ห้องสวดมนต์ไทย


บทสวดเจริญพระพุทธมนต์


 • บทอาราธนาศีลและสมาทานศีล
 • บทอาราธนาพระปริตร
 • บทชุมนุมเทวดา
 • บทสวดนะมะการะสิทธิคาถา
 • นะโมการะอัฏฐะกะ
 • มงคลสูตร
 • รันตนสูตร
 • กะระณียเมตตสูตร
 • ขันธะปริตร
 • โมระปริตร
 • วัฏฏะกะปริตร
 • อาฏานาฏิยปริตร
 • สักกัตตะวา
 • นัตถิ เม สรณัง
 • ยังกิญจิ รัตตนัง
 • อังคุลิมาลปริตร
 • อะภะยะปะริตตัง
 • เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
 • ถวายพรพระ
 • รวมบทเจริญพุทธมนต์
 • บทสวดอิติปิโสรัตนมาลา
 • บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่
 • รวมบทสวดเจริญพระพุทธมนต์
 • บทสวดธัมมะจักกัปปะวัตนะสูตร
 • บทอะนัตตะลักขะณะสูตร
 • บทสวดอาทิตตะปริยายะสูตร
 • บทสวดยอดพระกัณไตรปิฏก

 • บทสวดมหาสมัยสูตร
 • บทสวดคาถาชินบัญชร
 • บทสวดเมตตาหลวง
 • บทสวดพาหุงมหาการุณิโก
 • บทสวดคาถาชินบัญชรแปล
 • บทสวดธัมมะจักกัปปะวัตนะสูตรแปล
 • บทสวดอากาละวัตตะสูตร
 • บทสวดเสดาะเคาะห์
 • บทสวดถวายพรพระ
 • บทสวดนมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
 • บทสวดคัมภีร์อุปาสันติ
 • บทสวดจุลชัยยะมงคลคาถา
 • สวดภาณยักษ์
 • บทสวดบำเพ็ญกุศล

 • สวดมแจง


 • สวดแจง
 • บทสวดพระสูตร
 • บทสวดพรสังคณี
 • บทสวดพระวิภังค์
 • บทสวดพระธาตุกะถา
 • บทสวดพระปุคคะปัญญัติ
 • บทสวดพระกถาวัตถุ
 • บทสวดพระยะมะกะ
 • บทสวดมหาปัฏฐาน
 • บทสวดธรรมะสังคิณีมาติกา
 • บทสวดวิปัสสนาภูมิปาฐะ
 • บทสวดปัพพะโตปะมะคาถา
 • บทสวดขัดธัมมะนิยามสูตร
 • บทสวดธัมมะนิยามสูตร
 • บทสวดพระสหัสสะนัย
 • บทสวดสังคหะปริเฉท1-4
 • บทสวดสำหรับอนุโมนทนา

 • คำอาราธนาและอนุโมทนา
 • อาราธนาศีล ๕
 • รับศีล ๕
 • อาราธนาธรรม
 • อาราธนาพระปริตร๒
 • ยะถา
 • สัพพี ติโย
 • กาละทานะสุตตะคาถา
 • โภชนาทาน
 • อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
 • เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนา
 • เทวะตาภิสัมมันตนคาถา
 • ภะวะตุสัพ
 • แผ่ส่วนบุญ
 • อาราธนาศิลและรับศีล
 • กรวดน้ำอุทิศ
 • สมาทานศีล๘ 
 • สวดมนต์ประกอบดนตรี


 • บทสวดประกอบดนตรี

 • บทสวดมงคลจักรวาล 8 ทิศ
 • บทสวดบารมี 30 ทัศ
 • บทสวดบูรพารัสมิง
 • บทชุมนุมเทวดาดนตรี
 • บทสวดนะมัสการพระอรหันต์แปดทิศ
 • บทสวดมนต์สรภัญญะ
 • องค์ใดพระสัมพุทธ
 • มนุษย์เราเอ๋ย
 • นะโมตัสสะ
 • พาหุง
 • บทสวดชินบัณชรแปล
 • ธัมมังหะเว รักขะติ
 • มงคลสูตรอินเดีย
 • มงคลสูตรบาลีแปลไทยน่าฟัง
 • นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
 • บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกประกอบดนตรี

 • สวดมนต์ธัมมจักรประกอบดนตรี 2
 • สวดมนต์จีนทิเบต 1
 • สวดมนต์จีน 2
 • สวดมนต์ไทย จีน 3
 • สวดมนต์ จีน ไทย 4
 • รัตนสูตรธิเบต
 • บทสวดมนต์พาหุงประกอบดนตรี


 • Comments