w 141

บทสวดสรรเสริญพระเจ้าสิบชาติ

บูชาพระเจ้าสิบชาติ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระเตมีย์ โพธิสัตโต ภิญโญด้วยเนกขัมมะบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัต(ว์)ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันต์ตัง พระเจ้าได้ตรัสเหรือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำ ลอยล่อง ข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามก้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุศลสัมปันโนฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระมหาชนก โพธิสัตโต ภิญโญด้วยวิริยะบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัต(ว์)ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันต์ตัง พระเจ้าได้ตรัสเหรือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำ ลอยล่อง ข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามก้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุศลสัมปันโนฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระสุวรรณสาม โพธิสัตโต ภิญโญด้วยเมตตาบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัต(ว์)ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันต์ตัง พระเจ้าได้ตรัสเหรือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำ ลอยล่อง ข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามก้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุศลสัมปันโนฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระเนมิราช โพธิสัตโต ภิญโญด้วยอธิษฐานบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัต(ว์)ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันต์ตัง พระเจ้าได้ตรัสเหรือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำ ลอยล่อง ข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามก้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุศลสัมปันโนฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระมโหสถ โพธิสัตโต ภิญโญด้วยปัญญาบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัต(ว์)ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันต์ตัง พระเจ้าได้ตรัสเหรือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำ ลอยล่อง ข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามก้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะลานะสัมปันโนฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระภูริทัตต์ โพธิสัตโต ภิญโญด้วยศีลบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัต(ว์)ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันต์ตัง พระเจ้าได้ตรัสเหรือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำ ลอยล่อง ข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามก้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะลานะสัมปันโนฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระจันทกุมาร โพธิสัตโต ภิญโญด้วยขันติบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัต(ว์)ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันต์ตัง พระเจ้าได้ตรัสเหรือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำ ลอยล่อง ข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามก้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะลานะสัมปันโนฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระพรหมนารท โพธิสัตโต ภิญโญด้วยอุเบกขาบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัต(ว์)ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันต์ตัง พระเจ้าได้ตรัสเหรือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำ ลอยล่อง ข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามก้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะลานะสัมปันโนฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระวิฑูรบัณฑิต โพธิสัตโต ภิญโญด้วยสัจจะบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัต(ว์)ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันต์ตัง พระเจ้าได้ตรัสเหรือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำ ลอยล่อง ข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามก้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะลานะสัมปันโนฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระเวสสันดร โพธิสัตโต ภิญโญด้วยทานบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัต(ว์)ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันต์ตัง พระเจ้าได้ตรัสเหรือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำ ลอยล่อง ข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะลานะสัมปันโน ติฯ.

Comments