ผลสอบธรรมทุกชั้น ๒๕๔๓-๒๕๕๔ (สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา)

http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖

๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบ ธศ.เอก56   (ประกาศล่าสุด)http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ ธศ.ตรี 56 

ธศ.โท ยังไม่ประกาศผลสอบ (ประกาศประมาณเดือนเมษายน)


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๖


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นตรีสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๒๒๐ คน
ขาดสอบ ๓๑ คน
คงสอบ ๑๘๐ คน
สอบได้ ๑๗๓ คน

คิดเป็นร้อยละ  96.11 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา,
ร.ร.วัดแม่เฉย, ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม ๗ โรงเรียน)
ส่งสอบ ๑๖๖ ขาดสอบ ๑๗ คงสอบ ๑๔๙ สอบได้ ๑๓๗
คิดเป็นร้อยละ  91.94 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : รวม ๑ โรงเรียน)
ส่งสอบ ๕๔ ขาดสอบ ๑๔ คงสอบ ๔๐ สอบได้ ๓๖
คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้ 

อต ๓๔๕๖/๙๕๐ เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สร้อยสนธิ์ ๑๐ ๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๑ เด็กชาย กรวิชญ์ ปิ่นวิเศษ ๑๑ ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๒ เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองเณร ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๓ เด็กชาย จักรกฤช บุญไพโรจน์ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๔ เด็กหญิง จอมสุรางค์ อักษรไชย ๒๕๔๒ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๕ เด็กหญิง สมฤทัย วิเวกจวง ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๖ เด็กชาย สิทธิพงษ์ เพ็งแก้ว ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๗ เด็กชาย สรวิศ คงนิล ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๘ เด็กชาย เฉลิมชัย สระปรีดา ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๕๙ เด็กหญิง ธัญรดี สุขตน ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๐ เด็กหญิง ชลธิชา พุทธาเกิด ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๑ เด็กหญิง สถิตพร เอี่ยมนิ่ม ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๒ เด็กหญิง กนกกานต์ สรรค์เชื้อไพบูลย์ ๒๕๔๖ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๓ เด็กหญิง พรหมพร พรหมรักษ์ ๒๕๔๖ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๔ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เข็มจ้อย ๑๑ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๕ เด็กชาย นิกูล โตเปลี่ยน ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๖ เด็กหญิง กนกวรรณ กลั่นกล้า ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๗ เด็กหญิง อาทิตยาภรณ์ ปานวน ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๘ เด็กหญิง กุลธิดา ประจิตร์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๖๙ เด็กหญิง จารุวรรณ มากคล้าย ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๐ เด็กชาย กนกพล โพนปลัด ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๑ เด็กชาย สุรศักดิ์ ทนโนนแดง ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๒ เด็กหญิง ณิชารีย์ วงษ์วิลัย ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๓ เด็กหญิง ปภาดา แสงศร ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๔ เด็กชาย พีระพัฒน์ พรมรัตน์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๕ เด็กชาย ประพันธ์ รุ่งเรือง ๑๐ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๖ เด็กชาย อนุพงษ์ อ่อยอิ่ม ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๗ เด็กชาย สุรชัย             เทพแสน ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๘ เด็กชาย พิทักษ์ พุ่มจันทร์ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๗๙ เด็กหญิง ธมลวรรณ   โพธิ์ศรีทอง ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๐ เด็กหญิง กมลลักษณ์   ฉิมมาลี ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๑ เด็กชาย ธารทอง มะลิป่า ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๒ เด็กชาย อคเดช         โมหจิตร ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๓ เด็กหญิง รสรินทร์     น้ำเงิน ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๔ เด็กหญิง จิริชญา     อินทอง ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๕ เด็กหญิง พิมพา       ทองหม้อ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๖ เด็กหญิง ฐิตาภา       สอนสมนึก ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๗ เด็กหญิง อุษาวดี       แหยมโม้ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๘ เด็กหญิง ภัทราพร   เฟื่องมณี ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๘๙ เด็กชาย ธนินท์ มหิศยา ๑๑ ๒๕๔๖ โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๐ เด็กชาย มงคล มาใกล้ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๑ เด็กชาย วรยศ ยาโม้ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๒ เด็กชาย สมพงษ์ นวนสีใส ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๓ เด็กชาย สุรชัย สอดสน ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๔ เด็กชาย สมศักดิ์ กระหวาย ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๕ เด็กชาย รัฐนนท์ ธิตา ๑๐ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๖ เด็กชาย พิชัย โพธิ์ศรี ๑๑ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๗ เด็กชาย นันทวัฒน์ พวงแก้ว ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๘ เด็กหญิง ฑาริกา จันแจ้ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๙๙๙ เด็กหญิง จรวยพร ขันเกตุ ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๐ เด็กหญิง สุวนันท์ จันคง ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๑ เด็กหญิง ธันย์ชนก มหาชัย ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๒ เด็กหญิง อรอนงค์ กะหวย ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๓ เด็กหญิง ปภาณิน อ่วมน้อย ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๔ เด็กหญิง ดวงกมล มูลแดง ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๕ เด็กหญิง ศรินทิพย์ เชื้อจันสา ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๖ เด็กหญิง กระถิน จันดา ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๗ เด็กหญิง ศิริพร สีนวล ๒๕๔๑ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๘ เด็กชาย เกษม สีสูง ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๐๙ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ สะงันงา ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๐ เด็กชาย กิตติทัต จันสอน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๑ เด็กชาย เคน ชิดชม ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๒ เด็กชาย ชาญณรงค์ ศรีรักษ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๓ เด็กชาย ธนพล เมืองน้อย ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๔ เด็กชาย พิเชฐ ภักดีวงศ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๕ เด็กชาย ศิวฐัส บุญตา ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๖ เด็กชาย สุรชาติ แสนหาญ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๗ เด็กชาย วรเมธ แก้วกันทา ๑๑ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๘ เด็กหญิง ขวัญกมล มาใกล้ ๑๒ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๑๙ เด็กหญิง จริยา คำเงิน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๐ เด็กหญิง ชนิกานต์ สวนแก้ว ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๑ เด็กหญิง วันดี วงษ์ปัน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๒ เด็กหญิง วิมาย หลานพรม ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๓ เด็กหญิง ศศิกานต์ จันสอน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๔ เด็กหญิง ศุภวรรณ อินปัน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๕ เด็กหญิง สุภาวรรณ ปรีชา ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๖ เด็กหญิง สุปราณี กระหวาย ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๗ เด็กหญิง สุนิสา แสนเกียง ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๘ เด็กหญิง แสงดาว จันทร์สอน ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๒๙ เด็กหญิง อมรรัตน์ สีสุทโธ ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๐ เด็กชาย บรรจง จุมปาล้า ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๑ เด็กชาย พัลลภ ยาโม้ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๒ เด็กชาย ธีรวัฒน์ จันเพิ้ง ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๓ เด็กชาย ภูวนารถ หมื่นเครื่อง ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๔ เด็กชาย ลักษทัต สุกแดง ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๕ เด็กชาย เสกสรร วงค์ใหญ่ ๑๑ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๖ เด็กหญิง ชลธิชา แสนเกียง ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๗ เด็กหญิง ฒีรณัฐ แก้วคงขำ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๘ เด็กหญิง ณัฐพร ยาโม้ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๓๙ เด็กหญิง พรพรรณ ขานผัด ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๐ เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ไทยอำพล ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๑ เด็กหญิง รินรดา เตชา ๑๐ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๒ เด็กหญิง อมรรัตน์ นำรอง ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๓ เด็กหญิง กัลยรัตน์ คำใหม่ ๒๕๔๓ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๔ เด็กชาย กิตติกร อินปา ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๕ เด็กชาย จิระศักดิ์ ยะสุข ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๖ เด็กชาย บังเอิญ ม่วงแกม ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๗ เด็กชาย ปฏิมา จันทร์น้อย ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๘ เด็กชาย พรหมธาดา สุกแดง ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๔๙ เด็กชาย วุฒิธณากิจ กาทองทุ่ง ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๐ เด็กหญิง เกศริน อินจันต๊ะ ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๑ เด็กหญิง ชลดา กะหวาย ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๒ เด็กหญิง ฐิติมน คงหยู ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๓ เด็กหญิง นันทิชา วงษ์แก้ว ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๔ เด็กหญิง ปณิดา พวงแก้ว ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๕ เด็กหญิง พิชชาพร ศรีแย้ม ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๖ เด็กหญิง รัชฏาพร บัญดิษฐ์ ๑๐ ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๗ เด็กหญิง สุกัญญา โตมาซา ๒๕๔๔ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๘ เด็กชาย มงคล ศรีรักษ์ ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๕๙ เด็กชาย แดนโยธิน สีน้อยแนว ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๐ เด็กชาย ณัฐพนธ์ จิตต์มั่น ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๑ เด็กชาย เสกสรร เตชา ๑๑ ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๒ เด็กชาย ธีรดนย์ ท้าวแก้ว ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๓ เด็กหญิง สุนันทา ศรีลาแก้ว ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๔ เด็กหญิง ศุภาวรรณ เนนสุทับ ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๕ เด็กหญิง รุ่งนภา สะบันงา ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๖ เด็กหญิง ปนัดดา มาใกล้ ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๗ เด็กหญิง สุวณีย์ จันคง ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๘ เด็กหญิง ชนาการณ์ เสือน้อย ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๖๙ เด็กหญิง ศิริรัตน์ ทรัพย์มามูล ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๐ เด็กหญิง พัทธมน คำใหม่ ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๑ เด็กชาย กฤษนัย เตชา ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๒ เด็กชาย ธีรภัทร์ มูลจันทร์ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๓ เด็กชาย พลพล ยาโม้ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๔ เด็กชาย อภิชาติ เชื้อจันสา ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๕ เด็กชาย ขจรศักดิ์ พุทธคาวี ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๖ เด็กชาย สักรินทร์ อินปา ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๗ เด็กชาย วุฒิไกร ค้านเทียม ๑๐ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๘ เด็กชาย อิฐติยพงษ์ พิมพ์เหมือน ๑๑ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๗๙ เด็กหญิง ศุภานัน จันทร์สอน ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๐ เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์สอน ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๑ เด็กหญิง ชนากานต์ เตชา ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๒ เด็กหญิง บัณฑิตา มาใกล้ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๓ เด็กหญิง รัตติการณ์ กันทะกะ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๔ เด็กหญิง สุชานันท์ สีรักษ์ ๑๑ ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๐๘๕ เด็กหญิง สุภาภรณ์ เข็มเพ็ชร ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านนาขาม เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๑ นาย ชินรัตน์ บวบสด ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๒ นาย สุทธิพงษ์ สิทธิปัญญา ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๓ นาย วิทวัส เอี่ยมแปลง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๔ นาย ชานนท์ อินทรทัศน์ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๕ นางสาว อรนันท์ เพ็ชรทิม ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๖ เด็กชาย วีรภัทร ทองเล็ก ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๗ เด็กชาย ธนาวุฒิ เหมือนภักตร์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๘ เด็กชาย สิทธิโชค ทองน้อย ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๓๙๙ เด็กชาย ใกล้รุ่ง ขุนประสิทธิ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๐ เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร์โฉม ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๑ เด็กชาย ภาณุพงษ์ ทุเรียน ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๒ เด็กหญิง ปพิชญา สุรินทร์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๓ เด็กหญิง ปภาวริน เพ็ชรเถื่อน ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๔ เด็กหญิง รุ่งอรุณ จันอักษร ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๕ เด็กชาย ธวัชชัย บูชาวัง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๖ เด็กชาย อรรถพล เพชรรักษ์ ๑๑ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๗ เด็กหญิง ขวัญใจ มาอยู่ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๘ เด็กหญิง พศิกา ครุฑผาสุก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๐๙ เด็กหญิง ศรัญยา จันทร์เนตร ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๐ เด็กชาย ณรงค์เกียรติ ชัยมงคล ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๑ เด็กชาย ณัฐพงศ์ ภูนวน ๑๑ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๒ เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มิ่งเหล็ก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๓ เด็กชาย ทนุศักดิ์ ไวเปีย ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๔ เด็กชาย ธนพล บุญเพ็ง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๕ เด็กชาย ธนวิทย์ ป็อกหลง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๖ เด็กชาย สุทัศน์ หอมอินทร์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๗ เด็กชาย สุมิตรชัย บุญใจ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๘ เด็กชาย เอกราช จันทร์เปล่ง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๑๙ เด็กหญิง กาญจนา สินเหล็ก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๐ เด็กหญิง จิตสุภา เพชรสุก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๑ เด็กหญิง นฤมล เพ็ชรสิน ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๒ เด็กหญิง รุ่งอรุณ ถิ่นบาง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๓ เด็กหญิง วรรณวิมล บุญลือพันธ์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๔ เด็กหญิง สุมินตรา คำมา ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๕ เด็กหญิง อทิตยา คุ้มหน่อแนว ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๖ เด็กหญิง อรพรรณ สุขโขรัตน์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๔๕๖/๑๔๒๗ เด็กหญิง อลิสา ลาเกี้ยว ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโทhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๖

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นโทสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๐๕ คน
ขาดสอบ ๑๓ คน
คงสอบ ๙๒ คน
สอบได้ ๘๙ คน 

คิดเป็นร้อยละ  96.73 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๔๙ ขาดสอบ ๗ คงสอบ ๔๒ สอบได้ ๔๐ 
คิดเป็นร้อยละ  98.00 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๕๖ ขาดสอบ ๖ คงสอบ ๕๐ สอบได้ ๔๙
คิดเป็นร้อยละ 95.23 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้ 

อต ๓๕๕๖/๐๕๒๐ เด็กชาย นันทกร ปาทะวงศ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๑ เด็กชาย สมยศ ปาศิริ ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๒ เด็กชาย อภิชน เฒ่าทอง ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๓ เด็กชาย ทินกร ไชยโย ๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๔ เด็กชาย ธีรภัทร สุขคำ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๕ เด็กชาย ศรัญญู คงเนตร ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๖ เด็กชาย รัตนพล สอนใจ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๗ เด็กชาย พรสวรรค์ เอมโอษฐ์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๕๕๖/๐๕๒๘ เด็กชาย เจษฎาภรณ์ แสนปัญญา ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๐ อต ๓๕๕๖/๐๕๒๙ เด็กชาย อธิฐาน สุขคำ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๑ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๐ เด็กชาย นันทพล กานนท์ ๑๑ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๒ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๑ เด็กชาย อนุชา เฒ่าทอง ๑๒ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๓ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๒ เด็กหญิง กุลธิดา อ่อนจันทร์ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๔ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๓ เด็กหญิง ณัฐวดี วิทยากูล ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๕ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๔ เด็กหญิง ฟ้าพราว เพชรต่าย ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๖ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๕ เด็กหญิง สุวิมล ทองแตม ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๗ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๖ เด็กหญิง วิมล ก้อนคำ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๘ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๗ เด็กชาย วุฒิชัย สุวรรณ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๑๙ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๘ เด็กชาย ปิติชัย กรรณ์เกิดผล ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๐ อต ๓๕๕๖/๐๕๓๙ เด็กชาย นที เอี่ยมนิ่ม ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๑ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๐ เด็กชาย หัสนัย พรมน้อย ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๒ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๑ เด็กชาย อาทิตย์ สุวรรณ์ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๓ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๒ เด็กชาย ปุระชัย บูรณะชาติ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๔ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๓ เด็กหญิง กนกวรรณ ทีปะปาล ๑๑ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๕ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๔ เด็กหญิง อภิสรา ราชสีมา ๑๒ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๖ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๕ เด็กหญิง ขวัญฤทัย สังข์จันทร์ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๗ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๖ เด็กหญิง สุธิตา เจริญรัตน์ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๘ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๗ เด็กหญิง วธุรดา มากคล้าย ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๒๙ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๘ เด็กหญิง จารุวรรณ มีล่องลอย ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๐ อต ๓๕๕๖/๐๕๔๙ เด็กหญิง สุพรรณวิกา จันทร์เส็ง ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๑ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๐ เด็กชาย สุทธิพัฒน์ วงษ์ทันท์ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๒ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๑ เด็กหญิง กฤตพร หิรัตพรม ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๓ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๒ เด็กชาย ธนวัฒน์ กาญจนรักษ์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๔ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๓ เด็กชาย สุภมงคล ปานขำ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๕ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๔ เด็กชาย อภิวัฒน์ ฟ้าคุ้ม ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๖ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๕ เด็กชาย รุ่งภพ วิถุนัด ๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๗ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๖ เด็กชาย ภวิศ นะถา ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๘ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๗ เด็กชาย ภูวดล สร้อยสุวรรณ์ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๓๙ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๘ เด็กชาย เกียรติมงคล พุทธสิม ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๐ อต ๓๕๕๖/๐๕๕๙ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คงมั่น ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๑ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๐ เด็กชาย จักรพรรณ อินทร์ทิม ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๒ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๑ เด็กชาย วราเทพ ปัทมะโรจน์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๓ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๒ เด็กชาย ศุภวิทย์ รับพรพระ ๑๑ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๔ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๓ เด็กชาย สุริยันต์ โมหจิตร ๑๒ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๕ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๔ เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ บุญอ้น ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๖ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๕ เด็กหญิง พรรณสิริ พิณพาทย์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๗ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๖ เด็กหญิง ภัสสร ศรีประเสริฐ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๘ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๗ เด็กหญิง อันธิกา เกตุมี ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๔๙ อต ๓๕๕๖/๐๕๖๘ เด็กหญิง นารีรัตน์ หมีเทพ ๒๕๔๕ โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๐ อต ๓๕๕๖/๐๖๗๙ นาย ศุกล ทองเถื่อน ๒๕๓๙ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๑ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๐ เด็กชาย โกมล นุชสี ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๒ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๑ เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญรักษ์ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๓ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๒ เด็กชาย นพดล ภูสมสี ๑๑ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๔ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๓ เด็กหญิง กนกวรรณ แก้วสง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๕ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๔ เด็กหญิง ทัดดาว บุญแส ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๖ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๕ เด็กหญิง ศิริรัตน์ แดงพา ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๗ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๖ เด็กหญิง สุธินันท์ ศรีขำมี ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๘ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๗ เด็กชาย มนต์ชัย ห้องมิ้ม ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๕๙ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๘ เด็กชาย สิทธิพงษ์ สุทธิอาจ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๐ อต ๓๕๕๖/๐๖๘๙ เด็กหญิง วรรัตน์ จันทร์ลอย ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๑ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๐ เด็กหญิง จิรัชฌา อันถามล ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๒ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๑ เด็กหญิง เจนจิรา คงถม ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๓ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๒ เด็กหญิง นัยนันท์ จันกัด ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๔ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๓ เด็กหญิง ศุภกร กองปาน ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๕ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๔ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ มีแพง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๖ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๕ เด็กชาย พงศกร จอยทอง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๗ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๖ เด็กชาย มงคลชัย คลังวิเชียร ๑๐ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๘ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๗ เด็กหญิง ดรุณี บุตรสันเทียะ ๑๑ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๖๙ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๘ เด็กหญิง พัชรินทร์ ราชสิงห์หาญ ๑๒ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๐ อต ๓๕๕๖/๐๖๙๙ เด็กหญิง เพชรรัตน์ ราชสิงห์หาญ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๑ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๐ เด็กหญิง มาลิณี จันทร์ยวง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๒ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๑ เด็กหญิง สุกัญญา นุชสี ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๓ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๒ เด็กชาย ธวัชชัย สิทธิชัย ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๔ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๓ เด็กชาย ธีรศักดิ์ วังสุข ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๕ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๔ เด็กชาย นัฐพล อินวรรณ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๖ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๕ เด็กชาย อนุรักษ์ ขำทับทิม ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๗ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๖ เด็กหญิง กมลชนก ดิษฐรัตน์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๘ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๗ เด็กหญิง กัญญภรณ์ สุขศรีสันต์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๗๙ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๘ เด็กหญิง จิดาภา ตามประวัติ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๐ อต ๓๕๕๖/๐๗๐๙ เด็กหญิง ฐิตินันท์ วันดี ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๑ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๐ เด็กหญิง พิยากร ทิพรส ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๒ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๑ เด็กหญิง วรรณนภา เทศงิ้ว ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๓ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๒ เด็กหญิง สุกัญญา พุ่มจันทร์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๔ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๓ เด็กหญิง เสน่ห์จันทร์ เพ็งที ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๕ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๔ เด็กชาย ณสันฑ์ธีร์ ศรีปาน ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๖ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๕ เด็กชาย ปรัชญา ไวคง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๗ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๖ เด็กหญิง กมลชนก เกิดมีมูล ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๘ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๗ เด็กหญิง พัชรภรณ์ อุ่นมาก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
๘๙ อต ๓๕๕๖/๐๗๑๘ เด็กหญิง มาณวิภา บุญรอด ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอกhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๖

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นโทสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๒๐ คน
ขาดสอบ ๑๐ คน
คงสอบ ๑๑๐ คน
สอบได้ ๑๐๙ คน 

คิดเป็นร้อยละ  99.09 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๕๗ ขาดสอบ ๑ คงสอบ ๕๕ สอบได้ ๕๔
คิดเป็นร้อยละ  98.18 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๖๔ ขาดสอบ ๙ คงสอบ ๕๕ สอบได้ ๕๕
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้ 

  อต ๓๖๕๖/๐๔๐๖ นาง ชุลีพร มูลละ ๑๒ ๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๐๗ นาง ศศิธร มากคล้าย ๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๐๘ เด็กหญิง ปนิฐา คำสิน ๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๐๙ เด็กชาย ทศพล เธียรจินดากุล ๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๐ เด็กชาย ณพกร รุ่นเจริญ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๑ เด็กชาย ณัฐพงษ์ มูลสองแคว ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๒ เด็กชาย ปฏิพัทธ์ จินดาประทุม ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๓ เด็กชาย อดิศักดิ์ มณีขาว ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๔ เด็กชาย วรรณรบ เขียวลอยมา ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๕ เด็กชาย ธนา ศรีสุข ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๖ เด็กชาย ไพศาล อรัญสวรรค์ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๗ เด็กหญิง ยุพเนตร แก้วคำ ๒๕๔๑ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๘ เด็กชาย ชาญศักดิ์ นุชวัน ๒๕๔๒ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๑๙ เด็กหญิง พันธ์ธีรา เลี้ยงประเสริฐ ๒๕๔๓ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๐ เด็กชาย ก้องเกียรติ มะโนสัย ๒๕๔๓ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๑ เด็กชาย เอกพันธ์ มานะกูล ๑๒ ๒๕๔๓ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๒ เด็กชาย วราเทพ เจาะหลง ๒๕๔๓ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๓ เด็กชาย พีรพนธ์ กล่ำศิริ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๔ เด็กชาย สมภพ อินทร์ศรีจันทร์ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๕ เด็กหญิง กนกพร อุ่นไฝ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๖ เด็กหญิง กุลนิษฐ์ กลัดเจริญ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๗ เด็กหญิง กุลภรณ์ กลัดเจริญ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๘ เด็กหญิง จารุวรรณ รอดลา ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๒๙ เด็กหญิง ชนกานต์ ผันมา ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๐ เด็กหญิง ณัชชา พุ่มชาวสวน ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๑ เด็กหญิง ณัทนรี กอสุระ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๒ เด็กหญิง รัชนีพร มีประไพ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๓ เด็กหญิง เสาวลักษณ์ พัดตา ๒๕๔๔ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๔ เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญเงิน ๒๕๔๕ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๕ เด็กชาย ชนาธิป ชูเชื้อ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๖ เด็กชาย ณัฐพล สายเสม ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๗ เด็กหญิง จันทกานต์ นาคนำ ๑๒ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๘ เด็กหญิง สุภาภร โตเปลี่ยน ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๓๙ เด็กหญิง วิภาพร วงษ์เนียม ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๐ เด็กชาย วรยุทธ ชูสวัสดิ์ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๑ เด็กชาย เชษฐา ดีมั่งมี ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๒ เด็กชาย เจนณรงค์ นาจิน ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๓ เด็กชาย วีรพงษ์ พวงมณี ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๔ เด็กหญิง ปัณฑิตา แข่งเพ็ญแข ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๕ เด็กหญิง ธัญจิรา จันทร์สุข ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๖ เด็กชาย พงศธร อนันต์วิเชียร ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๗ เด็กหญิง ทิพย์จุฑา สิงห์ลอ ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๘ เด็กหญิง ณัฐธิดา ชัยขันธ์ ๒๕๔๔ โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๔๙ เด็กชาย นันทกัญจน์ ธรรมใจ ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๐ เด็กชาย บุญฤทธิ์ ขวัญเมือง ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๑ เด็กชาย กรรณวัฒน์ สุขชวดมี ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๒ เด็กหญิง สุภาพร แสงทอง ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๓ เด็กหญิง กาญจนศิริ จันทร์ตา ๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๔ เด็กชาย ธีรศักดิ์ จันทร์ศิริ ๑๐ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๕ เด็กชาย อรรถพล ขวัญเมือง ๑๑ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๖ เด็กหญิง สุภัทรา คงเตียง ๑๒ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๗ เด็กชาย ธีรภัทร กั้นเกตุ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๘ เด็กหญิง สุกัญญา สุฤทธิ์ ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๔๕๙ เด็กชาย ชาธารินทร์ ลอยทอง ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๗๖ เด็กชาย ชาญฤทธิ์ อัยกูล ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๗๗ เด็กชาย นพพร บุญธูป ๑๑ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๗๘ เด็กชาย บุญญฤทธิ์ มามี ๑๒ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๗๙ เด็กชาย พิศิษฏ์ จันทร์แป้น ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๐ เด็กชาย พิษณุ ม่วงสว่าง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๑ เด็กชาย ไพศาล สุขอภัย ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๒ เด็กชาย ภานุพงศ์ บุญย้าย ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๓ เด็กชาย ยุรนันท์ หนุนเพิ่ม ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๔ เด็กชาย รัฐพงษ์ รบช้าง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๕ เด็กชาย ศุภเกียรติ ศักดิ์สุนทร ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๖ เด็กชาย สงกรานต์ เหม็นต้นฉาย ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๗ เด็กชาย อมรเทพ ทับครุฑ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๘ เด็กหญิง กัญญาณี แซ่เลี้ยว ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๘๙ เด็กหญิง การะเกด พรมโสภา ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๐ เด็กหญิง จิราวรรณ นุชบาง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๑ เด็กหญิง วีณารัตน์ ดงปาลี ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๒ เด็กหญิง สิริวิภา ยาประดับ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๓ เด็กหญิง สุภาพร ศรีสุวรรณ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๔ เด็กหญิง สุภาวดี สินเหล็ก ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๕ เด็กหญิง หทัยกาญจน์ เชียงบุญญะ ๑๑ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๖ เด็กหญิง อมรวรรณ ขำทับทิม ๑๒ ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๗ เด็กหญิง อุบลวรรณา ปิ่นทอง ๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๘ เด็กชาย กฤษฎา อยู่สำราญ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๕๙๙ เด็กชาย จักรกฤษ ม่วงสว่าง ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๐ เด็กชาย ชาญชัย สาครสิทธิ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๑ เด็กชาย ณัฐพล น่วมคงมั่น ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๒ เด็กชาย ทวีศักดิ์ เชื้อต่าย ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๓ เด็กชาย ธนากร อ่อนจันทร์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๔ เด็กชาย ธีรดนย์ อุ่นมาก ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๕ เด็กชาย อนันต์ โกฏแสง ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๖ เด็กชาย อภิสิทธิ์ หวังคีรี ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๗ เด็กชาย เอนกพงษ์ แก้วมณี ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๘ เด็กหญิง จันทร์จิรา ดิษฐรัตน์ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๐๙ เด็กหญิง ปัญชลี เลิศวัฒนาสุรโชติ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๐ เด็กหญิง ฐิติกร ชัยทอง ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๑ เด็กหญิง พอฤทัย เวียงนนท์ ๑๒ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๒ เด็กหญิง รุ่งอรุณ คำน้อย ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๓ เด็กหญิง วารีรัตน์ เกิดสาย ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๔ เด็กหญิง สรัลรัตน์ บางพุก ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๕ เด็กหญิง สิริวิมล ยาประดับ ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๖ เด็กหญิง อรปรียา คชนิล ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๗ เด็กชาย นภสินธุ์ ธรรมสินธุ์ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๘ เด็กชาย ณัฐพล ศรีวิชัย ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๑๙ เด็กชาย พงศ์ศิริ ขำเอี่ยม ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๐ เด็กชาย อมรรัตน์ ยางนอก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๑ เด็กหญิง ณัฐธิดา ผ่องสวัสดิ์ ๑๒ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๒ เด็กหญิง เปรมวดี อ้นแดง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๓ เด็กหญิง ปิยธิดา สมตน ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๔ เด็กหญิง ภัทรา ปิ่นมณี ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๕ เด็กหญิง สิทธิณี เริงหิรัญ ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๖ เด็กหญิง สวนันท์ อุ่นมาก ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๗ เด็กชาย นิติ วงษสวาท ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๘ เด็กชาย บุญฤทธิ์ ตันจ่าง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๒๙ เด็กชาย อภิสิทธิ์ จันทะนู ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง
อต ๓๖๕๖/๐๖๓๐ เด็กหญิง รสริน เอี่ยมแปลง ๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง


 http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๕

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบ ธศ.เอก55 
๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ประกาศผลสอบ ธศ.โท 55
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ ธศ.ตรี 55

ข้อมูลจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๕


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นตรีสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๖๓ คน
ขาดสอบ ๕๘ คน
คงสอบ ๑๐๕ คน
สอบได้ ๙๗ คน

คิดเป็นร้อยละ  92.38 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)
ส่งสอบ 78 ขาดสอบ 13 คงสอบ 65 สอบได้ 63
คิดเป็นร้อยละ  96.92 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)
ส่งสอบ 85 ขาดสอบ 45 คงสอบ 40 สอบได้ 34
คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๒เด็กชายยศพลสินแจ่ม*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๓เด็กชายธีรศักดิ์อ่อนคำ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๔เด็กชายนันทกรปาทะวงศ์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๕เด็กชายสมยศปาศิริ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๖เด็กชายอภิชนเฒ่าทอง*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๗เด็กชายธีรภัทรสุขคำ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๘เด็กชายรัตนพลสอนใจ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๕๙เด็กชายพรสวรรค์เอมโอษฐ์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๐เด็กหญิงงวิไลลักษณ์คงอินทร์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๑เด็กหญิงงสุรัญญาสุขีชิต*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๒เด็กชายอนุชาเฒ่าทอง*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๓เด็กชายอนันทพลกานนท์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๔เด็กชายธัธชัยเข็มแอ็ด*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๕เด็กชายเจษฎาภรณ์แสนปัญญา*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๖เด็กชายอธิฐานสุขคำ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๗เด็กชายกิติศักดิ์เจ็ดคลองสุข*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๘เด็กหญิงงสุวิมลทองแตม*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๖๙เด็กหญิงงกุลธิดาอ่อนจันทร์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๐เด็กหญิงงวิมลก้อนคำ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๑เด็กหญิงงณัฐวดีวิทยากุล*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๒เด็กหญิงงฟ้าพราวเพรชต่าย*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๓เด็กหญิงงพลอยสวยคำสิน*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๔เด็กหญิงงณัฐกานต์จินดาประทุม*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๕เด็กชายวุฒิชัยสุวรรณ์*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๖เด็กชายหัสนัยพรมน้อย*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๗เด็กชายปิติชัยกรรณ์เกิดผล*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๘เด็กชายคมสันชาติวรรณ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๗๙เด็กชายปุระชัยบูรณะชาติ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๐เด็กชายศุภกฤษดิ์คงนิล*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๑เด็กชายอาทิตย์สุวรรณ์*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๒เด็กหญิงงขวัญฤทัยสังข์จันทร์*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๓เด็กหญิงงสุธิตาเจริญรัตน์*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๔เด็กหญิงงอภิสราราชสีมา*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๕เด็กหญิงงกนกวรรณทีปะปาล*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๖เด็กหญิงงอาริสาวิเวกจวง*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๗เด็กหญิงงพรรณสิริพิณพาทย์*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๘เด็กหญิงงอันธิกาเกตุมี*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๘๙เด็กหญิงงกิ่งกาญจน์บุญอ้น*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๐เด็กหญิงงสร้อยสังวาลย์ครวญประเสริฐ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๑เด็กหญิงงภัสสรศรีประเสริฐ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๒เด็กชายศุภวิทย์รับพรพระ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๓เด็กชายภราดรพรหมเจริญ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๔เด็กชายเกียรติมงคลพุทธสิม*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๕เด็กชายวราเมธป้องทอง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๖เด็กชายเกียรติศักดิ์ดงมั่น*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๗เด็กชายสุริยันต์โมหจิตร*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๘เด็กชายวราเทพปัทมะโรจน์*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๐๙๙เด็กชายจักรพรรณอินทร์ทิม*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๐เด็กชายภูวดลสร้อยสุวรรณ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๑เด็กชายธวัชชัยสิทธิชัย*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๒เด็กชายรุ่งภพวิถุนัด*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๓เด็กชายสุภมงคลปานขำ*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๔เด็กชายอภิวัฒน์ฟ้าคุ้ม*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๕เด็กชายธนวัฒน์กาญจนรักษ์*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๖เด็กหญิงงฐานิตาทองอุไร*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๗เด็กหญิงงกฤตพรหิรัตพรม*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๘เด็กหญิงงวธุรดามากคล้าย*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๐๙เด็กหญิงงสุพรรณวิกาจันทร์เส็ง*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๑๐เด็กหญิงงจารุวรรณมีล่องลอย*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๑๑เด็กชายสุทธิพัฒน์วงษ์ทันท์*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๑๒เด็กหญิงงกษมาประพันธ์*โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๑๑๓เด็กหญิงงนารีรัตน์หมีเทพ*โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๒๙๐เด็กหญิงงอลิษาแสงทอง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๓๕เด็กชายกิจเจริญลาวิน*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๓๖เด็กชายเกรียงไกรก้อมท้วม*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๓๗เด็กชายเกียรติศักดิ์ภิญโญ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๓๘เด็กชายโกมลนุชสี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๓๙เด็กชายจิรพนธ์เรืองอุไร*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๐เด็กชายธีระพลมะลิจันทร์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๑เด็กชายนพดลภูสมสี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๒เด็กชายบุญญฤทธิ์มามี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๓เด็กชายประพันธ์นันทะ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๔เด็กชายพัสกรจอยทอง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๕เด็กหญิงงกนกวรรณแก้วสง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๖เด็กหญิงงจิระพันธ์โพธิ์เพ็ชร*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๗เด็กหญิงงนนิชฌาน์ศรีปาน*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๘เด็กหญิงงศิริรัตน์แดงพา*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๔๙เด็กหญิงงอัญชลีสอนสุข*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๐เด็กชายบัณฑิตคันธะด้วง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๑เด็กชายสิทธิพงษ์สุทธิอาจ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๒เด็กชายอาทิตย์กิจเจา*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๓เด็กหญิงงจิรัชฌาอันถามล*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๔เด็กหญิงงเจนจิราคงถม*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๕เด็กหญิงงทัดดาวบุญแส*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๖เด็กหญิงงนัยนันท์จันกัด*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๗เด็กหญิงงนุจรีเกิดลาภ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๘เด็กหญิงงศุภกรกองปาน*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๕๙เด็กชายเกียรติศักดิ์มีแพง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๐เด็กชายปุณวิทย์รุ่งเชตุ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๑เด็กชายพงศกรจอยทอง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๒เด็กชายมงคลชัยคลังวิเชียร*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๓เด็กหญิงงดรุณีบุตรสันเทียะ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๔เด็กหญิงงพัชรินทร์ราชสิงห์หาญ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๕เด็กหญิงงเพชรรัตน์ราชสิงห์หาญ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๖เด็กหญิงงมาลิณีจันทร์ยวง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๗เด็กหญิงงสุกัญญานุชสี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๕/๑๓๖๘เด็กหญิงงมณีวรรณอยู่ยง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์

 

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโทhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๕

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นโทสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๕๙ คน
ขาดสอบ ๒๖ คน
คงสอบ ๑๓๓ คน
สอบได้ ๑๒๖ คน

คิดเป็นร้อยละ  94.73 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)
ส่งสอบ 74 ขาดสอบ 73 คงสอบ  69 สอบได้ 68
คิดเป็นร้อยละ  98.55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)
ส่งสอบ 85 ขาดสอบ  21 คงสอบ  64 สอบได้ 56
คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๕๕/๐๖๐๘นางชุลีพรมูลละ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๐๙นางศศิธรมากคล้าย*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๐เด็กชายภาณุพงศ์ทองเขื่อน*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๑เด็กหญิงณัฐธิดากัดมั่น*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๒เด็กหญิงปนิฐาคำสิน*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๓เด็กชายสรรเสริญสอนแวว*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๔เด็กชายทศพลเธียรจินดากุล*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๕เด็กชายอดิศักดิ์มณีขาว*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๖เด็กชายจักรพงศ์คงเนตร*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๗เด็กชายณพกรรุ่นเจริญ*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๘เด็กชายไพศาลอารัญสวรรค์*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๑๙เด็กชายณัฐพงษ์มูลสองแคว*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๐เด็กชายธนาศรีสุข*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๑เด็กชายวรรณรบเขียวลอยมา*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๒เด็กหญิงสุพัตราเขียวหอม*โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๓เด็กชายภูวนัยแก้วมณี*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๔เด็กชายณัฐพรบัวแดง*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๕เด็กหญิงยุพเนตรแก้วคำ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๖เด็กหญิงชลธิชาเหวขุนทด*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๗เด็กหญิงอาทิตยาขาลเถาะ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๘เด็กหญิงพันธ์ธีราเลี้ยงประเสริฐ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๒๙เด็กชายชาญศักดิ์นุชวัน*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๐เด็กชายก้องเกียรติมะโนสัย*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๑เด็กหญิงกนกพรอุ่นไฝ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๒เด็กชายจิรวัฒน์บุญเงิน*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๓เด็กชายพีรพนธ์กล่ำศิริ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๔เด็กชายวราเทพเจาะหลง*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๕เด็กชายสมภพอินทร์ศรีจันทร์*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๖เด็กหญิงกุลนิษฐ์กลัดเจริญ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๗เด็กหญิงกุลภรณ์กลัดเจริญ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๘เด็กหญิงจารุวรรณรอดจา*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๓๙เด็กหญิงชนกานต์ผันมา*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๐เด็กหญิงณัชชาพุ่มชาวสวน*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๑เด็กหญิงณัทนรีกอสุระ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๒เด็กหญิงสิริวรรณสีลำ*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๓เด็กหญิงเสาวลักษณ์พัดตา*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๔เด็กชายพรเทพกรรณ์เกิดผล*โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๕เด็กชายชาธารินทร์จอยทาง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๖เด็กชายกนกอินมา*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๗เด็กชายกรรณวัฒน์อักษลักษณ์*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๘เด็กชายธีรภัทร์กั้นเกตุ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๔๙เด็กชายธีระศักดิ์จันทร์ศิริ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๐เด็กชายนันทกัญจน์ธรรมใจ*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๑เด็กชายนิติวงษสวาท*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๒เด็กชายบุญฤทธิ์ขวัญเมือง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๓เด็กชายอมรรัตน์ยางนอก*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๔เด็กชายอรรถพลขวัญเมือง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๕เด็กหญิงกาญจนศิริจันทร์ตา*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๖เด็กหญิงธัญธนกเกิดพูล*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๗เด็กหญิงสุกัญญาสุฤทธิ์*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๘เด็กหญิงสุภัทราคงเตียง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๕๙เด็กหญิงสุภาพรแสงทอง*โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๐เด็กชายพลภักดิ์เพ็ชรพินิจ*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๑เด็กชายเจนณรงค์นาจิน*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๒เด็กชายเชษฐาดีมั่งมี*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๓เด็กชายพงศธรอนันต์วิเชียร*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๔เด็กชายวรยุทธชูสวัสดิ์*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๕เด็กหญิงทิพย์จุฑาสิงห์ลอ*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๖เด็กหญิงธัญจิราจันทร์สุข*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๗เด็กหญิงปัณฑิตาแข่งเพ็ญแข*โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๘เด็กชายณัฐพลศรีวิชัย*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๖๙เด็กชายณัฐพลสายเสม*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๐เด็กชายธนาธิปชูเชื้อ*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๑เด็กหญิงจันทกานต์นาคนำ*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๒เด็กหญิงวิภาพรวงษ์เนียม*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๓เด็กหญิงสุภาภรโตเปลี่ยน*โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๔เด็กชายภูษิติคำบุญมา*โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๕เด็กชายวุฒินันท์แก้วบุญมา*โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๖๗๖เด็กหญิงณัฐธิดาชัยขันธ์*โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๒นายวุฒิพงษ์กลิ่นนาคา*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๓นายริวัฒน์อ่อนศรี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๔นายสมเกียรติวอนเจียม*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๕นางสาวกมลวรรณแสงกลิ่น*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๖เด็กชายกนกพุกรอด*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๗เด็กชายกวินทร์สมตน*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๘เด็กชายกิตติวัฒน์ดิษฐ์รัตน์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๘๙เด็กชายจิระเดชโลกเลื่อง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๐เด็กชายดชธนากรม่วงเก่า*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๑เด็กชายธนัญชัยสมาธิมงคล*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๒เด็กชายนพพรบุญธูป*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๓เด็กชายพิเชษฐท่าดี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๔เด็กชายพิศิษฏ์จันทร์แป้น*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๕เด็กชายพิษณุม่วงสว่าง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๖เด็กชายภานุพงศ์บุญย้าย*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๗เด็กชายยุรนันท์หนุนเพิ่ม*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๘เด็กชายรัฐพงษ์รบช้าง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๗๙๙เด็กชายศุภเกียรติศักดิ์สุนทร*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๐เด็กชายอภิสิทธิ์อ่ำเมือง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๑เด็กชายอมรเทพทับครุฑ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๒เด็กชายอัครินทร์มหุวรรณ์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๓เด็กหญิงกัญญาณีแซ่เลี้ยว*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๔เด็กหญิงการะเกดพรมโสภา*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๕เด็กหญิงพัชราภรณ์จัดจวง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๖เด็กหญิงวสุนันท์โตสำลี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๗เด็กหญิงสรัลรัตน์บางพุก*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๘เด็กหญิงสิริมาสสร้อยทอง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๐๙เด็กหญิงสิริวิภายาประดับ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๐เด็กหญิงสุภาวดีสินเหล็ก*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๑เด็กหญิงสุมิตราบุญใจ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๒เด็กหญิงหทัยกาญจน์เชียงบุญญะ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๓เด็กหญิงอมรวรรณขำทับทิม*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๔เด็กชายกฤษฎาอยู่สำราญ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๕เด็กชายจักรกฤษม่วงสว่าง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๖เด็กชายชาญชัยสาครสิทธิ์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๗เด็กชายชาญฤทธิ์อัยกูล*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๘เด็กชายณัฐพลน่วมคงมั่น*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๑๙เด็กชายทวีศักดิ์เชื้อต่าย*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๐เด็กชายธนากรอ่อนจันทร์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๑เด็กชายธีรดนย์อุ่นมาก*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๒เด็กชายอนันต์โกฏแสง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๓เด็กชายอภิสิทธิ์หวังคีรี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๔เด็กชายเอนกพงษ์แก้วมณี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๕เด็กหญิงวีณารัตน์ดงปาลี*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๖เด็กหญิงจันทร์จิราดิษฐรัตน์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๗เด็กหญิงจิราวรรณนุชบาง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๘เด็กหญิงจีรภัทรฉ่ำชื่น*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๒๙เด็กหญิงจุฑามณีเมฆไหว*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๐เด็กหญิงฐิติกาชัยทอง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๑เด็กหญิงพวงฤทัยเวียงนนท์*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๒เด็กหญิงรุ่งอรุณคำน้อย*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๓เด็กหญิงวารีรัตน์เกิดสาย*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๔เด็กหญิงสุภาพรศรีสุวรรณ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๕เด็กหญิงสุรวดีม่วงบาง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๖เด็กหญิงอรปรียาคชนิล*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๗เด็กหญิงอุบลวรรณาปิ่นทอง*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๕/๐๘๓๘เด็กหญิงสิริวิมลยาประดับ*โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอกhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๕

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอกสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา


ข้อมูลรวมทุกสนาม จำนวน ๒ สนาม

 ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๐๑  คน
ขาดสอบ ๑๕ คน
คงสอบ ๘๖ คน
สอบได้ ๘๔ คน

คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๖๔  ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ข้อมูลแยกรายสนาม จำนวน ๒ สนาม

สนามที่ ๑ "สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา"
(ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น, ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา, ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา, ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา, ร.ร.บ้านหัวหาด, ร.ร.บ้านบ่อพระ : รวม 6 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๕๐ ขาดสอบ ๒ คงสอบ  ๔๘ สอบได้ ๔๖
คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๘๓ ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


สนามที่ ๒ "สนามสอบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา"
(ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา : 1 โรงเรียน)
ส่งสอบ ๕๑ ขาดสอบ  ๑๓ คงสอบ  ๓๘ สอบได้ ๓๘
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้เข้าสอบทั้งหมด


ดังรายนามต่อไปนี้


อต ๓๖๕๕/๐๓๙๔ เด็กชายภาคิน รุ่นเจริญ 13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๓๙๕ เด็กชายธนาดล เจริญอ้น 13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๓๙๖ เด็กชายนิธิ เอี่ยมมะเฟือง 13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๓๙๗ เด็กชายอานนท์ แสงม่วง 13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๓๙๘ เด็กหญิงสุกัญญา สังข์หอม 13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๓๙๙ เด็กชายศุภชัย อินยา 12 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๐ เด็กชายบรรพต นารุ่งโรจน์ 12 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๑ เด็กชายชัชชัย ศรีคมขำ 12 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๒ เด็กหญิงสลิลทิพย์ ดวงปุ้ม 12 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๓ เด็กหญิงชนิษฐ์กุณช์ กุมาร 12 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๔ เด็กหญิงรุ่งนิภา ม่วงแกม 11 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๕ นายพิภพ เตียวนะ 15 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๖ เด็กชายสมรัก สุวรรณ์ 14 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๗ เด็กชายภูวนัย มีประไพ 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๘ เด็กชายโรจนศักดิ์ ไพรสิงห์ 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๐๙ เด็กหญิงนาตยา ก้อนกล่อม 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๐ เด็กหญิงปิยพร บัวสำลี 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๑ เด็กหญิงสุมาลัย จีนทา 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๒ เด็กชายชญานนท์ เอี่ยมนิ่ม 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๓ เด็กชายภูมินทร์ เพ็ชรสิน 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๔ เด็กชายมานิต เอี่ยมนิ่ม 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๕ เด็กชายสมชาย แอดไธสง 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๖ เด็กหญิงณัฐธิดา ลอดลา 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๗ เด็กหญิงสมฤทัย เจริญรัตน์ 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๘ เด็กหญิงอภิชญา นุชวัน 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๑๙ เด็กชายกิตติพงษ์ คงนิล 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๐ เด็กชายจตุพร สามแก้ว 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๑ เด็กชายณัฐวุฒิ อ่องอ้น 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๒ เด็กชายธีรวัฒน์ ทองทรัพย์ 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๓ เด็กชายปฐวี วิเวกจวง 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๔ เด็กหญิงนภสร จีนขวั้น 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๕ เด็กหญิงวณิชชา มีประไพ 11 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๖ เด็กหญิงสุชาวดี อุ่นไฝ 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๗ เด็กหญิงสุนันทา ทองคต 12 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๘ เด็กหญิงณัฐริกา คงนิล 11 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๒๙ เด็กหญิงฐิติมา วรรณาการ 12 โรงเรียนบ้านบ่อพระ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๐ เด็กหญิงกนกรัตน์ อรัญสวรรค์ 11 โรงเรียนบ้านบ่อพระ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๑ เด็กชายธเนศ บุญฟู 11 โรงเรียนบ้านบ่อพระ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๒ เด็กชายมนัสชัย มากคล้าย 12 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๓ เด็กหญิงพรกนก อ่อนคำ 12 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๔ เด็กหญิงดวงกมล เดือนแจ่ม 11 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๕ เด็กหญิงธันยพร อินทร์กา 12 โรงเรียนบ้านหัวหาด เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๖ เด็กหญิงปานระวี เลิศแตง 12 โรงเรียนบ้านหัวหาด เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๗ เด็กหญิงสิริลักษณ์ ตันจ่าง 12 โรงเรียนบ้านหัวหาด เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๘ เด็กหญิงสุนิษา แตงแจ่ม 12 โรงเรียนบ้านหัวหาด เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๓๙ เด็กชายจักรพันธ์ ม่วงเลี่ยม 11 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๐ นางสาวขวัญนภา หาดสูง 17 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๑ นายภิเศก พรมเนตร 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๒ นายวัฒนา วอนสร้อย 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๓ นายเสกสรรค์ อินทสอน 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๔ นางสาวกรณิศ เปี่ยมท้วม 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๕ นางสาวนฤมล ลาวน้อย 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๖ นางสาววิชุดา ทากาศ 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๗ นางสาวสุนิตา บุญเย 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๘ นางสาวสุพรรษา พลประถม 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๔๙ นางสาวสุภัทรา อ่อนคำหล้า 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๐ นางสาวอรวรรณ อิ่มดี 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๑ เด็กหญิงนันท์นภัส อัคนิถิน 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๒ เด็กชายณัฐภัทร บุญประเสริฐ 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๓ เด็กชายภาณุวัฒน์ พรมจันทร์ 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๔ เด็กชายวิษณุ คำอ้าย 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๕ เด็กชายอนันทชัย อยู่นาค 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๖ เด็กชายอริญชัย อันถามล 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๗ เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ เณรรอด 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๘ เด็กหญิงบุญฒินันต์ อุปหนอง 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๕๙ เด็กหญิงปรียากมล เพียชามาตร์ 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๐ เด็กหญิงพรปวีณ์ เชื้อโฮม 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๑ เด็กหญิงพัชรมัย อ้นวังแดง 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๒ เด็กหญิงศศิธร ทับทอง 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๓ เด็กหญิงนิตยา ขันทะปัญญา 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๔ เด็กหญิงสุภาพร ศรีสวาท 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๕ เด็กชายจักรี เกตุมี 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๖ เด็กชายณัฐภัทร ม่วงเลี่ยม 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๗ เด็กชายธนสร โยธหะลักษณ์ 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๘ เด็กชายธีรภพ อ้นแจ่ม 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๖๙ เด็กชายนันทวุฒิ กันยา 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๐ เด็กชายศิวกร บุญหวา 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๑ เด็กชายสุทธิราช ผิวหลง 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๒ เด็กชายสุวรรณพงษ์ แสงทอง 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๓ เด็กหญิงฐิติกา ชัยทอง 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๔ เด็กหญิงนันทิชา หาดสูง 13 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๕ เด็กหญิงจิราภรณ์ อินธิแสง 14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๖ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กุสิตา 12 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๕/๐๔๗๗ เด็กชายคมสัน ขวัญเมือง 11 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔
สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา


๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกาศผลสอบ ธศ.ตรี 54

๓ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ ธศ.เอก 54

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบ ธศ.โท 54 (ประกาศล่าสุด)http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๔


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๔
ธรรมศึกษาชั้นตรีสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๑๐๒ คน
ขาดสอบ ๓๒ คน
คงสอบ ๗๐ คน


*สอบได้ ๖๙ คน ดังรายนามต่อไปนี้

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๐นางชุลีพรมูลละ41โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๑นางศศิธรมากคล้าย41โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๒เด็กชายจักรพงศ์คงเนตร11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๓เด็กชายณพกรรุ่นเจริญ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๔เด็กชายไพศาลอารัญสวรรค์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๕เด็กชายณัฐพงษ์มูลสองแคว10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๖เด็กชายธนาศรีสุข10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๗เด็กชายวรรณรบเขียวลอยมา10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๘เด็กชายศรัญญูคงเนตร10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๓๙เด็กหญิงสุพัตราเขียวหอม10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๐นางสาวเฉลิมศักดิ์สนิทรักษ์15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๑เด็กชายณัฐพรบัวแดง14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๒เด็กชายอภิยุตปานเก่า12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๓เด็กชายอาทิตยาขาลเถาะ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๔เด็กหญิงชลธิชาเหวขุนทด12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๕เด็กชายก้องเกียรติมะโนสัย11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๖เด็กชายสิทธิพงษ์เพ็งแก้ว11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๗เด็กชายจิรวัฒน์บุญเงิน10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๘เด็กชายนทีเอี่ยมนิ่ม10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๔๙เด็กชายพีรพนธ์กล่ำศิริ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๐เด็กชายวราเทพเจาะหลง10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๑เด็กชายสมภพอินทร์ศรีจันทร์10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๒เด็กหญิงกนกพรอุ่นไฝ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๓เด็กหญิงกุลนิษฐ์กลัดเจริญ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๔เด็กหญิงกุลภรณ์กลัดเจริญ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๕เด็กหญิงจารุวรรณรอดจา10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๖เด็กหญิงชนกานต์ผันมา10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๗เด็กหญิงณัชชาพุ่มชาวสวน10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๘เด็กหญิงณัทนรีกอสุระ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๕๙เด็กหญิงสิริวรรณสีลำ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๐เด็กหญิงเสาวลักษณ์พัดตา10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๑เด็กชายพลภักดิ์เพ็ชรพินิจ11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๒เด็กชายเจนณรงค์นาจิน10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๓เด็กชายเชษฐาดีมั่งมี10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๔เด็กชายพงศธรอนันต์วิเชียร10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๕เด็กชายภูธเนศปริมาทวนา10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๖เด็กชายวรยุทธชูสวัสดิ์10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๗เด็กหญิงทิพย์จุฑาสิงห์ลอ10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๘เด็กหญิงธัญจิราจันทร์สุข10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๖๙เด็กหญิงปัณฑิตาแข่งเพ็ญแข10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๐เด็กชายอรรถพลคำหลอด13โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๑เด็กชายธารารินทร์จอยทาง11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๒เด็กชายกนกอินมา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๓เด็กชายกรรณวัฒน์อักษลักษณ์10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๔เด็กชายธีรภัทร์กั้นเกตุ10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๕เด็กชายธีระศักดิ์จันทร์ศิริ10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๖เด็กชายนันทกัญจน์ธรรมใจ10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๗เด็กชายนิติวงษสวาท10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๘เด็กชายบุญฤทธิ์ขวัญเมือง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๗๙เด็กชายภวิศนะถา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๐เด็กชายอมรรัตน์ยางนอก10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๑เด็กชายอรรถพลขวัญเมือง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๒เด็กหญิงกาญจนศิริจันทร์ตา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๓เด็กหญิงธัญธนกเกิดพูล10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๔เด็กหญิงสุกัญญาสุฤทธิ์10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๕เด็กหญิงสุภัทราคงเตียง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๖เด็กหญิงสุภาพรแสงทอง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๗เด็กชายกษิตคำบุญมา12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๘เด็กชายชาญศักดิ์นุชวัน12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๘๙เด็กหญิงเจนจิราคุงถม12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๐เด็กหญิงพันธ์ธีราเลี้ยงประเสริฐ12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๑เด็กหญิงศิริพันธ์พันธุรส12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๒เด็กชายวุฒินันท์แก้วบุญมา11โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๓เด็กหญิงณัฐธิดาชัยขันธ์10โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๔เด็กชายณัฐพลศรีวิชัย10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๕เด็กชายณัฐพลสายเสม10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๖เด็กชายธนาธิปชูเชื้อ10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๗เด็กหญิงจันทกานต์นาคนำ10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๘เด็กหญิงวิภาพรวงษ์เนียม10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๔/๑๓๙๙เด็กหญิงสุภาภรโตเปลี่ยน10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโทhttp://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๔

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๔
ธรรมศึกษาชั้นเอกสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๖๙ คน
ขาดสอบ ๔ คน
คงสอบ ๖๕ คน


*สอบได้ ๖๓ คน ดังรายนามต่อไปนี้

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๒เด็กหญิงดวงกมลเดือนแจ่ม11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๓เด็กชายมนัสชัยมากคล้าย10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๔เด็กหญิงพรกนกอ่อนคำ10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๕เด็กชายชัยยาวิทยากูล14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๖เด็กหญิงชลธารทองเทศ14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๗เด็กหญิงพาทินธิดาขำคำ14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๘เด็กชายอานนท์แสงม่วง13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๗๙เด็กชายภาคินรุ่นเจริญ12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๐เด็กหญิงสลิลทิพย์ดวงปุ้ม12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๑เด็กชายชัชชัยศรีคมขำ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๒เด็กชายภูมิพัฒน์การผลดีจารุศิริ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๓เด็กชายศุภชัยอินยา11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๔เด็กหญิงขณิษฐ์กุณช์กุมาร11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๕เด็กชายปฏิพัทธ์จินดาประทุม10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๖เด็กหญิงรุ่งนิภาม่วงแกม10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๗นายพิภพเตียวนะ15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๘เด็กชายสมรักสุวรรณ์14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๘๙เด็กชายสุริยามีประไพ14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๐เด็กชายภูวนัยมีประไพ13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๑เด็กชายโรจนศักดิ์ไพรสิงห์13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๒เด็กหญิงนาตยาก้อนกล่อม13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๓เด็กหญิงปิยพรบัวสำลี13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๔เด็กหญิงสุมาลัยจีนทา13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๕เด็กชายชญานนท์เอี่ยมนิ่ม12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๖เด็กชายภูมินทร์เพ็ชรสิน12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๗เด็กชายมานิตเอี่ยมนิ่ม12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๘เด็กชายสมชายแอดไธสง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๖๙๙เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ฟักชะนะ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๐เด็กหญิงณัฐธิดาลอดลา12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๑เด็กหญิงสมฤทัยเจริญรัตน์12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๒เด็กหญิงอภิชญานุชวัน12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๓เด็กชายกิตติพงษ์คงนิล11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๔เด็กชายจตุพรสามแก้ว11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๕เด็กชายณัฐวุฒิอ่องอ้น11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๖เด็กชายธีรวัฒน์ทองทรัพย์11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๗เด็กชายปฐวีวิเวกจวง11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๘เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์กลิ่นลอย11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๐๙เด็กหญิงนภสรจีนขวั้น11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๐เด็กหญิงวณิชชามีประไพ11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๑เด็กหญิงสุชาวดีอุ่นไฝ11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๒เด็กหญิงสุนันทาทองคต11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๓เด็กชายสุทธิกาญจน์ชูเชื้อ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๔เด็กหญิงณัฐริกาคงนิล10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๕เด็กหญิงสุกัญญาสังข์หอม12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๖เด็กชายจีระพันธ์คำสอน11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๗เด็กชายธรรณกรโมรารักษ์11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๘เด็กชายธีรภัทรกัดฟัก11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๑๙เด็กชายนิธิเอี่ยมมะเฟือง11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๐เด็กชายพีรพัฒน์มาสอาด11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๑เด็กหญิงธันยพรอินทร์กา11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๒เด็กหญิงปานระวีเลิศแตง11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๓เด็กหญิงสิริลักษณ์ตันจ่าง11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๔เด็กหญิงสุนิษาแตงแจ่ม11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๕เด็กชายฐิติมาวรรณาการ12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๖เด็กชายนันทวุฒิกันยา12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๗เด็กชายสุวรรณพงษ์แสงทอง12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๘เด็กชายกนกรัตน์อรัญสวรรค์10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๒๙เด็กชายคมสันขวัญเมือง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๓๐เด็กชายธเนศบุญฟู10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๓๑เด็กชายณัฐภัทรม่วงเลี่ยม12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๓๒เด็กชายธีรภพอ้นแจ่ม12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๓๓เด็กชายมงคลชัยคลังวิเชียร12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๔/๐๗๓๔เด็กชายจักรพันธ์ม่วงเลี่ยม11โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก 
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๔

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ในสนามหลวง ๒๕๕๔
ธรรมศึกษาชั้นเอกสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ส่งนักเรียนเข้าสอบ ๓๘ คน
ขาดสอบ ๓ คน
คงสอบ ๓๕ คน


*สอบได้ ๓๔ คน ดังรายนามต่อไปนี้

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๖๕๔/๐๔๖๘เด็กชายอิทธิพลทิงาม14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๖๙เด็กชายราชันย์ขำคำ13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๐เด็กชายโสฬสบุญเงิน13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๑เด็กหญิงน้ำฝนมาใกล้13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๒เด็กหญิงแสงระวีมั่นจันทร์12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๓เด็กชายอธิพันธ์สุขคำ12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๔เด็กหญิงศิวพรกลิ่นหอม12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๕เด็กชายอภิรักษ์วิทยางกูล12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๖เด็กชายอภิสิทธิ์หาญมนต์12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๗เด็กชายสุทธิพงษ์โพทวี12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๘เด็กชายณัฐตพลใจโพธิ์12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๗๙เด็กหญิงเฟื่องรดาศรีดี12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๐เด็กหญิงดารัตน์มีเชื้อ12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๑เด็กหญิงศศิประภาจันทน์เทศ12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๒เด็กหญิงปวริศานาคพรม12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๓เด็กหญิงพายุพักตร์ดีมั่งมี12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๔เด็กหญิงนิรชาเจริญอ้น12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๕เด็กหญิงนันธการณ์เจริญอ้น12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๖เด็กหญิงกานต์สิรินารุ่งโรจน์12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๗เด็กหญิงเฟื่องฤดีศรีดี12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๘เด็กชายโกวิทกลั่นกล้า12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๘๙เด็กหญิงทัศนีย์แสงสิน13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๐เด็กชายสุทธิพรวงษ์ทัณฑ์14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๑เด็กชายมารุตเขียวเมือง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๒เด็กชายชาญณรงค์วรรณการ12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๓เด็กหญิงทิมทิพย์ศรีนิล12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๔เด็กชายตะวันศรีทหาร12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๕เด็กชายธนากรรอดพุก11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๖เด็กหญิงศศิวิมลพรมมี11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๗เด็กหญิงสุภาวดีสีชมพล11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๘เด็กชายจินในเมืองนาค12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๔๙๙เด็กชายสุทธิราชอักษรไชย11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๕๐๐เด็กหญิงนัฐกานต์เจริญอ้น12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๔/๐๕๐๑เด็กหญิงกุลธิดาแข่งเพ็ญแข11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

ปี ๒๕๕๔ มีผู้เข้าสอบ ธศ.ตรี ๑๐๒ คน ธศ.โท ๖๙ คน  ธศ.เอก ๓๘ คน 

เข้าสอบ รวม ๒๐๙ คน

ขาดสอบ รวม ๓๙ คน

คงสอบ รวม ๑๗๐ คน

สอบได้ รวม ๑๖๖ คน

https://lh4.googleusercontent.com/-dX1e18ePzS8/TrF_ZY7NrLI/AAAAAAAAOu0/Ij351czJwMw/s720/800px-Ban_Hua_Hat_School-2.jpg


ประมวลภาพเก่าสนามสอบปี ๕๑
| ปี ๕๒ | ปี ๕๓  | ปี ๕๔ http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓
สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา


รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรม-ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๓


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๔เด็กหญิงกาญจนา บุตรหุน10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๕เด็กหญิงอรณรี กาใจ10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๖เด็กชายมนัสชัย มากคล้าย10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๗เด็กหญิงดวงกมล เดือนแจ่ม10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๘เด็กหญิงพรกนก อ่อนคำ10โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๔๙๙เด็กหญิงพาทินธิดาขำคำ13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๐เด็กหญิงชลธารทองเทศ13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๑เด็กหญิงรุ่งนิภาม่วงแกม10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๒เด็กหญิงชนิชฐ์กุณช์กุมาร10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๓เด็กชายอานนท์แสงม่วง12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๔เด็กชายอดิศักดิ์มณีขา10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๕เด็กชายปฏิพัทธ์จินดาประทุม10โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๖เด็กชายธันวา สามทอง10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๗เด็กหญิงสิริลักษณ์ตันจ่าง10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๘เด็กหญิงสุนิสาแตงแจ่ม10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๐๙เด็กหญิงปานระวี เลิศแตง10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๐เด็กหญิงธันยพรอินทร์กา10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๕นางสาวน้ำผึ้งวิเวกจวง16โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๖เด็กหญิงสุมาลัยจีรทา10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๗เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ฟักชะนะ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๘เด็กหญิงสุนันทาทองคต10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๙เด็กหญิงณัฐริกาคงนิล10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๐เด็กหญิงวณิชชามีประไพ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๑เด็กหญิงสุชาวดีอุ่นไผ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๒เด็กชายเนติพงษ์เตปปิน10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๓เด็กชายสมชายแอดไธสง10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๔เด็กชายจตุพรสามแก้ว10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๕เด็กชายธีรวัฒน์ทองทรัพย์10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๖เด็กชายกิติพงศ์คงนิล10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๗เด็กชายณัฐวุฒิอ่อนอ้น10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๘เด็กชายวรเทพเจะหลง10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๒๙เด็กชายพรเทพกรรณ์เกิดผล10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๓๐เด็กชายสุทธิกาญจน์ชูเชื้อ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๑เด็กหญิงศิรินาฏศรีสุข12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๒เด็กหญิงกนกรัตน์อรัญสวรรค์10โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๓เด็กหญิงฐิติมาวรรณาการ10โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๓/๑๕๑๔เด็กชายธเนศบุญฟู10โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์


ผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีได้ในสนามหลวง ๒๕๕๓
 สำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
ทั้งหมด 8 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พษ.
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๑๕๓/๐๑๐๖
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๐๗พระสุทธิชัยจนทสุทฺโธสิงห์ดวง251คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๐๘พระสุนทรโรจนญาโณเฉลิมบุญ231คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๐๙
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๑๐พระนพรัตน์สุธีโรอ้วนเจริญ263คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๑๑สามเณรโรจนศักดิ์
ไพรสังข์13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๑๒สามเณรกรีฑา
โตเปลี่ยน13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๓/๐๑๑๓สามเณรธนาดล
เจริญอ้น12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโท
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๓

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๑เด็กชายภาคินทร์จ๋อยคล้าย12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๒เด็กชายโกวิทกลั่นกล้า12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๓เด็กชายอิทธิพลทิงาม13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๔เด็กหญิงน้ำฝนมาใก้ล12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๕เด็กหญิงเฟื่องรดาศรีดี11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๖เด็กหญิงแสงระวีมั่นจันทร์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๗เด็กหญิงปวริศานาคพรม11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๘เด็กหญิงศศิประภาจันทน์เทศ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๔๙เด็กหญิงดารัตน์มีเชื้อ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๐เด็กหญิงเฟื่องฤดีศรีดี11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๑เด็กชายอธิพัฒน์สุขคำ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๒เด็กชายอภิสิทธ์หาญมนต์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๓เด็กชายบรรพตนารุ่งโรจน์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๔เด็กชายณัฐตพลใจโพธิ์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๕เด็กชายราชันย์ขำคำ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๕เด็กชายอภิรักษ์วิทยางกูล12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๖เด็กหญิงนิรชาเจริญอ้น12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๗เด็กหญิงพายุพักตร์ดีมั่งมี12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๘เด็กหญิงกานต์สิรินารุ่งโรจน์12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๙เด็กหญิงศิวพรกลิ่นหอม12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๐เด็กหญิงนันธการณ์เจริญอ้น12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๑เด็กชายจินในเมืองนาค11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๒เด็กชายสุทธิราชอักษรไชย11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๓เด็กชายธนาดลเจริญอ้น11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๔เด็กหญิงกุลธิดาแข่งเพ็ญแข11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๗๕เด็กหญิงนัฐกานต์เจริญอ้น11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๓เด็กชายณัฐวุฒิกลับสุวรรณ์12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๔เด็กชายมารุตเขียวเมือง11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๖เด็กหญิงทิมทิพย์ศรีนิล12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๗เด็กหญิงศศิวิมลพรมมี11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๘เด็กหญิงสุภาวดีสีชมพล11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๕๙เด็กหญิงเบญจมาศกันเมล์11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๐เด็กชายชาญณรงค์วรรณาการ11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๑เด็กชายตะวันศรีทหาร11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๓/๐๙๖๒เด็กชายธนากรรอดพุก11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรม-ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๓

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๐เด็กชายภูตะวันจันทร์ตา12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๑เด็กชายณัฐพลเหล่ามาลา12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๒เด็กหญิงธารทิพย์รวยอบกลิ่น12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๓เด็กหญิงอินทิรานิยมเดช12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๔เด็กหญิงมินตราวงศ์จำนง12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๕เด็กหญิงศิธิณียังสำราญ12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๖เด็กหญิงสุชาดาเรือนมา12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๗นางสาววรารัตน์คำดี16โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๘นางสาวเหมือนแพรเณรแก้ว15โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๔๙นางสาวสุปราณีทองพืช15โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๐นางสาวชลวีพรมงาม15โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๑นางสาวอมรรัตน์โมรารักษ์15โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๒นางสาวศิรประภาขำคำ15โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๓เด็กหญิงสุพรรษาพรมทับ14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๔เด็กชายสิทธิพงษ์รุ่งเรือง14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๕เด็กชายณัฐวุฒิอ่อนจันทร์14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๖เด็กชายณรงค์เดชไทยป็อก14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๗เด็กชายธนกรเพ็ชรหยัด14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๘เด็กชายจตุพลมณีขาว13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๕๙เด็กชายชัยโรจน์นุชเจริญ13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๐เด็กชายชัยยาวิทยางกุล13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๑เด็กชายธันวาทั่งทอง13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๒เด็กชายดำรงค์คุชิตา13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๓เด็กชายครบุรีทิสนเทศ13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๔เด็กหญิงมณีนุชวงษ์หล้า12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๕เด็กหญิงประภาพรพรมแก้วต่อ12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๖เด็กหญิงสุวรรณาทองพืช12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๗เด็กหญิงจันทิมาวุ่นกลัด12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๘เด็กหญิงภัทรสุดาจงจิตร์12โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๖๙เด็กหญิงดวงดาวสอนใจ11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๐เด็กหญิงวรรณภาอรัญสวรรค์11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๑เด็กหญิงหฤทัยวุนกลัด11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๒เด็กหญิงสุภาภรณ์จ๋อยฟอง11โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๖เด็กหญิงอภิชญานุชวัน12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๗เด็กชายวีระชัยสุขวิเศษ12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๘เด็กชายศศิธรขำแข12โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๙นางสาวจรรญากรรณ์เกิดผล15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๐นางสาววัลภาพัฒนศีร15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๑นางสาวสุภาวดีคงนิล15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๒นางสาวรุ้งอรุณจวงจันทร์15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๓เด็กหญิงสุธาทิพย์แซ่อึ่ง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๔เด็กหญิงรัตติกาลสรรค์เชื้อไพบูลย์12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๕เด็กหญิงสุภรัตน์แจ้งเปื่ยม12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๖เด็กหญิงกันตยาตี่จ๋อย12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๗เด็กหญิงบุษกรสมเสร็จ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๘เด็กหญิงกัลยาอ่อนคง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๘๙เด็กหญิงดลญานิลวิมุต12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๐เด็กหญิงสุดารัตน์อ่อนจันทร์12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๑เด็กหญิงณัฐนิชาสังข์ทอง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๒เด็กหญิงมณีรัตน์จ๋อยคล้าย12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๓เด็กหญิงรัตนาแก้วมณี12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๔เด็กชายจักรกฤษณ์คำกาะ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๕เด็กชายสุธิราชเนตรขำ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๖เด็กชายณัฐพลพุ้มชาวสวน12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๗เด็กชายภาสกรกุลขำ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๘เด็กชายบวรบุญเติม12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๙๙เด็กชายณัฐวุฒิชมภูสี12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๗๐๐เด็กชายณัฐพลมากคล้าย12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๗๐๑เด็กชายเนติธรอิ่มมีสวน12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๗๐๒เด็กชายณัฐวุฒิแช่มฟัก12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๓เด็กหญิง จินตนาฤดีสาร11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๔เด็กหญิงรุ่งนภาโยธา11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๓/๐๖๗๕เด็กชายอภิสิทธิ์บุญอัน11โรงเรียนบ้านบ่อพระ
เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

ผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกได้ในสนามหลวง ๒๕๕๓
 สำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
ทั้งหมด 3 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พษ.
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๓๕๓/๐๐๒๖
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๓๕๓/๐๐๒๗พระเที่ยงนิติสาโรกันตพงษ์405คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๓๕๓/๐๐๒๘พระนพรัตน์สุธีโรอ้วนเจริญ263คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๒
สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา


รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรม-ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๒


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 88 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๐เด็กชายโกวิทกลั่นกล้า11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๑เด็กชายภาคิทร์จ๋อยคล้าย11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๒เด็กชายธนัญชัยสมาธิมงคล11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๓เด็กหญิงน้ำฝนมาใกล้11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๔เด็กหญิงเฟื่องรดาศรีดี10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๕เด็กหญิงแสงระวีมั่นจันทร์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๖เด็กหญิงปวริศานาคพรม10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๗เด็กหญิงสลิลทิพย์ดวงปุ้ม10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๘เด็กหญิงศศิประภาจันทน์เทศ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๘๙เด็กหญิงดารัตน์มีเชื้อ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๐เด็กหญิงณัฐธิดาเพชรหยัด10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๑เด็กหญิงเฟื่องฤดีศรีดี10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๒เด็กชายสุทธิพงษ์โพทวี10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๓เด็กชายสรรเสริญสอนแวว10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๔เด็กชายอธิพันธ์สุขคำ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๕เด็กชายภูมิพัฒน์การผลดีจารุศิริ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๖เด็กชายทศพลเธียรจินดากุล10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๗เด็กชายศุภชัยอินยา10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๘เด็กชายภาคินรุ่งเจริญ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๖๙๙เด็กชายชัชชัยศรีคมขำ10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๐เด็กชายอภิสิทธิ์หาญมนต์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๑เด็กชายบรรพตนารุ่งโรจน์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๒เด็กชายนนทกรปาทะวงค์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๓เด็กชายณัฐตพลใจโพธิ์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๔เด็กชายภาณุเพงศ์ทองเขื่อน11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๕เด็กชายปิยะณัฐหดสืบวงศ์11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๖เด็กชายราชันย์ขำคำ11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๗เด็กชายชุโชคญาณกาจน์14โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๘เด็กหญิงทิมทิพย์ศรีนิล11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๐๙เด็กหญิงวราพรจำปา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๐เด็กหญิงศศิวิมลพรมมิ10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๑เด็กหญิงสุภาวดีสีชมพล10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๒เด็กหญิงเบญจมาศกันเมล์10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๓เด็กหญิงทิพย์เกสรบัวทอง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๔เด็กชายนันทวุฒิกันยา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๕เด็กชายชาญณรงค์วรรณาการ10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๖เด็กชายณัฐวุฒิผันมา10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๗เด็กชายคมสันขวัญเมือง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๘เด็กชายสุวรรณพงษ์แสงทอง10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๑๙เด็กชายตะวันศรีทหาร10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๐เด็กชายธนากรรอดพุก10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๑เด็กชายธีรวัตรฉิมสอาด10โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๒เด็กหญิงศิวพรกลิ่นหอม11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๓เด็กหญิงพายุพักตร์ดีมั่งมี11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๔เด็กหญิงนันธการณ์เจริญอ้น11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๕เด็กหญิงนิรชาเจริญอ้น11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๖เด็กหญิงกานต์สิรินารุ่งโรจน์11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๗เด็กหญิงสุกัญญาสังข์หอม10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๘เด็กหญิงกุลธิดาแข่งเพ็ญแข10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๒๙เด็กหญิงนัฐกานต์เจริญอ้น10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๐เด็กชายอภิรักษ์วิทยางกูล11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๑เด็กชายพรเทพลาเบ้า11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๒เด็กชายนิธิเอี่ยมมะเฟื่ง10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๓เด็กชายธีรภัทรกัดฟัก10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๔เด็กชายจินในเมืองนาค10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๕เด็กชายสุริยาเจริญอ้น10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๖เด็กชายสุทธิราชอักษรไชย10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๗เด็กชายธรรนกรโมรารักษ์10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๘เด็กชายธนาดลเจริญอ้น10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๓๙เด็กชายพีรพัฒน์มาสอาด10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๐เด็กชายจีระพันธ์คำสอน10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๑เด็กหญิงอมรวรรณขำทับทิม11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๒เด็กชายพิภพเตียวนะ11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๓เด็กชายดชธนากรม่วงเก่า11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๔เด็กชายสมรักสุวรรณ์11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๕เด็กชายณัฐวุฒิกลับสุวรรณ์11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๖เด็กชายมงคลชัยครังวิเชียร11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๗เด็กชายธีรภพอ้นแจ่ม11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๘เด็กชายจักรพันธ์ม่วงเลี่ยม11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๔๙เด็กชายณัฐภัทรม่วงเลี่ยม11โรงเรียนป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๐เด็กหญิงปิยพรบัวสำลี12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๑เด็กหญิงสุกานดาเจริญสุข10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๒เด็กหญิงณัฐนิดาลอดลา10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๓เด็กหญิงสมฤทัยเจริญรัตน์10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๔เด็กหญิงนภสรจีนขั้วน10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๕เด็กหญิงนาตยาก้อนกล่อม10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๖นายวีรวัฒน์แจ้งเปี่ยม15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๗เด็กชายวิรัตน์ปานวน14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๘เด็กชายชัชวาลย์สิทธิชัย13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๕๙เด็กชายภูวนัยมีประไพ11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๐เด็กชายมานิตเอี่ยมนิ่ม10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๑เด็กชายปฐวีวิเวกจวง10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๒เด็กชายพงษ์พิสิทธ์กลิ่นลอย10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๓เด็กชายมารุตเขียวเมือง10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๔เด็กชายภาสกรมีชำนะ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๕เด็กชายญานนท์เอี่ยมนิ่ม10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๖เด็กชายกิตติชัยวรรณเครือ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๒/๑๗๖๗เด็กชายภูมินทร์เพ็ชรสิน10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

ผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีได้ในสนามหลวง ๒๕๕๒
 สำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
ทั้งหมด 2 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พษ.
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๑๕๒/๐๑๐๔
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๒/๐๑๐๕พระนิรันดร์อนาลโยกังวาลวัฒนศิริ241คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรม-ธรรมศึกษา ชั้นโท
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๒

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 97 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๑เด็กชายธนกรเพ็ชรหยัด14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๒เด็กหญิงสุปราณีทองพืช14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๓เด็กหญิงชลวีพรมงาม14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๔เด็กหญิงอมรรัตน์โมรารักษ์14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๕เด็กหญิงศิรประภาขำดำ14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๖เด็กชายดลธวัชเจริญอ้น13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๗เด็กชายจตุพลมณีขาว13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๘เด็กชายธีรวัฒน์สังห์หอม13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๒๙เด็กชายภานุพงษ์มีเพชร13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๐เด็กชายชัยโรจน์นุชเจริญ13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๑เด็กหญิงสุพรรษาพรมทับ13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๒เด็กหญิงรุ่งนภามีกล่ำ13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๓เด็กหญิงรุ้งนภาพรอินยา13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๔เด็กหญิงธิติยาอุดมลาภ13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๕เด็กชายชัยยาวิทยางกุล12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๖เด็กชายธันวาทั้งทอง12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๗เด็กชายจักรกฤษณ์คร้ายศรี12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๘เด็กชายดำรงค์คุชิตา12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๓๙เด็กชายครบุรีทิสนเทศ12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๔๐เด็กหญิงวิภาพรหมักแดง12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๔๑เด็กหญิงมณีนุชวงษ์หล้า11ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๔๒เด็กหญิงประภาพรพรมแก้วต่อ11ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๔๓เด็กหญิงวาสิตาปิ่นดอกแก้ว11ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๔๔เด็กหญิงสุวรรณาทองพืช11ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๔๕เด็กหญิงจันทิมาวุ่นกลัด11ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๔๖เด็กหญิงภัทรสุดาจงจิตร์11ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๔๗เด็กหญิงนภัสสรดุลขุนทด11ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๔๘เด็กหญิงดวงดาวสอนใจ10ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๔๙เด็กหญิงวรรณภาอรัญสวรรค์10ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๕๐เด็กหญิงหฤทัยวุนกลัด10ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๕๑เด็กหญิงสุภาภรณ์จ๋อยฟอง10ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๕๒เด็กชายณัฐวุฒิขวัญเมือง11ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๕๓เด็กหญิงพรนิดาอุ่นมาก11ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๕๔เด็กหญิงดวงกมลพลดงนอก11ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๕๕เด็กหญิงศศิธรทับทอง11ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๕๖เด็กหญิงกัญญาจงรอบรู้11ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๕๗เด็กชายภูวนาทมามี10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๕๘เด็กชายสมชายธูปแจ่ม10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๕๙เด็กชายเฉลิมพงศ์สระทองคลื้น10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๖๐เด็กชายทัศนัยศรีม่วงสุข10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๖๑เด็กชายจักรพันธ์เลี่ยงประเสริฐ10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๖๒เด็กชายณัฐภัทรบุญประเสริฐ10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๖๓เด็กชายเสกสรรอินท์สอน10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๖๔เด็กชายอภิสิทธิ์บุญอ้น10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๖๕เด็กชายจักรีเกตุมี10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๖๖เด็กชายบุญฤทธ์มามี10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๖๗เด็กหญิงจิตนาฤดีสาร10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๖๘เด็กหญิงรุ่งนภาโยธา10ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๖๙นางสาวจรรญากรรณ์เกิดผล15ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๗๐เด็กชายอนุรักษ์มั่นเทศ14ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๗๑เด็กชายพิเชษฐ์บุตรทอง14ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๗๒เด็กชายศรณรงค์เวียงเงิน14ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๗๓เด็กชายสุริยาเนตรขำ14ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๗๔เด็กหญิงวัลภาพัฒนศีร14ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๗๕เด็กหญิงสุภาวดีคงนิล14ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๗๖เด็กหญิงรุ่งอรุณจวงจันทร์14ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๗๗เด็กหญิงเด็ดดวงเอี่ยมนิ่ม13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๗๘เด็กหญิงสุรีรัตน์ทองสิน13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๗๙เด็กชายเนติธรอิ่มมีสวน12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๘๐เด็กชายจักรกฤษณ์คำเกาะ11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๘๑เด็กชายสุธิราชเนตรขำ11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๘๒เด็กชายณัฐพลพุ้มชาวสวน11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๘๓เด็กชายภาสกรกุลทำ11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๘๔เด็กชายบวรบุญเต็ม11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๘๕เด็กชายณัฐวุฒิชมภูสี11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๘๖เด็กชายสุรพงษ์จ๋อยคล้าย11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๘๗เด็กชายณัฐพลมากคล้าย11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๘๘เด็กชายนพพรแทนกลาง11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๘๙เด็กชายณัฐวุฒิแช่มฟัก11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๙๐เด็กชายนัฐวุธเมฆยื้ม11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๙๑เด็กหญิงสุธาทิพย์แซ่อึ้ง11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๙๒เด็กหญิงรัตติกาลสรรค์เชื้อไพบูลย์11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๙๓เด็กหญิงสุภรัตน์แจ้งเปี่ยม11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๙๔เด็กหญิงกันตยาตี่จ๋อย11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๙๕เด็กหญิงบุษกรสมเสร็จ11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๙๖เด็กหญิงกัลยาอ่อนคง11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๙๗เด็กหญิงอรณีมีชำนะ11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๙๘เด็กหญิงดลญานิลวิมุต11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๐๙๙เด็กหญิงสุดารัตน์อ่อนจันทร์11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๐๐เด็กหญิงณัฐนิชาสังข์ทอง11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๐๑เด็กหญิงมณีรัตน์จ๋อยคล้าย11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๐๒เด็กหญิงรัตนาแก้วมณี11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๐๓เด็กชายสุธิพรวงษ์ทันฑ์12ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๐๔เด็กชายภาณุแปลงเมือง12ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๐๕เด็กชายกรีฑาโตเปลี่ยน12ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๐๖เด็กหญิงทัศนีย์แสนสิน12ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๐๗เด็กชายณัฐพรเหล่ามาลา11ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๐๘เด็กชายภูตะวันจันทร์ตา11ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๐๙เด็กหญิงอินทิรานิยมเดช11ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๑๐เด็กหญิงศิธิณียังสำราญ11ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๑๑เด็กหญิงสุชาดาเรือนมา11ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๑๒เด็กหญิงธารทิพย์รวยอบกลิ่น11ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๑๓เด็กหญิงมินตราวงค์จำนง11ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๑๔เด็กหญิงภานุมาสอุ่นภา11ร.ร.บ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๑๕เด็กชายวีระชัยสุขวิเศษ11ร.ร.บ้านป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๑๖เด็กหญิงศศิธรขำแข11ร.ร.บ้านป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๒/๑๑๑๗เด็กหญิงอภิชญานุชวัน11ร.ร.บ้านป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

ผู้สอบได้นักธรรมชั้นโทได้ในสนามหลวง ๒๕๕๒
 สำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
ทั้งหมด 1 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พษ.
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๒๕๒/๐๐๔๑พระเที่ยงนิติสาโรกันตพงษ์394คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๒

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 77 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๖๕๒/๐๓๓๓เด็กหญิงนฤมลทิงาม14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๓๔เด็กหญิงสุดารัตน์ยากองโค13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๓๕เด็กหญิงธนาภรณ์บุญโห้13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๓๖เด็กหญิงประภัสสรพิมพ์พักตร์13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๓๗เด็กหญิงวณารัตน์เศรษฐิศักดิ์โก14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๓๘เด็กหญิงนพรัชต์คำดี12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๓๙เด็กหญิงพรรณรายชำแช่ม13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๔๐เด็กหญิงธนภรณ์ศรีสุดดี13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๔๑เด็กหญิงจุฑามาศโค้ศรี12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๔๒เด็กชายศกานต์เลิศแตง13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๔๓เด็กชายพงษ์พัฒน์พวงแก้ว12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๔๔เด็กหญิงพัชรียาอ่อนจันทร์14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๔๕เด็กหญิงจีรภากุมาร13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๔๖เด็กหญิงธัญญลักษณ์แย้มนุช12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๔๗เด็กหญิงอมิตราเจนกระบวน13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๔๘เด็กหญิงวฤนดาจันทน์เทศ12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๔๙เด็กหญิงนุรากรปิ่นแก้ว12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๕๐เด็กหญิงกรองทองยิ้มเจริญ12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๕๑เด็กหญิงขนิษฐาอ่อนจันทร์11ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๕๒เด็กชายทรงกฎอ่อนจันทร์14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๕๓เด็กชายคมสันต์อ่อนจันทร์14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๕๔เด็กชายธนาธิปบุญโห้14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๕๕เด็กชายณัฐวุฒิเจริญอ้น12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๕๖เด็กชายพรชัยท้องธาร14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๕๗เด็กชายสุเมธาหาญมนต์13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๕๘เด็กชายณัฐวัฒน์สมศรีสุข14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๕๙เด็กชายชนะสวยสด12ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๖๐เด็กชายวริทธิ์ภู่ดอก13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๖๑เด็กชายศตวรรษเอมโอษฐ์14ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๖๒เด็กชายสันติจ๋อยฟอง13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๖๓เด็กชายณัฐฐนันท์ต้นจ่าง13ร.ร.หาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๖๔เด็กหญิงจิราวรรณรอดตลอด13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๖๕เด็กหญิงสิริวรรณจ๋อยคล้าย13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๖๖เด็กหญิงโยธารัตน์พานทอง13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๖๗เด็กหญิงปาวีณาวิเวกจวง13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๖๘เด็กหญิงสุพรรณษาต้นขลิบ13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๖๙เด็กหญิงเพ็ญผกาสังข์จันทร์12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๗๐เด็กหญิงเยาวลักษณ์โกศล12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๗๑เด็กหญิงทิพย์ภาพรคุ้มภัย12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๗๒เด็กหญิงกลัยาลิ้นใช้12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๗๓เด็กหญิงสิริลักษณ์แก้วเงิน12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๗๔เด็กหญิงกรองทองเพ็ชชรสิน11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๗๕เด็กหญิงรัตติกาลโห้เนย11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๗๖เด็กหญิงณัฐวรรณร่องอังจันทร์11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๗๗เด็กชายอรรพลเอี่ยมนิ่ม14ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๗๘เด็กชายปฐวีเรือนจันทร์14ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๗๙เด็กชายอนันต์ยิ้มภู่14ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๘๐เด็กชายวุฒิพรเทพหาร13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๘๑เด็กชายอลงกตจันทร์ยวง13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๘๒เด็กชายสราวุฒิเลี้ยงประเสริฐ13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๘๓เด็กชายณัฐวุฒิอ่อนคำ13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๘๔เด็กชายตรีรัตน์ชนะชุข13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๘๕เด็กชายสุธนเกสร13ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๘๖นายวิรัตน์บำรุง15ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๘๗เด็กชายรัตนพงศ์จ๋อยคล้าย12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๘๘เด็กชายกวีพงษ์มณีกรด12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๘๙เด็กชายจิรายุสวิเวกจวง12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๙๐เด็กชายศรรามเลี้ยงประเสริฐ12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๙๑เด็กชายณัฐพงษ์เชียงรอด12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๙๒เด็กชายยศกรนิ่มมา12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๙๓เด็กชายศรรามวิเวกจวง12ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๙๔เด็กชายนาวินบุญสืบ11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๙๕เด็กชายภาณุวงศ์พลับบุรี11ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๙๖เด็กหญิงสุฑมาศมูลสองแคว11ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๙๗เด็กหญิงกรวิมลวิทยางกูล11ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๙๘เด็กหญิงณฐฐิการ์คร้ายศรี11ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๓๙๙เด็กหญิงอรัญญาอักษรไชย11ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๔๐๐เด็กหญิงธัญญลักษณ์จันน้อย11ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๔๐๑เด็กหญิงศรศิริแก้วยอด10ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๔๐๒เด็กหญิงอรณัญช์อยู่นาค10ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๔๐๓เด็กหญิงสุภาพรสังไทย10ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๔๐๔เด็กหญิงสุทธินันท์แก้ววิเศษ10ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๔๐๕เด็กชายพงศธรอินทร์เรือง11ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๔๐๖เด็กชายสรชาพลอินทร11ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๔๐๗เด็กชายพงศกรพวงมณี11ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๔๐๘เด็กชายชลธีศรีชู10ร.ร.บ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๒/๐๔๐๙เด็กหญิงพิมพ์ชนกจันทร์ชัย12ร.ร.บ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
 http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๑
สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๑


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 110 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๕๑/๑๕๒๔เด็กหญิงชลวีพรมงาม13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๒๕เด็กหญิงสุปราณีทองพืช13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๒๖เด็กหญิงสุพรรณษาพรมทับ13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๒๗เด็กหญิงศรีประภาขำคำ13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๒๘เด็กหญิงวาสิตาปิ่นดอกแก้ว10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๒๙เด็กหญิงนภัสสรดุลขุนทด10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๓๐เด็กหญิงสุวรรณาทองพืช10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๓๑เด็กหญิงจันทิมาวุ่นกลัด10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๓๒เด็กหญิงสุภาภรณ์จ๋อยฟอง10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๓๓เด็กหญิงประภาพรพรมแก้วต่อ10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๓๔เด็กหญิงมณีนุชวงษ์หล้า10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๓๕เด็กชายธราดรเฒ่าทอง14-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๓๖เด็กชายคมสันต์ธูปแจ่ม13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๓๗เด็กชายธนกรเพ็ชรหยัด13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๓๘เด็กชายชานนท์กังแฮ13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๓๙เด็กชายจักรกฤษณ์คล้ายสรี13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๔๐เด็กชายครบุรีทิสนเทห์12-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๔๑เด็กชายอิทธิพลทิงาม12-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๔๒เด็กชายชัยยาวิทยากุล12-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๔๓เด็กชายดำรงค์คุชิตา12-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๔๔เด็กชายอาธิพันธ์สุขคำ12-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๔๕เด็กหญิงศศิธรขำแข10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๔๖เด็กหญิงอภิชญานุชวัน10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๔๗เด็กชายวีระชัยสุขวิเศษ10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๔๘เด็กหญิงจารุวรรณเข็มมูล11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๔๙เด็กหญิงกาญจนารวยอบกลิ่น11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๕๐เด็กหญิงวิไลลักษณ์มานะเริง11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๕๑เด็กหญิงทัศนีย์แสนสิน11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๕๒เด็กหญิงอินทิรานิยมเดช10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๕๓เด็กหญิงศิธิณียังสำราญ10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๕๔เด็กหญิงสุชาดาเรือนมา10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๕๕เด็กหญิงธารทิพย์รวยอบกลิ่น10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๕๖เด็กหญิงปัทมพรโพนปลัด10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๕๗เด็กหญิงมินตราวงค์จำนง10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๕๘เด็กหญิงกาญจนาบุตรหุน10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๕๙เด็กหญิงภานุมาสอุ่นภา10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๖๐เด็กชายสุธิพรวงษ์ทันฑ์11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๖๑เด็กชายภาณุแปลงเมือง11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๖๒เด็กชายกรีฑาโตเปลี่ยน11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๖๓เด็กชายณัฐพรเหล่ามาลา10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๖๔เด็กชายภูตะวันจันทร์ตา10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๖๕นางสาวจรรญากรรณ้เกิดผล15-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๖๖เด็กหญิงวัลภาพัฒนศรี14-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๖๗เด็กหญิงสภาวดีคงนิล13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๖๘เด็กหญิงรุ่งอรุณจรจันทร์13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๖๙เด็กหญิงนิลาวรรณบัวพุด12-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๗๐เด็กหญิงเด็ดดวงเอี่ยมนี่ม12-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๗๑เด็กหญิงสุรีรัตน์ทองสิน12-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๗๒เด็กหญิงสุธาทิพย์แซ่อึ๊ง10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๗๓เด็กหญิงสุมาลัยจีนทา10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๗๔เด็กหญิงรัตติกาลสรรค์เชื้อไพบูลย์10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๗๕เด็กหญิงสุภรัตน์แจ้งเปี่ยม10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๗๖เด็กหญิงศศิธรเลี้ยงประเสริฐ10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๗๗เด็กหญิงกันตยาตี่จ๋อย11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๗๘เด็กหญิงบุษกรสมเสร็จ10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๗๙เด็กหญิงกัลยาอ่อนคง10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๘๐เด็กหญิงธนพรชายแก้ว10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๘๑เด็กหญิงอรณีมีชำนะ10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๘๒เด็กหญิงดลญานิลวิมุต10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๘๓เด็กหญิงสุดารัตน์อ่อนจันทร์10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๘๔เด็กหญิงณัฐนิชาสังข์ทอง10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๘๕เด็กหญิงมณีรัตน์จ๋อยคล้าย10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๘๖เด็กหญิงรัตนาแก้วมณี10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๘๗เด็กชายอนุรักษ์มั่งเทศ13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๘๘เด็กชายณรงค์เลิ้ยงประเสริฐ13-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๘๙เด็กชายเนติธรอิ่มมีสวน11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๙๐เด็กชายจักรกฤษณ์คำเกาะ10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๙๑เด็กชายสุธิราชเนตรขำ10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๙๒เด็กชายณัฐพลพุ้มชาวสวน10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๙๓เด็กชายสุริยามีประไพ10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๙๔เด็กชายภาสกรกุลทำ11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๙๕เด็กชายบวรบุญเต็ม11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๙๖เด็กชายณัฐวุฒิชมภูสี11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๙๗เด็กชายภูวนัยแก้วมณี11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๙๘เด็กชายสุรพงษจ๋อยคล้าย10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๕๙๙เด็กชายณัฐพลมากคล้าย10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๐๐เด็กชายนพพรแทนกลาง10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๐๑เด็กชายณัฐวุฒิแช่มฟัก10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๐๒เด็กชายนัฐวุธเมฆยื้ม10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๐๓เด็กหญิงสุภาดีรวยอบกลิ่น11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๐๔เด็กหญิงพรนิดาอุ่นมาก11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๐๕เด็กหญิงมาลีโตเปลี่ยน11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๐๖เด็กหญิงดวงกมลพลดงนอก11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๐๗เด็กหญิงศศิธรทับทอง11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๐๘เด็กหญิงกัญญาจงรอบรู้11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๐๙เด็กหญิงจิตนาฤดีสาร10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๑๐เด็กหญิงรุ่งนภาโยธา10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๑๑เด็กหญิงศิรินาฏศรีสุข10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๑๒เด็กชายกัมปนาทจันทร์แก้ว12-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๑๓เด็กชายณัฐวุฒิขวัญเมือง11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๑๔เด็กชายสุรเดชเทียวสวรรณ์11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๑๕เด็กชายศิริยงค์จัทร์แพร่11-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๑๖เด็กชายทัศนัยศรีม่วงสุข10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๑๗เด็กชายจักรพันธ์เลี่ยงประเสริฐ10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๑๘เด็กชายณัฐภัทรบุญประเสริฐ10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๑๙เด็กชายเสกสรรอินท์สอน10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๒๐เด็กชายอภิสิทธิ์บุญอ้น10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๒๑เด็กชายคมสันฤกษ์ดี10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๒๒เด็กชายสมชายธูปแจ่ม10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๒๓เด็กชายบุญฤทธ์มามี10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๕๑/๑๖๒๔เด็กชายจักรีเกตุมี10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๒๕เด็กชายธีบดีนาคปน10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๒๖เด็กชายกลวัชรห่อลี10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๒๗เด็กชายกฤษดาห่อลี10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๒๘เด็กชายปิยะพงษ์จันทร์เนตร10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๒๙เด็กชายณัฐพลกันเมล์10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๓๐เด็กชายณรงค์ทรัพย์พร้อม10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๓๑เด็กชายณัฐวุฒิเพ็งเงิน10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๓๒เด็กชายเฉลิมพงศ์สระทองคลื้น10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๑/๑๖๓๓เด็กชายภูวนาทมามี10-คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโท
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๑

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 118 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๕๑/๐๙๐๖เด็กหญิงนฤมลทิงาม12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๐๗เด็กหญิงประภัสสรพิมพ์พักตร์12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๐๘เด็กหญิงวณารัตน์เศรษฐิศักดิ์โก12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๐๙เด็กหญิงสุพัตรากลิ่นหอม12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๑๐เด็กหญิงวรารัตน์คำดี12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๑๑เด็กหญิงนพรัชต์คำดี12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๑๒เด็กหญิงเหมือนแพรเณรแก้ว12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๑๓เด็กหญิงพัชรียาอ่อนจันทร์11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๑๔เด็กหญิงจีรภากุมาร11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๑๕เด็กหญิงธัญญลักษณ์แย้มนุช11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๑๖เด็กหญิงอมิตราเจนกระบวน11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๑๗เด็กหญิงปรารถนายุบลำ11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๑๘เด็กหญิงวฤนดาจันทน์เทศ11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๑๙เด็กหญิงนุรากรปิ่นแก้ว11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๒๐เด็กหญิงกรองทองยิ้มเจริญ11โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๒๑เด็กหญิงขนิษฐาอ่อนจันทร์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๒๒เด็กชายภาณุเดชเพชรเดือนเพ็ญ14โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๒๓เด็กชายทรงกฎอ่อนจันทร์13โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๒๔เด็กชายคมสันต์อ่อนจันทร์13โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๒๕เด็กชายธนาธิปบุญโห้12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๒๖เด็กชายสันติจ๋อยฟอง12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๒๗เด็กชายณัฐวุฒิอ่อนจันทร์12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๒๘เด็กชายพรชัยท้องธาร13โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๒๙เด็กชายสุเมธาหาญมนต์10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๓๐เด็กชายณรงค์เดชไทยป๊อก12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๓๑เด็กชายณัฐวัฒน์สมศรีสุข13โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๓๒เด็กชายชนะสวยสด12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๓๓เด็กชายโสฬสบุญเงิน10โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๓๔เด็กชายณัฐฐ์นันท์ต้นจ้าง13โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๓๕เด็กชายวริทธิ์ภู่ดอก13โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๓๖เด็กชายอคิศรลาเบ้า13โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๓๗เด็กชายศตวรรษเอมโอษฐ์13โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๓๘เด็กหญิงสุพินดาทัพครุฑ11โรงเรียนบ้านป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๓๙เด็กหญิงสิริรัตน์ขำทับทิม11โรงเรียนบ้านป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๔๐เด็กหญิงกรณิศเปี่ยมท้วม11โรงเรียนบ้านป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๔๑เด็กหญิงอารีรัตน์ม่วงเลี่ยม10โรงเรียนบ้านป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๔๒เด็กชายธีรพงศ์ม่วงเลี่ยม11โรงเรียนบ้านป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๔๓เด็กชายวิชาญแจ่มแด12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๔๔เด็กชายสมชายสมาธิมงคล11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๔๕เด็กชายภูหลวงหลีลำยอง11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๔๖นางสาวจิราพรขัตเนตร15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๔๗เด็กหญิงสุถาพรแก้วเงิน13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๔๘เด็กหญิงน้ำเพชรกรีสุธา12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๔๙เด็กหญิงจิราวรรณรอดตลอด12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๕๐เด็กหญิงสิริวรรณจ๋อยคล้าย12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๕๑เด็กหญิงโยธารัตน์พานทอง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๕๒เด็กหญิงปาวีณาวิเวกจวง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๕๓เด็กหญิงสุพรรณษาต้นขลิบ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๕๔เด็กหญิงเพ็ญผกาสังข์จันทร์11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๕๕เด็กหญิงเยาวลักษณ์โกศล11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๕๖เด็กหญิงทิพย์ภาพรค้มภัย11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๕๗เด็กหญิงกลัยาลิ้นใช้11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๕๘เด็กหญิงสิริลักษณ์แก้วเงิน11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๕๙เด็กหญิงกรองทองเพ็ชชรสิน10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๖๐เด็กหญิงรัตติการโห้เนย10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๖๑เด็กหญิงณัฐวรรณร่องอังจันทร์10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๖๒เด็กชายพงศกรกลิ่นลอย13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๖๓เด็กชายอรรพลเอี่ยมนิ่ม13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๖๔เด็กชายปฐวีเรือนจันทร์13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๖๕เด็กชายอนันต์ยิ้มภู่13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๖๖เด็กชายวุฒิพรเทพหาร12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๖๗เด็กชายพัชระมีประไพ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๖๘เด็กชายอลงกตจันทร์ยวง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๖๙เด็กชายธาตรีแซ่เจียม12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๗๐เด็กชายสราวุฒิเลี้ยงประเสริฐ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๗๑เด็กชายณัฐวุฒิอ่อนคำ12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๗๒เด็กชายตรีรัตน์ชนะชุข12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๗๓เด็กชายสุธนเกสร12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๗๔เด็กชายวิรัตน์บำรุง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๗๕เด็กชายรัตนพงศ์จ๋อยคล้าย11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๗๖เด็กชายกวีพงษ์มณีกรด11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๗๗เด็กชายจิรายุสวิเวกจวง11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๗๘เด็กชายศรรามเลี้ยงประเสริฐ11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๗๙เด็กชายณัฐพงษ์เชียงรอด11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๘๐เด็กชายยศกรนิ่มมา11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๘๑เด็กชายศรรามวิเวกจวง11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๘๒เด็กชายนาวินบุญสืบ10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๘๓เด็กชายภาณุวงศ์พลับบุรี10โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๘๔เด็กหญิงสุดารัตน์ยากองโค12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๘๕เด็กหญิงมินตราดอกไทร12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๘๖เด็กหญิงพรรณรายขำแช่ม12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๘๗เด็กหญิงธนภรณ์ศรีสุดดี12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๘๘เด็กหญิงจุฑามาศโค้ศรี11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๘๙เด็กหญิงศิริพรสว่างไสว11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๙๐เด็กหญิงธนาภรณ์บุญโห้11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๙๑เด็กหญิงสุฑมาศมูลสองแคว11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๙๒เด็กหญิงกรวิมลวิทยางกูล11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๙๓เด็กหญิงณฐฐิการ์คร้ายศรี11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๙๔เด็กหญิงอรัญญาอักษรไชย11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๙๕เด็กหญิงธัญญลักษณ์จันน้อย11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๙๖เด็กหญิงศรศิริแก้วยอด10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๙๗เด็กหญิงอรณัญช์อยู่นาค10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๙๘เด็กหญิงสุภาพรสังไทย10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๐๙๙๙เด็กหญิงสุทธินันท์แก้ววิเศษ10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๐๐เด็กชายกิจจาทิมแก้ว12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๐๑เด็กชายธีรวัฒน์สังข์หอม12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๐๒เด็กชายธนชาติบุตรดีกอง12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๐๓เด็กชายภานุพงษ์มีเพชร12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๐๔เด็กชายสิทธิพงษ์รุ่งเรือง12โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๐๕เด็กชายศกานต์เลิศแตง11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๕๑/๑๐๐๖เด็กชายพงษ์พฒน์พวงแก้ว11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๐๗เด็กชายณัฐวุฒิเจริญอ้น11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๐๘เด็กชายอภิสิทธิ์นครไทย11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๐๙เด็กชายพงศธรอินทร์เรือง11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๑๐เด็กชายสรชาพลอินทร11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๑๑เด็กชายพงศกรพวงมณี11โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๑๒เด็กชายชลธีศรีชู10โรงเรียนบ้านหัวหาดคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๑๓เด็กหญิงจิราพรจิตรแจ้ง12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๑๔เด็กหญิงพลอยไพลินธูปทอง12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๑๕เด็กหญิงมันทนาถิ่นบาง12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๑๖เด็กหญิงพิมพ์ชนกจันทร์ชัย11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๑๗เด็กชายภาณุพงศ์พุทธสิน12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๑๘เด็กชายพรชัยบุญฟู12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๑๙เด็กชายธวัลชัยอินมา12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๒๐เด็กชายกฤษณะเหล็กมั่น11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๒๑เด็กชายเชาวลิตศรีประเสริฐ11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๒๒เด็กชายภิญโญบุญอ้น11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๑/๑๐๒๓เด็กชายชาตรีอินทร์ทิม11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๑

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 12 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๖๕๑/๐๒๘๔เด็กหญิงเกร็ดทรายแสงศร14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๑/๐๒๘๕เด็กหญิงจิราภรณ์จินดากัน14โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๑/๐๒๘๖เด็กหญิงมาลินีพลับบุรี14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๑/๐๒๘๗เด็กหญิงพีรพรบุตรทอง13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๑/๐๒๘๘เด็กหญิงศิโรรัตน์ปลื้มปลั่ง13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๑/๐๒๘๙เด็กหญิงพัชราเทบุตร12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๑/๐๒๙๐เด็กหญิงอรุณีซิวชื่น12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๑/๐๒๙๑เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ยาวงษ์12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๑/๐๒๙๒เด็กหญิงกรกนกเรือนเอียม12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๑/๐๒๙๓เด็กหญิงพัชรินทร์บุญรอด13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๑/๐๒๙๔เด็กหญิงณัฐณิชาเอี่ยมมะเฟื่อง13โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๑/๐๒๙๕เด็กหญิงผกามาศเหล็กมั่น12โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
 http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๐
สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา


รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรม-ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๐


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 90 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๕๐/๑๓๖๑เด็กชายธนกรเพช็ชรหยัด11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๖๒เด็กชายมานพพรมมินทร์13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๖๓เด็กชายอนุรักษ์เอี่ยมตาล13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๖๔เด็กชายคมสันต์อ่อนจันทร์13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๖๕เด็กชายศรรามขำน้ำคู้13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๖๖เด็กชายพรชัย ท้องธาร13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๖๗เด็กชายศตวรรษเอมโอษฐ์13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๖๘เด็กชายณัฐวัฒน์สมศรีสุข13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๖๙เด็กชายกฤษณะกองษร13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๗๐เด็กชายกฤษภรณ์ก้อนจา13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๗๑เด็กชายนิเวศน์อักษรไชย13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๗๒เด็กชายพิสุทธิ์อุดมลาภ13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๗๓เด็กชายโสฬสบุญเงิน10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๗๔เด็กชายสุเมธาหาญมนต์10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๗๕เด็กหญิงกนกวรรณมากเดช13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๗๖เด็กหญิงหฤทัยวุ่นกลัด10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๗๗เด็กหญิงวรรณภาอรัญสวรรค์10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๗๘เด็กหญิงภัทรสุดาจงจิตร10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๗๙เด็กหญิงขนิษฐาอ่อนจันทร์10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๘๐เด็กหญิงดวงดาวสอนใจ10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๘๑เด็กชายจิตรทิวัสสังทรัพย์13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๘๒เด็กชายณัฐฐินันตันจ่าง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๘๓เด็กชายธันวาทั่งทอง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๘๔เด็กชายจักรกฤษณ์คล้ายศรี11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๘๕เด็กชายภาณุพงศ์มีเพชร11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๘๖เด็กชายสิทธิพงษ์รุ่งเรือง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๘๗เด็กชายชัยโรจน์นุชเจริญ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๘๘เด็กชายพงษ์พัฒน์พวงแก้ว10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๘๙เด็กชายณัฐวุฒิเจริญอ้น10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๙๐เด็กชายอภิสิทธิ์นครไทย10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๙๑เด็กชายพงษศธรอินเมือง10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๙๒เด็กชายสรชาพลอินทร10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๙๓เด็กชายศักดิ์ชัยจีนอยู่10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๙๔เด็กชายพงศกรพวงมณี10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๙๕เด็กชายชลธีศรีชู10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๙๖เด็กหญิงธิติมามากเดช10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๙๗เด็กหญิงสุฑามาศมูลสองแคว10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๙๘เด็กหญิงกริพลวิทยางกูล10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๓๙๙เด็กหญิงณัฐฐิการ์คล้ายศรี10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๐๐เด็กหญิงอรัญญาอักษรไชย10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๐๑เด็กหญิงธัญญลักษณ์จันน้อย10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๐๒เด็กหญิงสิริลักษณ์แก้วเงิน10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๐๓เด็กหญิงสอนสิริมูลสองแคว10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๐๔เด็กหญิงอรณัญช์อยู่นาค10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๐๕เด็กหญิงสุภาพรสังไทย10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๐๖เด็กหญิงสุทธินนท์แก้ววิเศษ10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๐๗เด็กชายศักดิ์สิทธิ์อุปวงค์11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๐๘เด็กชายธีรพงศ์ม่วงเลี่ยม11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๐๙เด็กชายธีรเดชาม่วงเลี่ยม10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๑๐เด็กชายกรณิศเปี่ยมท้วม10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๑๑เด็กหญิงพรพรรณเพ็ชรใส10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๑๒เด็กหญิงธัญญารัตน์โตเย็น10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๑๓เด็กหญิงอารีรัตน์ม่วงเลี่ยม10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๑๔เด็กชายณัฐวุฒิจารุทรัพย์อนันต์14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๑๕เด็กชายพงศกรกลิ่นลอย13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๑๖เด็กชายอรรถพลเอี่ยมนิ่น13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๑๗เด็กชายสราวุฒิเลี้ยงประเสริฐ12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๑๘เด็กชายณัฐวุฒิอ่อนคำ12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๑๙เด็กชายตีรรัตน์ชนะสุข12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๒๐เด็กชายสุธนเกษร12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๒๑เด็กชายวิรัตน์บำรุง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๒๒เด็กชายอัษฏาไกรสาน12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๒๓เด็กชายศรรามเลี้ยงประเสริฐ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๒๔เด็กชายณัฐพงษ์เชียงรอด11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๒๕เด็กชายนารายณ์เดชพละ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๒๖เด็กชายยศกรนิ่มมา11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๒๗เด็กชายศรรามวิเวกจวง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๒๘เด็กชายพิเชษฐ์บุตรทอง10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๒๙เด็กชายนาวินบุญสืบ10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๓๐เด็กชายปฏิภาณแก่นแมือง10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๓๑เด็กชายภาณุวงค์พลับบุรี10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๓๒เด็กหญิงจิราพรขัตเนตร14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๓๓เด็กหญิงกัญญารัตน์จารุทรัพย์อนันต์12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๓๔เด็กหญิงน้ำเพชรกรีสุธา12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๓๕เด็กหญิงจราวรรณรอคตรอด12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๓๖เด็กหญิงเยาวลักษณ์โกศล11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๓๗เด็กหญิงทิพย์ภาพรค้มภัย11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๓๘เด็กหญิงกลัยาลิ้นใช้10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๓๙เด็กหญิงพนิดาอยู่นาค10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๔๐เด็กหญิงกรองทองเพ็ชรสิน10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๔๑เด็กหญิงรัตติกาลโห้เนย10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๔๒เด็กหญิงณัฐวรรณร่องอังจันทร์9
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๔๓เด็กชายธวัชชัยอินมา11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๔๔เด็กชายพรชัยบุญฟู11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๔๕เด็กชายเกียรติศักดิ์รอดจินดา11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๔๖เด็กชายชาตรีอินทร์ทิม10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๔๗เด็กหญิงขวัญฤดีบุญจันทร์11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๔๘เด็กชายพิมพ์ชนกจันทร์ชัย10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๔๙เด็กชายเฉลิมศักดิ์ประจิตร์11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๕๐/๑๔๕๐เด็กชายสุทธิพรวงษ์ทันฑ์10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

ผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีได้ในสนามหลวง ๒๕๕๐
 สำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
ทั้งหมด 2 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พษ.
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๑๕๑/๐๑๒๐พระกิตติศักดิ์สุจิณฺณธมฺโมชมฟัก25
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๑๕๑/๐๑๒๑พระกิตติพงษ์วิวฑฺฒโกชมฟัก251คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโท
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๐

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 21 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๕๐/๐๖๖๖นางสาวมีนาจงจอหอ15โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๖๗เด็กหญิงเกร็ดทรายแสงศร14โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๖๘เด็กชายธวัชชัยจุลรัตน์13โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๖๙เด็กหญิงจิราภรณ์จินดากัน12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๗๐เด็กหญิงณัฐณิชาเอี่ยมมะเฟือง12โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๗๑เด็กชายสุพัฒน์รอดอ่อง12โรงเรียนบ้านป่ากล้วยคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๗๒นายณัฐิวุฒิชูเชื้อ15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๗๓เด็กหญิงปรารถนานาคคงคำ14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๗๔เด็กหญิงมาลินีพลับบุรี14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๗๕เด็กหญิงพีรพรบุตรทอง13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๗๖เด็กหญิงชเอมทองเฟือย13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๗๗เด็กหญิงศิโรรัตน์ปลื้มปลั่ง12โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๗๘เด็กหญิงพัชราเทบุตร11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๗๙เด็กหญิงอรุณีซิวชื่น11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๘๐เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ยาวงษ์11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๘๑เด็กหญิงกรกนกเรือนเอี่ยม11โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๘๒เด็กหญิงฐิตาพรบรรยงรัตนะ12โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๘๓เด็กหญิงปัทมพรโพนปลัด11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๘๔เด็กหญิงกาญจนารวยอบกลิ่น11โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๘๕เด็กหญิงพรรณทิภามีรอด11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๕๐/๐๖๘๖เด็กหญิงผกามาศเหล็กมั่น11โรงเรียนบ้านบ่อพระคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ได้ในสนามหลวง ๒๕๕๐

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 13 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๖๕๐/๐๑๕๘นางสาวประภาพรจ๋อยฟอง15โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๕๙เด็กหญิงเพชรรัตน์วงสิน14โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๖๐เด็กหญิงมาลินีคงรอด14โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๖๑เด็กหญิงสุลัดดาวิทยางกูล14โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๖๒เด็กหญิงเกศกนกศรีคมขำ13โรงเรียนหาดเสือเต้นคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๖๓นางสาวสิริวิมลปั้นมี15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๖๔นางสาวพัชรินทร์วิเวกจวง15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๖๕นางสาวสิริกานดาโพธิ์ชนะ15โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๖๖เด็กหญิงสุชาดาทองคต14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๖๗เด็กหญิงสุพรรณิกาฟ้าคุ้ม14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๖๘เด็กหญิงมนัสรานาคนำ14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๖๙เด็กหญิงสพรรษานุชวัน14โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๕๐/๐๑๗๐เด็กหญิงจุฑารัตน์อ่อนคง13โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๔๙
สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๔๙

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 151 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๔๙/๒๐๗๓นายเกรียงไกรขวัญเมือง17
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๗๔นายวันชนะสิงห์คำ16
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๗๕นายเดชพลทุมมา15
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๗๖นางสาวปรวรรตจำนงศักดิ์15
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๗๗เด็กชายอนุรักษ์นันทภิรมย์14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๗๘เด็กชายวุฒิชัยแหยมยาคง14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๗๙เด็กหญิงมีนาจงจอหอ14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๘๐เด็กชายชรินทร์อักษรไชย13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๘๑เด็กชายยุทธนาเขียวกล่ำ13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๘๒เด็กชายพรศักดิ์วิชางกูล13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๘๓เด็กชายศรรามจันทร์เส็ง13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๘๔เด็กชายกิตติศักดิ์วรรณเครือ13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๘๕เด็กชายณัฐวุฒิจารุทรัพย์อนันต์13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๘๖เด็กชายสุเมธีวงษ์ทันฑ์13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๘๗เด็กชายนัฐพลอ่อนคำ13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๘๘เด็กชายอมรเทพม่วงเลี่ยม13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๘๙เด็กหญิงศิริพงศ์บุญอินทร์13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๙๐เด็กหญิงเกร็ดทรายแสงศร13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๙๑เด็กหญิงวรกานต์ฤทธิบุญ13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๙๒เด็กหญิงประคองคงนิล13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๙๓เด็กหญิงพิรดาเหลี่ยมบาง13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๙๔เด็กหญิงมาลินีพลับบุรี13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๙๕เด็กชายสมใจขำแย12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๙๖เด็กชายสมชายเลี้ยงประเสริฐ12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๙๗เด็กชายมานพพรมมินท์12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๙๘เด็กชายทรงกฏอ่อนจันทร์12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๐๙๙เด็กชายธวัชชัยจุลรัตน์12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๐๐เด็กชายวัชระเลี้ยงประเสริฐ12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๐๑เด็กหญิงเกศินีบุญไทย12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๐๒เด็กหญิงปัทมาอินยา12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๐๓เด็กหญิงพิชญาสุขคะนอง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๐๔เด็กหญิงนารีรัตน์ยะเรือนงาม12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๐๕เด็กหญิงชไมพรสายทอง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๐๖เด็กหญิงกัญญารัตน์จารุทรัพย์อนันต์12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๐๗เด็กหญิงสุนิสาขวัญเมือง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๐๘เด็กหญิงธาราทิพย์มะลิป่า12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๐๙เด็กหญิงสายสัมพันธ์ปั้นมี12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๑๐เด็กชายวิรัตน์บำรุง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๑๑เด็กชายณัฐวุฒิอ่อนจันทร์11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๑๒เด็กชายชัชวาลสิทธิชัย11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๑๓เด็กชายมาณะชัยพรมณรงค์11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๑๔เด็กชายดลธวัชเจริญอ้น11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๑๕เด็กชายนพรัตน์อักษรไชย11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๑๖เด็กชายธนาธิปบุญโห้11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๑๗เด็กชายอณิวัฒน์เฟื่องมณี11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๑๘เด็กชายสุทธิพงษ์ศรีประเสริฐ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๑๙เด็กชายพรเทพพินพาทย์11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๒๐เด็กชายพรหมประสิทธิ์สินปรุ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๒๑เด็กชายอดิศรลาเบ้า11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๒๒เด็กชายอนันต์ยิ้มภู่11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๒๓เด็กชายปฐวีเรือนจันทร์11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๒๔เด็กหญิงสุนันทาบัวนิล11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๒๕เด็กหญิงวันวิสาคงลม11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๒๖เด็กหญิงเกษราภรณ์แก่นวงษ์11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๒๗เด็กหญิงสุพรรษาต้นขลิบ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๒๘เด็กหญิงวรัญญาจุ้ยม่วงศรี11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๒๙เด็กหญิงนฤมลทิงาม11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๓๐เด็กหญิงผกาวดีวงษ์หล้า11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๓๑เด็กหญิงรุ่งนภาพรอินยา11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๓๒เด็กหญิงฐิตาพรบรรยงพัฒนะ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๓๓เด็กหญิงวาฐิณีมากคล้าย11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๓๔เด็กหญิงวณารัตน์เศรษฐิศักดิ์โก11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๓๕เด็กหญิงยลดาพลอินทร์11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๓๖เด็กหญิงสุพัตรากลิ่นหอม11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๓๗เด็กหญิงณัฐณิชาเอี่ยมมะเฟือง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๓๘เด็กหญิงธิติยาอุดมลาภ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๓๙เด็กหญิงธิดารัตน์แก้วสุวรรณ์11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๔๐เด็กหญิงนิติยากรณ์นันทเสน11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๔๑เด็กหญิงสุทินันท์จันทร์ตา11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๔๒เด็กหญิงปิยพรเป้าอิ่ม11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๔๓เด็กหญิงรุ่งนภามีกล่ำ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๔๔เด็กหญิงอมรรัตน์โมรารักษ์11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๔๕เด็กหญิงศิโรรัตน์ปลื้มปลั่ง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๔๖เด็กหญิงพัชราเทบุตร11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๔๗เด็กหญิงศิริวรรณจ๋อยคล้าย11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๔๘เด็กหญิงอรุณีซิวชื่น11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๔๙เด็กหญิงวุฒิพรเทพหาร11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๕๐เด็กชายธนามหิศยา11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๕๑เด็กชายสุพัฒน์รอดอ๋อง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๕๒เด็กชายสุรเชษฐเพชรเลิศ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๕๓เด็กชายธนวงศ์ถนอมชื่อ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๕๔เด็กชายสันติจ่อยฟอง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๕๕เด็กชายกรกชพลูนิ่ม11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๕๖เด็กชายสมชายสมาธิมงคล11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๕๗เด็กชายวิชาญแจ่มแค11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๕๘เด็กชายกฤษณะเหล็กมั่น11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๕๙เด็กชายภิญโญบุญอ้น11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๖๐เด็กชายเชาวลิตศรีประเสริฐ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๖๑เด็กชายภานุพงษ์พุทสิม11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๖๒เด็กชายกิจจาทิมแก้ว11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๖๓เด็กชายธีรวัฒน์สังข์หอม11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๖๔เด็กชายวริทธิ์ภู่ดอก11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๖๕เด็กชายอลงกตจันทร์ยวง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๖๖เด็กชายธาตรีแซ่เจียม11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๖๗เด็กชายศรณรงค์เวียงเงิน11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๖๘เด็กชายพัชระมีประไพ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๖๙เด็กชายจิรายุสวิเวกจวง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๗๐เด็กชายชนะสวยสด11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๗๑เด็กชายจตุพลมณีขาว11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๙/๒๑๗๒เด็กชายณรงค์เดชไทยป๊อก11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโท
ได้ในสนามหลวง ๒๕๔๙

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 26 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๔๙/๐๓๘๗เด็กชายวิษรุจน์มีประไพ14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๘๘เด็กชายธีรศักดิ์มณีขาว14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๘๙เด็กชายภาณุวัฒน์ทองสุข14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๙๐เด็กชายธีระพงษ์คนดี14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๙๑เด็กหญิงนฤมลพิมพ์พักตร์14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๙๒เด็กหญิงวนารีคำสิงห์14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๙๓เด็กหญิงพัชรินทร์วิเวกจวง14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๙๔เด็กหญิงสิริกานดาโพธิ์ชนะ14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๙๕เด็กหญิงพายุวงศ์เนตร14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๙๖เด็กหญิงปัทมาพรคัดชา14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๙๗เด็กหญิงประพาภรจ๋อยฟอง14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๙๘เด็กหญิงสิริวิมลปั้นมี14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๓๙๙เด็กชายจักรพันธ์เต่าคำ13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๐๐เด็กหญิงอรณีเจริญอ้น13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๐๑เด็กหญิงมนัสรานาคนำ13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๐๒เด็กหญิงมลิสาเครือพิมน13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๐๓เด็กหญิงสุพรรษานุชวัน13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๐๔เด็กหญิงสุชาดาทองคต13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๐๕เด็กหญิงมาลินีคงรอด13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๐๖เด็กหญิงสุลัดดาวิทยากุล13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๐๗เด็กหญิงเกตุประภาขวัญเมือง13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๐๘เด็กหญิงเพชรรัตน์วงสิน13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๐๙เด็กหญิงสุพรรณิกาฟ้าคุ้ม13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๑๐เด็กหญิงเกศกนกศรีคมขำ12วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๑๑เด็กหญิงอรุณีวงษ์วิลัย12วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๙/๐๔๑๒เด็กหญิงจุฑารัตน์อ่อนคง12วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ได้ในสนามหลวง ๒๕๔๙

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 27 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๖๔๙/๐๑๑๑นางวันดีเสาร์แดน44วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๑๒นายสรศักดิ์จ๋อยคล้าย15วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๑๓นายณัฐวุฒิคงนิล15วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๑๔นายอนุสรณ์รอดโม15วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๑๕นางสาววาสนาอยู่นาค15วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๑๖นางสาวจีระภาวิเวกจวง15วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๑๗เด็กชายนัฐพงษ์ยากองโค14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๑๘เด็กชายวีรพลฉ่ำด้วง14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๑๙เด็กชายกลยุทธ์กอนวงษ์14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๒๐เด็กชายเรวัฒน์ดวงใจ14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๒๑เด็กชายฤทธิชัยแสงศร14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๒๒เด็กชายนพดลพิลา14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๒๓เด็กชายชัยเรศพรมศรี14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๒๔เด็กหญิงทวีพรจันน้อย14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๒๕เด็กหญิงจีราพรตะโค้14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๒๖เด็กหญิงลลิตาคำภูเมือง14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๒๗เด็กหญิงสุนันตาโสภา14วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๒๘เด็กชายชาญณวงค์ยากองโค13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๒๙เด็กหญิงเมรินธรรมากาศ13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๓๐เด็กหญิงเสาวลักษณ์มัธยัสถ์13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๓๑เด็กหญิงรัชฎาดีมั่งมี13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๓๒เด็กหญิงนวพรรณเธียรจินดากุล13วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๓๓เด็กหญิงพิมพ์ชนกนวลแก้ว12วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๓๔เด็กหญิงสายรุ้งกางด้วง12วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๓๕เด็กหญิงกรรณิกาโห้เนย12วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๓๖เด็กหญิงชลธิชาฉ่ำด้วง12วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๙/๐๑๓๗เด็กหญิงจุฬารัตน์มีล่องลอย12วัดคุ้งตะเภาคุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๔๘
สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕๔๘


รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 65 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๔๔๘/๐๙๗๕นางสาวสาหร่ายขำน้ำคู้15
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๗๖เด็กชายสาธิตคงเนตร14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๗๗เด็กชายธงชัยแจ้งเปี่ยม14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๗๘เด็กชายกิติพันธ์อ่อนคำ14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๗๙เด็กหญิงปารมีดีมั่งมี14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๘๐เด็กชายธีรศักดิ์มณีขาว13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๘๑เด็กชายภานุวัฒน์ทองสุข13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๘๒เด็กชายธีระพงษ์คนดี13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๘๓เด็กชายศักดิ์ดาคำสอน13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๘๔เด็กหญิงวรรณาสอนใจ13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๘๕เด็กหญิงสุลัดดาวิทยากุล13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๘๖เด็กหญิงนันทิชลดุลขุนทด13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๘๗เด็กหญิงศิริลักษณ์สวาสุ13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๘๘เด็กหญิงพายุวงศ์เนตร13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๘๙เด็กชายณัฐฏพลดุลขุนทด12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๙๐เด็กชายภานุเดชเพชรเดือนเพ็ญ12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๙๑เด็กชายยุทธิพงษ์เดชงู12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๙๒เด็กชายโสภณัฐเพชรมั่น12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๙๓เด็กชายจักรพันธ์เต่าคำ12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๙๔เด็กชายโอภาสต้นซุ้ย12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๙๕เด็กชายวีระยุทธรอดพ้น12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๙๖เด็กชายณัฐพลฑีระฆัง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๙๗เด็กชายสิทธิโชคสุขใส12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๙๘เด็กชายวีระพันธุ์พ่วงแช12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๐๙๙๙เด็กชายประกานน์มีแพง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๐๐เด็กชายสุเทพตันจ่าง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๐๑เด็กชายศิริพงศ์บุญอินทร์12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๐๒เด็กชายสุบินข้ามสาม12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๐๓เด็กชายปฏิวัติสนธิ์พุก12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๐๔เด็กชายนัฐพลชักนำ12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๐๕เด็กชายจักราชัยแซ่เอี้ยว12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๐๖เด็กชายบัณฑิตเณรรอด12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๐๗เด็กหญิงนิวารินบุตรฉิม12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๐๘เด็กหญิงนภามาศสุขประสงค์12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๐๙เด็กหญิงสุพรรษานุชวัน12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๑๐เด็กหญิงถนอมพรรณจันทร์ชัย12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๑๑เด็กหญิงสายสัมพันธ์ปั้นมี12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๑๒เด็กหญิงศิริการณ์รุ่งเรือง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๑๓เด็กหญิงวนารีคำสิงห์12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๑๔เด็กหญิงเกตุประภาขวัญเมือง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๑๕เด็กหญิงมาลินีคงรอด12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๑๖เด็กหญิงปัทมาพรคัดชา12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๑๗เด็กหญิงเพชรรัตน์วงสิน12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๑๘เด็กหญิงไพลินรัตนสากล12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๑๙เด็กหญิงมัตติกาลหลงสกุล12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๒๐เด็กชายดนุพรสายยง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๒๑เด็กชายสิทธิชัยขวัญเมือง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๒๒เด็กชายชานนท์กังแฮ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๒๓เด็กชายวรกรณ์หลีลำยอง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๒๔เด็กหญิงจุฑามาศศรีม่วงสุข11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๒๕เด็กหญิงนวพรรณคำน้อย11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๒๖เด็กหญิงจุฑาทิพย์เลี้ยงประเสริฐ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๒๗เด็กหญิงนิโลบลเล็กมั่น11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๒๘เด็กหญิงกนกวรรณคงถม11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๒๙เด็กหญิงปฐมาวดีบุญโท11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๓๐เด็กหญิงประพาภรจ๋อยฟอง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๓๑เด็กหญิงเกศนกศรีคมขำ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๓๒เด็กหญิงอรุณีวงษ์วิลัย11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๓๓เด็กชายคมสันต์อ่อนจันทร์10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๓๔เด็กชายสรเชษฐเพชรเลิศ10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๓๕เด็กชายสุรศักดิ์บุญเพียร10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๓๖เด็กชายชวรัตน์สอนรัตธิพันธ์10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๓๗เด็กหญิงมินตราชูรักษา10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๓๘เด็กหญิงนพรัชต์คำดี10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๔๔๘/๑๐๓๙เด็กหญิงวรารัตน์คำดี10
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโท
ได้ในสนามหลวง ๒๕๔๘

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 38 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๔๘/๐๒๙๑นางวันดีเสาร์แดน43
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๒๙๒นางสาววัลภาบัวลอย15
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๒๙๓เด็กชายกิตติพัทธ์เดชพงษ์14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๒๙๔เด็กหญิงสุนันตาโสภา14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๒๙๕เด็กชายเรวัฒน์ดวงใจ14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๒๙๖เด็กชายนัฐพงษ์ยากองโค14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๒๙๗เด็กชายกลยุทธ์กอนวงษ์14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๒๙๘เด็กชายอนุสรณ์รอดโม14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๒๙๙เด็กหญิงปัทมารอดโม14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๐๐เด็กหญิงเอื้องฟ้าคำสอน14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๐๑เด็กหญิงนฤมลท่านัทธี14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๐๒เด็กหญิงจีระภาวิเวกจวง14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๐๓เด็กหญิงพรพิมาพึ่งสุข14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๐๔เด็กชายชัยเรศพรมศรี13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๐๕เด็กหญิงจุฬารัตน์มีล่องลอย13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๐๖เด็กชายวีรพลฉ่ำด้วง13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๐๗เด็กชายนภดลพิลา13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๐๘เด็กหญิงนวพรรณเธียรจินดากุล13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๐๙เด็กหญิงจีราพรตะโค้13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๑๐เด็กหญิงทวีพรจันน้อย13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๑๑เด็กหญิงลลิตาคำภูเมือง13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๑๒เด็กชายสุรศักดิ์สมอ๊อด12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๑๓เด็กชายนิรุตติ์แดงโชติ12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๑๔เด็กชายชัยอนันต์ตันจ่าง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๑๕เด็กชายอาทิตย์จารุจันทร์12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๑๖เด็กชายนพรัตน์เบ้ามั่น12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๑๗เด็กชายชาญณรงค์ยากองโค12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๑๘เด็กชายฤทธิชัยแสงศร12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๑๙เด็กหญิงเมรินธัมมากาศ12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๒๐เด็กหญิงชลธิชาฉ่ำด้วง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๒๑เด็กหญิงกรรณิกาโห้เนย12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๒๒เด็กหญิงเสาวลักษณ์มัธยัสถ์12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๒๓เด็กหญิงสุดารัตน์สุวรรณรัฐ12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๒๔เด็กหญิงพิมพ์ชนกนวลแก้ว12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๒๕เด็กหญิงรัชฎาดีมั่งมี12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๒๖เด็กหญิงสายรุ้งกางด้วง11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๒๗เด็กหญิงภัทรสุดานรินชาติ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๘/๐๓๒๘เด็กหญิงปภัสสรมีประไพ11
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ได้ในสนามหลวง ๒๕๔๘

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 10 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๖๔๘/๐๐๙๔นางสาวกรกมลมีชำนะ15
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๘/๐๐๙๕เด็กชายอิทธิชัยคำศรีรักษ์14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๘/๐๐๙๖เด็กชายทศพรฤทธิ์ทอง14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๘/๐๐๙๗เด็กชายสุดฤกธิ์โชคราช14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๘/๐๐๙๘เด็กหญิงวิภาดานุ่มนวล14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๘/๐๐๙๙เด็กหญิงวาสนาอยู่นาค14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๘/๐๑๐๐เด็กหญิงระพีพรรณเพ็งปาน14
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๘/๐๑๐๑เด็กหญิงมาลีวัลย์เพลิดเพลิน13
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๘/๐๑๐๒เด็กชายปฏิพัฒน์อินทิม12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๖๔๘/๐๑๐๓เด็กหญิงช่อผกาศรีชู12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
 http://www.gongtham.net/logo_no_bg.gif
ผลสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๔๗
สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา


รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นตรี
ได้ในสนามหลวง ๒๕
๔๗

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีได้ในสนามหลวง ๒๕๔๗
 สำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
ทั้งหมด 1 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พษ.
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๑๔๗/๐๐๕๙พระภัสดาสิริวฑฺฒโกนันทโคตร์241คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์

 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นโท
ได้ในสนามหลวง ๒๕๔๗

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
พบทั้งหมด 24 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๔๗/๐๒๘๗นางสมบัติโพธิ์กล่ำ57
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๒๘๘นายสมพรเฟื่องรอด50
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๒๘๙เด็กหญิงช่อผกาศรีชู12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๒๙๐เด็กหญิงสุนันทาม่วงเลี่ยม12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๒๙๑เด็กหญิงบุษกรตันจ่าง12
คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
อต ๓๕๔๗/๐๒๙๒นายจุลพงศ์อินทรสุวรรณ์15

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๒๙๓นายนพเดชอ่อนคง15

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๒๙๔เด็กชายปรีดาเลี้ยงประเสริฐ13

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๒๙๕เด็กชายศรเพชรใจแก้ว14

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๒๙๖เด็กชายทศพรฤทธิ์ทอง14

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๒๙๗เด็กหญิงมณฑากิจน้อย14

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๒๙๘เด็กหญิงรุ่งระพีเขียวขำใส14

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๒๙๙นางสาวขวัญธิดาปานวน15

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๓๐๐เด็กหญิงวิภาดานุ่มนวล13

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๓๐๑นายกฤษฎาพรมเมฆ15

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๓๐๒เด็กชายอิทธิชัยคำศรีรักษ์13

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๓๐๓เด็กชายสุดฤทธ์โชคราช13

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๓๐๔เด็กชายสรศักดิ์จ๋อยคล้าย13

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๓๐๕นายมนัสอ่วมสุวรรณ15

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๓๐๖เด็กชายณัฐวุฒิคงนิล13

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๓๐๗เด็กชายจตุพลสามแก้ว14

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๓๐๘เด็กหญิงโสภิดาจีนขวั้น13

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๓๐๙เด็กหญิงวาสนาอยู่นาค13

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
อต ๓๕๔๗/๐๓๑๐เด็กหญิงระพีพรรณเพ็งปาน13

เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์


 


รายชื่อผู้สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นเอก
ได้ในสนามหลวง ๒๕๔๗

รายชื่อเฉพาะสำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา

ผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกได้ในสนามหลวง ๒๕๔๗
 สำนักเรียนวัดคุ้งตะเภา
ทั้งหมด 1 รายชื่อ

เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
ฉา