ประวัติ

ครู พัชรินทร์ มินเสน


 

ชื่อ นามสกุล          นางพัชรินทร์ มินเสน

วัน เดือน ปีเกิด      26 มิถุนายน 2497

ที่อยู่ปัจจุบัน          15/2 หมู่ 12 .เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 

                              โทร. 0894605233

   วุฒิการศึกษา         สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน

                                  ชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

                                  เมื่อปีการศึกษา 2514

                                  สำเร็จการศึกษาระดับประโยควิชีพ

                                  แผนกการตลาดจากโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน

                                  กรุงเทพฯ เมื่อปีการศึกษา 2517  

                                  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

                                  จาก วิทยาลัยครู นครสวรรค์ วิชาเอกสังคมศึกษา 

                                  เมื่อปีการศึกษา 2520

                                  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต

                                  จากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ คณะคหกรรมศาสตร์ 

                                  เมื่อปีการศึกษา 2534

ประสบการณ์ทำงาน    รับราชการครู  ตำแหน่งครู 1ระดับ 1

ปัจจุบันตำแหน่งครูชำนาญการ (คศ.2)    

                              16 กันยายน 2524 - ถึงปัจจุบัน อายุราชการ 26 ปี