แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ครู พัชรินทร์ มินเสน ครูชำนาญการ (คศ. 2) โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม)

รายงานการใช้

ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ

เรื่อง การบวก

เรื่อง การลบ

เรื่อง การคูณ

เรื่อง การหาร

เทคนิคการคิดเลขเร็ว

ประวัติครู พัชรินทร์ มินเสน

กระดานพูดคุย

Web Designed by วฐา มินเสน

จำนวนผู้เข้าชม  Free Counters from SimpleCount.com

 

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา

เนื้อหาในรายงานเล่มนี้  ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ 5 บท ดังนี้

บทที่   1   บทนำ 

บทที่   2   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่   3  วิธีดำเนินการพัฒนาและทดลองใช้ 

              แผนการจัดการเรียนรู้

บทที่   4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่   5   สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผู้รายงานขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ แก้ไข ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ พัฒนาการเรียนการสอน และขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม) ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานตลอดมาจนประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี

 

                                   

                                    นางพัชรินทร์ มินเสน

                                     ครูชำนาญการ (คศ. 2)

                                       โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม)