การครองคน

คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่น และสังคม    
เหตุผล
     ข้าพเจ้าฯ  ตระหนักอยู่เสมอว่าการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
เร่งด่วนมาก  ข้าพเจ้าฯ  ด้ให้ความสำคัญกับผู้อื่นและสังคมก่อนเสมอ  ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัว  เรื่องส่วนตัวอยู่กับตัวจะทำเมื่อไรก็ได้เรื่องของผู้อื่นเรื่องของสังคมสำคัญกว่าเพราะถ้าไม่สำคัญไม่เร่งด่วนเขาคงไม่มาหาเราคงไม่มาขอร้องเขาคงไม่มาขอความอนุเคราะห์เรา  เขาคงทำไม่ได้  เขาคงแก้ปัญหาไม่ได้คงเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนมาก  ถ้าหากเราไม่ให้ความช่วยเหลือถ้าหากเราไม่ให้ความอนุเคราะห์  คงจะก่อให้เกิดปัญหา  อาจทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทางราชการ  เขาคงจะเสียใจ
ที่เราไม่ให้ความช่วยเหลือจึงเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าฯ  ยอมเสียสละเวลา  สละแรงกาย  แรงใจบางครั้งต้องเสียสละทรัพย์สินส่วนตนเพื่อการณ์นั้นด้วยเมื่องานสำเร็จก็พบกับความสุขใจ
 
Comments