คำอธิบายรายวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ว22102
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง ในระนาบเดียวกันที่กระทํา
ต่อวัตถุอธิบายแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ทดลองและอธิบาย
การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์
และสิ่งมีชีวิต อื่น ๆ ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุและนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์สํารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน
สํารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน ทดลองเลียนแบบ
เพื่ออธิบายกระบวนการเกิด และลักษณะองค์ประกอบของหิน ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบและสมบัติ
ของหิน เพื่อจําแนกประเภทของหิน และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะ
ทางกายภาพของแร่ และการนําไปใช้ประโยชน์สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของ
ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินนํ้ามัน และการนําไปใช้ประโยชน์ สํารวจและอธิบายลักษณะแหล่งนํ้าธรรมชาติ การ
ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งนํ้าในท้องถิ่น ทดลอง และอธิบาย การเกิดแหล่งนํ้าบนดิน แหล่งนํ้าใต้ดิน
ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที ่ การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึกและผล
ของ กระบวนการดังกล่าว สืบค้น สร้างแบบจําลอง และ อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ตั้ง
คําถาม ที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่าง
ครอบคลุ่ม และเชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหา และจิต
วิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยใช้ทฤษฎี
ความรู้ (Theory of knowledge) ในเชิงบูรณาการ
ตัวชี้วัด
ว4.1 ม2/1, ม2/2
ว5.1 ม2/1, ม2/2, ม2/3
ว6.1 ม.2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4, ม2/5,
ม2/6, ม2/7, ม2/8, ม2/9, ม2/10
ว8 .1 ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4, ม2/5,
ม2/6, ม2/7
รวม 22 ตัวชี้วัด