wat 113


ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก save target as

 

 
  มงคลสูตร บาลีแปลไทย

หันทะ มะยัง มังคะละสุตตะคาถาโย ภะณามะเส
มงคลชีวิต ๓๘ ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง
ในสมัยหนึ่ง พระอานนท์เถระเจ้าได้สดับมาว่า
ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อนาถะปิณฑิกะ อาราเม
พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่
ในพระวิหารชื่อ เชตะวนาราม
ของ อนาถปิณฑิกเศรษฐี ณ กรุงสาวัตถี
อะถะ โข อัญญะตะรา เทวะตา
ครั้งนั้นแล เทพยดา องค์หนึ่ง
อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา
มีรัศมีงามยิ่ง เมื่อปฐมยาม ราตรีผ่านไปแล้ว
เกวะละปัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตวา
ยังพระเชตวันให้สว่างไสวไปทั่ว
เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ
(เทพยดา) ได้เข้าไปพระผู้มีพระภาคเจ้า จนถึงที่ประทับ
อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า
แล้วยืนอยู่ ณ ที่อันควร ส่วนหนึ่ง
เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
แล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถา ว่า
พะหู เทวา มะนุสสา จะ
เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก
มังคะลานิ อะจินตะยุง อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง
ผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดถึงมงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลาย
ขอพระองค์ทรงตรัสบอก มงคลอันสูงสุด ด้วยเถิด ....

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสบอกว่า
( มงคลข้อที่ ๑ )
อะเสวะนา จะ พาลานัง
การไม่คบคนพาลทั้งหลาย
( มงคลข้อที่ ๒ )
ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
การคบแต่บัณฑิตทั้งหลาย
( มงคลข้อที่ ๓ )
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
การบูชา คนที่ควรบูชา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สามข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด
( มงคลข้อที่ ๔ )
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
การอยู่ในประเทศอันควร
( มงคลข้อที่ ๕ )
ปุเพ จะ กะตะปุญญะตา
ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในกาลก่อน
( มงคลข้อที่ ๖ )
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
การตั้งตนไว้แล้ว โดยชอบ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สามข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด
( มงคลข้อที่ ๗ และข้อที่ ๘ )
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ
ความเป็นผู้เรียนรู้มาก การมีศิลปะวิทยา
( มงคลข้อที่ ๙ )
วินะโย จะ สุสิกขิโต
ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยดี
( มงคลข้อที่ ๑๐ )
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
การพูดแต่วาจาที่ดี
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สี่ข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด
( มงคลข้อที่ ๑๑ )
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
การบำรุงบิดามารดา
( มงคลข้อที่ ๑๒ และ ๑๓ )
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
การสงเคราะห์บุตร การสงเคราะห์ภรรยา
( มงคลข้อที่ ๑๔ )
อะนากุลา จะ กัมมันตา
การเป็นผู้ทำการงาน ไม่คั่งค้าง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สี่ข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด
( มงคลข้อที่ ๑๕ และ ๑๖ )
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ
การให้ทาน การประพฤติธรรม คือ กุศลกรรมบทสิบ
( มงคลข้อที่ ๑๗ )
ญาตะกานัญจะ สังคะโห
การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย
( มงคลข้อที่ ๑๘ )
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
การทำงานที่ปราศจากโทษ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สี่ข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด
( มงคลข้อที่ ๑๙ )
อาระตี วิระตี ปาปา
การงดเ้ว้นจากความชั่ว
( มงคลข้อที่ ๒๐ )
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
การละเว้นจากการดื่มน้ำเมา
( มงคลข้อที่ ๒๑ )
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สามข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
( มงคลข้อที่ ๒๒ และ ๒๓ )
คาระโว จะ นิวาโต จะ
การมีสัมมาคารวะ การอ่อนน้อมถ่อมตน
( มงคลข้อที ๒๔ และ ๒๕ )
สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
มีความสันโดด มีความกตัญญู
( มงคลข้อที่ ๒๖ )
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
การฟังธรรมตามกาลเวลา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สี่ข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด
( มงคลข้อที่ ๒๗ และ ๒๘ )
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
มีความอดทน ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย
( มงคลข้อที่ ๒๙ )
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
การได้พบเห็นสมณะ คือผู้สงบระงับ
( มงคลข้อที่ ๓๐ )
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
การสนทนาธรรม ตามกาลเวลา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สี่ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
( มงคลข้อที่ ๓๑ และ ๓๒ )
ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ
มีความเพียรเครื่องเผากิเลส การประพฤติพรหมจรรย์
( มงคลข้อที่ ๓๓ )
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
การเห็นอริยะสัจ ทั้งหลาย
( มงคลข้อที่ ๓๔ )
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
การกระทำพระนิพพานให้แจ้ง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สี่ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
( มงคลข้อที่ ๓๕ )
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
จิตไม่หวั่นไหว ในโลกธรรมทั้งแปด
( มงคลข้อที่ ๓๖ – ๓๗ และ ๓๘ )
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
จิตไม่เศร้าโศก จิตหมดธุลีคือกิเลส
จิตถึงความเกษม คือปลอดจากโยคะกิเลสทั้งปวง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ห้าข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด
เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พากันปฏิบัติมงคลธรรม
เครื่องให้ถึงความเจริญ เช่นนี้แล้ว
ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทุกหมู่เหล่า
ย่อมถึงสุขสวัสดี ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ
ข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น
ด้วยประการฉะนี้ แล ฯ

        CHAINA CHANTING
                   

    
 
 • รวมเสียงสวดมนต์ต่างๆ ชุด 1 8 ชั่วโม
 • รวมเสียงสวด ชุด 2 8 ช.ม
 • รวมเสียงสวดมนต์ ชุด 3 7 ช.ม
 • รวมเสียงสวดมนต์ชุด 4 8 ช.ม
 • ฟังดนตรีบรรเลงทำสมาธิ
 • รวมมนต์ประกอบดนตรีเย็นทิเบต อินเดีย
 • รวมสวดมนต์เย็นๆทิเบต อินเดีย 2
 • รวมสวดมนต์เย็น ทิเบต อินเดีย3
 • รวมฮิตสวดมนต์ไทย จีน ธิเบต อินเดีย 4
 • นะโมตัสสะ ประกอบดนตรีไพเราะดีมาก
 • เสียงพิณบรรเลง(กู่เจิง)เพลงธรรมไพเราะชวนฟังมาก
 • เพลงบรรเลงกู่เจิง ชุดที่ 2
 • สวดมนต์จีนทิเบต 1
 • สวดมนต์จีน 2
 • สวดมนต์ไทย จีน 3
 • สวดมนต์ จีน ไทย 4
 • ปรัชญาปารมิตาหทัยสูตร
 • สวดมนต์จีน 5
 • สวดมนต์จีน 6
 • สวดมนต์จีน 7
 • สวดมนต์จีน 8
 • สวดมนต์จีน 9

 • รวมสวดมนต์จีน
 • รวมเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะ 8 ช.ม.
 • โอม มณีเปเมฮูม
 •   

   
   
   
   
  India Chanting
   

   
 • ปฏิจะสมุปปาทะ อินเดีย
 • คาถาพาหุง อินเดีย
 • กะระณียะเมตตะสูตร อินเดีย
 • มงคลสูตรอินเดีย
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อินเดีย
 • ไตรสรณคมณ์อินเดีย
 • พาหุงนานาชาติ
 • อังคุลิมาลสูตรอินเดีย ๒
 • อังคุลิมาลสูตร๑
 •  
  Tibet Chanting
   


   

 • ชินบัญชร ธิเบต
 • ปรัชญาปาระมิตาหฤทัยสูตร
 • รัตนสูตรธิเบต
 • รวมมนต์ประกอบดนตรีเย็นทิเบต อินเดีย
 • รวมสวดมนต์เย็น ทิเบต อินเดีย3
 • OM SAN JIE MIEN LA
 • โอม มณีเปเมฮูม
 • กะระณียเมตตสูตร
 • รวมสวดมนต์ธิเบต 1
 • รวมสวดมนต์ธิเบต 2
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 3
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 4
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 5
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 6
 • รวมสียงสวดมนต์ธิเบต 7
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 8
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 9
 •  
   
   
   

   
   
  Thai Thammakita 

 • บารมี  30 ทัศ (ลานนา)
 • บูรพารัสมิง ประกอบดนตรี

 • ชุมนุมเทวดาประกอบดนตรี
 • นมัสการพระอรหันต์แปดทิศ
 • มนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำใหม
 • ชินบัญชรฟังเราไพเราะมาก
 • อิติปิโสแปล ไพเราะมาก
 • บารมี 30 ทัศเสียงผู้ชาย
 • อิติปิโสบาลี
 • มงคลสูตรแปลน่าฟังมาก
 • นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
 • ชัยมงคลคาถาที่ไพเราะ
 • ชินบัญชรบาลี
 • บทสวดสรรเสริฐพระเจ้าสิบชาติ
   
   
    
   
   
  E-Book
   

   
   
 • พุทธโอวาทก่อนปริพนิพพาน

 •  
 • พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์
 • ทศชาติชาดก
 • พระนางพิมพาภิกษุณี
 • ลีลากรรมสตรีในครั้งพุทธกาล
 • ธรรมนิยายชุด ลีลาวดี
 • มิลินทปัณหา
 • มิลินทปัณหา2
 • มิลินทปัณหา ตอนที่ 3
 • มิลินทปัณหาตอนที่ 4

 • มิลินทปัณหาตอนที่ 5
 • มีลินทปัญหาตอนที่6
 • ผู้สละโลก
 • ธรรมนิยายเรื่องแสงเทียน
 • นิทาน บารมี 30 ทัศ
 • พระเจ้า 30 ชาติ
 • ธรรมนิยายเรื่องทศชาติชาดก
 • คำสอนของฮวงโป
 • พุทธประวัติ
 • ทางสีขาว
 • มหาปรินิพพานสูตร
 • การศึกษา เพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
 • Opening The Door of Your Heart
 • จิต คือ พุทธะ
 • คำสอนของพ่อ
 • บทพิจารณาตายก่อนตาย
 • หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
 • ชวนม่วนชื่น
 • การทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้าโดยดังตฤณ
 • โลกทิพย์
 • รู้ตื่นเบิกบานระหว่างวัน
 • บันทึกการดูจิตโดยสุรวัฒน์
 • ผู้สละโลก
 • มรดกพุทธทาส
 • ประสบการณ์วิณญาณ
 • ทางของชีวิต1-4
 • วิมุตติมรรค
 • ดัดสันดานตนเอง
 • วิสุทธิมรรคโดยอ.แนบ มหารีรานนท์
 • ความจริงจากความลวง
 • ไล่ตงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้
 • 7 เดือนบรรลุธรรม
 • เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
 • กามนิต วาสิฏฐี
 • มุตโตทัย
 • แก่นพุทธศาสตร์
 • โอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฟาน
 • รวมเสียงธรรมะคีตะชุดที่ 1
 • เอาของเก่ามาเล่าใหม่
 • นางแก้วคู่บารมี
 • คิดจากความว่าง
 • รักแท้มีจริง
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม1
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม 2
 • วิมุตติปฏิปทา
 • แว่วเสียงสวรรค์เล่ม 1
 • แว่วเสียงสวรรค์เล่ม 2
 • กฏแห่งกรรม
 • เปิดประตูสู่สัมปรายภพ
 • ภาษาธรรมภาษาใจ
 • สะบายชีวีวิถีพุทธ
 • ความจริงในสิ่งลวง
 • รู้แจ้งในชาตินี้
 • คู่มือมนุษย์ พุทธทาส
 • ทางเอก

 •  



 •  

 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ธรรมนิยายเรื่องมักกะลีผล
 • นารีผลชุดที่1
 • นารีผลชุดที่ 2
 • ความหลงในสงสาร
 • เรื่องวัฏจักรชีวิต ตอนที่ 1
 • วัฏจักรชีวิตตอนที่ 2
 • นิทานธรรมชุดที่ 1
 • นิทานธรรมชุดที่ 2
 • ผู้สละโลก
 • นารีผลเวอร์ชั่นใหม่
 • นารีผลเวอร์ชั่นใหม่2
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ลีลาวดี
 • photo1
 • เสียงหนังสือธรรมะมากมาย
 • นารีผลตอนที่ 1โดยคุณเพ็ญศรี
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโดยคุณเพ็ญศรี
 • มักกะลีผลเวอร์ชั่นคุณเพ็ญศรี
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๑
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๒
 • คิดจากความว่าง เล่ม ๑
 • รักแท้มีจริง
 • พระอานนท์พุทธอนุชา
 • เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
 • ๗ เดือนบรรลุธรรม
 •  
   

  Buddha Music

    
  Buddha Music
   

   

 • Buddha-Spa-Music
 • Kitaro-Music
 • Box-Music
 • All-Song-Music
 • All-Song-Music-2
 • Music-For-Yoga
 • Music-Chakra
   
    
   
 •  


 • เพลงวันวิสาขบูชา
 • เพลงเกิดมาพึ่งกัน
 • เพลงร่มอาราม
 • เพลงที่พึ่งใจ
 • เพลงทำดีได้ดี
 • เพลงพุทธธรรม
 • เพลงพุทธานุภาพ
 • เพลงคน
 • โลกคือละคร
 • เพลงเงินซื้อลมหายใจไม่ได้
 • เพลงพุทธมามะก
 • เพลงธรรมชาติไพเราะดี
 • เพลงเปิดตา พุทธทาส
 • บทเพลงเจ้าแม่กวนอิม
 • ฝากเป็นคติเอาไว้แก่โลก
 • 80 ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุด 1
 • 80ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุดที่ 2
 • เพลงธรรมะชุดพุทธานุภาพ
 • เพลงประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต1-4
 • เพลงธรรมะชุดที่ 5
 • เพลงธรรมะชุดที่ 6
 • รวมเพลงชาวพุทธชุดที่ 5
 • เพลงไวพจน์ลาบวชชุด 1
 • วิทยุวัดพุทธบูชา
 • วิทยุธรรมะออนไลน์
 • india-music
 • Lao Music
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Comments