ เด็กชาย ศุภวิทย์ รับพรพระ ๑๑ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๔ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๓ เด็กชาย สุริยันต์ โมหจิตร ๑๒ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๕ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๔ เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ บุญอ้น ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๖ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๕ เด็กหญิง พรรณสิริ พิณพาทย์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๗ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๖ เด็กหญิง ภัสสร ศรีประเสริฐ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๘ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๗ เด็กหญิง อันธิกา เกตุมี ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๙ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๘ เด็กหญิง นารีรัตน์ หมีเทพ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๐ อต ๓๕๕๖/๐๖๗๙ นาย ศุกล ทองเถื่อน ๒๕๓๙ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๑ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๐ เด็กชาย โกมล นุชสี ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๒ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๑ เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญรักษ์ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๓ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๒ เด็กชาย นพดล ภูสมสี ๑๑ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๔ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๓ เด็กหญิง กนกวรรณ แก้วสง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๕ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๔ เด็กหญิง ทัดดาว บุญแส ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๖ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๕ เด็กหญิง ศิริรัตน์ แดงพา ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๗ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๖ เด็กหญิง สุธินันท์ ศรีขำมี ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๘ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๗ เด็กชาย มนต์ชัย ห้องมิ้ม ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๙ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๘ เด็กชาย สิทธิพงษ์ สุทธิอาจ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๐ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๙ เด็กหญิง วรรัตน์ จันทร์ลอย ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๑ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๐ เด็กหญิง จิรัชฌา อันถามล ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๒ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๑ เด็กหญิง เจนจิรา คงถม ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๓ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๒ เด็กหญิง นัยนันท์ จันกัด ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๔ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๓ เด็กหญิง ศุภกร กองปาน ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๕ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๔ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ มีแพง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๖ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๕ เด็กชาย พงศกร จอยทอง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๗ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๖ เด็กชาย มงคลชัย คลังวิเชียร ๑๐ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๘ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๗ เด็กหญิง ดรุณี บุตรสันเทียะ ๑๑ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๙ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๘ เด็กหญิง พัชรินทร์ ราชสิงห์หาญ ๑๒ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๐ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๙ เด็กหญิง เพชรรัตน์ ราชสิงห์หาญ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๑ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๐ เด็กหญิง มาลิณี จันทร์ยวง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๒ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๑ เด็กหญิง สุกัญญา นุชสี ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๓ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๒ เด็กชาย ธวัชชัย สิทธิชัย ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๔ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๓ เด็กชาย ธีรศักดิ์ วังสุข ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๕ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๔ เด็กชาย นัฐพล อินวรรณ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๖ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๕ เด็กชาย อนุรักษ์ ขำทับทิม ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๗ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๖ เด็กหญิง กมลชนก ดิษฐรัตน์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๘ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๗ เด็กหญิง กัญญภรณ์ สุขศรีสันต์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๙ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๘ เด็กหญิง จิดาภา ตามประวัติ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๐ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๙ เด็กหญิง ฐิตินันท์ วันดี ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๑ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๐ เด็กหญิง พิยากร ทิพรส ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๒ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๑ เด็กหญิง วรรณนภา เทศงิ้ว ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๓ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๒ เด็กหญิง สุกัญญา พุ่มจันทร์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๔ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๓ เด็กหญิง เสน่ห์จันทร์ เพ็งที ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๕ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๔ เด็กชาย ณสันฑ์ธีร์ ศรีปาน ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๖ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๕ เด็กชาย ปรัชญา ไวคง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๗ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๖ เด็กหญิง กมลชนก เกิดมีมูล ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๘ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๗ เด็กหญิง พัชรภรณ์ อุ่นมาก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๙ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๘ เด็กหญิง มาณวิภา บุญรอด ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอกhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๖

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นโทสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๒๐ คน
ขาดสอบ ๑๐ คน
คงสอบ ๑๑๐ คน
สอบได้ ๑๐๙ คน 

คิดเป็นร้อยละ  99.09 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๕๗ ขาดสอบ ๑ คงสอบ ๕๕ สอบได้ ๕๔
คิดเป็นร้อยละ  98.18 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๖๔ ขาดสอบ ๙ คงสอบ ๕๕ สอบได้ ๕๕
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้ 

  อต ๓๖๕๖/๐๔๐๖ นาง ชุลีพร มูลละ ๑๒ ๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๐๗ นาง ศศิธร มากคล้าย ๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๐๘ เด็กหญิง ปนิฐา คำสิน ๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๐๙ เด็กชาย ทศพล เธียรจินดากุล ๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๐ เด็กชาย ณพกร รุ่นเจริญ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๑ เด็กชาย ณัฐพงษ์ มูลสองแคว ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๒ เด็กชาย ปฏิพัทธ์ จินดาประทุม ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๓ เด็กชาย อดิศักดิ์ มณีขาว ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๔ เด็กชาย วรรณรบ เขียวลอยมา ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๕ เด็กชาย ธนา ศรีสุข ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๖ เด็กชาย ไพศาล อรัญสวรรค์ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๗ เด็กหญิง ยุพเนตร แก้วคำ ๒๕๔๑ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๘ เด็กชาย ชาญศักดิ์ นุชวัน ๒๕๔๒ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๙ เด็กหญิง พันธ์ธีรา เลี้ยงประเสริฐ ๒๕๔๓ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๐ เด็กชาย ก้องเกียรติ มะโนสัย ๒๕๔๓ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๑ เด็กชาย เอกพันธ์ มานะกูล ๑๒ ๒๕๔๓ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๒ เด็กชาย วราเทพ เจาะหลง ๒๕๔๓ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๓ เด็กชาย พีรพนธ์ กล่ำศิริ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๔ เด็กชาย สมภพ อินทร์ศรีจันทร์ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๕ เด็กหญิง กนกพร อุ่นไฝ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๖ เด็กหญิง กุลนิษฐ์ กลัดเจริญ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๗ เด็กหญิง กุลภรณ์ กลัดเจริญ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๘ เด็กหญิง จารุวรรณ รอดลา ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๙ เด็กหญิง ชนกานต์ ผันมา ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๐ เด็กหญิง ณัชชา พุ่มชาวสวน ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๑ เด็กหญิง ณัทนรี กอสุระ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๒ เด็กหญิง รัชนีพร มีประไพ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๓ เด็กหญิง เสาวลักษณ์ พัดตา ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๔ เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญเงิน ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๕ เด็กชาย ชนาธิป ชูเชื้อ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๖ เด็กชาย ณัฐพล สายเสม ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๗ เด็กหญิง จันทกานต์ นาคนำ ๑๒ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๘ เด็กหญิง สุภาภร โตเปลี่ยน ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๙ เด็กหญิง วิภาพร วงษ์เนียม ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๐ เด็กชาย วรยุทธ ชูสวัสดิ์ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๑ เด็กชาย เชษฐา ดีมั่งมี ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๒ เด็กชาย เจนณรงค์ นาจิน ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๓ เด็กชาย วีรพงษ์ พวงมณี ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๔ เด็กหญิง ปัณฑิตา แข่งเพ็ญแข ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๕ เด็กหญิง ธัญจิรา จันทร์สุข ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๖ เด็กชาย พงศธร อนันต์วิเชียร ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๗ เด็กหญิง ทิพย์จุฑา สิงห์ลอ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๘ เด็กหญิง ณัฐธิดา ชัยขันธ์ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๙ เด็กชาย นันทกัญจน์ ธรรมใจ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๐ เด็กชาย บุญฤทธิ์ ขวัญเมือง ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๑ เด็กชาย กรรณวัฒน์ สุขชวดมี ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๒ เด็กหญิง สุภาพร แสงทอง ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๓ เด็กหญิง กาญจนศิริ จันทร์ตา ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๔ เด็กชาย ธีรศักดิ์ จันทร์ศิริ ๑๐ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๕ เด็กชาย อรรถพล ขวัญเมือง ๑๑ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๖ เด็กหญิง สุภัทรา คงเตียง ๑๒ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๗ เด็กชาย ธีรภัทร กั้นเกตุ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๘ เด็กหญิง สุกัญญา สุฤทธิ์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๙ เด็กชาย ชาธารินทร์ ลอยทอง ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๗๖ เด็กชาย ชาญฤทธิ์ อัยกูล ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๗๗ เด็กชาย นพพร บุญธูป ๑๑ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๗๘ เด็กชาย บุญญฤทธิ์ มามี ๑๒ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๗๙ เด็กชาย พิศิษฏ์ จันทร์แป้น ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๐ เด็กชาย พิษณุ ม่วงสว่าง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๑ เด็กชาย ไพศาล สุขอภัย ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๒ เด็กชาย ภานุพงศ์ บุญย้าย ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๓ เด็กชาย ยุรนันท์ หนุนเพิ่ม ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๔ เด็กชาย รัฐพงษ์ รบช้าง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๕ เด็กชาย ศุภเกียรติ ศักดิ์สุนทร ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๖ เด็กชาย สงกรานต์ เหม็นต้นฉาย ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๗ เด็กชาย อมรเทพ ทับครุฑ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๘ เด็กหญิง กัญญาณี แซ่เลี้ยว ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๙ เด็กหญิง การะเกด พรมโสภา ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๐ เด็กหญิง จิราวรรณ นุชบาง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๑ เด็กหญิง วีณารัตน์ ดงปาลี ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๒ เด็กหญิง สิริวิภา ยาประดับ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๓ เด็กหญิง สุภาพร ศรีสุวรรณ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๔ เด็กหญิง สุภาวดี สินเหล็ก ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๕ เด็กหญิง หทัยกาญจน์ เชียงบุญญะ ๑๑ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๖ เด็กหญิง อมรวรรณ ขำทับทิม ๑๒ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๗ เด็กหญิง อุบลวรรณา ปิ่นทอง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๘ เด็กชาย กฤษฎา อยู่สำราญ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๙ เด็กชาย จักรกฤษ ม่วงสว่าง ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๐ เด็กชาย ชาญชัย สาครสิทธิ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๑ เด็กชาย ณัฐพล น่วมคงมั่น ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๒ เด็กชาย ทวีศักดิ์ เชื้อต่าย ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๓ เด็กชาย ธนากร อ่อนจันทร์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๔ เด็กชาย ธีรดนย์ อุ่นมาก ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๕ เด็กชาย อนันต์ โกฏแสง ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๖ เด็กชาย อภิสิทธิ์ หวังคีรี ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๗ เด็กชาย เอนกพงษ์ แก้วมณี ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๘ เด็กหญิง จันทร์จิรา ดิษฐรัตน์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๙ เด็กหญิง ปัญชลี เลิศวัฒนาสุรโชติ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๐ เด็กหญิง ฐิติกร ชัยทอง ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๑ เด็กหญิง พอฤทัย เวียงนนท์ ๑๒ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๒ เด็กหญิง รุ่งอรุณ คำน้อย ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๓ เด็กหญิง วารีรัตน์ เกิดสาย ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๔ เด็กหญิง สรัลรัตน์ บางพุก ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๕ เด็กหญิง สิริวิมล ยาประดับ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๖ เด็กหญิง อรปรียา คชนิล ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๗ เด็กชาย นภสินธุ์ ธรรมสินธุ์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๘ เด็กชาย ณัฐพล ศรีวิชัย ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๙ เด็กชาย พงศ์ศิริ ขำเอี่ยม ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๐ เด็กชาย อมรรัตน์ ยางนอก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๑ เด็กหญิง ณัฐธิดา ผ่องสวัสดิ์ ๑๒ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๒ เด็กหญิง เปรมวดี อ้นแดง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๓ เด็กหญิง ปิยธิดา สมตน ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๔ เด็กหญิง ภัทรา ปิ่นมณี ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๕ เด็กหญิง สิทธิณี เริงหิรัญ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๖ เด็กหญิง สวนันท์ อุ่นมาก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๗ เด็กชาย นิติ วงษสวาท ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๘ เด็กชาย บุญฤทธิ์ ตันจ่าง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๙ เด็กชาย อภิสิทธิ์ จันทะนู ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๓๐ เด็กหญิง รสริน เอี่ยมแปลง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง


 http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๕

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบ ธศ.เอก55 
๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบ ธศ.โท 55
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ ธศ.ตรี 55

ข้อมูลจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๕


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นตรีสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๖๓ คน
ขาดสอบ ๕๘ คน
คงสอบ ๑๐๕ คน
สอบได้ ๙๗ คน

คิดเป็นร้อยละ  92.38 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)
ส่งสอบ 78 ขาดสอบ 13 คงสอบ 65 สอบได้ 63
คิดเป็นร้อยละ  96.92 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)
ส่งสอบ 85 ขาดสอบ 45 คงสอบ 40 สอบได้ 34
คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๒เด็กชายยศพลสินแจ่ม*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๓เด็กชายธีรศักดิ์อ่อนคำ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๔เด็กชายนันทกรปาทะวงศ์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๕เด็กชายสมยศปาศิริ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๖เด็กชายอภิชนเฒ่าทอง*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๗เด็กชายธีรภัทรสุขคำ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๘เด็กชายรัตนพลสอนใจ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๙เด็กชายพรสวรรค์เอมโอษฐ์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๐เด็กหญิงงวิไลลักษณ์คงอินทร์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๑เด็กหญิงงสุรัญญาสุขีชิต*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๒เด็กชายอนุชาเฒ่าทอง*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๓เด็กชายอนันทพลกานนท์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๔เด็กชายธัธชัยเข็มแอ็ด*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๕เด็กชายเจษฎาภรณ์แสนปัญญา*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๖เด็กชายอธิฐานสุขคำ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๗เด็กชายกิติศักดิ์เจ็ดคลองสุข*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๘เด็กหญิงงสุวิมลทองแตม*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๙เด็กหญิงงกุลธิดาอ่อนจันทร์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๐เด็กหญิงงวิมลก้อนคำ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๑เด็กหญิงงณัฐวดีวิทยากุล*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๒เด็กหญิงงฟ้าพราวเพรชต่าย*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๓เด็กหญิงงพลอยสวยคำสิน*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๔เด็กหญิงงณัฐกานต์จินดาประทุม*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๕เด็กชายวุฒิชัยสุวรรณ์*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๖เด็กชายหัสนัยพรมน้อย*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๗เด็กชายปิติชัยกรรณ์เกิดผล*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๘เด็กชายคมสันชาติวรรณ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๙เด็กชายปุระชัยบูรณะชาติ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๐เด็กชายศุภกฤษดิ์คงนิล*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๑เด็กชายอาทิตย์สุวรรณ์*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๒เด็กหญิงงขวัญฤทัยสังข์จันทร์*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๓เด็กหญิงงสุธิตาเจริญรัตน์*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๔เด็กหญิงงอภิสราราชสีมา*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๕เด็กหญิงงกนกวรรณทีปะปาล*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๖เด็กหญิงงอาริสาวิเวกจวง*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๗เด็กหญิงงพรรณสิริพิณพาทย์*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๘เด็กหญิงงอันธิกาเกตุมี*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๙เด็กหญิงงกิ่งกาญจน์บุญอ้น*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๐เด็กหญิงงสร้อยสังวาลย์ครวญประเสริฐ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๑เด็กหญิงงภัสสรศรีประเสริฐ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๒เด็กชายศุภวิทย์รับพรพระ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๓เด็กชายภราดรพรหมเจริญ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๔เด็กชายเกียรติมงคลพุทธสิม*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๕เด็กชายวราเมธป้องทอง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๖เด็กชายเกียรติศักดิ์ดงมั่น*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๗เด็กชายสุริยันต์โมหจิตร*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๘เด็กชายวราเทพปัทมะโรจน์*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๙เด็กชายจักรพรรณอินทร์ทิม*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๐เด็กชายภูวดลสร้อยสุวรรณ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๑เด็กชายธวัชชัยสิทธิชัย*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๒เด็กชายรุ่งภพวิถุนัด*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๓เด็กชายสุภมงคลปานขำ*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๔เด็กชายอภิวัฒน์ฟ้าคุ้ม*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๕เด็กชายธนวัฒน์กาญจนรักษ์*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๖เด็กหญิงงฐานิตาทองอุไร*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๗เด็กหญิงงกฤตพรหิรัตพรม*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๘เด็กหญิงงวธุรดามากคล้าย*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๙เด็กหญิงงสุพรรณวิกาจันทร์เส็ง*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๑๐เด็กหญิงงจารุวรรณมีล่องลอย*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๑๑เด็กชายสุทธิพัฒน์วงษ์ทันท์*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๑๒เด็กหญิงงกษมาประพันธ์*โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๑๓เด็กหญิงงนารีรัตน์หมีเทพ*โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๒๙๐เด็กหญิงงอลิษาแสงทอง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๓๕เด็กชายกิจเจริญลาวิน*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๓๖เด็กชายเกรียงไกรก้อมท้วม*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๓๗เด็กชายเกียรติศักดิ์ภิญโญ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๓๘เด็กชายโกมลนุชสี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๓๙เด็กชายจิรพนธ์เรืองอุไร*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๐เด็กชายธีระพลมะลิจันทร์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๑เด็กชายนพดลภูสมสี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๒เด็กชายบุญญฤทธิ์มามี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๓เด็กชายประพันธ์นันทะ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๔เด็กชายพัสกรจอยทอง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๕เด็กหญิงงกนกวรรณแก้วสง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๖เด็กหญิงงจิระพันธ์โพธิ์เพ็ชร*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๗เด็กหญิงงนนิชฌาน์ศรีปาน*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๘เด็กหญิงงศิริรัตน์แดงพา*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๙เด็กหญิงงอัญชลีสอนสุข*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๐เด็กชายบัณฑิตคันธะด้วง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๑เด็กชายสิทธิพงษ์สุทธิอาจ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๒เด็กชายอาทิตย์กิจเจา*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๓เด็กหญิงงจิรัชฌาอันถามล*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๔เด็กหญิงงเจนจิราคงถม*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๕เด็กหญิงงทัดดาวบุญแส*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๖เด็กหญิงงนัยนันท์จันกัด*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๗เด็กหญิงงนุจรีเกิดลาภ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๘เด็กหญิงงศุภกรกองปาน*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๙เด็กชายเกียรติศักดิ์มีแพง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๐เด็กชายปุณวิทย์รุ่งเชตุ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๑เด็กชายพงศกรจอยทอง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๒เด็กชายมงคลชัยคลังวิเชียร*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๓เด็กหญิงงดรุณีบุตรสันเทียะ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๔เด็กหญิงงพัชรินทร์ราชสิงห์หาญ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๕เด็กหญิงงเพชรรัตน์ราชสิงห์หาญ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๖เด็กหญิงงมาลิณีจันทร์ยวง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๗เด็กหญิงงสุกัญญานุชสี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๘เด็กหญิงงมณีวรรณอยู่ยง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์

 

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโทhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๕

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นโทสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๕๙ คน
ขาดสอบ ๒๖ คน
คงสอบ ๑๓๓ คน
สอบได้ ๑๒๖ คน

คิดเป็นร้อยละ  94.73 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)
ส่งสอบ 74 ขาดสอบ 73 คงสอบ  69 สอบได้ 68
คิดเป็นร้อยละ  98.55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)
ส่งสอบ 85 ขาดสอบ  21 คงสอบ  64 สอบได้ 56
คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๕๕/๐๖๐๘นางชุลีพรมูลละ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๐๙นางศศิธรมากคล้าย*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๐เด็กชายภาณุพงศ์ทองเขื่อน*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๑เด็กหญิงณัฐธิดากัดมั่น*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๒เด็กหญิงปนิฐาคำสิน*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๓เด็กชายสรรเสริญสอนแวว*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๔เด็กชายทศพลเธียรจินดากุล*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๕เด็กชายอดิศักดิ์มณีขาว*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๖เด็กชายจักรพงศ์คงเนตร*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๗เด็กชายณพกรรุ่นเจริญ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๘เด็กชายไพศาลอารัญสวรรค์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๙เด็กชายณัฐพงษ์มูลสองแคว*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๐เด็กชายธนาศรีสุข*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๑เด็กชายวรรณรบเขียวลอยมา*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๒เด็กหญิงสุพัตราเขียวหอม*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๓เด็กชายภูวนัยแก้วมณี*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๔เด็กชายณัฐพรบัวแดง*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๕เด็กหญิงยุพเนตรแก้วคำ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๖เด็กหญิงชลธิชาเหวขุนทด*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๗เด็กหญิงอาทิตยาขาลเถาะ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๘เด็กหญิงพันธ์ธีราเลี้ยงประเสริฐ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๙เด็กชายชาญศักดิ์นุชวัน*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๐เด็กชายก้องเกียรติมะโนสัย*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๑เด็กหญิงกนกพรอุ่นไฝ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๒เด็กชายจิรวัฒน์บุญเงิน*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๓เด็กชายพีรพนธ์กล่ำศิริ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๔เด็กชายวราเทพเจาะหลง*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๕เด็กชายสมภพอินทร์ศรีจันทร์*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๖เด็กหญิงกุลนิษฐ์กลัดเจริญ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๗เด็กหญิงกุลภรณ์กลัดเจริญ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๘เด็กหญิงจารุวรรณรอดจา*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๙เด็กหญิงชนกานต์ผันมา*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๐เด็กหญิงณัชชาพุ่มชาวสวน*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๑เด็กหญิงณัทนรีกอสุระ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๒เด็กหญิงสิริวรรณสีลำ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๓เด็กหญิงเสาวลักษณ์พัดตา*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๔เด็กชายพรเทพกรรณ์เกิดผล*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๕เด็กชายชาธารินทร์จอยทาง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๖เด็กชายกนกอินมา*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๗เด็กชายกรรณวัฒน์อักษลักษณ์*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๘เด็กชายธีรภัทร์กั้นเกตุ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๙เด็กชายธีระศักดิ์จันทร์ศิริ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๐เด็กชายนันทกัญจน์ธรรมใจ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๑เด็กชายนิติวงษสวาท*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๒เด็กชายบุญฤทธิ์ขวัญเมือง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๓เด็กชายอมรรัตน์ยางนอก*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๔เด็กชายอรรถพลขวัญเมือง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๕เด็กหญิงกาญจนศิริจันทร์ตา*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๖เด็กหญิงธัญธนกเกิดพูล*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๗เด็กหญิงสุกัญญาสุฤทธิ์*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๘เด็กหญิงสุภัทราคงเตียง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๙เด็กหญิงสุภาพรแสงทอง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๐เด็กชายพลภักดิ์เพ็ชรพินิจ*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๑เด็กชายเจนณรงค์นาจิน*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๒เด็กชายเชษฐาดีมั่งมี*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๓เด็กชายพงศธรอนันต์วิเชียร*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๔เด็กชายวรยุทธชูสวัสดิ์*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๕เด็กหญิงทิพย์จุฑาสิงห์ลอ*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๖เด็กหญิงธัญจิราจันทร์สุข*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๗เด็กหญิงปัณฑิตาแข่งเพ็ญแข*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๘เด็กชายณัฐพลศรีวิชัย*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๙เด็กชายณัฐพลสายเสม*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๐เด็กชายธนาธิปชูเชื้อ*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๑เด็กหญิงจันทกานต์นาคนำ*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๒เด็กหญิงวิภาพรวงษ์เนียม*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๓เด็กหญิงสุภาภรโตเปลี่ยน*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๔เด็กชายภูษิติคำบุญมา*โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๕เด็กชายวุฒินันท์แก้วบุญมา*โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๖เด็กหญิงณัฐธิดาชัยขันธ์*โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๒นายวุฒิพงษ์กลิ่นนาคา*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๓นายริวัฒน์อ่อนศรี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๔นายสมเกียรติวอนเจียม*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๕นางสาวกมลวรรณแสงกลิ่น*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๖เด็กชายกนกพุกรอด*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๗เด็กชายกวินทร์สมตน*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๘เด็กชายกิตติวัฒน์ดิษฐ์รัตน์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๙เด็กชายจิระเดชโลกเลื่อง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๐เด็กชายดชธนากรม่วงเก่า*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๑เด็กชายธนัญชัยสมาธิมงคล*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๒เด็กชายนพพรบุญธูป*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๓เด็กชายพิเชษฐท่าดี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๔เด็กชายพิศิษฏ์จันทร์แป้น*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๕เด็กชายพิษณุม่วงสว่าง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๖เด็กชายภานุพงศ์บุญย้าย*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๗เด็กชายยุรนันท์หนุนเพิ่ม*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๘เด็กชายรัฐพงษ์รบช้าง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๙เด็กชายศุภเกียรติศักดิ์สุนทร*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๐เด็กชายอภิสิทธิ์อ่ำเมือง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๑เด็กชายอมรเทพทับครุฑ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๒เด็กชายอัครินทร์มหุวรรณ์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๓เด็กหญิงกัญญาณีแซ่เลี้ยว*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๔เด็กหญิงการะเกดพรมโสภา*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๕เด็กหญิงพัชราภรณ์จัดจวง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๖เด็กหญิงวสุนันท์โตสำลี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๗เด็กหญิงสรัลรัตน์บางพุก*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๘เด็กหญิงสิริมาสสร้อยทอง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๙เด็กหญิงสิริวิภายาประดับ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๐เด็กหญิงสุภาวดีสินเหล็ก*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๑เด็กหญิงสุมิตราบุญใจ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๒เด็กหญิงหทัยกาญจน์เชียงบุญญะ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๓เด็กหญิงอมรวรรณขำทับทิม*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๔เด็กชายกฤษฎาอยู่สำราญ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๕เด็กชายจักรกฤษม่วงสว่าง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๖เด็กชายชาญชัยสาครสิทธิ์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๗เด็กชายชาญฤทธิ์อัยกูล*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๘เด็กชายณัฐพลน่วมคงมั่น*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๙เด็กชายทวีศักดิ์เชื้อต่าย*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๐เด็กชายธนากรอ่อนจันทร์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๑เด็กชายธีรดนย์อุ่นมาก*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๒เด็กชายอนันต์โกฏแสง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๓เด็กชายอภิสิทธิ์หวังคีรี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๔เด็กชายเอนกพงษ์แก้วมณี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๕เด็กหญิงวีณารัตน์ดงปาลี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๖เด็กหญิงจันทร์จิราดิษฐรัตน์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๗เด็กหญิงจิราวรรณนุชบาง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๘เด็กหญิงจีรภัทรฉ่ำชื่น*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๙เด็กหญิงจุฑามณีเมฆไหว*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๐เด็กหญิงฐิติกาชัยทอง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๑เด็กหญิงพวงฤทัยเวียงนนท์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๒เด็กหญิงรุ่งอรุณคำน้อย*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๓เด็กหญิงวารีรัตน์เกิดสาย*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๔เด็กหญิงสุภาพรศรีสุวรรณ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๕เด็กหญิงสุรวดีม่วงบาง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๖เด็กหญิงอรปรียาคชนิล*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๗เด็กหญิงอุบลวรรณาปิ่นทอง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๘เด็กหญิงสิริวิมลยาประดับ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอกhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๕

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอกสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๐๑  คน
ขาดสอบ ๑๕ คน
คงสอบ ๘๖ คน
สอบได้ ๘๔ คน

คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๖๔  ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๕๐ ขาดสอบ ๒ คงสอบ  ๔๘ สอบได้ ๔๖
คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๘๓ ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๕๑ ขาดสอบ  ๑๓ คงสอบ  ๓๘ สอบได้ ๓๘
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้


อต ๓๖๕๕/๐๓๙๔ เด็กชายภาคิน รุ่นเจริญ 13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๓๙๕ เด็กชายธนาดล เจริญอ้น 13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๓๙๖ เด็กชายนิธิ เอี่ยมมะเฟือง 13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๓๙๗ เด็กชายอานนท์ แสงม่วง 13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๓๙๘ เด็กหญิงสุกัญญา สังข์หอม 13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๓๙๙ เด็กชายศุภชัย อินยา 12 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๐ เด็กชายบรรพต นารุ่งโรจน์ 12 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๑ เด็กชายชัชชัย ศรีคมขำ 12 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๒ เด็กหญิงสลิลทิพย์ ดวงปุ้ม 12 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๓ เด็กหญิงชนิษฐ์กุณช์ กุมาร 12 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๔ เด็กหญิงรุ่งนิภา ม่วงแกม 11 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๕ นายพิภพ เตียวนะ 15 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๖ เด็กชายสมรัก สุวรรณ์ 14 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๗ เด็กชายภูวนัย มีประไพ 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๘ เด็กชายโรจนศักดิ์ ไพรสิงห์ 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๙ เด็กหญิงนาตยา ก้อนกล่อม 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๐ เด็กหญิงปิยพร บัวสำลี 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๑ เด็กหญิงสุมาลัย จีนทา 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๒ เด็กชายชญานนท์ เอี่ยมนิ่ม 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๓ เด็กชายภูมินทร์ เพ็ชรสิน 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๔ เด็กชายมานิต เอี่ยมนิ่ม 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๕ เด็กชายสมชาย แอดไธสง 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๖ เด็กหญิงณัฐธิดา ลอดลา 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๗ เด็กหญิงสมฤทัย เจริญรัตน์ 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๘ เด็กหญิงอภิชญา นุชวัน 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๙ เด็กชายกิตติพงษ์ คงนิล 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๐ เด็กชายจตุพร สามแก้ว 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๑ เด็กชายณัฐวุฒิ อ่องอ้น 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๒ เด็กชายธีรวัฒน์ ทองทรัพย์ 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๓ เด็กชายปฐวี วิเวกจวง 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๔ เด็กหญิงนภสร จีนขวั้น 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๕ เด็กหญิงวณิชชา มีประไพ 11 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๖ เด็กหญิงสุชาวดี อุ่นไฝ 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๗ เด็กหญิงสุนันทา ทองคต 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๘ เด็กหญิงณัฐริกา คงนิล 11 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๙ เด็กหญิงฐิติมา วรรณาการ 12 โรงเรียนบ้านบ่อพระ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๐ เด็กหญิงกนกรัตน์ อรัญสวรรค์ 11 โรงเรียนบ้านบ่อพระ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๑ เด็กชายธเนศ บุญฟู 11 โรงเรียนบ้านบ่อพระ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๒ เด็กชายมนัสชัย มากคล้าย 12 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๓ เด็กหญิงพรกนก อ่อนคำ 12 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๔ เด็กหญิงดวงกมล เดือนแจ่ม 11 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๕ เด็กหญิงธันยพร อินทร์กา 12 โรงเรียนบ้านหัวหาด เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๖ เด็กหญิงปานระวี เลิศแตง 12 โรงเรียนบ้านหัวหาด เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๗ เด็กหญิงสิริลักษณ์ ตันจ่าง 12 โรงเรียนบ้านหัวหาด เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๘ เด็กหญิงสุนิษา แตงแจ่ม 12 โรงเรียนบ้านหัวหาด เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๙ เด็กชายจักรพันธ์ ม่วงเลี่ยม 11 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๐ นางสาวขวัญนภา หาดสูง 17 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๑ นายภิเศก พรมเนตร 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๒ นายวัฒนา วอนสร้อย 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๓ นายเสกสรรค์ อินทสอน 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๔ นางสาวกรณิศ เปี่ยมท้วม 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๕ นางสาวนฤมล ลาวน้อย 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๖ นางสาววิชุดา ทากาศ 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๗ นางสาวสุนิตา บุญเย 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๘ นางสาวสุพรรษา พลประถม 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๙ นางสาวสุภัทรา อ่อนคำหล้า 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๐ นางสาวอรวรรณ อิ่มดี 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๑ เด็กหญิงนันท์นภัส อัคนิถิน 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๒ เด็กชายณัฐภัทร บุญประเสริฐ 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๓ เด็กชายภาณุวัฒน์ พรมจันทร์ 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๔ เด็กชายวิษณุ คำอ้าย 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๕ เด็กชายอนันทชัย อยู่นาค 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๖ เด็กชายอริญชัย อันถามล 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๗ เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ เณรรอด 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๘ เด็กหญิงบุญฒินันต์ อุปหนอง 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๙ เด็กหญิงปรียากมล เพียชามาตร์ 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๐ เด็กหญิงพรปวีณ์ เชื้อโฮม 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๑ เด็กหญิงพัชรมัย อ้นวังแดง 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๒ เด็กหญิงศศิธร ทับทอง 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๓ เด็กหญิงนิตยา ขันทะปัญญา 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๔ เด็กหญิงสุภาพร ศรีสวาท 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๕ เด็กชายจักรี เกตุมี 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๖ เด็กชายณัฐภัทร ม่วงเลี่ยม 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๗ เด็กชายธนสร โยธหะลักษณ์ 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๘ เด็กชายธีรภพ อ้นแจ่ม 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๙ เด็กชายนันทวุฒิ กันยา 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๐ เด็กชายศิวกร บุญหวา 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๑ เด็กชายสุทธิราช ผิวหลง 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๒ เด็กชายสุวรรณพงษ์ แสงทอง 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๓ เด็กหญิงฐิติกา ชัยทอง 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๔ เด็กหญิงนันทิชา หาดสูง 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๕ เด็กหญิงจิราภรณ์ อินธิแสง 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๖ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กุสิตา 12 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๗ เด็กชายคมสัน ขวัญเมือง 11 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔
สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา


๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกาศผลสอบ ธศ.ตรี 54

๓ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ ธศ.เอก 54

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ ธศ.โท 54 (ประกาศล่าสุด)http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๔


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๔
ธรรมศึกษาชั้นตรีสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๐๒ คน
ขาดสอบ ๓๒ คน
คงสอบ ๗๐ คน


*สอบได้ ๖๙ คน ดังรายนามต่อไปนี้

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๐นางชุลีพรมูลละ41โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๑นางศศิธรมากคล้าย41โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๒เด็กชายจักรพงศ์คงเนตร11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๓เด็กชายณพกรรุ่นเจริญ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๔เด็กชายไพศาลอารัญสวรรค์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๕เด็กชายณัฐพงษ์มูลสองแคว10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๖เด็กชายธนาศรีสุข10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๗เด็กชายวรรณรบเขียวลอยมา10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๘เด็กชายศรัญญูคงเนตร10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๙เด็กหญิงสุพัตราเขียวหอม10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๐นางสาวเฉลิมศักดิ์สนิทรักษ์15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๑เด็กชายณัฐพรบัวแดง14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๒เด็กชายอภิยุตปานเก่า12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๓เด็กชายอาทิตยาขาลเถาะ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๔เด็กหญิงชลธิชาเหวขุนทด12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๕เด็กชายก้องเกียรติมะโนสัย11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๖เด็กชายสิทธิพงษ์เพ็งแก้ว11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๗เด็กชายจิรวัฒน์บุญเงิน10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๘เด็กชายนทีเอี่ยมนิ่ม10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๙เด็กชายพีรพนธ์กล่ำศิริ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๐เด็กชายวราเทพเจาะหลง10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๑เด็กชายสมภพอินทร์ศรีจันทร์10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๒เด็กหญิงกนกพรอุ่นไฝ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๓เด็กหญิงกุลนิษฐ์กลัดเจริญ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๔เด็กหญิงกุลภรณ์กลัดเจริญ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๕เด็กหญิงจารุวรรณรอดจา10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๖เด็กหญิงชนกานต์ผันมา10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๗เด็กหญิงณัชชาพุ่มชาวสวน10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๘เด็กหญิงณัทนรีกอสุระ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๙เด็กหญิงสิริวรรณสีลำ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๐เด็กหญิงเสาวลักษณ์พัดตา10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๑เด็กชายพลภักดิ์เพ็ชรพินิจ11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๒เด็กชายเจนณรงค์นาจิน10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๓เด็กชายเชษฐาดีมั่งมี10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๔เด็กชายพงศธรอนันต์วิเชียร10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๕เด็กชายภูธเนศปริมาทวนา10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๖เด็กชายวรยุทธชูสวัสดิ์10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๗เด็กหญิงทิพย์จุฑาสิงห์ลอ10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๘เด็กหญิงธัญจิราจันทร์สุข10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๙เด็กหญิงปัณฑิตาแข่งเพ็ญแข10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๐เด็กชายอรรถพลคำหลอด13โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๑เด็กชายธารารินทร์จอยทาง11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๒เด็กชายกนกอินมา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๓เด็กชายกรรณวัฒน์อักษลักษณ์10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๔เด็กชายธีรภัทร์กั้นเกตุ10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๕เด็กชายธีระศักดิ์จันทร์ศิริ10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๖เด็กชายนันทกัญจน์ธรรมใจ10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๗เด็กชายนิติวงษสวาท10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๘เด็กชายบุญฤทธิ์ขวัญเมือง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๙เด็กชายภวิศนะถา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๐เด็กชายอมรรัตน์ยางนอก10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๑เด็กชายอรรถพลขวัญเมือง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๒เด็กหญิงกาญจนศิริจันทร์ตา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๓เด็กหญิงธัญธนกเกิดพูล10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๔เด็กหญิงสุกัญญาสุฤทธิ์10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๕เด็กหญิงสุภัทราคงเตียง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๖เด็กหญิงสุภาพรแสงทอง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๗เด็กชายกษิตคำบุญมา12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๘เด็กชายชาญศักดิ์นุชวัน12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๙เด็กหญิงเจนจิราคุงถม12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๐เด็กหญิงพันธ์ธีราเลี้ยงประเสริฐ12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๑เด็กหญิงศิริพันธ์พันธุรส12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๒เด็กชายวุฒินันท์แก้วบุญมา11โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๓เด็กหญิงณัฐธิดาชัยขันธ์10โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๔เด็กชายณัฐพลศรีวิชัย10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๕เด็กชายณัฐพลสายเสม10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๖เด็กชายธนาธิปชูเชื้อ10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๗เด็กหญิงจันทกานต์นาคนำ10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๘เด็กหญิงวิภาพรวงษ์เนียม10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๙เด็กหญิงสุภาภรโตเปลี่ยน10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโทhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๔

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๔
ธรรมศึกษาชั้นเอกสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๖๙ คน
ขาดสอบ ๔ คน
คงสอบ ๖๕ คน


*สอบได้ ๖๓ คน ดังรายนามต่อไปนี้

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๒เด็กหญิงดวงกมลเดือนแจ่ม11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๓เด็กชายมนัสชัยมากคล้าย10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๔เด็กหญิงพรกนกอ่อนคำ10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๕เด็กชายชัยยาวิทยากูล14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๖เด็กหญิงชลธารทองเทศ14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๗เด็กหญิงพาทินธิดาขำคำ14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๘เด็กชายอานนท์แสงม่วง13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๙เด็กชายภาคินรุ่นเจริญ12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๐เด็กหญิงสลิลทิพย์ดวงปุ้ม12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๑เด็กชายชัชชัยศรีคมขำ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๒เด็กชายภูมิพัฒน์การผลดีจารุศิริ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๓เด็กชายศุภชัยอินยา11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๔เด็กหญิงขณิษฐ์กุณช์กุมาร11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๕เด็กชายปฏิพัทธ์จินดาประทุม10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๖เด็กหญิงรุ่งนิภาม่วงแกม10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๗นายพิภพเตียวนะ15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๘เด็กชายสมรักสุวรรณ์14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๙เด็กชายสุริยามีประไพ14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๐เด็กชายภูวนัยมีประไพ13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๑เด็กชายโรจนศักดิ์ไพรสิงห์13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๒เด็กหญิงนาตยาก้อนกล่อม13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๓เด็กหญิงปิยพรบัวสำลี13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๔เด็กหญิงสุมาลัยจีนทา13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๕เด็กชายชญานนท์เอี่ยมนิ่ม12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๖เด็กชายภูมินทร์เพ็ชรสิน12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๗เด็กชายมานิตเอี่ยมนิ่ม12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๘เด็กชายสมชายแอดไธสง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๙เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ฟักชะนะ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๐เด็กหญิงณัฐธิดาลอดลา12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๑เด็กหญิงสมฤทัยเจริญรัตน์12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๒เด็กหญิงอภิชญานุชวัน12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๓เด็กชายกิตติพงษ์คงนิล11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๔เด็กชายจตุพรสามแก้ว11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๕เด็กชายณัฐวุฒิอ่องอ้น11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๖เด็กชายธีรวัฒน์ทองทรัพย์11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๗เด็กชายปฐวีวิเวกจวง11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๘เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์กลิ่นลอย11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๙เด็กหญิงนภสรจีนขวั้น11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๐เด็กหญิงวณิชชามีประไพ11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๑เด็กหญิงสุชาวดีอุ่นไฝ11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๒เด็กหญิงสุนันทาทองคต11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๓เด็กชายสุทธิกาญจน์ชูเชื้อ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๔เด็กหญิงณัฐริกาคงนิล10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๕เด็กหญิงสุกัญญาสังข์หอม12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๖เด็กชายจีระพันธ์คำสอน11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๗เด็กชายธรรณกรโมรารักษ์11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๘เด็กชายธีรภัทรกัดฟัก11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๙เด็กชายนิธิเอี่ยมมะเฟือง11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๐เด็กชายพีรพัฒน์มาสอาด11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๑เด็กหญิงธันยพรอินทร์กา11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๒เด็กหญิงปานระวีเลิศแตง11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๓เด็กหญิงสิริลักษณ์ตันจ่าง11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๔เด็กหญิงสุนิษาแตงแจ่ม11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๕เด็กชายฐิติมาวรรณาการ12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๖เด็กชายนันทวุฒิกันยา12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๗เด็กชายสุวรรณพงษ์แสงทอง12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๘เด็กชายกนกรัตน์อรัญสวรรค์10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๙เด็กชายคมสันขวัญเมือง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๓๐เด็กชายธเนศบุญฟู10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๓๑เด็กชายณัฐภัทรม่วงเลี่ยม12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๓๒เด็กชายธีรภพอ้นแจ่ม12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๓๓เด็กชายมงคลชัยคลังวิเชียร12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๓๔เด็กชายจักรพันธ์ม่วงเลี่ยม11โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก 
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๔

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๔
ธรรมศึกษาชั้นเอกสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๓๘ คน
ขาดสอบ ๓ คน
คงสอบ ๓๕ คน


*สอบได้ ๓๔ คน ดังรายนามต่อไปนี้

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๖๕๔/๐๔๖๘เด็กชายอิทธิพลทิงาม14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๖๙เด็กชายราชันย์ขำคำ13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๐เด็กชายโสฬสบุญเงิน13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๑เด็กหญิงน้ำฝนมาใกล้13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๒เด็กหญิงแสงระวีมั่นจันทร์12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๓เด็กชายอธิพันธ์สุขคำ12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๔เด็กหญิงศิวพรกลิ่นหอม12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๕เด็กชายอภิรักษ์วิทยางกูล12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๖เด็กชายอภิสิทธิ์หาญมนต์12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๗เด็กชายสุทธิพงษ์โพทวี12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๘เด็กชายณัฐตพลใจโพธิ์12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๙เด็กหญิงเฟื่องรดาศรีดี12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๐เด็กหญิงดารัตน์มีเชื้อ12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๑เด็กหญิงศศิประภาจันทน์เทศ12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๒เด็กหญิงปวริศานาคพรม12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๓เด็กหญิงพายุพักตร์ดีมั่งมี12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๔เด็กหญิงนิรชาเจริญอ้น12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๕เด็กหญิงนันธการณ์เจริญอ้น12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๖เด็กหญิงกานต์สิรินารุ่งโรจน์12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๗เด็กหญิงเฟื่องฤดีศรีดี12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๘เด็กชายโกวิทกลั่นกล้า12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๙เด็กหญิงทัศนีย์แสงสิน13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๐เด็กชายสุทธิพรวงษ์ทัณฑ์14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๑เด็กชายมารุตเขียวเมือง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๒เด็กชายชาญณรงค์วรรณการ12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๓เด็กหญิงทิมทิพย์ศรีนิล12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๔เด็กชายตะวันศรีทหาร12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๕เด็กชายธนากรรอดพุก11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๖เด็กหญิงศศิวิมลพรมมี11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๗เด็กหญิงสุภาวดีสีชมพล11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๘เด็กชายจินในเมืองนาค12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๙เด็กชายสุทธิราชอักษรไชย11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๕๐๐เด็กหญิงนัฐกานต์เจริญอ้น12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๕๐๑เด็กหญิงกุลธิดาแข่งเพ็ญแข11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

ปี ๒๕๕๔ มีผู้เข้าสอบ ธศ.ตรี ๑๐๒ คน ธศ.โท ๖๙ คน  ธศ.เอก ๓๘ คน 

เข้าสอบ รวม ๒๐๙ คน

ขาดสอบ รวม ๓๙ คน

คงสอบ รวม ๑๗๐ คน

สอบได้ รวม ๑๖๖ คน

https://lh4.googleusercontent.com/-dX1e18ePzS8/TrF_ZY7NrLI/AAAAAAAAOu0/Ij351czJwMw/s720/800px-Ban_Hua_Hat_School-2.jpg


ประมวลภาพเก่าสนามสอบปี ๕๑
| ปี ๕๒ | ปี ๕๓  | ปี ๕๔ http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓
สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา


รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรม-ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๓


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๔เด็กหญิงกาญจนา บุตรหุน10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๕เด็กหญิงอรณรี กาใจ10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๖เด็กชายมนัสชัย มากคล้าย10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๗เด็กหญิงดวงกมล เดือนแจ่ม10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๘เด็กหญิงพรกนก อ่อนคำ10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๙เด็กหญิงพาทินธิดาขำคำ13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๐เด็กหญิงชลธารทองเทศ13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๑เด็กหญิงรุ่งนิภาม่วงแกม10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๒เด็กหญิงชนิชฐ์กุณช์กุมาร10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๓เด็กชายอานนท์แสงม่วง12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๔เด็กชายอดิศักดิ์มณีขา10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๕เด็กชายปฏิพัทธ์จินดาประทุม10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๖เด็กชายธันวา สามทอง10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๗เด็กหญิงสิริลักษณ์ตันจ่าง10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๘เด็กหญิงสุนิสาแตงแจ่ม10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๙เด็กหญิงปานระวี เลิศแตง10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๐เด็กหญิงธันยพรอินทร์กา10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๕นางสาวน้ำผึ้งวิเวกจวง16โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๖เด็กหญิงสุมาลัยจีรทา10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๗เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ฟักชะนะ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๘เด็กหญิงสุนันทาทองคต10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๙เด็กหญิงณัฐริกาคงนิล10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๐เด็กหญิงวณิชชามีประไพ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๑เด็กหญิงสุชาวดีอุ่นไผ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๒เด็กชายเนติพงษ์เตปปิน10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๓เด็กชายสมชายแอดไธสง10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๔เด็กชายจตุพรสามแก้ว10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๕เด็กชายธีรวัฒน์ทองทรัพย์10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๖เด็กชายกิติพงศ์คงนิล10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๗เด็กชายณัฐวุฒิอ่อนอ้น10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๘เด็กชายวรเทพเจะหลง10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๙เด็กชายพรเทพกรรณ์เกิดผล10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๓๐เด็กชายสุทธิกาญจน์ชูเชื้อ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๑เด็กหญิงศิรินาฏศรีสุข12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๒เด็กหญิงกนกรัตน์อรัญสวรรค์10โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๓เด็กหญิงฐิติมาวรรณาการ10โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๔เด็กชายธเนศบุญฟู10โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์


ผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีได้ในสนามหลวง ๒๕๕๓
 สำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
ทั้งหมด 8 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พษ.
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๑๕๓/๐๑๐๖
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๐๗พระสุทธิชัยจนทสุทฺโธสิงห์ดวง251คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๐๘พระสุนทรโรจนญาโณเฉลิมบุญ231คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๐๙
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๑๐พระนพรัตน์สุธีโรอ้วนเจริญ263คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๑๑สามเณรโรจนศักดิ์
ไพรสังข์13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๑๒สามเณรกรีฑา
โตเปลี่ยน13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๑๓สามเณรธนาดล
เจริญอ้น12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโท
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๓

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๑เด็กชายภาคินทร์จ๋อยคล้าย12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๒เด็กชายโกวิทกลั่นกล้า12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๓เด็กชายอิทธิพลทิงาม13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๔เด็กหญิงน้ำฝนมาใก้ล12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๕เด็กหญิงเฟื่องรดาศรีดี11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๖เด็กหญิงแสงระวีมั่นจันทร์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๗เด็กหญิงปวริศานาคพรม11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๘เด็กหญิงศศิประภาจันทน์เทศ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๙เด็กหญิงดารัตน์มีเชื้อ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๐เด็กหญิงเฟื่องฤดีศรีดี11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๑เด็กชายอธิพัฒน์สุขคำ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๒เด็กชายอภิสิทธ์หาญมนต์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๓เด็กชายบรรพตนารุ่งโรจน์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๔เด็กชายณัฐตพลใจโพธิ์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๕เด็กชายราชันย์ขำคำ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๕เด็กชายอภิรักษ์วิทยางกูล12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๖เด็กหญิงนิรชาเจริญอ้น12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๗เด็กหญิงพายุพักตร์ดีมั่งมี12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๘เด็กหญิงกานต์สิรินารุ่งโรจน์12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๙เด็กหญิงศิวพรกลิ่นหอม12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๐เด็กหญิงนันธการณ์เจริญอ้น12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๑เด็กชายจินในเมืองนาค11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๒เด็กชายสุทธิราชอักษรไชย11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๓เด็กชายธนาดลเจริญอ้น11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๔เด็กหญิงกุลธิดาแข่งเพ็ญแข11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๕เด็กหญิงนัฐกานต์เจริญอ้น11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๓เด็กชายณัฐวุฒิกลับสุวรรณ์12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๔เด็กชายมารุตเขียวเมือง11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๖เด็กหญิงทิมทิพย์ศรีนิล12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๗เด็กหญิงศศิวิมลพรมมี11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๘เด็กหญิงสุภาวดีสีชมพล11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๙เด็กหญิงเบญจมาศกันเมล์11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๐เด็กชายชาญณรงค์วรรณาการ11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๑เด็กชายตะวันศรีทหาร11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๒เด็กชายธนากรรอดพุก11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรม-ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๓

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๐เด็กชายภูตะวันจันทร์ตา12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๑เด็กชายณัฐพลเหล่ามาลา12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๒เด็กหญิงธารทิพย์รวยอบกลิ่น12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๓เด็กหญิงอินทิรานิยมเดช12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๔เด็กหญิงมินตราวงศ์จำนง12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๕เด็กหญิงศิธิณียังสำราญ12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๖เด็กหญิงสุชาดาเรือนมา12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๗นางสาววรารัตน์คำดี16โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๘นางสาวเหมือนแพรเณรแก้ว15โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๙นางสาวสุปราณีทองพืช15โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๐นางสาวชลวีพรมงาม15โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๑นางสาวอมรรัตน์โมรารักษ์15โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๒นางสาวศิรประภาขำคำ15โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๓เด็กหญิงสุพรรษาพรมทับ14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๔เด็กชายสิทธิพงษ์รุ่งเรือง14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๕เด็กชายณัฐวุฒิอ่อนจันทร์14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๖เด็กชายณรงค์เดชไทยป็อก14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๗เด็กชายธนกรเพ็ชรหยัด14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๘เด็กชายจตุพลมณีขาว13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๙เด็กชายชัยโรจน์นุชเจริญ13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๐เด็กชายชัยยาวิทยางกุล13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๑เด็กชายธันวาทั่งทอง13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๒เด็กชายดำรงค์คุชิตา13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๓เด็กชายครบุรีทิสนเทศ13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๔เด็กหญิงมณีนุชวงษ์หล้า12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๕เด็กหญิงประภาพรพรมแก้วต่อ12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๖เด็กหญิงสุวรรณาทองพืช12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๗เด็กหญิงจันทิมาวุ่นกลัด12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๘เด็กหญิงภัทรสุดาจงจิตร์12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๙เด็กหญิงดวงดาวสอนใจ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๐เด็กหญิงวรรณภาอรัญสวรรค์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๑เด็กหญิงหฤทัยวุนกลัด11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๒เด็กหญิงสุภาภรณ์จ๋อยฟอง11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๖เด็กหญิงอภิชญานุชวัน12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๗เด็กชายวีระชัยสุขวิเศษ12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๘เด็กชายศศิธรขำแข12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๙นางสาวจรรญากรรณ์เกิดผล15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๐นางสาววัลภาพัฒนศีร15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๑นางสาวสุภาวดีคงนิล15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๒นางสาวรุ้งอรุณจวงจันทร์15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๓เด็กหญิงสุธาทิพย์แซ่อึ่ง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๔เด็กหญิงรัตติกาลสรรค์เชื้อไพบูลย์12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๕เด็กหญิงสุภรัตน์แจ้งเปื่ยม12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๖เด็กหญิงกันตยาตี่จ๋อย12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๗เด็กหญิงบุษกรสมเสร็จ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๘เด็กหญิงกัลยาอ่อนคง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๙เด็กหญิงดลญานิลวิมุต12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๐เด็กหญิงสุดารัตน์อ่อนจันทร์12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๑เด็กหญิงณัฐนิชาสังข์ทอง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๒เด็กหญิงมณีรัตน์จ๋อยคล้าย12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๓เด็กหญิงรัตนาแก้วมณี12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๔เด็กชายจักรกฤษณ์คำกาะ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๕เด็กชายสุธิราชเนตรขำ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๖เด็กชายณัฐพลพุ้มชาวสวน12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๗เด็กชายภาสกรกุลขำ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๘เด็กชายบวรบุญเติม12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๙เด็กชายณัฐวุฒิชมภูสี12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๗๐๐เด็กชายณัฐพลมากคล้าย12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๗๐๑เด็กชายเนติธรอิ่มมีสวน12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๗๐๒เด็กชายณัฐวุฒิแช่มฟัก12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๓เด็กหญิง จินตนาฤดีสาร11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๔เด็กหญิงรุ่งนภาโยธา11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๕เด็กชายอภิสิทธิ์บุญอัน11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

ผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกได้ในสนามหลวง ๒๕๕๓
 สำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
ทั้งหมด 3 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พษ.
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๓๕๓/๐๐๒๖
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๓๕๓/๐๐๒๗พระเที่ยงนิติสาโรกันตพงษ์405คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๓๕๓/๐๐๒๘พระนพรัตน์สุธีโรอ้วนเจริญ263คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๒
สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา


รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรม-ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๒


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 88 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๐เด็กชายโกวิทกลั่นกล้า11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๑เด็กชายภาคิทร์จ๋อยคล้าย11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๒เด็กชายธนัญชัยสมาธิมงคล11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๓เด็กหญิงน้ำฝนมาใกล้11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๔เด็กหญิงเฟื่องรดาศรีดี10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๕เด็กหญิงแสงระวีมั่นจันทร์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๖เด็กหญิงปวริศานาคพรม10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๗เด็กหญิงสลิลทิพย์ดวงปุ้ม10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๘เด็กหญิงศศิประภาจันทน์เทศ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๙เด็กหญิงดารัตน์มีเชื้อ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๐เด็กหญิงณัฐธิดาเพชรหยัด10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๑เด็กหญิงเฟื่องฤดีศรีดี10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๒เด็กชายสุทธิพงษ์โพทวี10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๓เด็กชายสรรเสริญสอนแวว10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๔เด็กชายอธิพันธ์สุขคำ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๕เด็กชายภูมิพัฒน์การผลดีจารุศิริ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๖เด็กชายทศพลเธียรจินดากุล10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๗เด็กชายศุภชัยอินยา10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๘เด็กชายภาคินรุ่งเจริญ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๙เด็กชายชัชชัยศรีคมขำ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๐เด็กชายอภิสิทธิ์หาญมนต์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๑เด็กชายบรรพตนารุ่งโรจน์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๒เด็กชายนนทกรปาทะวงค์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๓เด็กชายณัฐตพลใจโพธิ์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๔เด็กชายภาณุเพงศ์ทองเขื่อน11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๕เด็กชายปิยะณัฐหดสืบวงศ์11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๖เด็กชายราชันย์ขำคำ11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๗เด็กชายชุโชคญาณกาจน์14โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๘เด็กหญิงทิมทิพย์ศรีนิล11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๙เด็กหญิงวราพรจำปา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๐เด็กหญิงศศิวิมลพรมมิ10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๑เด็กหญิงสุภาวดีสีชมพล10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๒เด็กหญิงเบญจมาศกันเมล์10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๓เด็กหญิงทิพย์เกสรบัวทอง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๔เด็กชายนันทวุฒิกันยา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๕เด็กชายชาญณรงค์วรรณาการ10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๖เด็กชายณัฐวุฒิผันมา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๗เด็กชายคมสันขวัญเมือง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๘เด็กชายสุวรรณพงษ์แสงทอง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๙เด็กชายตะวันศรีทหาร10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๐เด็กชายธนากรรอดพุก10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๑เด็กชายธีรวัตรฉิมสอาด10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๒เด็กหญิงศิวพรกลิ่นหอม11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๓เด็กหญิงพายุพักตร์ดีมั่งมี11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๔เด็กหญิงนันธการณ์เจริญอ้น11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๕เด็กหญิงนิรชาเจริญอ้น11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๖เด็กหญิงกานต์สิรินารุ่งโรจน์11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๗เด็กหญิงสุกัญญาสังข์หอม10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๘เด็กหญิงกุลธิดาแข่งเพ็ญแข10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๙เด็กหญิงนัฐกานต์เจริญอ้น10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๐เด็กชายอภิรักษ์วิทยางกูล11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๑เด็กชายพรเทพลาเบ้า11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๒เด็กชายนิธิเอี่ยมมะเฟื่ง10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๓เด็กชายธีรภัทรกัดฟัก10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๔เด็กชายจินในเมืองนาค10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๕เด็กชายสุริยาเจริญอ้น10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๖เด็กชายสุทธิราชอักษรไชย10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๗เด็กชายธรรนกรโมรารักษ์10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๘เด็กชายธนาดลเจริญอ้น10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๙เด็กชายพีรพัฒน์มาสอาด10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๐เด็กชายจีระพันธ์คำสอน10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๑เด็กหญิงอมรวรรณขำทับทิม11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๒เด็กชายพิภพเตียวนะ11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๓เด็กชายดชธนากรม่วงเก่า11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๔เด็กชายสมรักสุวรรณ์11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๕เด็กชายณัฐวุฒิกลับสุวรรณ์11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๖เด็กชายมงคลชัยครังวิเชียร11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๗เด็กชายธีรภพอ้นแจ่ม11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๘เด็กชายจักรพันธ์ม่วงเลี่ยม11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๙เด็กชายณัฐภัทรม่วงเลี่ยม11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๐เด็กหญิงปิยพรบัวสำลี12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๑เด็กหญิงสุกานดาเจริญสุข10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๒เด็กหญิงณัฐนิดาลอดลา10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๓เด็กหญิงสมฤทัยเจริญรัตน์10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๔เด็กหญิงนภสรจีนขั้วน10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๕เด็กหญิงนาตยาก้อนกล่อม10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๖นายวีรวัฒน์แจ้งเปี่ยม15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๗เด็กชายวิรัตน์ปานวน14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๘เด็กชายชัชวาลย์สิทธิชัย13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๙เด็กชายภูวนัยมีประไพ11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๐เด็กชายมานิตเอี่ยมนิ่ม10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๑เด็กชายปฐวีวิเวกจวง10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๒เด็กชายพงษ์พิสิทธ์กลิ่นลอย10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๓เด็กชายมารุตเขียวเมือง10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๔เด็กชายภาสกรมีชำนะ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๕เด็กชายญานนท์เอี่ยมนิ่ม10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๖เด็กชายกิตติชัยวรรณเครือ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๗เด็กชายภูมินทร์เพ็ชรสิน10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

ผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีได้ในสนามหลวง ๒๕๕๒
 สำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
ทั้งหมด 2 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พษ.
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๑๕๒/๐๑๐๔
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๒/๐๑๐๕พระนิรันดร์อนาลโยกังวาลวัฒนศิริ241คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรม-ธรรมศึกษา ชั้นโท
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๒

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 97 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๑เด็กชายธนกรเพ็ชรหยัด14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๒เด็กหญิงสุปราณีทองพืช14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๓เด็กหญิงชลวีพรมงาม14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๔เด็กหญิงอมรรัตน์โมรารักษ์14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๕เด็กหญิงศิรประภาขำดำ14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๖เด็กชายดลธวัชเจริญอ้น13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๗เด็กชายจตุพลมณีขาว13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๘เด็กชายธีรวัฒน์สังห์หอม13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๙เด็กชายภานุพงษ์มีเพชร13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๐เด็กชายชัยโรจน์นุชเจริญ13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๑เด็กหญิงสุพรรษาพรมทับ13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๒เด็กหญิงรุ่งนภามีกล่ำ13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๓เด็กหญิงรุ้งนภาพรอินยา13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๔เด็กหญิงธิติยาอุดมลาภ13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๕เด็กชายชัยยาวิทยางกุล12