wat 117

บทสวดพุทธชนะมาร(พาหุง)
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ;
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญจำแกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้

(๑)พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมาะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระยามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างครีเมขละ มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึ่งโห่ร้องกึกก้อง ด้วยวิธีอธิษฐานถึงทานบารมี เป็นต้น,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


(๒) มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อนึ่งพระจอมมุนี ได้เอาชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ ผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทน มีความพิลึกน่ากลัวกว่าพระยามาร ซึ่งได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยวิธีทรมานอันดี คือ ขันติ ความอดทน,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


(๓) นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนี ได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐ ชื่อ นาฬาคิรี ที่เมายิ่งนัก และแสนจะดุร้าย ประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ ความมีพระทัยเมตตา,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


(๔) อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิมาล ผู้แสนจะดุร้าย มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


(๕) กัตวานะ กัฎฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนี ได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของ นางจิญจมาณวิกา ซึ่งทำอาการเหมือนดั่งตั้งครรภ์ เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง ด้วยวิธีทรงสมาธิอันงาม คือ ความกระทำพระทัยให้ตั้งมั่นนิ่งเฉย ในท่ามกลางหมู่ชน,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


(๖) สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนี ผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่าง คือ ปัญญา ได้เอาชนะ สัจจกะนิครนถ์ ผู้มีความคิดมุ่งหมายในอันจะละทิ้งความสัตย์ มีใจคิดจะยกถ้อยคำของตนให้สูงประดุจยกธง และมีใจมืดมนยิ่งนัก ด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจ,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


(๗) นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนี ได้เอาชนะพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีบอกอุบายให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส แสดงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาค ชื่อ นันโทปนันทะ นั้น,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


(๘) ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวผกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ ผู้ถูกพญานาครัดมือไว้แน่น เพราะมีจิตคิดถือเอาความเห็นผิด ด้วยวิธีวางยา คือ ทรงแสดงเทศนาให้ถูกใจ,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ


(๙) เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

บุคคลใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดและระลึกถึงพรุพุทธชัยมงคล ๘ คาถาเหล่านี้ทุกๆ วัน บุคคลนั้นจะพึงละความจัญไรอันตรายทั้งหลายทุกอย่างเสียได้ และเข้าถึงความหลุดพ้น คือ พระนิพพานอันบรมสุข นั้นแลฯ

ภะวะตุสัพพมังคลัง
รักขันตุสัพภเทวตา
สัพพพุทธานุเวนะ

สทาโสตถีภวันตุเต
ขอสัพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

ภะวะตุสัพพมังคลัง
รักขันตุสัพภเทวตา
สัพพธัมมานุเวนะ
สทาโสตถีภวันตุเต

ขอสัพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

ภะวะตุสัพพมังคลัง
รักขันตุสัพภเทวตา
สัพพสังฆานุเวนะ
สทาโสตถีภวันตุเต

ขอสัพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ
รายการเสียงสวดมนต์ประกอบดนตรีและรวมเสียงเพลงธรรมะ กรุณาคลิ๊กฟังตามรายชื่อเพลงนะครับ

ฟังออนไลน์ :

1 เพลงพาหุง.mp3 (7.91 MB)

ฟังออนไลน์ :

2 เมื่ออยู่ในท้องแม่.mp3 (2.98 MB)

ฟังออนไลน์ :

3 แผ่เมตตา.mp3 (1,019.9 KB)

ฟังออนไลน์ :

4 ไตรสมณคมน์(อินเดีย).mp3 (1.33 MB)

ฟังออนไลน์ :

5 ทัพธรรม.mp3 (2.58 MB)

ฟังออนไลน์ :

6 ทำวันนี้ให้ดี.mp3 (2.41 MB )

ฟังออนไลน์ :

7 ธรรมโม.mp3 (3.09 MB )

ฟังออนไลน์ :

8 ธรรมะจาริก.mp3 (2.79 MB)

ฟังออนไลน์ :

9 ธัมมัง หะเว รักขังติ.mp3 (3.09 MB)

ฟังออนไลน์ :

10 นะโมตัสสะ.mp3 (4.79 MB)

ฟังออนไลน์ :

11 นั่งสมาธิ.mp3 (3.22 MB)

ฟังออนไลน์ :

12 บูชา.mp3 (3.71 MB)

ฟังออนไลน์ :

13 พระพิชิตมาร.mp3 (3.09 MB)

ฟังออนไลน์ :

14 พระรัตนตรัย.mp3 (2.74 MB )

ฟังออนไลน์ :

15 พุทธธรรม.mp3 (2.50 MB )

ฟังออนไลน์ :

16 พุทธมามะกะ.mp3 (2.94 MB)

ฟังออนไลน์ :

17 มีธรรม.mp3 (2.88 MB)

ฟังออนไลน์ :

18 วันวิสาขบูชา.mp3 (3.98 MB )

ฟังออนไลน์ :

19ศาสดา.mp3 (3.71 MB, )

ฟังออนไลน์ :

20 ศีลห้า.mp3 (2.80 MB)

ฟังออนไลน์ :

21 สวดมนต์อินเดีย.mp3 (2.86 MB)

ฟังออนไลน์ :

22 องค์ใดพระสัมพุทธ.mp3 (3.23 MB )

ฟังออนไลน์ :

23 อัญชลี.mp3 (2.67 MB)

ฟังออนไลน์ :

24 Dharmagita_Bahu_(Tibetan).mp3 (3.60 MB )

ฟังออนไลน์ :

25 Dharmagita_Buddhan.mp3 (2.61 MB, )

ฟังออนไลน์ :

26 Dharmagita_Buddhan_(Tibetan).mp3 (3.27 MB )

ฟังออนไลน์ :

27 Dharmagita_Da__Bei__Zhou.mp3 (3.82 MB )

ฟังออนไลน์ :

28 Dharmagita_Da__Bei__Zhou_(Tibetan).mp3 (3.30 MB )

ฟังออนไลน์ :

29 Dharmagita_Jinapanjara.mp3 (3.94 MB )

ฟังออนไลน์ :

30 Dharmagita_Jinapanjara_(Thai).mp3 (5.69 MB)

ฟังออนไลน์ :

31 Dharmagita_Metta.mp3 (4.22 MB, )

ฟังออนไลน์ :

32 Dharmagita_Prajna-paramita_Hrdaya_Sutram.mp3 (2.09 MB)

ฟังออนไลน์ :

33 Dharmagita_Ratana_(Tibetan).mp3 (6.13 MB)

ฟังออนไลน์ :

34 phapicitman.mp3 (3.09 MB,)

Comments