การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเชียนระดับประถมศึกษา

 
แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเชียนระดับประถมศึกษา
 
 

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558 เป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ร่วมกันฉัน ญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน ประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ บรูไนเวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดให้มีนโยบายและเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำเอกสารแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในการอยู่ร่วมกันกับประชากรของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ขอขอบคุณ
คณะทำงาน สถาบันทางการศึกษา กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมอาเซียนที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูล ทำให้การจัดทำเอกสารเล่มนี้มีความสมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 
 
หรือดาวโหลดที่ 
https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcbW0tQ1JuRG95Szg
 
ขอบคุณ http://www.kruchiangrai.net
 
      คลิกเอกสารแนบ   EBOOK-471.pdf 
 
 
Ċ
watampawantrang watampawantrang,
3 มี.ค. 2556 04:25
Comments