เสียงหน้งสือธรรมะ

 
 
 
 
 
เสียงหนังสือต่างๆที่นำมาเสนอแด่ท่านทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนา และเป็นธรรมทาน  ของเจ้าของหนังสือและขอขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยกันเผยแผ่พระธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคือ ผู้ให้ปัญญาย่อมได้ปัญญา ผู้ให้ทรัพย์ย่อมมีทรัพย์ ผู้ให้ของปราณีต   ย่อมได้ของปราณีตเช่นกัน ดังนั้นขอขอบคุณฐานข้อมูลต่างๆที่ได้ช่วยกันนำเสนอต่อท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟัง  ผู้จัดทำก็เพื่อประโยชน์ยิ่งแก่พระศาสนา จึงพยายามนำเสนอข้อมูลธรรมในรูปแบบของไซด์ เพื่อท่านจะได้ฟังและอ่านเพื่อความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา  ข้อมูลต่างๆได้นำมาจากแหล่งต่างๆตามเว็บไซด์เช่นพลังจิตดอดคอม ดังตฤณดอดคอม และเว็บอื่นอีกมาก เช่น ฟังธรรมดอดคอม โจโฉดอดคอม ธรรมจักร ธรรมะเพื่อชีวิต เว็บสวดมนต์ดอดเน็ตเป็นต้น ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกๆท่านทุกๆเว็บไซด์ไว้ณ.ที่นี้ด้วย  ขอความสุข ความเจริญ จงมีแด่ทุกท่านเทอญ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

 • พุทธโอวาทก่อนปริพนิพพาน
 • พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์
 • ทศชาติชาดก
 • พระนางพิมพาภิกษุณี
 • ลีลากรรมสตรีในครั้งพุทธกาล
 • ธรรมนิยายชุด ลีลาวดี
 • มิลินทปัณหา
 • มิลินทปัณหา2
 • มิลินทปัณหา ตอนที่ 3
 • มิลินทปัณหาตอนที่ 4

 • มิลินทปัณหาตอนที่ 5
 • มีลินทปัญหาตอนที่6
 • ผู้สละโลก
 • ธรรมนิยายเรื่องแสงเทียน
 • นิทาน บารมี 30 ทัศ
 • พระเจ้า 30 ชาติ
 • ธรรมนิยายเรื่องทศชาติชาดก
 • คำสอนของฮวงโป
 • พุทธประวัติ
 • ทางสีขาว
 • มหาปรินิพพานสูตร
 • การศึกษา เพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
 • Opening The Door of Your Heart
 • จิต คือ พุทธะ
 • คำสอนของพ่อ
 • บทพิจารณาตายก่อนตาย
 • หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
 • ชวนม่วนชื่น
 • การทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้าโดยดังตฤณ
 • โลกทิพย์
 • รู้ตื่นเบิกบานระหว่างวัน
 • บันทึกการดูจิตโดยสุรวัฒน์
 • ผู้สละโลก
 • มรดกพุทธทาส
 • ประสบการณ์วิณญาณ
 • ทางของชีวิต1-4
 • วิมุตติมรรค
 • ดัดสันดานตนเอง
 • วิสุทธิมรรคโดยอ.แนบ มหารีรานนท์
 • ความจริงจากความลวง
 • ไล่ตงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้
 • 7 เดือนบรรลุธรรม
 • เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
 • กามนิต วาสิฏฐี
 • มุตโตทัย
 • แก่นพุทธศาสตร์
 • โอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฟาน
 • รวมเสียงธรรมะคีตะชุดที่ 1
 • เอาของเก่ามาเล่าใหม่
 • นางแก้วคู่บารมี
 • คิดจากความว่าง
 • รักแท้มีจริง
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม1
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม 2
 • วิมุตติปฏิปทา
 • แว่วเสียงสวรรค์เล่ม 1
 • แว่วเสียงสวรรค์เล่ม 2
 • กฏแห่งกรรม
 • เปิดประตูสู่สัมปรายภพ
 • ภาษาธรรมภาษาใจ
 • สะบายชีวีวิถีพุทธ
 • ความจริงในสิ่งลวง
 • รู้แจ้งในชาตินี้
 • คู่มือมนุษย์ พุทธทาส
 • ทางเอก

 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ธรรมนิยายเรื่องมักกะลีผล
 • นารีผลชุดที่1
 • นารีผลชุดที่ 2
 • ความหลงในสงสาร
 • เรื่องวัฏจักรชีวิต ตอนที่ 1
 • วัฏจักรชีวิตตอนที่ 2
 • นิทานธรรมชุดที่ 1
 • นิทานธรรมชุดที่ 2

 • Comments